Руководство пользователя для Electrolux ERN 15350

Инструкция для Electrolux ERN 15350

Инструкция в формате - PDF
Количество страниц - 72 страницы
Размер - 1.2 МБ
Доступно - Бесплатное скачивание
Доступно - Онлайн чтение
background image

návod k použití

instrukcja obs

ł

ugi

návod na používanie

használati útmutató

Инструкция по

эксплуатации

Chladni

č

ka

Ch

ł

odziarka

Chladni

č

ka

H

ű

t

ő

szekrény

Холодильная камера

ERN15350

Предыдущая страница

Оглавление инструкции

 • Страница 1 из 73

  návod k použití instrukcja obsługi návod na používanie használati útmutató Инструкция по эксплуатации Chladnička Chłodziarka Chladnička Hűtőszekrény Холодильная камера ERN15350

 • Страница 2 из 73

  2 electrolux Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese www.electrolux.com Obsah Bezpečnostní informace Provoz Při prvním použití Denní používání Užitečné rady a tipy 2 4 4 4 5 Čištění a údržba Co dělat, když... Technické údaje Instalace Poznámky k životnímu prostředí 6 7 9 9 13

 • Страница 3 из 73

  electrolux 3 • Změna technických parametrů nebo jakákoli jiná úprava spotřebiče je nebezpečná. Jakékoli poškození kabelu může mít za následek zkrat, požár a/nebo úraz elektrickým proudem. Upozornění Jakýkoli elektrický díl (napájecí kabel, zástrčka, kompresor) smí vyměnit pouze autorizovaný

 • Страница 4 из 73

  4 electrolux Servis • Jakékoliv elektrikářské práce, nutné pro zapojení tohoto spotřebiče, smí provádět pouze kvalifikovaný elektrikář nebo osoba s příslušným oprávněním. • Pokud je spotřebič nutné opravit, obraťte se na autorizované servisní středisko, které smí použít výhradně originální náhradní

 • Страница 5 из 73

  electrolux 5 Důležité Teplota chladicího oddílu pak může klesnout pod 0°C. V tomto případě otočte regulátorem teploty zpět na teplejší nastavení. Skladování zmrazených potravin Po prvním spuštění spotřebiče nebo po jeho dlouhodobé odstávce nechte spotřebič před vložením potravin běžet nejméně 2

 • Страница 6 из 73

  6 electrolux Tipy pro chlazení Užitečné rady: Maso (všechny druhy): zabalte do polyetylénového sáčku a položte na skleněnou polici nad zásuvku se zeleninou. Z hlediska bezpečné konzumace takto skladujte maso pouze jeden nebo dva dny. Vařená jídla, studená jídla apod.: můžete zakrýt a položit na

 • Страница 7 из 73

  electrolux 7 dit umělou hmotu použitou v tomto spotřebiči. Doporučujeme proto čistit povrch spotřebiče pouze teplou vodou s trochou tekutého mycího prostředku na nádobí. Po čištění znovu připojte spotřebič k elektrické síti. Odmrazování chladničky Během normálního používání se námraza automaticky

 • Страница 8 из 73

  8 electrolux Problém Spotřebič nefunguje. Osvětlení nefunguje. Možná příčina Řešení Spotřebič je vypnutý. Zapněte spotřebič. Zástrčka není zasunutá správně do zásuvky. Zástrčku zasuňte správně do zásuvky. Spotřebič je bez proudu. Zásuvka Zasuňte do zásuvky zástrčku jinénení pod proudem. ho

 • Страница 9 из 73

  electrolux 9 Zavření dveří 1. Vyčistěte těsnění dveří. 2. Pokud je to nutné, dveře seřiďte. Řiďte se pokyny v části "Instalace". 3. V případě potřeby vadné těsnění dveří vyměňte. Obraťte se na servisní středisko. Technické údaje Rozměry výklenku Výška 880 mm Šířka 560 mm Hloubka 550 mm Skladovací

