Инструкции для Binatone BL-661. Руководства пользователя

Binatone BL-661 инструкции пользователя и руководства

Для Binatone BL-661 найдено одна инструкция

Инструкция для Binatone BL-661
Формат:pdf
Объем:36 страниц
Размер:2.2 МБ
Доступность:Бесплатное скачивание и чтение онлайн

Оглавление инструкции

 • Страница 1 из 37

  Instruction Manual BL-661 Blender

 • Страница 2 из 37

  Blender BL-661 A B

 • Страница 3 из 37

  ENGLISH .........................................4 ENGLISH ÐÓÑÑÊÈÉ ..................................... 12 ÐÓÑÑÊÈÉ ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÀ ................................ 20 ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÀ АЗА ......................................... 28 АЗА 3

 • Страница 4 из 37

  Blender BL-661 Intent of the device: blender is intended for chopping, mixing, preparing small amount of products for household use only. Basic consumer properties and features: Supply voltage: 220-240 V, ~50Hz. Power consumption: 800 W. Maximum continuous operation period: not more than 5 min.

 • Страница 5 из 37

  SPECIAL SAFETY MEASURES ! ! ! ! ! Install the blender on a dry even and level surface. ! Before the appliance is plugged in, make sure all blender components are properly installed. ! When installing the blender jar do not apply excessive force, as it may result in damage to the appliance and

 • Страница 6 из 37

  INSTRUCTIONS FOR USE Food stuffs preparation for shredding 1. Wash the products thoroughly. 2. Certain fruits and vegetables, like oranges, tangerine, lemons, mango, kiwi, watermelons, pineapples, etc. need to be peeled. 3. Remove pits as necessary (from cherries, plums, apricots, peaches, etc.) as

 • Страница 7 из 37

  Milk shake Milk — 180 ml Sugar — 10 g Banana — 0,5 piece Vanilla ice-cream — 50g Cut banana into pieces. Put all ingredients into the blender. Start blending the shake at minimum speed, graduall moving up to high. Blend until the mixture is frothy. Other fresh fruits can be used instead of banana.

 • Страница 8 из 37

  Tartar sauce Pickled cucumbers — 4 pieces Garlic — 5-6 cloves Mayonnaise — 250 g Mince cucumbers and garlic in the blender, pour mayonnaise over, mix thoroughly and put into a fridge for 15 minutes. The sauce is ready. Creamy Zucchini soup 2 medium- sized Zucchini cut into segments Butter — 2 table

 • Страница 9 из 37

  Pumpkin — 900 g Squash — 750 g Bulb onion — 125 g Garlic — 1 clove Dried coriander seeds — 1 teaspoon Butter — 125 g Vegetable broth from cubes — 600 ml Milk — 500 ml Salt, black pepper powder — to taste A bit of sour cream and herbs for decoration. Cut the pumpkin and the squash into cubes, cut

 • Страница 10 из 37

  – failures due to overloading, improper or careless maintenance, penetration of liquids, dust, insects and other foreign matters inside the product, exposure of plastic and other not thermalresistant components to high temperatures, force-majeure circumstances (accidents, fire, flooding, power grid

 • Страница 11 из 37

  ENGLISH Êëàññ çàùèòû I Manufacturing date is specified on the appliance. RU XX YY ZZZ code reads as: XX – production year YY – production month ZZZ – batch number Major Importer of Binatone TM in Russia: JSC Interworld Products. The address: 2-nd Khoroshevsky proezd, 7, b.1, Moscow, Russia, 123007.

