Инструкция для Braun MR430 Plus HC

Инструкция для Braun MR430 Plus HC

Инструкция в формате - PDF
Количество страниц - 3 страницы
Размер - 0.3 МБ
Доступно - Бесплатное скачивание
Доступно - Онлайн чтение
background image

Multiquick/Minipimer

MR 430 
MR 404  
MR 400  
MR 390  

Type 4179

4 -179 - 496 / 00 / XI-04/M
D/GB/F/E/P/I/NL/DK/N/S/FIN/
PL/CZ/SK/HR/SLO/TR/GR/
RUS/UA/Arab
Printed in Germany

Braun Infoline

Haben Sie Fragen zu diesem Produkt?
Rufen Sie an: (in Deutschland und
Österreich zum Nulltarif) 

00 800 27 28 64 63
00 800 BRAUNINFOLINE

08 44 - 88 40 10

Servicio al consumidor para España: 

9 01-11 61 84

Serviço ao Consumidor para Portugal: 

080 820 00 33

Servizio consumatori: 

(02) 6 67 86 23

Heeft u vragen over dit produkt? 
Bel Braun Consumenten-infolijn: 

(070) 4 13 16 58

Vous avez des questions sur ce produit ?
Appelez Braun Belgique

(02) 711 92 11

Har du spørgsmål om produktet? Så ring

 

70 15 00 13

Spørsmål om dette produktet? Ring 

22 63 00 93

Frågor om apparaten? Ring Kundservice

 

020 - 21 33 21

Onko Sinulla kysyttävää tuotteesta? Soita

 

0203 77877

Türkiye’deki Tüketici Danıs¸ma Servisi:

0 800 261 19 53

ÖÒÎË Û Ç‡Ò ÂÒÚ¸ ‚ÓÔÓÒ˚ ÔÓ ÔÓ‚Ó‰Û 
‰‡ÌÌÓ„Ó ÔÓ‰ÛÍÚ‡, Á‚ÓÌËÚÂ

(095) 258 62 70

 

Internet:

www.braun.com

D

A

CH

E

P

I

NL

B

DK

N

S

FIN

TR

RUS

Deutsch

3

English

3

Français

4

Español

5

Português

6

Italiano

7

Nederlands

8

Dansk

9

Norsk

10

Svenska

11

Suomi

12

Polski

13

âesk˘

14

Slovensk

˘

15

Hrvatski

16

Slovensk

i

17

Türkçe

18

≈ÎÎÁÌÈÍ‹

19

êÛÒÒÍËÈ

20

ìÍ‡ªÌҸ͇

20

22

Предыдущая страница

Оглавление инструкции

  • Страница 1 из 4

    Multiquick/Minipimer MR 430 MR 404 MR 400 MR 390 Type 4179 Braun Infoline Deutsch 3 D English 3 A Français 4 Español 5 Português 6 Italiano 7 CH Haben Sie Fragen zu diesem Produkt? Rufen Sie an: (in Deutschland und Österreich zum Nulltarif) 00 800 27 28 64 63 00 800 BRAUNINFOLINE 08 44 - 88 40 10 E

  • Страница 2 из 4

    MR 390 MR 400 B MR 404 MR 430 A C D1 D D2 E F 1 2 click! 4…8°C 15…20°C max. 400 ml max. 4x 1 3 2 click! click! 2

  • Страница 3 из 4

    êÛÒÒÍËÈ ç‡¯Ë ËÁ‰ÂÎËfl Óڂ˜‡˛Ú ‚˚ÒÓ˜‡È¯ËÏ Òڇ̉‡Ú‡Ï ‚ ÓÚÌÓ¯ÂÌËË Í‡˜ÂÒÚ‚‡, ÙÛÌ͈ËÓ̇θÌ˚ı ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚÂÈ Ë ‰ËÁ‡È̇. å˚ ̇‰ÂÂÏÒfl, ˜ÚÓ Ç˚ ·Û‰ÂÚ ‚ ÔÓÎÌÓÈ ÏÂ ۉӂÎÂÚ‚ÓÂÌ˚ ‡·ÓÚÓÈ Ç‡¯Â„Ó ÌÓ‚Ó„Ó ˝ÎÂÍÚÓÔË·Ó‡ Braun. ÇÌËχÌË èÂ‰ ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌËÂÏ ˝ÎÂÍÚÓÔË·Ó‡ ‚ÌËχÚÂθÌÓ Ë ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛ ÔÓ˜ÚËÚ ‰‡ÌÌÛ˛

  • Страница 4 из 4

Инструкции для блендеры Braun