 • Страница 10 из 73

  10 electrolux Změna směru otvírání dveří Dveře spotřebiče se otvírají doprava. Chceteli, aby se dveře otvíraly doleva, postupujte takto: 1. Uvolněte a odstraňte horní čep. 2. Odstraňte dveře. 3. Odstraňte dolní rozpěrku. 4. Klíčem odšroubujte dolní čep. min. 200 cm2 min. 200 cm2 Instalace

 • Страница 11 из 73

  electrolux 11 Otevřete dveře. Nasaďte kryt dolního závěsu. 5. Odstraňte správnou část krytu závěsu (E). Dbejte na to, abyste odstranili část označenou DX v případě pravého závěsu, a část SX v případě levého závěsu. 4mm 44mm 3. Připevněte spotřebič k výklenku 4 šrouby. I 6. Připevněte kryty (C, D) k

 • Страница 12 из 73

  12 electrolux 8. Instalujte díl (Ha) na vnitřní stranu kuchyňské skříňky. 8 mm ca. 50 mm 90° 21 mm Ha 90° Hb ca. 50 mm 21 mm 9. Nasuňte díl (Hc) na díl (Ha). 11. Odstraňte držáky a vyznačte vzdálenost 8 mm od vnějšího okraje dveří, kam se připevní hřebík (K). 8 mm Ha K Hc 10. Otevřete dveře

 • Страница 13 из 73

  electrolux 13 13. Přitiskněte díl (Hd) na díl (Hb). Na závěr zkontrolujte, zda: • Jsou všechny šrouby utažené. • Magnetický těsnicí pásek je připevněný těsně ke skříni. Důležité Při nízké okolní teplotě (např. v zimě) se může stát, že se těsnění zmenší. Těsnění se opět roztáhne zvýšením okolní

 • Страница 14 из 73

  14 electrolux Electrolux. Thinking of you. Aby dowiedzieć się więcej o naszej filozofii, odwiedź naszą stronę internetową www.electrolux.com Spis treści Informacje dotyczące bezpieczeństwa Eksploatacja Pierwsze użycie Codzienna eksploatacja Przydatne rady i wskazówki 14 16 17 17 18 Konserwacja i

 • Страница 15 из 73

  electrolux 15 • Należy uważać, aby nie uszkodzić układu chłodniczego. • W układzie chłodniczym urządzenia znajduje się czynnik chłodniczy izobutan (R600a), ekologiczny gaz naturalny, lecz łatwopalny. Należy upewnić się, że podczas transportu i instalacji urządzenia nie zostały uszkodzone żadne

 • Страница 16 из 73

  16 electrolux Instalacja Ważne! Podłączenie elektryczne urządzenia należy wykonać zgodnie z wskazówkami podanymi w odpowiednich rozdziałach. • Rozpakować urządzenie i sprawdzić, czy nie jest w żaden sposób uszkodzone. Nie wolno podłączać urządzenia, jeśli jest uszkodzone. Ewentualne uszkodzenia

 • Страница 17 из 73

  electrolux 17 Ważne! Jeśli temperatura otoczenia jest wysoka lub urządzenie jest w pełni załadowane, a wybrano ustawienie najniższej temperatury, urządzenie może pracować bez przerwy, co powoduje tworzenie się szronu na tylnej ściance. W takim przypadku należy ustawić pokrętło na wyższą

 • Страница 18 из 73

  18 electrolux Aby dokonać odpowiedniego ustawienia, należy: stopniowo wyciągać półkę w kierunku strzałek, aż zostanie uwolniona, a następnie umieścić ją w żądanym miejscu. Rozmieszczanie półek na drzwiach Aby umożliwić przechowywanie artykułów spożywczych w opakowaniach o różnej wielkości, półki w

 • Страница 19 из 73

  electrolux 19 Wskazówki dotyczące zamrażania Aby uzyskać najlepsze wyniki zamrażania, należy skorzystać z poniższych ważnych wskazówek: • Maksymalną ilość żywności, którą można zamrozić w ciągu 24 godzin, podano na tabliczce znamionowej. • Proces zamrażania trwa 24 godziny. W tym czasie nie należy

