Инструкция для LG VK99263NA, VK99262NAU

Инструкция для LG VK99263NA, VK99262NAU

Инструкция в формате - PDF
Количество страниц - 28 страниц
Размер - 11 МБ
Доступно - Бесплатное скачивание
Доступно - Онлайн чтение
background image

www.lg.com

VK9916****

VK9926****

OWNER’S MANUAL

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПАЙДАЛАНУШЫНЫҢ НҰСҚАУЛЫҒЫ

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Please read all of the information on page 3, 4 carefully. This information contains important instructions for the safe use and the maintenance of the appliance.

Внимательно изучите сведения, приведенные на стр. 5, 6. В них содержатся важные инструкции по безопасности, эксплуатации и обслуживанию пылесоса.

7 - 8-ші беттердегі барлық ақпаратты оқып шығыңыз. Бұл ақпаратта шаңсорғышты қауіпсіз пайдалану мен қызмет көрсету жөніндегі 

нұсқаулар берілген.

Уважно прочитайте відомості, наведені на стор. 9, 10. Там містяться важливі інструкції з безпеки, експлуатації й обслуговування пристрою.

BZ03

Предыдущая страница

Оглавление инструкции

 • Страница 1 из 29

  OWNER’S MANUAL РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ПАЙДАЛАНУШЫНЫҢ НҰСҚАУЛЫҒЫ ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ BZ03 Please read all of the information on page 3, 4 carefully. This information contains important instructions for the safe use and the maintenance of the appliance. Внимательно изучите сведения,

 • Страница 2 из 29

  Table of contents ëÓ‰ÂʇÌË Мазмұны Зміст Information for Your Safety............................................................................. 3~4 Основные правила техники безопасности .................................................. 5~6 ҚАУІПСІЗДІК ЖӨНІНДЕГІ МАҢЫЗДЫ

 • Страница 3 из 29

  IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS Read and follow all instructions before using your vacuum cleaner to prevent the risk of fire, electric shock, personal injury, or damage when using the vacuum cleaner. This guide do not cover all possible conditions that may occur. Always contact your service agent or

 • Страница 4 из 29

  IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS CAUTION • Do not put any objects into openings. Failure to do so could result in product damage. • Do not use with any opening blocked: keep free of dust, lint, hair, and anything that may reduce air flow. Failure to do so could result in product damage. • Do not

 • Страница 5 из 29

  ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ бЕЗОПАСНОСТИ ÑÎfl Ô‰ÓÚ‚‡˘ÂÌËfl ËÒ͇ ‚ÓÁ„Ó‡ÌËfl, ÔÓ‡ÊÂÌËfl ˝ÎÂÍÚ˘ÂÒÍËÏ ÚÓÍÓÏ, ÔÓÎÛ˜ÂÌËfl Ú‡‚Ï ËÎË Ì‡ÌÂÒÂÌËfl Û˘Â·‡ ÔË ÔÓθÁÓ‚‡ÌËË Ô˚ÎÂÒÓÒÓÏ, ÔÓ˜ÚËÚ ‚Ò ËÌÒÚÛ͈ËË Ë ÒÚÓ„Ó Ëı Òӷ≇ÈÚÂ. чÌÌÓ ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó Ì ‚Íβ˜‡ÂÚ ‚Ò ‚ÓÁÏÓÊÌ˚ ÛÒÎÓ‚Ëfl, Ò ÍÓÚÓ˚ÏË ÏÓÊÌÓ

 • Страница 6 из 29

  ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ бЕЗОПАСНОСТИ ÇçàåÄçàÖ •Н е вставляйте посторонние предметы в непредназначенные для этого отверстия прибора.. çÂÒӷβ‰ÂÌË ˝ÚÓ„Ó Û͇Á‡ÌËfl ÏÓÊÂÚ ÔË‚ÂÒÚË Í ÔÓ‚ÂʉÂÌ˲ ÔË·Ó‡. •ç  ÔÓθÁÓ‚‡Ú¸Òfl ÔË·ÓÓÏ Ò ·ÎÓÍËÓ‚‡ÌÌ˚ÏË ÓÚ‚ÂÒÚËflÏË: ‰Âʇڸ ÓÚ‚ÂÒÚËfl Ò‚Ó·Ó‰Ì˚ÏË ÓÚ „flÁË,

 • Страница 7 из 29

  ҚАУІПСІЗДІК ЖӨНІНДЕГІ МАҢЫЗДЫ НҰСҚАУЛАР Шаңсорғышты пайдаланған кезде өрт шығу, электр тогы соғу, адамдарды жарақаттау немесе зақым келтіру қатерiн азайту үшiн барлық қауіпсіздік шараларын оқып шығыңыз және орындаңыз. Орын алуы мүмкін жағдайлардың бәрі бұл нұсқаулықта қамтылмаған. Өзіңізге

