Инструкция для Electrolux EHL 6690 ALU

Инструкция для Electrolux EHL 6690 ALU

Инструкция в формате - PDF
Количество страниц - 80 страниц
Размер - 1 МБ
Доступно - Бесплатное скачивание
Доступно - Онлайн чтение
background image

K e r a m i s k   k o k e t o p p

K e r a a m i n e n   k e i t t o t a s o

G l a s k e r a m i s k - k o g e z o n e

Ñ ò å ê ë î ê å ð à ì è ÷ å ñ ê à ÿ  

ï î â å ð õ í î ñ ò ü

Montasje- og brukerveiledning

Asennus- ja käyttöohje

hje

Monterings- og brugsanvisning

Èíñòðóêöèÿ ïî ìîíòàæó è 

ýêñïëóàòàöèè

 

EHL6690U

319 618 100-B-270302-03

u

k

q

n

Предыдущая страница

Оглавление инструкции

 • Страница 1 из 81

  K K e r G l a Ñ ò e a s å r a k ê a m i m i n e r a ë î ê ï î â s e m å å k k o k e t o k e i t t o i s k - k o g e ð à ì è ÷ å ñ ð õ í î ñ ò ü n p t z ê p a s o o n e à ÿ Montasje- og brukerveiledning Asennus- ja käyttöohje hje Monterings- og brugsanvisning Èíñòðóêöèÿ ïî ìîíòàæó è ýêñïëóàòàöèè

 • Страница 2 из 81

  Kjære kunde, Vennligst les nøye gjennom denne bruksanvisningen. Vær spesielt oppmerksom på kapittelet “Sikkerhet” på de første sidene. Ta vare på denne bruksanvisningen for fremtidig bruk. La den følge med produktet hvis du gir den til en annen. Følgende symboler forekommer i teksten: 1

 • Страница 3 из 81

  Innhold Bruksanvisning ...................................... 4 Sikkerhet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Avfallsbehandling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Apparatets viktigste

 • Страница 4 из 81

  Bruksanvisning 1 Sikkerhet Sikkerheten til dette apparatet er i samsvar med anerkjente regler innen teknikk og med loven om apparatsikkerhet. Allikevel ser vi oss som produsent forpliktet til å gjøre deg kjent med følgende sikkerhetsinstrukser. Elektrisk sikkerhet • Montering og tilkopling av det

 • Страница 5 из 81

  Sikkerhet ved rengjøring Innen rengjøringen tar til, må apparatet være slått av. Av sikkerhetsmessige årsaker er rengjøring av apparatet med dampstråle- eller høytrykksvasker ikke tillatt. Slik unngår du skader på apparatet • Bruk aldri kokefeltet som arbeids- eller avlastningsbenk. • Den rammeløse

 • Страница 6 из 81

  2 Avfallsbehandling Avfallsbehandling av emballasjematerialet • Alle emballasjedelene kan resirkuleres, folier og hardskum-deler er merket tilsvarende. Emballasjematerialet og eventuelt det gamle apparatet skal avfallsbehandles på forskriftsmessig måte. • Følg de nasjonale og regionale forskriftene

 • Страница 7 из 81

  Apparatets viktigste kjennetegn • Den glasskeramiske kokeoverflaten: Apparatet er utstyrt med en glasskeramisk kokeoverflate og fire hurtigglødende kokesoner. Slik blir oppvarmingstiden på varmeelementet vesentlig redusert på grunn av de særlig effektive strålingselementene. • Rengjøring: Fordelen

 • Страница 8 из 81

  Før første gangs bruk Første gangs rengjøring Tørk av det glasskeramiske kokefeltet med en fuktig klut. 1 8 OBS: Ikke bruk skarpe, skurende rengjøringsmidler! Dette kan skade overflaten.

 • Страница 9 из 81

  Betjening av kokefeltet 3 Kokesonen kan summe litt når den blir slått på. Dette er vanlig for alle glasskeramiske kokesoner og har ingen innflytelse verken på funksjonen eller levetiden på apparatet. 3 Kokesonene eller de flerkretsede kokesonene betjenes med innstillingsbryterne på ovnen eller på

 • Страница 10 из 81

  Anvendelse, tabeller, tips Kokekar Jo bedre kokekaret er, desto bedre blir kokeresultatet. • Gode kokekar kjenner du på kokekarets bunn. Bunnen bør være så tykk og jevn som mulig. • Kontroller bunnens diameter ved innkjøp av kokekar og stekepanner. Produsenten oppgir ofte bare diameteren på