 • Страница 12 из 37

  Áëåíäåð BL-661 Íàçíà÷åíèå ïðèáîðà: áëåíäåð ïðåäíàçíà÷åí äëÿ èçìåëü÷åíèÿ, ñìåøèâàíèÿ è ïðèãîòîâëåíèÿ ïðîäóêòîâ â äîìàøíèõ óñëîâèÿõ. Îñíîâíûå ïîòðåáèòåëüñêèå ñâîéñòâà è õàðàêòåðèñòèêè: Íàïðÿæåíèå ïèòàíèÿ: 220-240 Â, ~50Ãö. Ïîòðåáëÿåìàÿ ìîùíîñòü: 800 Âò. Âðåìÿ íåïðåðûâíîé ðàáîòû: íå áîëåå 5 ìèí. Îáúåì

 • Страница 13 из 37

  СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ! ! ! ! ! Äëÿ óñòàíîâêè áëåíäåðà èñïîëüçóéòå ñóõóþ ðîâíóþ ãîðèçîíòàëüíóþ ïîâåðõíîñòü. ! Ïåðåä ïåðâûì âêëþ÷åíèåì óáåäèòåñü â ïðàâèëüíîé óñòàíîâêå âñåõ êîìïîíåíòîâ áëåíäåðà. ! Ïðè óñòàíîâêå êóâøèíà áëåíäåðà íå ïðèìåíÿéòå ÷ðåçìåðíîå óñèëèå, òàê êàê ýòî ìîæåò ïðèâåñòè ê

 • Страница 14 из 37

  ОПИСАНИЕ ДЕТАЛЕЙ ПРИБОРА Рисунок А: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Êîðïóñ ïðèáîðà Ðåãóëÿòîð ðåæèìîâ ðàáîòû Êóâøèí áëåíäåðà ×åòûðåõëîïàñòíîé íîæ-èçìåëü÷èòåëü Êðûøêà áëåíäåðà Ìàëàÿ êðûøêà áëåíäåðà Äåðæàòåëü ÷åòûðåõëîïàñòíîãî íîæà-èçìåëü÷èòåëÿ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ – Ñíèìèòå âñå óïàêîâî÷íûå ìàòåðèàëû ñ ïðèáîðà.

 • Страница 15 из 37

  4. Óáåäèòåñü, ÷òî ðåãóëÿòîð ðåæèìîâ ðàáîòû íàõîäèòñÿ â ïîëîæåíèå “0”. Ïîäêëþ÷èòå áëåíäåð ê ýëåêòðîñåòè. 5. Óñòàíîâèòå íåîáõîäèìûé ðåæèì ðàáîòû (îò 1 äî 2) èëè âîñïîëüçóéòåñü èìïóëüñíûì ðåæèìîì “Pulse” äëÿ êðàòêîâðåìåííîãî âêëþ÷åíèÿ ïðèáîðà. 6. Äëÿ äîáàâëåíèÿ èíãðåäèåíòîâ â êóâøèí áëåíäåðà (3) â

 • Страница 16 из 37

  Ñûðûå ÿè÷íûå æåëòêè âûïóñòèòü â êóâøèí áëåíäåðà, äîáàâèòü ãîð÷èöó, ñîëü è ñîê ïîëîâèíû ëèìîíà. Ìàññó õîðîøî ðàçìåøàòü, çàòåì ïîñòåïåííî âëèòü ìàñëî äî ïîëó÷åíèÿ ãóñòîãî ñîóñà.  ïðèãîòîâëåííûé ñîóñ âëèòü óêñóñ è ñîê âòîðîé ïîëîâèíû ëèìîíà è ñíîâà ðàçìåøàòü. Çàïðàâèòü ÷åðíûì ïåðöåì. Äëÿ

 • Страница 17 из 37

  ïåðåìåøàòü. Ïîñòàâèòü íà ìåäëåííûé îãîíü è, êàê òîëüêî ñóï çàêèïèò, ñíÿòü åãî è ïîäàâàòü ê ñòîëó. Грибной суп8пюре Картофельный суп с брокколи и сыром Îëèâêîâîå ìàñëî – 2 ñò. ë. Êàðòîôåëü – 2 øò. Ëóê ðåï÷àòûé – 1 øò. Áðîêêîëè – 225 ã Ãîëóáîé ñûð (òèïà ðîêôîð) – 125 ã Îâîùíîé áóëüîí – 1 ë Ñëèâêè 33%