 • Страница 20 из 73

  20 electrolux umieszczonego z tyłu urządzenia nad sprężarką, gdzie odparowuje. Należy pamiętać o okresowym czyszczeniu otworu odpływowego umieszczonego na środku kanału w chłodziarce w celu zapobieżenia przelewaniu się wody i skapywaniu jej na żywność. Należy używać specjalnej przetyczki

 • Страница 21 из 73

  electrolux 21 Usterka Możliwa przyczyna Środek zaradczy Urządzenie jest wyłączone. Włączyć urządzenie. Wtyczka przewodu zasilającego nie jest prawidłowo umieszczona w gniazdku. Włożyć prawidłowo wtyczkę przewodu zasilającego do gniazdka. Brak zasilania urządzenia. Brak napięcia w gniazdku.

 • Страница 22 из 73

  22 electrolux 6. Dokręcić śrubkę w osłonie oświetlenia. 7. Włożyć wtyczkę do gniazdka zasilania. 8. Otworzyć drzwi. Sprawdzić, czy oświetlenie się włącza. Zamykanie drzwi 1. Wyczyścić uszczelki drzwi. 2. W razie konieczności wyregulować drzwi. Patrz punkt "Instalacja". 3. W razie konieczności

 • Страница 23 из 73

  electrolux 23 Urządzenie musi być uziemione. Wtyczka przewodu zasilającego dołączonego do urządzenia posiada styk uziemiający . Jeśli gniazdko zasilania nie jest uziemione, urządzenie należy odrębnie uziemić zgodnie z aktualnymi przepisami, uzgadniając to z wykwalifikowanym elektrykiem. Producent

 • Страница 24 из 73

  24 electrolux 2 I 1 2. Wypoziomować urządzenie we wnęce. Dolna zaślepka zawiasu (znajdująca się w torebce z akcesoriami) zapewnia, że odstęp pomiędzy szafką a urządzeniem jest prawidłowy. Otworzyć drzwi. Nałożyć dolną zaślepkę zawiasu. 4. Wcisnąć pasek uszczelniający pomiędzy urządzenie i szafkę.

 • Страница 25 из 73

  electrolux 25 Założyć osłony zawiasów (E) na zawias. Ha D C E Hc E 7. Rozdzielić elementy (Ha), (Hb), (Hc) i (Hd). Ha Hb 10. Otworzyć drzwi urządzenia oraz drzwi meblowe pod kątem 90°. Umieścić kątowniki (Hb) na prowadnicach (Ha). Przytrzymać razem drzwi urządzenia i drzwi meblowe, a następnie

 • Страница 26 из 73

  26 electrolux 13. Wcisnąć osłony (Hd) w kątowniki (Hb). 8 mm Hb K Ha Hd 12. Umieścić kątowniki na prowadnicach i przymocować załączonymi śrubami. Wyrównać drzwi szafki kuchennej i drzwi urządzenia, odpowiednio regulując elementy Hb. Sprawdzić jeszcze raz, czy: • Wszystkie śruby zostały dokręcone. •

 • Страница 27 из 73

  electrolux 27 Zmiana kierunku otwierania drzwi zamrażarki 180˚ Ochrona środowiska Symbol na produkcie lub na opakowaniu oznacza, że tego produktu nie wolno traktować tak, jak innych odpadów domowych. Należy oddać go do właściwego punktu skupu surowców wtórnych zajmującego się złomowanym sprzętem

 • Страница 28 из 73

  28 electrolux Electrolux. Thinking of you. Viac o nás na www.electrolux.com Obsah Bezpečnostné pokyny Prevádzka Prvé použitie Každodenné používanie Užitočné rady a tipy 28 30 30 31 32 Ošetrovanie a čistenie Čo robiť, keď... Technické údaje Inštalácia Otázky ochrany životného prostredia 32 34 36 36

 • Страница 29 из 73

  electrolux 29 • Chladiaci okruh spotrebiča obsahuje izobután (R600a), prírodný plyn s vysokou kompatibilitou so životným prostredím, ktorý je však horľavý. Počas prepravy a inštalácie spotrebiča dávajte pozor, aby ste nepoškodili žiadnu časť chladiaceho okruhu. Ak sa chladiaci okruh poškodil: –