 • Страница 11 из 81

  Veiledende verdier for tilberedning av mat på varmesonene Angivelsene i den etterfølgende tabellen er veiledende. Den faktiske bryterinnstillingen som må velges til tilberedningen, avhenger av kvaliteten på kokekarene samt type og mengde råvarer. Bryterstilling Tilberedningsprosess

 • Страница 12 из 81

  Rengjøring og pleie Kokefeltet 1 OBS: Ikke søl rengjøringsmidler på den varme glasskeramiske overflaten! Alle rengjøringsmidler må fjernes med tilstrekkelig med rent vann, ellers kan de virke etsende når overflaten varmes opp igjen! Ikke bruk aggressive rengjøringsmidler som f.eks. grill- eller

 • Страница 13 из 81

  1 Spesielle flekker 1. Fjern straks innbrent sukker, smeltet kunststoff, aluminiumsfolie eller andre materialer som smelter mens det ennå er varmt, med en rengjøringsskrape. 1 3 OBS: Det foreligger fare for forbrenning når du arbeider med rengjøringsskrapen på en varm kokesone! 2. Rengjør deretter

 • Страница 14 из 81

  Hva må gjøres hvis ... Avhjelping ved driftsforstyrrelser Kanskje dreier driftsforstyrrelsen seg kun om en liten feil som du kan utbedre på egen hånd ved hjelp av de følgende informasjonene. Ikke utfør ytterligere arbeider hvis de etterfølgende informasjonene ikke er til hjelp i det konkrete

 • Страница 15 из 81

  Montasjeveiledning 1 OBS! Montering og tilkopling av det nye apparatet må kun utføres av autorisert installatør. Hvis denne anvisningen ikke overholdes, bortfaller garantien ved eventuelle skader. Tekniske data Apparatets dimensjoner Bredde Dybde Høyde 626/590 mm 520 mm 49 mm Plasskrav i

 • Страница 16 из 81

  Bestemmelser, standarder, direktiver Dette apparatet er i samsvar med følgende standarder: • EN 60 335-1 og EN 60 335-2-6 angående sikkerhet til elektriske apparater for bruk i husholdninger og til lignende formål, og • EN 60350 hhv. DIN 44546 / 44547 / 44548 angående bruksegenskaper til elektriske

 • Страница 17 из 81

  1 Sikkerhetsanvisninger for installatøren • I den elektriske installasjonen må det tilkoples en innretning som gjør det mulig å skille apparatet fra strømnettet med en universalpolet kontaktåpningsvidde på minst 3 mm. Egnete skilleinnretninger er f.eks. LS-bryter, sikringer (skruesikringer må tas

 • Страница 18 из 81

  Elektrisk tilkopling • Før tilkopling må det kontrolleres at apparatets nominelle spenning, det er den spenningen som er oppgitt på typeskiltet, stemmer overens med foreliggende spenning og kombinasjonsapparatets nominelle spenning. Typeskiltet befinner seg på det nederste dekselet på kokefeltet. •

 • Страница 19 из 81

  Service Kapittelet “Hva må gjøres hvis…?” omhandler noen driftsforstyrrelser du kan løse selv. Se først der dersom feil oppstår. Dreier det seg om en teknisk feil? Ta i tilfelle kontakt med vårt servicekontor eller butikken der du kjøpte produktet. Forberedelser til samtalen: • Hvordan ytrer feilen

 • Страница 20 из 81

  Arvoisa asiakas, Lue tämä käyttöohje huolellisesti läpi. Kiinnitä erityistä huomiota ensimmäisillä sivuilla olevaan “Turvallisuusohjeita” -kappaleeseen. Säilytä tämä käyttöohje myöhempää käyttöä varten. Anna käyttöohje laitteen mukana mahdolliselle uudelle omistajalle. Tekstissä käytetään seuraavia

 • Страница 21 из 81

  Sisällys Käyttöohje ............................................ 22 Turvallisuus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Hävittäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Laitteesi

 • Страница 22 из 81

  Käyttöohje 1 Turvallisuus Tämän laitteen turvallisuus täyttää yleisesti hyväksytyt tekniset säännöt ja laiteturvamääräykset. Lisäksi vastuullisena valmistajana haluamme tiedottaa seuraavista turvallisuusohjeista. Sähköturvallisuus • Vain valtuutettu asentaja saa suorittaa uuden laitteen asennuksen

 • Страница 23 из 81

  Turvallisuus laitetta puhdistettaessa Puhdistettaessa laitetta sen pitää olla pois päältä. Laitetta ei turvallisuussyistä saa puhdistaa höyrysuihkulaitteella tai painepuhdistimella. Näin vältät aiheuttamasta vaurioita laitteelle • Älä käytä keittotasoa työpöytänä äläkä astioiden sijoittelupaikkana.