 • Страница 18 из 37

  Блины Ìóêà – 2-3 ñò. ßéöà – 2-3 øò. Ìîëîêî – 1 ë Ðàñòèòåëüíîå ìàñëî – 2 ñò. ë. Ðàçðûõëèòåëü Âàíèëüíûé ñàõàð Ñîëü, ñàõàð – ïî âêóñó Íàëèòü ìîëîêî â áëåíäåð, âáèòü â íåãî ñûðûå ÿéöà, äîáàâèòü ðàçðûõëèòåëü, ñîëü, ñàõàð è âàíèëüíûé ñàõàð. Ïåðåìåøàòü. Ïîñëå òîãî, êàê ìàññà â áëåíäåðå ñòàëà îäíîðîäíîé,

 • Страница 19 из 37

  ! èñïîëüçîâàíèåì â êîììåð÷åñêèõ öåëÿõ (èñïîëüçîâàíèå, âûõîäÿùåå çà ðàìêè ëè÷íûõ áûòîâûõ íóæä). ! ïîäêëþ÷åíèåì â ñåòü ñ íàïðÿæåíèåì, îòëè÷íûì îò óêàçàííîãî íà ïðèáîðå. ! íåñàíêöèîíèðîâàííûì ðåìîíòîì èëè çàìåíîé ÷àñòåé ïðèáîðà, îñóùåñòâëåííûõ íå óïîëíîìî÷åííûì íà òî ëèöîì èëè ñåðâèñíûì öåíòðîì. !

 • Страница 20 из 37

  Áëåíäåð BL-661 Ïðèçíà÷åííÿ ïðèëàäó: áëåíäåð ïðèçíà÷åíèé äëÿ ïîäð³áíåííÿ, çì³øóâàííÿ, îáðîáêè ³ ïðèãîòóâàííÿ ïðîäóêò³â â äîìàøí³õ óìîâàõ. Îñíîâí³ ñïîæèâ÷³ âëàñòèâîñò³ òà õàðàêòåðèñòèêè: Íàïðóãà æèâëåííÿ: 220-240 Â, ~ 50 Ãö. Ñïîæèâàíà ïîòóæí³ñòü: 800 Âò. Ìàêñèìàëüíèé ÷àñ áåçïåðåðâíî¿ ðîáîòè: 5 õâ.

 • Страница 21 из 37

  ! ͳêîëè íå ðîçáèðàéòå ïðèëàä ñàìîñò³éíî; íåïðàâèëüíå ñêëàäàííÿ ìîæå ïðèçâåñòè äî óðàæåííÿ åëåêòðè÷íèì ñòðóìîì ï³ä ÷àñ íàñòóïíîãî âèêîðèñòàííÿ ïðèëàäó. ! Ïðè âèÿâëåíí³ íåñïðàâíîñò³ ñë³ä çâåðíóòèñÿ äî óïîâíîâàæåíîãî ñåðâ³ñíîãî öåíòðó. ! Öåé ïðèëàä ïðèçíà÷åíèé ò³ëüêè äëÿ äîìàøíüîãî âèêîðèñòàííÿ é íå

 • Страница 22 из 37

  ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ – Çí³ì³òü óñ³ ïàêóâàëüí³ ìàòåð³àëè ç ïðèëàäó. – Ïåðåä ïåðøèì âèêîðèñòàííÿì áëåíäåðà ðåòåëüíî ïðîìèéòå âñ³ äåòàë³, ùî êîíòàêòóâàòèìóòü ç õàð÷îâèìè ïðîäóêòàìè. ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ Пiдготовка продуктiв до подрiбнювання 1. Ðåòåëüíî âèìèéòå ïðîäóêòè. 2. Äåÿê³ îâî÷³ ³ ôðóêòè