 • Страница 30 из 73

  30 electrolux • Okolo spotrebiča musí byť zabezpečené dostatočné vetranie, v opačnom prípade hrozí prehrievanie. Aby ste dosiahli dostatočné vetranie, riaďte sa pokynmi na inštaláciu. • Výrobok treba vždy podľa možnosti umiestňovať k stene, aby sa predišlo dotyku alebo zachyteniu horúcich dielov

 • Страница 31 из 73

  electrolux 31 Každodenné používanie Zmrazovanie čerstvých potravín Mraziaci priestor je vhodný na zmrazovanie čerstvých potravín a na uchovávanie mrazených a hlboko zmrazených potravín po dlhší čas. Pri zmrazovaní čerstvých potravín nie je nutné meniť nastavenie spotrebiča. Na dosiahnutie

 • Страница 32 из 73

  32 electrolux Užitočné rady a tipy Upozornenie na šetrenie energiou • Neotvárajte dvere príliš často a nenechávajte ich otvorené dlhšie ako je absolútne nevyhnutné. • Ak je okolitá teplota vysoká, regulátor teploty je nastavený na vyššie nastavenie a spotrebič je plne naložený, kompresor môže bežať

 • Страница 33 из 73

  electrolux 33 okruhu vykonávať výhradne autorizovaní technici. Pravidelné čistenie Spotrebič sa musí pravidelne čistiť: • umyte vnútro spotrebiča a príslušenstvo vlažnou vodou s prídavkom neutrálneho saponátu. • pravidelne kontrolujte tesnenia dverí a vyutierajte ich, aby boli čisté a bez nečistôt.

 • Страница 34 из 73

  34 electrolux Obdobia mimo prevádzky Ak sa spotrebič po dlhší čas nepoužíva, potrebné sú nasledujúce preventívne opatrenia: • spotrebič odpojte od elektrického napájania • vyberte všetky potraviny • odmrazte spotrebič 12)a vyčistite spotrebič a všetko príslušenstvo • nechajte dvere pootvorené, aby

 • Страница 35 из 73

  electrolux 35 Problém Teplota v spotrebiči je príliš vysoká. Možná príčina Riešenie Teplotný regulátor nie je nastave- Nastavte nižšiu teplotu. ný správne. Dvere spotrebiča nie sú zatvorené správne. Pozrite časť "Zatvorenie dverí". Teplota jedál je príliš vysoká. Pred vložením do spotrebiča

 • Страница 36 из 73

  36 electrolux Technické údaje Rozmery priestoru pre chladničku Výška 880 mm Šírka 560 mm Hĺbka 550 mm Akumulačná doba 12 h Technické informácie sa uvádzajú na typovom štítku na vnútornej ľavej strane spotrebiča a na štítku energetických parametrov. Inštalácia Aby bola zaručená bezpečná a správna

 • Страница 37 из 73

  electrolux 37 2 1 Požiadavky na vetranie Za spotrebičom musí byť zabezpečené dostatočné prúdenie vzduchu. min. 200 cm2 2. Spotrebič zarovnajte vo výklenku. Kryt spodného závesu (vo vrecku s príslušenstvom) zaručuje, že medzi kuchynským nábytkom a spotrebičom je správna vzdialenosť. Otvorte dvere.

 • Страница 38 из 73

  38 electrolux I D C E E 4. Zatlačte tesniaci prúžok medzi spotrebič a skrinku. 7. Odpojte diely (Ha), (Hb), (Hc) a (Hd). Ha Hb Hc Hd 5. Vyberte správnu časť z krytu závesu (E). Presvedčite sa, že bol vybraný diel DX v prípade pravého závesu a diel SX v opačnom prípade. 8. Nainštalujte diel (Ha) na

 • Страница 39 из 73

  electrolux 39 8 mm Ha K Hc Ha 10. Otvorte dvere spotrebiča a dvere kuchynského nábytku pod uhlom 90°. Umiestnite malý štvorec (Hb) na vodidlo (Ha). Priložte dvere spotrebiča a dvere nábytku k sebe a označte otvory. 12. Znova nasaďte malý štvorček na vodidlo a pripevnite ho dodávanými skrutkami.