 • Страница 24 из 81

  2 Hävittäminen Pakkausmateriaalin hävittäminen • Kaikki pakkauksen osat ovat kierrätettävistä materiaaleista, foliot ja vaahtomuoviosat on merkitty kierrätystä varten. Huolehdi pakkausmateriaalin ja mahdollisen vanhan laitteen asianmukaisesta hävittämisestä. • Noudata kansallisia ja alueellisia

 • Страница 25 из 81

  Laitteesi tärkeimmät ominaisuudet • Keraaminen keittotaso: Laitteessa on keraaminen keittotaso ja nopeasti kuumenevat keittoalueet. Lämpöalueiden kuumenemisaika on olennaisesti lyhyempi erityisen tehokkaiden säteilylämmittimien ansiosta. • Puhdistus: Keraamisen keittotason etuna tavanomaisiin

 • Страница 26 из 81

  Laitteen rakenne Keittotason kuvaus Kiinteä lämpöalue 1200 W Muuntuva keittoalue 2200 W Paistialue 2400 W Jälkilämmön merkkivalot Kiinteä lämpöalue 1800 W Ennen ensimmäistä käyttöä Ensimmäinen puhdistus Pyyhi keraaminen keittotaso kostealla liinalla. 1 26 Huomautus: Älä käytä voimakkaita, hankaavia

 • Страница 27 из 81

  Keittoalueen käyttö 3 Keittoalue voi surista lyhyesti käynnistämisen jälkeen. Se on kaikkien keramiikkakeittoalueiden tyyppiominaisuus, eikä se vaikuta laitteen toimintaan eikä kestoon. 3 Keittoalueita säädetään tai muuntuvat keittoalueet kytketään päälle uunissa tai kytkentäkotelossa olevilla

 • Страница 28 из 81

  Käyttö, taulukot, vihjeet Keittoastiat Mitä parempaa kattilaa käytät, sitä parempi on tulos. • Hyvän keittoastian tunnistaa pohjasta. Pohjan tulisi olla mahdollisimman paksu ja tasainen. • Huomioi ostaessasi kattiloita ja pannuja pohjan läpimitta. Valmistajat ilmoittavat usein astian yläreunan

 • Страница 29 из 81

  Keittotason käyttöasetusten keskiarvoja Seuraavan taulukon tiedot ovat suuntaa antavia. Kytkimen tarvittava asento riippuu kattiloiden laadusta ja elintarvikkeiden tyypistä ja määrästä. Kytkimen asento Kypsennys, Jatkokypsennysteho Soveltuu seuraaviin tarkoituksiin 9 alkukuumentaminen suurien

 • Страница 30 из 81

  Puhdistus ja hoito Keittotaso 1 Huomautus: Puhdistusaineet eivät saa joutua kuumille keraamisille tasoille! Kaikki puhdistusaineet pitää poistaa riittävällä määrällä puhdasta vettä, sillä muuten niillä voi olla syövyttävä vaikutus uudelleen lämmitettäessä! Älä käytä voimakkaita puhdistusaineita,

 • Страница 31 из 81

  1 Erityinen lika 1. Poista kiinnipalanut sokeri, sulanut muovi, alumiinikelmu tai muut sulavat materiaalit lasiteräkaapimella välittömästi niiden vielä ollessa kuumia. 1 3 Huomautus: Huomio: Varo, ettet polta itseäsi, kun puhdistat kuumaa keittoaluetta lasiteräkaapimella! 2. Puhdista jäähtynyt

 • Страница 32 из 81

  Mitä tehdä, jos ... Häiriöiden poisto Mahdollisesti kyseessä on vain pieni virhe, jonka voit itse korjata seuraavien ohjeiden avulla. Älkää suorittako mitään muita kuin allaolevan ohjeiden mukaisia korjaustoimenpiteitä. 1 Varoitus! Ainoastaan koulutettu ammattihenkilö saa suorittaa korjauksia

 • Страница 33 из 81

  Asennusohjeet 1 Huomautus! Vain valtuutettu asentaja saa suorittaa uuden laitteen asennuksen ja liitännät. Ole hyvä ja noudata tätä ohjetta; muutoin takuu raukeaa, jos laitteeseen ilmaantuu vaurioita. Tekniset tiedot Laitteen mitat Leveys Syvyys Korkeus 626/590 mm 520 mm 49 mm Asennusmitat Leveys

