Руководство пользователя для Binatone NK-7700

Инструкция для Binatone NK-7700

Инструкция в формате - PDF
Количество страниц - 25 страниц
Размер - 1 МБ
Доступно - Бесплатное скачивание
Доступно - Онлайн чтение
background image

Electric Kettle

Instruction Manual

Предыдущая страница

Оглавление инструкции

 • Страница 1 из 26

  Instruction Manual Electric Kettle

 • Страница 2 из 26

  A 40 60 80 20 Cool Hot Temperature C

 • Страница 3 из 26

  ENGLISH .........................................4 ENGLISH ÐÓÑÑÊÈÉ ....................................... 8 ÐÓÑÑÊÈÉ ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÀ ................................ 14 ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÀ АЗА ......................................... 20 АЗА 3

 • Страница 4 из 26

  Electric kettle NK-7700 Intent of the device: This electric kettle is designed for boiling of water with AC power supply. Basic consumer properties and features: Supply voltage 220-240 V, ~50 Hz. Power consumption 2200 W. Volume: 1,7 L. Built-in thermometer. Plastic housing. Concealed heating

 • Страница 5 из 26

  SPECIAL SAFETY MEASURES ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Make sure that the water level is between the minimum and maximum level before turning the kettle on. Do not overfill the kettle; otherwise it can overflow while boiling. Please, remember that the minimum water level should be higher than the

 • Страница 6 из 26

  ! After using the appliance let it cool for a few minutes. After that you can boil water in it again. INSTRUCTIONS FOR USE 1. Place the kettle (1) with power base (8) on dry horizontal surface. 2. Lift the kettle off the base (8), open the lid (2) by pushing the button (3) and fill the kettle with

 • Страница 7 из 26

  DISPOSAL The appliance should be disposed of in accordance with waste disposal regulations in your country and with the least damage to the environment. Only ecologically safe materials are used in the packaging of our products and the cardboard and paper can be disposed of with normal paper waste.

 • Страница 8 из 26

  Ýëåêòðè÷åñêèé ÷àéíèê NK-7700 Íàçíà÷åíèå ïðèáîðà: ýëåêòðè÷åñêèé ÷àéíèê ïðåäíàçíà÷åí äëÿ êèïÿ÷åíèÿ âîäû îò ñåòè ïåðåìåííîãî òîêà. Îñíîâíûå ïîòðåáèòåëüñêèå ñâîéñòâà è õàðàêòåðèñòèêè: Íàïðÿæåíèå ïèòàíèÿ: 220-240 Â, ~50Ãö. Ïîòðåáëÿåìàÿ ìîùíîñòü: 2200 Âò. Îáúåì: 1,7 ë. Âñòðîåííûé òåðìîìåòð. Ìàòåðèàë

 • Страница 9 из 26

  ! ! ! ! ! СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ! ! ! ! ! ! Ïåðåä âêëþ÷åíèåì ÷àéíèêà óáåäèòåñü, ÷òî óðîâåíü âîäû íàõîäèòñÿ íå âûøå ìàêñèìàëüíîé îòìåòêè íà øêàëå óðîâíÿ âîäû. Íå ïåðåïîëíÿéòå ÷àéíèê âîäîé, â ïðîòèâíîì ñëó÷àå, îíà ìîæåò âûïëåñêèâàòüñÿ ïðè êèïåíèè. Ïîìíèòå, ÷òî ìèíèìàëüíîå êîëè÷åñòâî âîäû â

 • Страница 10 из 26

  ! Âñåãäà âûêëþ÷àéòå ÷àéíèê ïåðåä òåì, êàê ñíÿòü åãî ñ ïîäñòàâêè. ! Èñïîëüçóéòå ÷àéíèê òîëüêî ñ òîé ïîäñòàâêîé, êîòîðàÿ ïîñòàâëÿåòñÿ ñ íèì â êîìïëåêòå. ! Íå çàïîëíÿéòå ãîðÿ÷èé ÷àéíèê õîëîäíîé âîäîé èëè õîëîäíûé ÷àéíèê ãîðÿ÷åé âîäîé. ÂÍÈÌÀÍÈÅ! Èçáåãàéòå ðåçêèõ ïåðåïàäîâ òåìïåðàòóð ïðè çàïîëíåíèè

 • Страница 11 из 26

  воды в чайнике. Вы можете отключить прибор, когда вода нагреется до желаемой температуры. 1. Ïåðåä ÷èñòêîé èëè õðàíåíèåì îòñîåäèíèòå ÷àéíèê îò ñåòè è äîæäèòåñü åãî ïîëíîãî îõëàæäåíèÿ. Ðåêîìåíäóåìàÿ òåìïåðàòóðà õðàíåíèÿ ïðèáîðà: îò +5 °C äî 35 °Ñ. 2. Äëÿ òîãî ÷òîáû ïî÷èñòèòü ôèëüòð (4), ñíèìèòå åãî