 • Страница 40 из 73

  40 electrolux • Magnetický tesniaci prúžok bol pripevnený ku skrinke pevne. Dôležité upozornenie Ak je okolitá teplota nízka (napríklad v zime), rozmery tesnenia sa znižujú. Rozmery tesnenia sa zväčšujú, keď sa zvyšuje okolitá teplota. Na zväčšenie rozmerov tesnenia môžete použiť aj sušič na vlasy.

 • Страница 41 из 73

  electrolux 41 Electrolux. Thinking of you. Többet is megtudhat elképzeléseinkrol a www.electrolux.com címen Tartalomjegyzék Biztonsági információk Működés Első használat Napi használat Hasznos javaslatok és tanácsok 41 43 43 44 45 Ápolás és tisztítás Mit tegyek, ha... Műszaki adatok Üzembe helyezés

 • Страница 42 из 73

  42 electrolux • Izobután (R600a) hűtőanyagot tartalmaz a készülék hűtőköre, ez a környezetre csekély hatást gyakorló, természetes gáz, amely ugyanakkor gyúlékony. A készülék szállítása és üzembe helyezése során bizonyosodjon meg arról, hogy a hűtőkör semmilyen összetevője nem sérült meg. Ha a

 • Страница 43 из 73

  electrolux 43 • Megfelelő levegőáramlást kell biztosítani a készülék körül, ennek hiánya túlmelegedéshez vezet. Az elégséges szellőzés elérése érdekében kövesse a vonatkozó üzembe helyezési utasításokat. • Amikor csak lehetséges, a készülék hátlapja fal felé nézzen, hogy el lehessen kerülni a forró

 • Страница 44 из 73

  44 electrolux Fontos Ne használjon mosószereket vagy súrolóporokat, mert ezek megsérthetik a felületét. Napi használat Friss élelmiszerek lefagyasztása A fagyasztórekesz alkalmas friss élelmiszerek lefagyasztására, valamint fagyasztott és mélyhűtött élelmiszerek hosszú távú tárolására. Friss

 • Страница 45 из 73

  electrolux 45 Hasznos javaslatok és tanácsok Energiatakarékossági ötletek • Ne nyitogassa gyakran az ajtót, illetve ne hagyja a feltétlenül szükségesnél tovább nyitva. • Ha a környezeti hőmérséklet magas, a hőmérséklet-szabályozó magas beállításon van, és a készülék teljesen meg van töltve, be,

 • Страница 46 из 73

  46 electrolux • ne hagyja, hogy a friss, még meg nem fagyott élelmiszerek hozzáérjenek a már lefagyasztott adagokhoz, mert különben az utóbbiaknak megemelkedik a hőmérséklete; • a zsírszegény ételeket könnyebben és hosszabb ideig lehet tárolni, mint a zsírosakat; a só csökkenti az élelmiszerek

 • Страница 47 из 73

  electrolux 47 amely már eleve bent található a lefolyónyílás belsejében. 5. Kapcsolja be a készüléket. 6. Állítsa be a hőmérséklet-szabályozót a maximális hideg elérésére, és üzemeltesse a készüléket két-három órán keresztül ezen a beállításon. 7. Pakolja vissza a korábban kiszedett élelmiszereket

 • Страница 48 из 73

  48 electrolux Probléma Lehetséges ok Megoldás A hálózati dugasz nincs helyesen Csatlakoztassa a hálózati dugaszt csatlakoztatva a hálózati aljzatba. helyesen a hálózati aljzatba. A készülék nem kap áramot. Csatlakoztasson egy másik elektNincs feszültség a hálózati aljzat- romos készüléket a