 • Страница 34 из 81

  Säädökset, standardit, direktiivit Tämä laite vastaa seuraavia standardeja: • EN 60 335-1 ja EN 60 335-2-6 koskien kotitalouskäyttöön tai vastaavaan tarkoitettujen laitteiden sähköturvallisuutta ja • EN 60350 tai DIN 44546 / 44547 / 44548 koskien kotitalouksien sähköliesien, keittotasojen, uunien

 • Страница 35 из 81

  1 Asentajaa koskevat turvallisuusohjeet • Sähköasennuksessa on tarpeen varusteet, jotka mahdollistavat laitteen kosketusväliksi vähintään 3 mm kaikkinapaisen verkosta erottamisen. Tarkoitukseen soveltuvia erottimia ovat esimerkiksi LS-kytkimet, sulakkeet (ruuvisulakkeet ovat kannasta irrotettavia),

 • Страница 36 из 81

  Sähköliitännät • Tarkista ennen sähköliitäntöjen suorittamista, että laitteen nimellisjännite (tyyppikilvessä mainittu jännite) vastaa asuntosi verkkojännitettä ja yhdistelmälaitteen nimellisjännitettä. Tyyppikilpi on kiinnitetty uunin pinnoitteeseen alapuolelle. • Liitä keittotason liittimet uunin

 • Страница 37 из 81

  Takuuehdot Suomi Takuu Tuotteella on kahden (2) vuoden takuu. Takuuehdot noudattavat alan yleisiä ehtoja ja niitä on saatavissa myyjäliikkeestä tai maahantuojalta. Ostokuitti säilytetään, koska takuun alkaminen määritetään ostopäivän mukaan. Korvaus huollosta voidaan periä myös takuuaikana: *

 • Страница 38 из 81

  38

 • Страница 39 из 81

  Huolto ja varaosat Huollot, varaosatilaukset ja mahdolliset korjaukset on annettava valtuutetun huoltoliikkeen tehtäväksi. Lähimmän valtuutetun huoltoliikkeen numeron löydät soittamalla numeroon 0200-2662 (0,1597g/min(0,95 mk/min)+pvm) .* Varmistaaksesi laitteesi moitteettoman toiminnan, vaadi aina

 • Страница 40 из 81

  Kære kunde Læs denne brugsanvisning grundigt igennem. Vær særlig opmærksom på afsnittet “Sikkerhedsanvisninger” på de første sider. Opbevar denne brugsanvisning til evt. senere brug. Sørg for, at den følger med apparatet, hvis det overdrages til andre. Følgende symboler anvendes i teksten: 1

 • Страница 41 из 81

  Indhold Brugsanvisning ...................................... 42 Sikkerhed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Bortskaffelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 Apparatets

 • Страница 42 из 81

  Brugsanvisning 1 Sikkerhed Dette apparats sikkerhed lever op til de gældende tekniske regler og lov om husholdningsapparater. Som producent skal vi dog alligevel gøre opmærksom på de følgende sikkerhedshenvisninger. Elektrisk sikkerhed • Montering og tilslutning af det nye apparat må kun foretages

 • Страница 43 из 81

  Sikkerhed ved rengøringen Ved rengøring skal apparatet være slukket. Rengøring af apparatet med en damp- eller højtryksrenser er ikke tilladt af sikkerhedsmæssige årsager. Sådan undgår man skader på komfuret • Brug ikke kogeområdet som arbejdsbord eller til at stille fra på. • Den frie kant på den

 • Страница 44 из 81

  2 Bortskaffelse Bortskaffelse af emballeringsmateriale • Alle emballagedele kan genbruges og folie og skum er miljømærket. Emballeringsmateriale og brugte apparater skal bortskaffes iht. de gældende regler. • Overhold de nationale og regionale forskrifter og materialemarkeringen (deling af

 • Страница 45 из 81

  Apparatets vigtigste kendetegn • Glaskeramisk kogesektion: Apparatet består af en glaskeramikplade og 4 hurtigtvirkende kogezoner. Tiden for opvarmning er reduceret p.g.a. nogle sarligt effektive strålevarmelegemer. • Rengøring: Fordelen ved den glaskeramiske kogesektion er, at den er nem at

 • Страница 46 из 81

  Inden første brug Rengøring første gang Tør glaskeramikpladen af med en fugtig klud. 1 46 Obs: Anvend ikke aggressive, slibende rengøringsmidler! Overfladen risikerer at blive beskadiget.