 • Страница 12 из 26

  – ! ! ! ! ! ! ! 5. âîçäåéñòâèåì âûñîêèõ òåìïåðàòóð íà ïëàñòìàññîâûå è äðóãèå íå òåðìîñòîéêèå ÷àñòè, äåéñòâèåì íåïðåîäîëèìîé ñèëû (íåñ÷àñòíûé ñëó÷àé, ïîæàð, íàâîäíåíèå, íåèñïðàâíîñòü ýëåêòðè÷åñêîé ñåòè, óäàð ìîëíèè è äð.); ïîâðåæäåíèÿ, âûçâàííûå: íåñîáëþäåíèåì îïèñàííûõ âûøå ìåð áåçîïàñíîñòè è

 • Страница 13 из 26

  ÐÓÑÑÊÈÉ Äàòà èçãîòîâëåíèÿ ïðèáîðà: ñì.òîðãîâóþ ìàðêèðîâêó íà ïðèáîðå. Óñëîâíûå îáîçíà÷åíèÿ: RU XX YY ZZZ, ãäå XX – ãîä âûïóñêà YY – ìåñÿö âûïóñêà ZZZ- íîìåð ïàðòèè Îñíîâíîé èìïîðòåð òîâàðà Binatone™ â Ðîññèè: ÇÀÎ «Èíòåðóîðëä Ïðîäàêòñ». Àäðåñ: 123007, ã. Ìîñêâà, 2é Õîðîøåâñêèé ïðîåçä, äîì 7, êîðï.1.

 • Страница 14 из 26

  Åëåêòðè÷íèé ÷àéíèê NK-7700 Ïðèçíà÷åííÿ ïðèëàäó: åëåêòðè÷íèé ÷àéíèê, ïðèçíà÷åíèé äëÿ êèï’ÿò³ííÿ âîäè â³ä ìåðåæ³ çì³ííîãî ñòðóìó. Îñíîâí³ ñïîæèâ÷³ âëàñòèâîñò³ òà õàðàêòåðèñòèêè: Íàïðóãà æèâëåííÿ: 220-240 Â, ~50Ãö. Ñïîæèâàíà ïîòóæí³ñòü: 2200 Âò. Ìiñòêiñòü: 1,7 ë. Âáóäîâàíèé òåðìîìåòð Ìàòåð³àë êîðïóñó:

 • Страница 15 из 26

  ! ! ! ! ! ! øíóðà é øòåïñåëüíî¿ âèëêè ïîâèííà âèêîíóâàòèñÿ ò³ëüêè â óïîâíîâàæåíîìó ñåðâ³ñíîìó öåíòð³. ͳêîëè íå ðîçáèðàéòå ïðèëàä ñàìîñò³éíî; íåïðàâèëüíå ñêëàäàííÿ ìîæå ïðèçâåñòè äî óðàæåííÿ åëåêòðè÷íèì ñòðóìîì ï³ä ÷àñ íàñòóïíîãî âèêîðèñòàííÿ ïðèëàäó. Ïðè âèÿâëåíí³ íåñïðàâíîñò³ ñë³ä çâåðíóòèñÿ äî

 • Страница 16 из 26

  ! Íå çàïîâíþéòå ãàðÿ÷èé ÷àéíèê õîëîäíîþ âîäîþ, àáî õîëîäíèé ÷àéíèê ãàðÿ÷îþ âîäîþ. ÓÂÀÃÀ! Óíèêàéòå ð³çêèõ ïåðåïàä³â òåìïåðàòóð ïðè çàïîâíåíí³ ÷àéíèêà âîäîþ. ! ϳäêëþ÷àéòå ïðèëàä ò³ëüêè äî åëåêòðè÷íî¿ ìåðåæ³ ñ çàõèñíèì çàçåìëåííÿì. ßêùî Âàøà ðîçåòêà íå ìຠçàõèñíîãî çàçåìëåííÿ, çâåðí³òüñÿ äî

 • Страница 17 из 26

  ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ 1. Ïåðåä ÷èùåííÿì ÷è çáåð³ãàííÿì â³ä’ºäíàéòå ÷àéíèê â³ä ìåðåæ³ òà äî÷åêàéòåñü éîãî ïîâíîãî îõîëîäæåííÿ. Ðåêîìåíäîâàíà òåìïåðàòóðà çáåð³ãàííÿ ó ïðèì³ùåíí³ â³ä +5 äî +35 °C. 2. Äëÿ òîãî ùîá âè÷èñòèòè ô³ëüòð (4) çí³ì³òü éîãî òà ïðîìèéòå ³ç çîâí³øíüîãî áîêó ï³ä ñòðóìåíåì âîäè.