 • Страница 8 из 29

  ҚАУІПСІЗДІК ЖӨНІНДЕГІ МАҢЫЗДЫ НҰСҚАУЛАР АБАЙ БОЛЫҢЫЗ • Саңылаулардың ішіне ешқандай бөгде заттарды салмаңыз. Бұл нұсқауды орындамасаңыз, құрылғыға зақым келуі мүмкін. • Құрылғының саңылауы бұғаттаулы тұрғанда оны пайдаланбаңыз: саңылауларды шаңнан, жүнжұрқадан, қыл-қыбырдан және ауаның өтуін

 • Страница 9 из 29

  ВАЖЛИВІ ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ Для запобігання ризику пожежі, ураження електричним струмом, травмування або завдання збитків при користуванні пилососом прочитайте всі інструкції та чітко дотримуйтесь їх. Ця інструкція не включає всі можливі умови, з якими можна стикнутися. Якщо у Вас виникають

 • Страница 10 из 29

  ВАЖЛИВІ ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ УВАГА • Не вставляйте сторонні предмети в непризначені для цього отвори. Невиконання цієї вимоги може призвести до пошкодження пристрою. • Не користуйтеся приладом із блокованими отворами: тримайте отвори вільними від бруду, пилу, волосся та усього, що може

 • Страница 11 из 29

  How to use Assembling Cleaner àÒÔÓθÁÓ‚‡ÌË Ô˚ÎÂÒÓÒ‡ ë·Ó͇ Ô˚ÎÂÒÓÒ‡ Қалай пайдалану керек Шаңсорғышты жинақтау Використання пилососа Складання пилососа Cover ä˚¯Í‡ Қақпақ Кришка Shampoo Lever ê˚˜‡„ ÔÓ‰‡˜Ë ¯‡ÏÔÛÌfl Шампунь беру тұтқасы Важіль подавання шампуню Hose Handle êÛÍÓflÚ͇ ¯Î‡Ì„‡ Шлангының

 • Страница 12 из 29

  How to use Using Carpet/Floor Nozzle and Carpet Master àÒÔÓθÁÓ‚‡ÌË Ô˚ÎÂÒÓÒ‡ Использование комбинированной насадки пол/ковер и насадки «Мастер ковров» Қалай пайдалану керек Кілем/еденге арналған қондырма Кілем шебері Використання пилососа ВКористування насадками для килима/підлоги та Carpet

 • Страница 13 из 29

  How to use How to use the Plate for Wet Cleaning àÒÔÓθÁÓ‚‡ÌË Ô˚ÎÂÒÓÒ‡ Пользование пластиной для влажной уборки Қалай пайдалану керек Дымқыл тазалауға арналған табақты пайдалану Використання пилососа Як користуватися пластиною для вологого прибирання Notice!! Ескерім!! Важная информация!!

 • Страница 14 из 29

  How to use Dry Vacuuming àÒÔÓθÁÓ‚‡ÌË Ô˚ÎÂÒÓÒ‡ ëÛı‡fl ˜ËÒÚ͇ Қалай пайдалану керек Құрғақ тазалау Використання пилососа Сухе прибирання 3 The Air Flow Regulator allows you to change the vacuum suction for different fabric and carpet weight. Adjust the suction power with Air Flow Regulator in the

 • Страница 15 из 29

  9 WARNING! Gently rinse guide buoy separately under a cold running water until the water runs clear. Do not use detergent or a washing machine or dishwasher. Shake off excess water from the guide buoy. Re-assemble and place it back in your machine. èêÖÑìèêÖÜÑÖçàÖ! ÄÍÍÛ‡ÚÌÓ ÔÓÏÓÈÚÂ Í‡Ê‰Û˛ ‰Âڇθ

 • Страница 16 из 29

  10 11 Removing the Cleaning Water & Connecting the Dust Cover. 쉇ÎÂÌË ‚Ó‰˚, ÛÒÚ‡Ìӂ͇ Í˚¯ÍË ÍÓÌÚÂÈÌÂ‡ ‰Îfl Ò·Ó‡ Ô˚ÎË. Суды төгу, шаңтұтқыш сауыттың қақпағын орнына салу. Вилучення води, установка кришки контейнера для збирання пилу. Connecting the Dust Tank. ìÒÚ‡Ìӂ͇ ÍÓÌÚÂÈÌÂ‡ ‰Îfl Ò·Ó‡ Ô˚ÎË.