 • Страница 47 из 81

  Betjening af kogefeltet 3 Når kogezonen tilkobles kan den summe kortvarigt. Dette er noget, der er normalt for alle glaskeramikkogezoner, og har ingen indflydelse på apparatets funktion eller levetid. 3 Betjening af kogezoner eller tilkobling af dobbeltkogezoner sker med kogezonevælgerne på

 • Страница 48 из 81

  Anvendelse, tabeller, tips Kogegrej Jo bedre gryden er, desto bedre bliver maden. • Godt kogegrej kan kendes på grydebunden. Bunden bør være så tyk og plan som muligt. • Vær opmærksom på den rigtige diameter ved køb af gryder og pander. Producenten oplyser ofte den diameter, der måles ved kanten af

 • Страница 49 из 81

  Vejledende værdier for madlavning med kogepladen Angivelserne i nedenstående tabel er vejledende. Hvilken knapposition der kræves til tilberedningen af de enkelte retter, afhænger af grydernes kvalitet samt arten og mængden af madvarer. Varmetrin Tilberedning Egnet til 9 Opkogning Opkogning af

 • Страница 50 из 81

  Rengøring og vedligeholdelse Kogezone 1 Obs: Der må ikke komme rengøringsmiddel på den varme glaskeramikplade! Alle rengøringsmidler skal fjernes efter rengøringen med rigeligt rent vand, da de kan ætse, når de tændes igen! Anvend ikke aggressive rengøringmidler, som f.eks. grill- eller ovnrens,

 • Страница 51 из 81

  1 Specielle tilsmudsninger 1. Fastbrændt sukker, smeltet kunststof, aluminiumsfolie eller andre smeltede materialer skal straks fjernes, mens de stadig er varme, med en glasskraber. 1 3 Obs: Fare for forbrænding ved brug af glasskraberen på den varme kogezone! 2. Derefter rengøres den afkølede

 • Страница 52 из 81

  Hvad skal man gøre, hvis ... Afhjælpning ved fejl Ved fejl drejer det sig muligvis om en mindre fejl, som du selv kan afhjælpe vha. følgende henvisninger. Udfør ikke selv andet arbejde, hvis efterfølgende oplysninger ikke hjælper i det konkrete tilfælde. 1 Advarsel! Reparationer på apparatet må kun

 • Страница 53 из 81

  Monteringsvejledning 1 Obs Montering og tilslutning af det nye apparat kan kun foretages af en autoriseret fagmand. Iagttag venligst denne henvisning, da krav på garanti ellers bortfalder ved forekommende skader. Tekniske data Komfurets mål Bredde Dybde Højde 626/590 mm 520 mm 48 mm Udskæringsmål

 • Страница 54 из 81

  Bestemmelser, standarder, direktiver Dette apparat opfylder følgende standarder: • EN 60 335-1 og EN 60 335-2-6 mht. sikkerhed for elektriske apparater til brug i husholdningen og lignende formål og • EN 60350 eller DIN 44546 / 44547 / 44548 mht. funktionsevne for elektrokomfurer, kogekar, bageovne

 • Страница 55 из 81

  1 Sikkerhedshenvisninger til installatøren • I den elektriske installation er der en anordning, der gør det muligt at separere apparatet med en kontaktåbningsvidde på min. 3 mm flerpolet fra nettet. Egnet til dette formål er f.eks. LS-kontakt, sikringer (skruesikringer skal tages ud af fatningen),

 • Страница 56 из 81

  El-tilslutning • Inden tilslutning skal det kontrolleres, at kogesektionens mærkespænding (dvs. den spænding, der står på typeskiltet), svarer til netspændingen i ejendommen og mærkespændingen på kombinationsapparatet. Typeskiltet sidder på kogesektionens nederste beklædning. • Sæt kogesektionens

 • Страница 57 из 81

  Service I kapitlet “Hvad skal man gøre, hvis …” er der en opstelling af de vigtigste fejlkilder, som De selv kan afhjælpe. Hvis De tilkalder servicemontør på grund af en af de ovenfor angivne henvisninger eller på grund af fejlbetjeninger er servicemontørens besøg ikke gratis, heller ikke indenfor

 • Страница 58 из 81

  Óâàæàåìàÿ ïîêóïàòåëüíèöà, óâàæàåìûé ïîêóïàòåëü ! Ïîæàëóéñòà, ïðî÷èòàéòå âíèìàòåëüíî íàñòîÿùóþ “Èíñòðóêöèÿ ïî ýêñïëóàòàöèè”. Ïðåæäå âñåãî îáðàòèòå, ïîæàëóéñòà, âíèìàíèå íà ðàçäåë “Óêàçàíèÿ ïî òåõíèêå áåçîïàñíîñòè” íà ïåðâûõ ñòðàíèöàõö Ïîæàëóéñòà, ñîõðàíèòå ýòó “Èíñòðóêöèÿ” äëÿ òîãî, ÷òîáû â