 • Страница 49 из 73

  electrolux 49 5. 6. 7. 8. jesítmény fel van tüntetve a lámpaburkolaton). Helyezze vissza a lámpaburkolatot. Csavarja be a lámpaburkolat csavarját. Csatlakoztassa a hálózati dugaszt a hálózati aljzatba. Nyissa ki az ajtót. Győződjön meg arról, hogy a lámpa felgyullad-e. Az ajtó záródása 1. Tisztítsa

 • Страница 50 из 73

  50 electrolux Elektromos csatlakoztatás Az elektromos csatlakoztatás előtt győződjön meg arról, hogy az adattáblán feltüntetett feszültség és frekvencia megegyezik-e a háztartási hálózati áram értékeivel. A készüléket kötelező földelni. A elektromos hálózatba illő vezeték dugója ilyen érintkezéssel

 • Страница 51 из 73

  electrolux 51 2 I 1 2. Igazítsa be a készüléket a mélyedésben. A (tartozékok tasakjában lévő) alsó zsanérfedél garantálja, hogy a készülék és a konyhabútor közötti távolság megfelelő legyen. Nyissa ki az ajtót. Tegye az alsó zsanérfedelet a helyére. 4. A tömítőcsíkot nyomja be a készülék és a

 • Страница 52 из 73

  52 electrolux Tegye fel a zsanérfedeleket (E) a zsanérra. Ha D C Hc E E 7. Válassza le a (Ha), (Hb), (Hc) és (Hd) alkatrészeket. Ha Hb 10. Nyissa ki a készülék ajtaját és a konyhabútor ajtaját 90°-os szögben. Tegye be a kis négyzetet (Hb) a megvezetőbe (Ha). Tegye össze a készülék ajtaját és a

 • Страница 53 из 73

  electrolux 53 13. Nyomja a (Hd) alkatrészt a (Hb) alkatrészre. 8 mm K Hb Ha 12. Tegye rá újra a kis négyzetlapot a megvezetőre, majd rögzítse a kapott csavarok segítségével. Igazítsa be a bútorajtót és a készülék ajtaját a Hb alkatrész beállításával. Hd Hajtson végre egy végleges ellenőrzést, hogy

 • Страница 54 из 73

  54 electrolux A fagyasztóajtó megfordíthatósága 180˚ Környezetvédelmi tudnivalók A terméken vagy a csomagoláson található szimbólum azt jelzi, hogy a termék nem kezelhető háztartási hulladékként. Ehelyett a terméket el kell szállítani az elektromos és elektronikai készülékek újrahasznosítására

 • Страница 55 из 73

  electrolux 55 Electrolux. Thinking of you. Обменяйтесь с нами своими мыслями на www.electrolux.com Содержание Сведения по технике безопасности Описание работы Первое использование Ежедневное использование Полезные советы 55 57 58 58 60 Уход и чистка Что делать, если ... Технические данные Установка

 • Страница 56 из 73

  56 electrolux Общие правила техники безопасности ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не допускайте перекрытия вентиляционных отверстий. • Настоящий прибор предназначен для хранения продуктов питания и напит‐ ков в обычном домашнем хозяйстве, как описано в настоящем руководстве. • Не используйте механические приспо‐

 • Страница 57 из 73

  electrolux 57 • Не помещайте в холодильник газиро‐ ванные напитки, т.к. они создают внут‐ ри емкости давление, которое может привести к тому, что она лопнет и по‐ вредит холодильник. • Ледяные сосульки могут вызвать ожог обморожения, если брать их в рот пря‐ мо из морозильной камеры. Чистка и уход

 • Страница 58 из 73

  58 electrolux Выключение Чтобы выключить прибор, поверните ре‐ гулятор температуры в положение "O". Регулирование температуры Температура регулируется автоматиче‐ ски. Чтобы привести прибор в действие, вы‐ полните следующие операции: • поверните регулятор температуры по направлению к нижним

 • Страница 59 из 73

  electrolux 59 ВАЖНО! При случайном размораживании продуктов, например, при сбое электропитания, если напряжение в сети отсутствовало в течение времени, превышающего указанное в таблице технических данных "время повышения температуры", размороженные продукты следует быстро употребить в пищу или

