Инструкция по эксплуатации для Ardo CO3111SH

Инструкция для Ardo CO3111SH

Инструкция в формате - PDF
Количество страниц - 44 страницы
Размер - 3.9 МБ
Доступно - Бесплатное скачивание
Доступно - Онлайн чтение
background image
Предыдущая страница

Оглавление инструкции

 • Страница 1 из 45

 • Страница 2 из 45

 • Страница 3 из 45

  POLSKI PL Instrukcja instalacji, obs∏ugi i konserwacji âESKY CZ Pokyny k instalaci, pouÏití a údrÏbû SLOVENSKY SK Pokyny na in‰taláciu, pouÏívanie, údrÏbu MAGYAR HU Üzembe helyezési, használati és karbantartási útmutató LIETUVI·KAI LT Pastatymo, naudojimo ir techninòs prieÏiros instrukcija СРПСКИ

 • Страница 4 из 45

  4 NORMATYWY, OSTRZE˚ENIA I WA˚NE WSKAZÓWKI Dzi´kujemy Paƒstwu z wybranie w∏aÊnie tego urzàdzenia. Aby móc w pe∏ni korzystaç z tego urzàdzenia prosimy o dok∏adne przeczytanie kilku uwag, napisanych specjalnie dla Paƒstwa. JakoÊç urzàdzenia jest gwarantowana w 100%, poniewa˝ ka˝dy nasz produkt jest

 • Страница 5 из 45

  HU ELÃÍRÁSOK - FIGYELMEZTETÉSEK ÉS FONTOS TANÁCSOK Köszönjük, hogy ezt a terméket választotta. Kérjük, hogy a rendelkezésre álló funkciók maximális kihasználhatósága érdekében gondosan tanulmányozza át a jelen füzetben foglaltakat. A hıtŒ-fagyasztószekrény minŒsége garantált, hiszen a gyártási

 • Страница 6 из 45

  6 NORMATYWY, OSTRZE˚ENIA I WA˚NE WSKAZÓWKI UWAGA! Po zakoƒczeniu eksploatacji urzàdzenia, wykorzystujàcego gaz ch∏odzàcy R 600a (izobutan) i gazy palne w pianie izolacyjnej, przed wywiezieniem na wysypisko, urzàdzenie nale˝y zabezpieczyç. W tym celu nale˝y zwróciç si´ do sprzedawcy i odpowiedniego

 • Страница 7 из 45

  HU ELÃÍRÁSOK - FIGYELMEZTETÉSEK ÉS FONTOS TANÁCSOK Csakúgy mint más elektromos berendezéseknél, ennél a készüléknél is be kell tartani a következŒ alapvetŒ szabályokat: • ne érjen a készülékhez vizes vagy nedves kézzel vagy lábbal; • a hálózati csatlakozót ne a zsinórnál fogva húzza ki a

 • Страница 8 из 45

  8 NORMATYWY, OSTRZE˚ENIA I WA˚NE WSKAZÓWKI PL GWARANCJA u˝ytkowania urzàdzenia powodujà utrat´ praw gwarancyjnych. Gwarancja powinna zostaç dok∏adnie wype∏niona oraz zachowana z dokumentem zakupu urzàdzenia W przypadku koniecznoÊci skontaktowania si´ z serwisem, prosimy dzwoniç pod numer infolinii:

 • Страница 9 из 45

  HU ELÃÍRÁSOK - FIGYELMEZTETÉSEK ÉS FONTOS TANÁCSOK FIGYELEM: Az R 600a hıtŒgázt (izobután) használó berendezés hasznos élettartamának végén a berendezést elszállítás elŒtt biztonságos helyen kell tárolni. Evvel kapcsolatban forduljon a szállítójához vagy a megfelelŒ helyi intézményhez. FIGYELEM: A

 • Страница 10 из 45

  1 2 10 8 11 6 9 2 12 3 7 13 4 15 5 14 10 OPIS URZÑDZENIA Ch∏odziarko zamra˝arki pionowe cechuje du˝a wydajnoÊç, umo˝liwiajàca zamra˝anie i przechowywanie wszelkiego rodzaju ˝ywnoÊci. KONSTRUKCJA noÊna zosta∏a wykonana z paneli blaszanych malowanych elektrostatycznie, odpornych na udary i