 • Страница 59 из 81

  Ñîäåðæàíèå Èíñòðóêöèÿ ïî ýêñïëóàòàöèè . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Òåõíèêà áåçîïàñíîñòè . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Óòèëèçàöèÿ îòõîäîâ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 • Страница 60 из 81

  Èíñòðóêöèÿ ïî ýêñïëóàòàöèè 1 Òåõíèêà áåçîïàñíîñòè Òåõíèêà áåçîïàñíîñòè â îáðàùåíèè ñ äàííûì ïðèáîðîì ñîîòâåòñòâóåò ïðèíÿòûì ïðàâèëàì òåõíèêè áåçîïàñíîñòè â îáðàùåíèè ñ ýëåêòðîïðèáîðàìè. Îäíàêî ìû ñ÷èòàåì, ÷òî, áóäó÷è èçãîòîâèòåëåì äàííîãî îáîðóäîâàíèÿ, ìû äîëæíû äîïîëíèòåëüíî îçíàêîìèòü Âàñ ñî

 • Страница 61 из 81

  • Ïåðåãðåòûå æèð è ìàñëî áûñòðî âîñïëàìåíÿþòñÿ. Êîãäà Âû ãîòîâèòå ïèùó íà æèðå èëè íà ìàñëå (íàïð. êàðòîôåëü ôðè), íåîáõîäèìî ñëåäèòü çà ïðîöåññîì å¸ ïðèãîòîâëåíèÿ. • Ïîñëå êàæäîãî èñïîëüçîâàíèÿ îòêëþ÷àéòå êîíôîðêè. Òåõíèêà áåçîïàñíîñòè ïðè ìûòüå è î÷èñòêå Ïåðåä òåì, êàê ìûòü ïðèáîð, åãî íàäî

 • Страница 62 из 81

  2 Óòèëèçàöèÿ îòõîäîâ Óòèëèçàöèÿ óïàêîâî÷íûõ ìàòåðèàëîâ • Âñå óïàêîâî÷íûå ìàòåðèàëû ìîãóò áûòü ïåðåðàáîòàíû è âòîðè÷íî èñïîëüçîâàíû, ôîëüãà è ïåíîïëàñò ïîìå÷åíû ñîîòâåòñòâóþùèìè çíàêàìè. Ïîæàëóéñòà, âûáðàñûâàéòå óïàêîâî÷íûé ìàòåðèàë è ñòàðûå îòñëóæèâøèå ïðèáîðû â ñîîòâåòñòâèè ñ ñóùåñòâóþùèìè

 • Страница 63 из 81

  Âàæíåéøèå îñîáåííîñòè Âàøåãî ïðèáîðà • Ñòåêëîêåðàìè÷åñêàÿ âàðî÷íàÿ ïàíåëü: Ïðèáîð èìååò îäíó ñòåêëîêåðàìè÷åñêóþ âàðî÷íóþ ïàíåëü è 4 áûñòðî íàãðåâàþùèåñÿ êîíôîðêè. Òàêèì îáðàçîì, áëàãîäàðÿ îñîáî ìîùíûì íàãðåâàòåëüíûì ýëåìåíòàì çíà÷èòåëüíî ñîêðàùàåòñÿ âðåìÿ íàãðåâà. • ×èñòêà: Ïðåèìóùåñòâîì

 • Страница 64 из 81

  Óñòðîéñòâî ïðèáîðà Îáîðóäîâàíèå âàðî÷íîé ïîâåðõíîñòè Îäíîêîíòóðíàÿ êîíôîðêà 1200 Âò Äâóõêîíòóðíàÿ êîíôîðêà 2200 Âò Èíäèêàöèÿ îñòàòî÷íîãî òåïëà Êîíôîðêà äëÿ æàðåíüÿ 2400 Âò Îäíîêîíòóðíàÿ êîíôîðêà 1800 Âò Ïåðåä ïåðâûì èñïîëüçîâàíèåì Ïåðâàÿ ÷èñòêà îò çàãðÿçíåíèé Ïðîòåðåòü ñòåêëîêåðàìè÷åñêóþ âàðî÷íóþ