 • Страница 60 из 73

  60 electrolux Полезные советы Рекомендации по экономии электроэнергии • Не открывайте дверцу слишком часто и не держите ее открытой дольше, чем необходимо. • Если температура окружающей среды высокая, регулятор температуры на‐ ходится в самом высоком положении и холодильник полностью загружен,

 • Страница 61 из 73

  electrolux 61 • убедиться, что продукты индустриаль‐ ной заморозки хранились у продавца в должных условиях; • обеспечить минимальное время до‐ ставки замороженных продуктов из магазина в свою морозильную камеру; • не открывать дверцу слишком часто и не держать ее открытой дольше, чем необходимо. •

 • Страница 62 из 73

  62 electrolux Размораживание морозильной камеры На полках и вокруг верхнего отделе‐ ния морозильной камеры всегда об‐ разуется определенное количество наледи. ВАЖНО! Размораживайте морозильную камеру, когда слой наледи достигнет толщины около 3-5 мм. Для удаления наледи выполните сле‐ дующее: 1.

 • Страница 63 из 73

  electrolux 63 Неполадка Компрессор работает не‐ прерывно. Возможная причина Способ устранения Температура задана непра‐ вильно. Задайте более высокую темпе‐ ратуру. Неплотно закрыта дверца. См. раздел "Закрытие дверцы". Дверца открывалась слишком часто. Не оставляйте дверцу открытой дольше, чем это

 • Страница 64 из 73

  64 electrolux Закрытие дверцы 1. Прочистите уплотнители дверцы. 2. При необходимости отрегулируйте дверцу. См. раздел "Установка". 3. При необходимости замените непри‐ годные уплотнители дверцы. Обрат‐ итесь в сервисный центр. Технические данные Размеры ниши для встраива‐ ния Высота 880 мм Ширина

 • Страница 65 из 73

  electrolux 65 зетка электрической сети не заземлена, выполните отдельное заземление при‐ бора в соответствии с действующими нормами, поручив эту операцию квали‐ фицированному электрику. Изготовитель снимает с себя всякую от‐ ветственность в случае несоблюдения вышеуказанных правил техники безо‐

 • Страница 66 из 73

  66 electrolux зора между прибором и кухонным шкафом равнялась 4 мм. I 2 1 4. Установите уплотняющую прокладку между холодильником и прилегаю‐ щим кухонным шкафом. 2. Отрегулируйте положение прибора в нише. Крышка нижней петли (находится в пакете с принадлежностями) обеспе‐ чивает правильное

 • Страница 67 из 73

  electrolux 67 6. Установите крышки (C, D) в выемки и отверстия под петли. Установите крышку петли (E) на пет‐ лю. ca. 50 mm 90° 21 mm D C 90° ca. 50 mm E 21 mm 9. Прикрепите деталь (Hc) к детали (Ha). E 7. Отделите друг от друга детали (Ha), (Hb), (Hc) и (Hd). Ha Ha Hb Hc Hc Hd 8. Прикрепите деталь

 • Страница 68 из 73

  68 electrolux 8 mm Ha Hb Hb 11. Снимите кронштейны и отметьте расстояние 8 мм от внешнего края дверцы для гвоздя (K). 13. Прижмите деталь (Hd) к детали (Hb). 8 mm Hb K Ha 12. Снова установите маленькую планку на направляющую и прикрепите ее прилагаемыми винтами. Выровняйте дверцу кухонного шка‐ фа

 • Страница 69 из 73

  electrolux 69 Изменение направления открывания двери морозильной камеры 180˚ Забота об окружающей среде Символ на изделии или на его упаковке указывает, что оно не подлежит утилизации в качестве бытовых отходов. Вместо этого его следует сдать в соответствующий пункт приемки электронного и

 • Страница 70 из 73

  70 electrolux

 • Страница 71 из 73

  electrolux 71

 • Страница 72 из 73

  www.electrolux.com www.electrolux.cz www.electrolux.pl www.electrolux.sk www.electrolux.hu www.electrolux.ru 200382344-00-102008

 • Страница 73 из 73

Инструкции для холодильники Electrolux