 • Страница 23 из 37

  ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ 1. Ïåðåä ÷èùåííÿì ïðèëàäó âèìêí³òü éîãî ç åëåêòðè÷íî¿ ìåðåæ³. 2. Ïðîòèðàéòå êîðïóñ ïðèëàäó (1) âîëîãîþ òêàíèíîþ ï³ñëÿ êîæíîãî âèêîðèñòàííÿ. Íå çàíóðþéòå êîðïóñ (1) ó âîäó àáî áóäü-ÿêó ³íøó ð³äèíó. 3. Àêóðàòíî ïðîìèéòå êðèøêè ïðèëàäó (5 ³ 6) ó òåïë³é âîä³ ç ìèëîì. Íå

 • Страница 24 из 37

  âîíè âñòèãëè ï³äðóì’ÿíèòèñÿ. Öèáóëþ ð³ï÷àñòó î÷èñòèòè ³ äð³áíî íàð³çàòè, ïàñ³ðóâàòè íà ðîñëèíí³é î볿, çì³øàòè ç ï³äãîòîâëåíèìè ãðèáàìè. Çàëèòè óñå âåðøêàìè ³ äîâåñòè äî êèï³ííÿ, ïîñîëèòè íà ñìàê. Ïåðåì³øàòè ñîóñ çà äîïîìîãîþ áëåíäåðà. Òàêèé ñîóñ îáëàãîðîäèòü áóäü-ÿêó ñòðàâó. Éîãî ìîæíà ïîäàòè äî

 • Страница 25 из 37

  Картопляний суп з броколі та сиром Îëèâêîâà îë³ÿ — 2 ñò. ë. Êàðòîïëÿ — 2 øò Öèáóëÿ ð³ï÷àñòà — 1 øò Áðîêîë³ — 225 ã Áëàêèòíèé ñèð (òèïó ðîêôîð) — 125 ã Îâî÷åâèé áóëüéîí — 1 ë Âåðøêè 33% — 150 ìë Äð³áêà ïàïðèêè, ñ³ëü, ïåðåöü Ïîð³çàòè êàðòîïëþ êóáèêàìè, öèáóëþ äð³áíî ïîðóáàòè. Ðîç³ãð³òè îë³þ ó âåëèê³é

 • Страница 26 из 37

  РЕМОНТ І ВІДНОВЛЕННЯ ßêùî Âàø ïðèëàä íå ïðàöþº àáî ïðàöþº íåíàëåæíèì ÷èíîì, çâåðí³òüñÿ äî óïîâíîâàæåíîãî ñåðâ³ñíîãî öåíòðó çà êîíñóëüòàö³ºþ àáî ðåìîíòîì. Умови гарантійного обслуговування 1. Ãàðàíò³ÿ 䳺 äâà ðîêè, ïî÷èíàþ÷è ç ìîìåíòó ïðîäàæó âèðîáó. 2. Ãàðàíò³ÿ ä³éñíà, ÿêùî ïðàâèëüíî çàïîâíåíî

 • Страница 27 из 37

  УТИЛІЗАЦІЯ Êëàññ çàùèòû I Äàòà âèãîòîâëåííÿ ïðèëàäó: äèâ. òîðãîâåëüíå ìàðêóâàííÿ íà ïðèëàä³. Óìîâí³ ïîçíà÷åííÿ: RU XX YY ZZZ, äå XX – ð³ê âèïóñêó YY – ì³ñÿöü âûïóñêó ZZZ- íîìåð ïàðò³¿ Îñíîâíèé ³ìïîðòåð òîâàðó Binatone TM ó Ðîñ³¿: ÇÀÒ «²íòåðóîðëä Ïðîäàêòñ». Àäðåñà: 123007, ì. Ìîñêâà, 2-é

 • Страница 28 из 37

  Блендер BL 661 Аспапты масаты масаты: й жадайларында таам німдерін сатауа, араластыруа жне дайындауа арналан электро механикалы трмысты аспап. Негізгі ттыну сипаттамалары сипаттамалары: орек кернеуі: 220V 240V ~50 Гц.. Ттынатын уаты 800 Вт. )здіксіз жмыс істеу уаыты: 5