 • Страница 65 из 81

  Óïðàâëåíèå âàðî÷íîé ïîâåðõíîñòüþ 3 3 Ïðè âêëþ÷åíèè êîíôîðêè ìîæåò ðàçäàòüñÿ êîðîòêîå æóææàíèå. Ýòî ñïåöèôè÷åñêàÿ îñîáåííîñòü âñåõ ñòåêëîêåðàìè÷åñêèõ êîíôîðîê, êîòîðàÿ íå âëèÿåò íè íà ôóíêöèè, íè íà ñðîê ñëóæáû ïëèòû. Óïðàâëåíèå êîíôîðêàìè èëè ïîäêëþ÷åíèå ìíîãîêîíòóðíûõ êîíôîðîê ïðîèçâîäèòñÿ ñ

 • Страница 66 из 81

  Ïðàêòè÷åñêèå ñîâåòû è òàáëèöû Ïîñóäà äëÿ âàðêè ×åì ëó÷øå êàñòðþëÿ, òåì ëó÷øå ðåçóëüòàò âàðêè. • Õîðîøóþ ïîñóäó îïðåäåëÿþò ïî äíó êàñòðþëè. Äíî äîëæíî áûòü êàê ìîæíî áîëåå òîëñòûì è ðîâíûì. • Ïðè ïîêóïêå êàñòðþëü è ñêîâîðîä îáðàùàéòå âíèìàíèå íà äèàìåòð äíà. Ïðîèçâîäèòåëè ÷àñòî óêàçûâàþò âåðõíèé

 • Страница 67 из 81

  Ïðèìåðû äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ ïèùè íà êîíôîðêå Äàííûå íèæåñëåäóþùåé òàáëèöû ÿâëÿþòñÿ îðèåíòèðîâî÷íûìè. Êàêîå ïîëîæåíèå âûêëþ÷àòåëÿ íåîáõîäèìî äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ òîãî èëè èíîãî áëþäà çàâèñèò îò êà÷åñòâà êàñòðþëè è îò âèäà è êîëè÷åñòâà ïðîäóêòîâ. Ñòóïåíü íàãðåâà Ñïîñîá ïðèãîòîâëåíèÿ/ ñòóïåíü

 • Страница 68 из 81

  Ìûòüå è óõîä Âàðî÷íàÿ ïîâåðõíîñòü 1 3 Âíèìàíèå: ×èñòÿùèå ñðåäñòâà íå äîëæíû ïîïàäàòü íà ãîðÿ÷óþ ñòåêëîêåðàìè÷åñêóþ ïàíåëü! Ïî îêîí÷àíèè ÷èñòêè íåîáõîäèìî óäàëèòü âñå ÷èñòÿùèå ñðåäñòâà äîñòàòî÷íûì êîëè÷åñòâîì ÷èñòîé âîäû, ïîñêîëüêó ïîñëå ïîâòîðíîãî íàãðåâà îíè ìîãóò ïðèîáðåñòè ðàçúåäàþùèå ñâîéñòâà!

 • Страница 69 из 81

  Ïëîòíî ïðèñòàâøèå çàãðÿçíåíèÿ 1. Äëÿ óäàëåíèÿ âûêèïåâøèõ áëþä è ïëîòíî ïðèñòàâøèõ áðûçã ïðèìåíÿéòå ñïåöèàëüíûé ñêðåáîê. 2. Ïðèñòàâëÿéòå ñêðåáîê ïîä óãëîì ê ïëîñêîñòè ñòåêëîêåðàìè÷åñêîé ïàíåëè. 3. Óäàëÿéòå çàãðÿçíåíèÿ ñêîëüçÿùèìè äâèæåíèÿìè ðàáî÷åé ÷àñòè ñêðåáêà. 3 1 1 3 Ñêðåáîê è ñðåäñòâî äëÿ

 • Страница 70 из 81

  Ìåòàëëè÷åñêèå äåêîðàòèâíûå ïîëîñû 1 70 ÂÍÈÌÀÍÈÅ! Íå èñïîëüçóéòå äëÿ ÷èñòêè äåêîðàòèâíûõ ïîëîñ óêñóñ, ëèìîííóþ êèñëîòó èëè ñðåäñòâà äëÿ ðàñòâîðåíèÿ èçâåñòè, ýòî ìîæåò ïðèâåñòè ê ïîìóòíåíèþ ïîâåðõíîñòè. Ïðè ÷èñòêå íå âñòàâëÿéòå ïëîñêèå ïðåäìåòû (íàïð. íîæè) ïîä äåêîðàòèâíûå ïîëîñû, òàê êàê îíè ìîãóò