 • Страница 11 из 45

  HU A KÉSZÜLÉK BEMUTATÁSA 11 A CO sorozathoz tartozó függŒleges elrendezésı hıtŒ-fagyasztószekrények olyan nagy befogadóképességı elektromos berendezések, amelyek bármilyen típusú élelmiszer fagyasztását, eltartását illetve hıtését lehetŒvé teszik. A készülék VÁZA olyan lemezacél elemekbŒl áll,

 • Страница 12 из 45

  2 A B 1 12 USUWANIE ZABEZPIECZE¡ TRANSPORTOWYCH Prosimy o sprawdzenie, czy urzàdzenie nie jest uszkodzone. W przypadku uszkodzenia podczas transportu, nale˝y o tym zawiadomiç w ciàgu 24 godzin od dostawy punkt sprzeda˝y, w którym nabyliÊcie Paƒstwo niniejszy sprz´t. 1 Usunàç zabezpieczenie

 • Страница 13 из 45

  HU A SZÁLLÍTÁSHOZ HASZNÁLT VÉDÃELEMEK ELTÁVOLÍTÁSA GyŒzŒdjön meg arról, hogy a készülék nem sérült-e meg. A szállítás során keletkezŒ sérüléseket a készülék átvételétŒl számított 24 órán belül kell közölni a márkakereskedŒvel. 1 Távolítsa el az ajtótömítés védŒelemét. Ez a védŒelem akadályozza meg

 • Страница 14 из 45

  2a 2b A 2c 2d B USTAWIENIE I POD¸ÑCZENIE 14 PL 1 Po odpakowaniu urzàdzenia nale˝y kontrolowaç zgodnoÊç napi´cia sieci z 2d Który znajduje si´ po przeciwnej stronie. napi´ciem wskazanym na tabliczce urzàdzenia. 2e Âciàgnàç zamek i zamontowaç odpowiedni, który jest w wyposa˝eniu, po 2 Gdy sposób

 • Страница 15 из 45

  HU ELHELYEZÉS ÉS BEÜZEMELÉS 15 1 A készülék kicsomagolása után ellenŒrizze azt, hogy a háztartás hálózati 2d Majd fedje le a forgópánt “B” nyílását a mellékelt védŒsapkával és vegye le a feszültsége megegyezik-e a készülék hátlapján jelzett értékkel. szemben levŒ védŒsapkát. Collegamento elettrico

 • Страница 16 из 45

  2f I 2p H 2m D 2n F E A USTAWIENIE I POD¸ÑCZENIE 16 2f 2g 2h 2i 2l 2m Odkr´ciç czop i przykr´ciç na przeciwnej stronie. Za∏o˝yç cokó∏. Zamontowaç czop “A” i podk∏adki w miejscu ni˝szego zamka. Ustawiç zewnętrzne drzwi "E" na miejscu czopa wyższego "D". Ustawiç drzwi niższe "F" na miejscu czopa

 • Страница 17 из 45

  HU 2f 2g 2h 2i 2l 2m ELHELYEZÉS ÉS BEÜZEMELÉS 17 2o Finom nyomással üsse ki az ajtó ellentétes oldalán található lyukvédŒ dugókat. 2p Forgassa el 180°-kal a fogantyút és helyezze be a két csavart, a lyukvédŒ dugókat pedig tegye át az ellentétes oldalra Csavarja ki a felsŒ pecket, és csavarja be az

 • Страница 18 из 45

  E 3 18 USTAWIENIE I POD¸ÑCZENIE 3 Lodówk´ nale˝y wypoziomowaç. Do tego celu s∏u˝à nó˝ki regulacyjne. PL kondensatora, znajdujàcego si´ na tylnej Êcianie. Aby zainstalowaç lodówk´, nale˝y dostosowaç F Po zainstalowaniu urzàdzenia w wybranym miejscu, pozostawiç je na oko∏o godzin´ przed pod∏àczeniem

 • Страница 19 из 45

  HU ELHELYEZÉS ÉS BEÜZEMELÉS 19 3 A készülék szintezését az állítható magasságú lábak segítségével végezze el. hátsó falán található kondenzátorra. F Üzembe helyezéskor az alábbi szempontokra Miután beállította a készüléket az elŒzetesen kiválasztott helyre, várjon kb. egy órát és csak ekkor

 • Страница 20 из 45

  Green and Yellow to Earth Blue to Neutral 20 PO¸ÑCZENIE DO SIECI ELEKTRYCZNEJ 13 amp Fuse Brown to Live Cord Clamp PL Nale˝y skontrolowaç, czy napi´cie urzàdzenia elektrycznego odpowiada napi´ciu wskazanym na tabliczce znamionowej znajdujàcej si´ na dole wewnàtrz zamra˝arki. Je˝eli gniazdo nie