 • Страница 29 из 37

  ! ралды ешуаытта здігіізбен блшектемеіз; оны дрыс жинамау ралды келесі олдану кезінде электр тоына тсіп алу аупін туызуы ммкін. ! Ааулы аныталан жадайда, укілетті сервис орталыына хабарласу ажет. ! Бл рал коммерциялы жне нерксіптік олдануа емес, тек й трмысында

 • Страница 30 из 37

  ОЛДАНАР АЛДЫНДА – ралдан барлы аптама материалдарды алыыз. – Блендерді бірінші рет олданар алдында таамды німдермен жанасатын барлы блшектерін жасылап шайыыз. ПАЙДАЛАНУ ЖНІНДЕГІ НСАУЛЫ німдерді !са$тау'а дайындау 1. *німдерді жасылап жуыыз. 2. Кейбір ккністерді жне

 • Страница 31 из 37

  ТЕХНИКАЛЫ ЫЗМЕТ КРСЕТУ 1. ралды тазалау алдында оны электр желісінен сндірііз. 2. &рбір олданан сайын ралды корпусын (1) дымыл матамен сртііз. Корпусты (1) суа немесе кез келген баса сйытыа батырмаыз. 3. ралды апаын (5 жне 6) сабынды жылы сумен жасылап шайыыз. ралды

 • Страница 32 из 37

  Са2ырау$!ла$тан дайындал'ан т!зды$ Балын саыраулатар – 500 г Тйінді пияз – 100 г Кілегей – 200 мл Rн – 2 3 ас асы. Саыраулатарды жуыыз, еттартыштан ткізііз жне сімдік майында уырыыз. Ол ызарып лгеруі шін соында 2 3 ас асы н осыыз. Тйінді пиязды тазалап, сатап тураыз

 • Страница 33 из 37

  Са2ырау$!ла$ сорпа9езбесі Кілегей майы – 60 г Саыраулатар – 250 г Тауы сорпасы – 560 мл Француз ышасы – 1 шай асы. Кілегей – 125 мл Шнитт пияз (туралан) – 1 ас асы. Саыраулатарды сатап тураыз. Кастрлде майды ерітііз, саыраулатарды салыыз, олар жмсарана дейін араластыра

 • Страница 34 из 37

  !йма$ Rн – 2 3 ст. Жмырта – 2 3 дана. Ст – 1 л *сімдік майы – 2 ас асы. опсытыш Ванилді ант Тз, ант – дміне арай. Стті блендерге йыыз, оан шикі жмыртаны жарып салыыз, опсытыш, тз, ант жне ванилді антты осыыз. Блендердегі оспа біртекті боланнан кейін аздап н осыыз.

 • Страница 35 из 37

  коммерциялы масатта олдану (жеке трмысты ажеттілік шеберінен шыатын жадайларда олдану) кезінде; ралда крсетілген кернеуден згеше желі кернеуіне осу кезінде; укілетті тла немесе сервис орталыы орындамаан рсатсыз жндеу немесе ралды бліктерін ауыстыру кезінде; электр

 • Страница 36 из 37

  Èíôîðìàöèþ îá àâòîðèçîâàííûõ ñåðâèñíûõ öåíòðàõ Âû ìîæåòå óçíàòü: – íà web-ñàéòå www.binatone.ru â ðàçäåëå «ñåðâèñ» – ïî òåëåôîíó áåñïëàòíîé ãîðÿ÷åé ëèíèè: 8-800-100-03-23 Åñëè â Âàøåì ãîðîäå îòñóòñòâóåò àâòîðèçîâàííûé ñåðâèñíûé öåíòð, Âàì ñëåäóåò îáðàòèòüñÿ â ìàãàçèí, ãäå Âû ïðèîáðåëè íàø òîâàð, è

 • Страница 37 из 37