 • Страница 71 из 81

  ×òî äåëàòü, åñëè ... Óñòðàíåíèå íåïîëàäîê Âîçìîæíî, ÷òî âîçíèêøàÿ íåïîëàäêà ÿâëÿåòñÿ íåçíà÷èòåëüíîé è Âû ìîæåòå óñòðàíèòü åå ñàìîñòîÿòåëüíî ñ ïîìîùüþ ñëåäóþùèõ óêàçàíèé. Íå ïðîèçâîäèòå íèêàêèõ äàëüíåéøèõ ïîïûòîê îòðåìîíòèðîâàòü ïðèáîð, åñëè íå óäàñòñÿ óñòðàíèòü íåïîëàäêó ñ ïîìîùüþ íèæåñëåäóþùåé

 • Страница 72 из 81

  Èíñòðóêöèÿ ïî ìîíòàæó 1 Âíèìàíèå! Ìîíòàæ è ïîäêëþ÷åíèå íîâîãî ïðèáîðà äîëæíû ïðîèçâîäèòüñÿ òîëüêî óïîëíîìî÷åííûì íà ýòî ñïåöèàëèñòîì. Ïîæàëóéñòà, ñîáëþäàéòå ýòî ïðàâèëî, òàê êàê â ïðîòèâíîì ñëó÷àå Âû òåðÿåòå ïðàâî íà ãàðàíòèéíîå îáñëóæèâàíèå. Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè Ðàçìåðû ïðèáîðà Øèðèíà

 • Страница 73 из 81

  Òðåáîâàíèÿ, ñòàíäàðòû, ïðåäïèñàíèÿ Äàííûé ïðèáîð ñîîòâåòñòâóåò ñëåäóþùèì íîðìàì: • EN 60 335-1 è EN 60 335-2-6 ïî áåçîïàñíîñòè ýëåêòðîïðèáîðîâ áûòîâîãî è ñõîäíîãî ïîëüçîâàíèÿ, à òàêæå • EN 60350 èëè DIN 44546 / 44547 / 44548 ïî ïîòðåáèòåëüñêèì ñâîéñòâàì ýëåêòðîïëèò, âàðî÷íûõ ïàíåëåé, äóõîâîê è

 • Страница 74 из 81

  1 Óêàçàíèÿ ïî áåçîïàñíîñòè ïðè óñòàíîâêå • Ïðè ýëåêòðîóñòàíîâêå íåîáõîäèìî ïðåäóñìîòðåòü óñòðîéñòâî, ïîçâîëÿþùåå îòêëþ÷àòü îò ñåòè ïðèáîð ñ øèðèíîé ðàçìûêàíèÿ êîíòàêòîâ íå ìåíåå 3 ìì ïî âñåì ïîëþñàì. Ïðèãîäíûìè äëÿ ýòîé öåëè óñòðîéñòâàìè ðàçìûêàíèÿ ìîãóò ñëóæèòü, íàïð., àâàðèéíûå âûêëþ÷àòåëè,

 • Страница 75 из 81

  Ýëåêòðè÷åñêîå ïîäêëþ÷åíèå • Ïåðåä ïîäêëþ÷åíèåì íåîáõîäèìî ïðîâåðèòü, ñîîòâåòñòâóåò ëè íîìèíàëüíîå, òî åñòü óêàçàííîå íà ôèðìåííîé òàáëè÷êå, íàïðÿæåíèå ïðèáîðà èìåþùåìóñÿ íàïðÿæåíèþ ñåòè è íîìèíàëüíîìó íàïðÿæåíèþ êîìáèíèðîâàííîãî ïðèáîðà. Ôèðìåííàÿ òàáëè÷êà íàõîäèòñÿ íà íèæíåé îáøèâêå âàðî÷íîé

 • Страница 76 из 81

  76

 • Страница 77 из 81

  Ñåðâèñíàÿ ïîääåðæêà  ðàçäåëå “×òî äåëàòü, åñëè ...” ïåðå÷èñëåíû íåêîòîðûå íåïîëàäêè, êîòîðûå Âû ìîæåòå óñòðàíèòü ñàìîñòîÿòåëüíî.  ñëó÷àå íåïîëàäêè ñíà÷àëà îáðàòèòåñü ê ýòîìó ðàçäåëó. Ðå÷ü èäåò î êàêîé-ëèáî òåõíè÷åñêîé íåèñïðàâíîñòè?  ýòîì ñëó÷àå îáðàùàéòåñü, ïîæàëóéñòà, â íàø ñåðâèñíûé öåíòð

 • Страница 78 из 81

  Montasje / Laitteen asentaminen Montering / Ìîíòàæ 78

 • Страница 79 из 81

  Demontering/Purkaminen/Äåìîíòàæ 79

 • Страница 80 из 81

 • Страница 81 из 81