 • Страница 21 из 45

  HU ELEKTROMOS BEKÖTÉS 21 EllenŒrizze, hogy az elektromos berendezés feszültsége megfeleljen a fagyasztó belsejében bal oldalon alul található adattáblán megadott feszültség értéknek. Ha a konnektorban nincs föld csatlakozás, vagy ha a hálózati csatlakozó nem felel meg az elektromos berendezésnek,

 • Страница 22 из 45

  A K 22 U˚YWANIE PRZEDZIA¸U CH¸ODZIARKI SYSTEM REGULUJÑCY TERMOSTAT LODÓWKI OPIS URZÑDZENIA - ECO SUPER TASTO SUPER PL Pod∏àczyç wtyczk´ do sieci elektrycznej. Ustawiç pokr´t∏o K w jednej z pozycji (pomi´dzy 1 i 5). Âwiat∏o wewn´trzne powinno zapalaç si´ przy otwarciu drzwi. Kontrolka zielona A

 • Страница 23 из 45

  HU A HÙTÃTÉR HASZNÁLATA 23 SZABÁLYOZÓ EGYSÉG - TERMOSZTÁT A KÉSZÜLÉK BEMUTATÁSA A K gombot állítsuk közbülsŒ pozícióba (1 és 5 között). Az ajtó nyitásakor a belsŒ lámpa felgyullad. Az A zöld jelzŒfény felgyullad, jelezve a rekeszek mıködését. A hŒmérsékletet a K gombbal tudjuk állítani az 1

 • Страница 24 из 45

  24 U˚YWANIE KOMORY CH¸ODZIARKI Podczas regulowania termostatu nale˝y uwzgl´dniaç takie czynniki, jak: - temperatura otoczenia - cz´stotliwoÊç otwierania drzwi - iloÊç przechowywanych produktów - miejsce ustawienia urzàdzenia. Nie nale˝y wk∏adaç do komory potraw ciep∏ych i cieczy parujàcych; potrawy

 • Страница 25 из 45

  HU A HÙTÃTÉR HASZNÁLATA 25 A hıtést az alábbi tényezŒk figyelembevételével kell beállítani: - a környezeti hŒmérséklet - az ajtónyitás gyakorisága - a tárolt élelmiszerek mennyisége - a berendezés elhelyezkedése Ne tegyen párolgó vagy túlságosan meleg folyadékokat a hıtŒtérbe. Az élelmiszereket -

 • Страница 26 из 45

  ON/OFF K 26 ECO SUPER TASTO SUPER U˚YWANIE KOMORY ZAMRA˚ARKI PL jest cyklicznie uruchamiany na 65 minut i wy∏àczany na 35 minut. Komora zamra˝arki uruchomi si´ automatycznie Po uruchomieniu potrzebne sà oko∏o trzy godziny, zanim temperatura wewn´trzna osiàgnie poziom wystarczajàcy do przechowywania

 • Страница 27 из 45

  HU A FAGYASZTÓTÉR HASZNÁLATA 27 A FAGYASZTÓ RÉSZ HASZNÁLATA gomb legalább egy másodpercig történŒ nyomva tartásával, bármikor ki lehet iktatni. A super funkció mıködésének 24 órájában a kompresszor óránként 65 percig mıködik A fagyasztó rész automatikusan beindul. A beüzemelést követŒen kb. három

 • Страница 28 из 45

  28 U˚YWANIE KOMORY ZAMRA˚ARKI PL Urzàdzenie jest podzielone na specyficzne cz´Êci. stronie skrzynki na warzywa, - Pojemnik górny jest przystosowany do zamra˝ania Êwie˝ych daƒ. - podzieliç na odpowiednie ma∏e cz´Êci, aby przyÊpieszyç zamra˝anie. - szufladki dolne i Êrodkowe sà przeznaczone na

 • Страница 29 из 45

  HU A FAGYASZTÓTÉR HASZNÁLATA super funkcióból történŒ kilépésig, ki lesz iktatva. A készülék két jól elkülönülŒ részbŒl áll: - a friss élelmiszerek lefagyasztására szolgáló felsŒ fiókból; - a kizárólagosan fagyasztott és mélyfagyasztott élelmiszerek tárolására szolgáló alsó és középsŒ fiókból. A