 • Страница 18 из 26

  ! ï³äêëþ÷åííÿì äî ìåðåæ³ ç íàïðóãîþ, â³äì³ííîþ â³ä çàçíà÷åíî¿ íà ïðèëàä³. ! íåñàíêö³îíîâàíèì ðåìîíòîì àáî çàì³íîþ ÷àñòèí ïðèëàäó, çä³éñíåíèõ íå óïîâíîâàæåíîþ íà öå îñîáîþ àáî ñåðâ³ñíèì öåíòðîì. ! óøêîäæåííÿ, âèêëèêàí³ ÿê³ñòþ âîäè òà â³äêëàäåííÿì íàêèïó (î÷èùåííÿ â³ä íàêèïó íå âõîäèòü ó ãàðàíò³éíå

 • Страница 19 из 26

  19 ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÀ Äàòà âèãîòîâëåííÿ ïðèëàäó: äèâ. òîðãîâåëüíå ìàðêóâàííÿ íà ïðèëàä³. Óìîâí³ ïîçíà÷åííÿ: RU XX YY ZZZ, äå XX – ð³ê âèïóñêó YY – ì³ñÿöü âûïóñêó ZZZ- íîìåð ïàðò³¿ Îñíîâíèé ³ìïîðòåð òîâàðó Binatone TM ó Ðîñ³¿: ÇÀÒ «²íòåðóîðëä Ïðîäàêòñ». Àäðåñà: 123007, ì. Ìîñêâà, 2-é Õîðîøåâñüêèé ïðî¿çä,

 • Страница 20 из 26

  NK7700 Электр шайнегі Аспапты масаты: электр шйнек айнымалы то кзінен су айнатуа арналан. Негізгі ттынушылы асиеттері жне сипаттамалары: уат кзіні кернеуі 220240 В, ~50 Гц, Ттынылатын уат 2200 Вт. Млшері: 1,7 л. Кіріктірме термометр Корпусыны материалы: пластик. Жабылан

 • Страница 21 из 26

  ! Ааулы аныталан жадайда, укілетті сервис орталыына хабарласу ажет. ! Бл рал коммерциялы жне нерксіптік олдануа емес, тек 6й трмысында олдануа арналан. ! Осы нсаулытаы барлы талаптарды орындаыз. ! Механикалы ааулары бар аспапты олданбаыз, оны жмыса жарамдылыын тек

 • Страница 22 из 26

  ! ! ! ! ! ! НА ЗАР А УДАРЫFЫЗ! ораныс жерге осылысы жо желіге НАЗАР АУ жалау кезінде электр тоынан заым лауыыз м6мкін. Шйнекті ыздырыш элементін атан уаытылы тазалап трыыз. атты аы бар шйнекті олдану оны істен шыуына ЗАР А УДАРЫFЫЗ! келуі м6мкіндігін есте сатаыз. Н А АЗАР

 • Страница 23 из 26

  ТЕХНИКАЛЫ ЫЗМЕТ КРСЕТУ 1. Тазалау немесе сатауа ою алдында шайнекті желіден ажыратып, оны толы суытып алыыз. Блмеде сатауды сыныла тын температурасы +5 тен +35oCге дейін. 2. С6згісін тазалау 6шін (4) (4), оны шешіп алып сырты жаынан су аыныны астында стап, жуыыз. С6згіні онда

 • Страница 24 из 26

  – келесі жадайлармен туындаан заымданулар: ! жоарыда айтылан ауіпсіздік шараларын жне пайдалану жніндегі нсаулытарды орындамау кезінде; ! коммерциялы масатта олдану (жеке трмысты ажеттілік шеберінен шыатын жадайларда олдану) кезінде; ! ралда крсетілген кернеуден згеше желі

 • Страница 25 из 26

  Èíôîðìàöèþ îá àâòîðèçîâàííûõ ñåðâèñíûõ öåíòðàõ Âû ìîæåòå óçíàòü: – íà web-ñàéòå www.binatone.ru â ðàçäåëå «ñåðâèñ» – ïî òåëåôîíó áåñïëàòíîé ãîðÿ÷åé ëèíèè: 8-800-100-03-23 Åñëè â Âàøåì ãîðîäå îòñóòñòâóåò àâòîðèçîâàííûé ñåðâèñíûé öåíòð, Âàì ñëåäóåò îáðàòèòüñÿ â ìàãàçèí, ãäå Âû ïðèîáðåëè íàø òîâàð, è

 • Страница 26 из 26

Инструкции для чайники Binatone