 • Страница 17 из 29

  How to Use Wet Cleaning àÒÔÓθÁÓ‚‡ÌË Ô˚ÎÂÒÓÒ‡ Ç·Ê̇fl ˜ËÒÚ͇ Қалай пайдалану керек Дымқыл тазалау Використання пилососа Вологе прибирання 7 If there is a strange sound in the pump, put the cleaning fluids into the shampoo tank. Because it indicates that there is no cleaning fluid in the shampoo

 • Страница 18 из 29

  10 When you hear the big noise from the main body during the operation, empty the dust tank. Because it indicates that the safety float automatically closes the suction inlet and you will notice that no more liquid is sucked up. Ç ÒÎÛ˜‡Â ÒËθÌÓ„Ó ¯Ûχ ‚ Ô˚ÎÂÒÓÒ ӘËÒÚËÚ ÍÓÌÚÂÈÌÂ ‰Îfl ÏÛÒÓ‡. Такой

 • Страница 19 из 29

  14 WARNING! Gently rinse guide buoy separately under a cold running water until the water runs clear. Do not use detergent or a washing machine or dishwasher. Shake off excess water from the guide buoy. Re-assemble and place it back in your machine. èêÖÑìèêÖÜÑÖçàÖ! ÄÍÍÛ‡ÚÌÓ ÔÓÏÓÈÚÂ Í‡Ê‰Û˛ ‰Âڇθ

 • Страница 20 из 29

  How to Use Aqua Cleaning àÒÔÓθÁÓ‚‡ÌË Ô˚ÎÂÒÓÒ‡ Аква чистка Қалай пайдалану керек AQUA тазалау Використання пилососа Прибирання з аквафільтром 6 The Air Flow Regulator allows you to change the vacuum suction for different fabric and carpet weight. Adjust the suction power with Air Flow Regulator in

 • Страница 21 из 29

  9 WARNING! Gently rinse guide buoy separately under a cold running water until the water runs clear. Do not use detergent or a washing machine or dishwasher. Shake off excess water from the guide buoy. Re-assemble and place it back in your machine. èêÖÑìèêÖÜÑÖçàÖ! ÄÍÍÛ‡ÚÌÓ ÔÓÏÓÈÚÂ Í‡Ê‰Û˛ ‰Âڇθ

 • Страница 22 из 29

  How to Use Carpet Cleaning àÒÔÓθÁÓ‚‡ÌË Ô˚ÎÂÒÓÒ‡ óËÒÚ͇ ÍÓ‚Ó‚ Қалай пайдалану керек Кілем тазалау Використання пилососа Чищення килимів 3 It is possible that the pump's thermal security mechanism has been acticated to protect the pump from overheating in case that the shampoo tank is empty or the

 • Страница 23 из 29

  How to use Window Cleaning àÒÔÓθÁÓ‚‡ÌË Ô˚ÎÂÒÓÒ‡ óËÒÚ͇ ÍÓ‚Ó‚ Қалай пайдалану керек Терезе тазалау Використання пилососа Миття вікон Миття вікон 1 When you use the Window Master, fold the pipe shortly. При использовании насадки Window Master (Мастер окон) сделайте трубку короче. Терезе тазартқыш

 • Страница 24 из 29

  How to use Tile Cleaning àÒÔÓθÁÓ‚‡ÌË Ô˚ÎÂÒÓÒ‡ óËÒÚ͇ ÓÍÓÌ Қалай пайдалану керек Тақташа тазалау Використання пилососа Чищення плитки 1 2 Connecting the Frame Brush Присоединение щетки для рамы. Жақтау тазалайтын шөткені қосып жалғау Приєднання щітки для рам 3 Tube Connecting/Disconnecting

 • Страница 25 из 29

  How to use Dust Tank Cleaning àÒÔÓθÁÓ‚‡ÌË Ô˚ÎÂÒÓÒ‡ óËÒÚ͇ ÔÎËÚÍË Қалай пайдалану керек Шаңтұтқыш сауытты тазалау Використання пилососа Чищення контейнера для пилу 1 Separating Plate Извлечение пластины Табақты ажырату Виймання пластини 2 3 Cleaning the Dust Tank óËÒÚ͇ контейнера для сбора пыли

 • Страница 26 из 29

  How to use Exhaust Filter Cleaning àÒÔÓθÁÓ‚‡ÌË Ô˚ÎÂÒÓÒ‡ é˜ËÒÚ͇ выпускного ÙËθÚ‡ Қалай пайдалану керек Шығыс сүзгіні тазалау Використання пилососа Чищення випускного фільтра Notice!! Ескерім!! The cycle of the cleaning Тазалау аралығы Ескерім Шығыс сүзгі көп дүркін пайдалануға жарайды. The

 • Страница 27 из 29

  Disposal of your old appliance 1. When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it means the product is covered by the European Directive 2002/96/EC. 2. All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated

 • Страница 28 из 29

  LG Electronics Inc. EU Representative, Krijgsman 1,1186 DM Amstelveen, The Netherlands Made in Korea

 • Страница 29 из 29

Инструкции для бытовая техника разная LG