 • Страница 30 из 45

  30 U˚YWANIE KOMORY ZAMRA˚ARKI ZALECENIA: PL ˝ywnoÊci mo˝na byç pewnym, ˝e przechowywanie jest w∏aÊciwe. NIE wk∏adaç do ust kostek lodu i nie spo˝ywaç zmro˝onych sopli (sorbetów), WYTWARZANIE KOSTEK LODU bezpoÊrednio po wyj´ciu ich z zamra˝alnika, poniewa˝ mog∏oby to spowodowaç Nape∏nij pojemnik na

 • Страница 31 из 45

  HU A FAGYASZTÓTÉR HASZNÁLATA AJÁNLÁSOK: 31 JÉGKOCKA ELÃÁLLÍTÁS A fagyasztótérbŒl kivett jégkockákat vagy jégrudakat az égési sérülések elkerülése 3/4-ig töltse fel vízzel a jégkocka tartót, majd tegye azt vissza a fagyasztótérbe, a érdekében NEM ajánlatos azonnal fogyasztani. megfelelŒ kihúzható

 • Страница 32 из 45

  32 ODSZRANIANIE PL Podczas braku pràdu, którego czas nie przekracza 12 godzin, nie otwieraç zamra˝arki - Wyciàgnàç pojemniki i pojemniczki na lód i otworzyç drzwi i nie ruszaç produktów. Gdy ten czas jest d∏u˝szy od 12 godzin i cz´Êç produktów - Zabraç przy pomocy gàbki wodà, która zostaje na dnie.

 • Страница 33 из 45

  HU LEOLVASZTÁS 33 Áramkimaradás esetén tudja meg annak idŒtartamát. Ha az áramkimaradás idŒtartama 12 óránál nem hosszabb, akkor hagyja az élelmiszereket a fagyasztóban és tartsa zárva annak ajtaját. Ha az áramkimaradás idŒtartama 12 óránál hosszabb és az élelmiszerek egy részét fel kell

 • Страница 34 из 45

  34 CZYSZCZENIE PL UWAGA: Nie u˝ywaç urzàdzeƒ elektrycznych wewnàtrz komory do - U˝ywaç jedynie roztworu dwuw´glanu sodowego w letniej wodzie: 10 ∏y˝ek na 2 litry wody. przechowywania ˝ywnoÊci, jeÊli sà one innego typu ni˝ zalecane przez producenta. Zawsze przed dokonaniem jakiegokolwiek czyszczenia

 • Страница 35 из 45

  HU TISZTÍTÁS 35 FIGYELEM: Ne használjon elektromos berendezéseket az élelmiszer tároló - kizárólag langyos nátriumbikarbonát-oldatot használjon (2 evŒkanál 2 liter vízhez). részben, ha ezek nem a gyártó által javasolt típus szerintiek. Bármilyen tisztítási mıvelet megkezdése elŒtt húzza ki a

 • Страница 36 из 45

  R V 36 CZYSZCZENIE PL - JeÊli stwierdzà Paƒstwo uszkodzenie kabla, prosz´ nie u˝ywaç urzàdzenia i nie - od∏àczyç urzàdzenie od sieci elektrycznej, próbowaç naprawiaç go samodzielnie, lecz poprosiç osob´ wykwalifikowanà o - wyczyÊciç oba pojemniki i wytrzeç je, jego wymian´. - zostawiç otwarte

 • Страница 37 из 45

  HU TISZTÍTÁS 37 - Húzza ki a készülék hálózati csatlakozóját a konnektorból. - Sérült zsinór esetén ne használja a készüléket és ne is próbálkozzék a javítással, hanem forduljon szakemberhez és cseréltesse ki a zsinórt. - Tisztítsa ki, majd törölje szárazra mind a hıtŒteret, mind a fagyasztóteret.

 • Страница 38 из 45

  38 ANALIZA AWARII 1) Urzàdzenie nie dzia∏a - Czy jest przerwa w dop∏ywie pràdu? - Czy wtyczka jest dobrze w∏o˝ona do kontaktu? - Czy nie jest uszkodzony przewód zasilania? - Czy ustawienie temperatury jest prawid∏owe? 2) Temperatura wewnàtrz pojemników nie jest wystarczajàco niska - Czy drzwiczki

 • Страница 39 из 45

  HU HIBAKERESÉS 39 1) A készülék nem mıködik - Nincs-e áramkimaradás? - A hálózati csatlakozó jól be van-e dugva a konnektorba? - Nem sérült-e meg a hálózati zsinór? - Helyesen történt-e meg a hŒmérséklet beállítása? - Meg van-e tisztítva a kondenzátor? 3) A hıtