Руководство пользователя для Zanussi ZDG 326, ZDG 320

Инструкция для Zanussi ZDG 326, ZDG 320

Инструкция в формате - PDF
Количество страниц - 28 страниц
Размер - 1 МБ
Доступно - Бесплатное скачивание
Доступно - Онлайн чтение
background image

GR

GAS HOB

ÅÓÔÉÁ ÁÅÑÉÏÕ

ГАЗОВАЯ ВАРОЧНАЯ

 ПАНЕЛЬ

ZDG 320
ZDG 326

ÏÄÇÃÉÅÓ ×ÑÇÓÇÓ ÊÁÉ ÅÃÊÁÔÁÓÔÁÓÇÓ

INSTRUCTION BOOKLET

RU

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

GB

Предыдущая страница

Оглавление инструкции

 • Страница 1 из 29

  GAS HOB ÅÓÔÉÁ ÁÅÑÉÏÕ ГАЗОВАЯ ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ ZDG 320 ZDG 326 INSTRUCTION BOOKLET ÏÄÇÃÉÅÓ ×ÑÇÓÇÓ ÊÁÉ ÅÃÊÁÔÁÓÔÁÓÇÓ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ GB GR RU

 • Страница 2 из 29

  ENGLISH For Your Safety These warnings are provided in the interest of safety. You installing or using the appliance. MUST read them carefully before It is most important that this instruction book should be retained with the appliance for future reference. Should the appliance be sold or

 • Страница 3 из 29

  Contents 1. Instruction for the User ................... Pag. 3 5. Electrical Connection ..................... Pag. 6 2. Cleaning and Maintenance ............. Pag. 4 6. Adaptation to different types of gas ...................................... Pag. 7 3. Technical Data

 • Страница 4 из 29

  2. Cleaning and Maintenance • Disconnect the appliance from the electrical supply, before carrying out any cleaning or manteinance work. Wash the enamelled components with warm soapy water. Never use abrasive cleaners Frequently wash the "caps" and the "crowns" with hot soapy water, carefully

 • Страница 5 из 29

  4. Instruction for the Installer z The following instructions about installation and maintenance must be carried out by qualified personnel in compliance with the regulation in force. z The side walls of the unit in which the hob is going to be installed, must not exceed the height of the working

 • Страница 6 из 29

  5. Electrical Connection The appliance is designed to be connected to 230 V monophase electricity supply. The connection must be carried out in compliance with the laws and regulations in force. Before the appliance is connected: 1) check that the main fuse and the domestic installation can support

 • Страница 7 из 29

  6. Adaptation to different types of gas INJECTORS REPLACEMENT • Remove the pan supports. • Remove the burner's caps and crowns. • With a socket spanner 7 unscrew and remove the injectors (Fig. 7), and replace them with the ones required for the type of gas in use (see table 2). • Reassemble the

 • Страница 8 из 29

  7. Building In INSTALLATION AND ASSEMBLY These hobs can be installed in a kitchen unit with an opening for insertion whose dimensions are shown in Fig. 9. Carry out the building in of the hob as follows: • put the relevant sealings, supplied with the hob, on the edges of the cut out, taking care

 • Страница 9 из 29

  POSSIBILITIES FOR INSERTION Kitchen unit with door Proper arrangements must be taken in designing the forniture unit, in order to avoid any contact with the bottom of the hob which can be heated when it is operated. The recommended solution is shown in Fig. 11. The panel fitted under the hob should

 • Страница 10 из 29

  10

 • Страница 11 из 29

  ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÅÉÓ ÊÁÉ ÓÇÌÁÍÔÉÊÅÓ ÓÕÌÂÏÕËÅÓ Ïé ïäçãßåò áõôÝò Ý÷ïõí óõíôá÷èåß ãéá ôç äéêÞ óáò áóöÜëåéá, êáé ãéá ôçí áóöÜëåéá ôùí Üëëùí, êáé ãé’ áõôü óáò óõíéóôïýìå íá ôéò äéáâÜóåôå ðñïóåêôéêÜ ðñéí áðü ôçí åãêáôÜóôáóç êáé ÷ñÞóç ôçò óõóêåõÞò. Åßíáé éäéáßôåñá óçìáíôéêü íá äéáôçñåßôáé áõôü ôï åã÷åéñßäéï

 • Страница 12 из 29

  ÅÕÑÅÔÇÑÉÏ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ÏÄÇÃÉÅÓ ÃÉÁ ÔÏ×ÑÇÓÔÇ Êáèáñéóìüò êáé óõíôÞñçóç Ôå÷íéêÜ óôïé÷åßá Ïäçãßåò ãéá ôïí ôå÷íéêü åãêáôÜóôáóçò ÇëåêôñéêÞ óýíäåóç ÐñïóáñìïãÞ óå äéÜöïñïõò ôýðïõò áåñßïõ Åíôïé÷éóìüò óåë.11 óåë.12 óåë.13 óåë.14 óåë.15 óåë.16 1. ÏÄÇÃÉÅÓ ÃÉÁ ÔÏ×ÑÇÓÔÇ ÄÉÁÊÏÐÔÅÓ ×ÅÉÑÉÓÌÏÕ ÔÙÍ ÅÓÔÉÙÍ

 • Страница 13 из 29

  2. Êáèáñéóìüò êáé óõíôÞñçóç • Ðñéí áðü êÜèå åñãáóßá óõíôÞñçóçò Þ Ç ðåñéïäéêÞ ëßðáíóç ôùí óôñïößããùí ñýèìéóçò áåñßïõ èá ðñÝðåé íá ãßíåôáé áðü åîåéäéêåõìÝíï ôå÷íéêü, óôïí ïðïßïí èá ðñÝðåé íá áðåõèýíåóôå ãéá ðåñéðôþóåéò âëÜâçò ôçò åóôßáò. êáèáñéóìïý áðïóõíäÝåôå ôç óõóêåõÞ áðü ôçí ðáñï÷Þ ñåýìáôïò.

 • Страница 14 из 29

  4. Ïäçãßåò ãéá ôïí ôå÷íéêü åãêáôÜóôáóçò • Ïé ðáñáêÜôù ïäçãßåò ðïõ áöïñïýí ôçí åãêáôÜóôáóç êáé óõíôÞñçóç ôçò óõóêåõÞò èá ðñÝðåé íá åêôåëïýíôáé áðü åéäéêåõìÝíï ðñïóùðéêü êáé óýìöùíá ìå ôïõò éó÷ýïíôåò êáíïíéóìïýò. • Ôá ðëáúíÜ ôïé÷þìáôá ôïõ åðßðëïõ ðïõ èá ãßíåé ç åãêáôÜóôáóç äåí èá ðñÝðåé íá îåðåñíïýí

 • Страница 15 из 29

  5. ÇëåêôñéêÞ óýíäåóç Ç óõóêåõÞ Ý÷åé ó÷åäéáóôåß áñ÷éêÜ þóôå íá ëåéôïõñãåß ìå ìïíïöáóéêü ñåýìá 230 V. Ç óýíäåóç èá ðñÝðåé íá ãßíåôáé óýìöùíá ìå ôïõò éó÷ýïíôåò íüìïõò êáé êáíïíéóìïýò.Ðñïôïý óõíäÝóåôå âåâáéùèåßôå üôé: 1. Ç êåíôñéêÞ áóöÜëåéá ôïõ ðßíáêá ðáñï÷Þò ôïõ çëåêôñéêïý ñåýìáôïò êáé ç çëåêôñéêÞ

 • Страница 16 из 29

  6. ÐñïóáñìïãÞ óå äéÜöïñïõò ôýðïõò áåñßïõ ÁÍÔÉÊÁÔÁÓÔÁÓÇ ÔÙÍ ÁÊÑÏÖÕÓÉÙÍ • • • ÁöáéñÝóôå ôá õðïóôçñßãìáôá ôùí óêåõþí ÁöáéñÝóôå áðü ôïõò êáõóôÞñåò ôo êÜëõììá êáé ôïí êáôáíïìÝá. ×ñçóéìïðïéþíôáò Ýíá ãáëëéêü êëåéäß Íï 7 ãéá ðñßæåò, îåâéäþóôå êáé áöáéñÝóôå (åéê. 7) ôá áêñïöýóéá áíôéêáèéóôþíôáò ôá ìå áõôÜ

 • Страница 17 из 29

  7. Åíôïé÷éóìüò ÅÃÊÁÔÁÓÔÁÓÇ ÊÁÉ ÓÕÍÁÑÌÏËÏÃÇÓÇ Ç óõóêåõÞ ìðïñåß íá åãêáôáóôáèåß óå óõãêñüôçìá êïõæßíáò ìå Üíïéãìá åéóáãùãÞò ôùí äéáóôÜóåùí ðïõ ðåñéãñÜöïíôáé óôï ó÷Þìá 9. Ç åíóùìÜôùóç ôçò óõóêåõÞò óôï óõãêñüôçìá ðñÝðåé íá ãßíåé ùò áêïëïýèùò: • ÔïðïèåôÞóôå ôá êáôÜëëçëá óöñáãßóìáôá ðïõ ðáñÝ÷ïíôáé ìå ôç

 • Страница 18 из 29

  Åéê.11 ÐÉÈÁÍÏÔÇÔÅÓ ÊÁÔÁ ÔÇÍ ÅÉÓÁÃÙÃÇ Óå Ýðéðëï âÜóçò ìå ðüñôá ÊáôÜ ôçí êáôáóêåõÞ ôïõ åðßðëïõ ðñÝðåé íá ëÜâåôå õðüøéí ìåñéêÜ ôå÷íÜóìáôá þóôå íá áðïöýãåôå ðéèáíÝò åðáöÝò ìå ôï êïõôß ôçò åóôßáò ðïõ èåñìáßíåôáé êáôÜ ôç ëåéôïõñãßá ôçò. Ç ðñïôåéíüìåíç ëýóç ãéá íá áðïöåõ÷èåß êÜôé ôÝôïéï öáßíåôáé óôçí åéê.

 • Страница 19 из 29

  РУССКИЙ Для Вашей безопасности Правила техники безопасности приводятся в интересах Вашей безопасности. Вам СЛЕДУЕТ внимательно прочитать их перед тем, как приступать к установке прибора и его эксплуатации. Необходимо хранить настоящее руководство в течение всего срока службы прибора. В случае

 • Страница 20 из 29

  Содержание 1. Указания для пользователя .......... Стр. 3 5. Электрическое подключение ........ Стр. 6 2. Чистка и уход ............................ Cтр. 4 6. Переоборудование на другие типы газа ..................................Стр. 7 3. Технические характеристики ........ Стр. 4 7. Встраивание

 • Страница 21 из 29

  2.Чистка и уход • Перед выполнением каких3либо операций по чистке прибора или по уходу за ним отсоедините его от сети электропитания. Мойте эмалированные части теплой водой с мылом. Никогда не используйте абразивные чистящие средства Часто мойте крышки и рассекатели горелок теплой водой с мылом,

 • Страница 22 из 29

  4.Указания для установщика z Следующие указания по установке и техобслуживанию относятся к операциям, которые должны выполняться только квалифицированными специалистами в соответствии с действующими нормами. z Высота боковых стенок кухонной мебели, на которой устанавливается варочная панель, не

 • Страница 23 из 29

  5.Электрическое подключение Прибор рассчитан на подключение к однофазной сети электропитания напряжением 230 В. Подключение должно выполняться в соответствии с действующими нормами и правилами. Перед подключением прибора: 1) удостоверьтесь, что предохранитель сети и электрическая сеть в Вашей

 • Страница 24 из 29

  6. Переоборудование на другие типы газа ЗАМЕНА ИНЖЕКТОРОВ • Снимите подставки для посуды. • Снимите крышки горелок и рассекатели. • С помощью торцевого ключа на 7 открутите и снимите инжекторы (Рис. 7), и замените их на те, которые соответствуют применяемому типу газа (см. табл. 232a). • Установите

 • Страница 25 из 29

  7. Встраивание УСТАНОВКА И СБОРКА Данная варочная панель может быть встроена в кухонную мебель с выемкой, размеры которой приведены на Рис. 9. Выполните встраивание варочной панели следующим образом: • проложите уплотнения, поставленные вместе с варочной панелью, по краям выемки так, чтобы в месте

 • Страница 26 из 29

  ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ Кухонный шкаф с дверцей Шкаф должен иметь специальную конструкцию, обеспечивающую отсутствие какого7либо контакта с дном варочной панели, которое может нагреваться при ее использовании. Рекомендуемое решение показано на Рис. 11. Панель, устанавливаемая под варочной панелью,

 • Страница 27 из 29

  27

 • Страница 28 из 29

  35690-8404 28 Grafiche MDM - Forlì www.zanussi.ru www.zanussi-electrolux.co.uk 06/07

 • Страница 29 из 29

Инструкции для плиты Zanussi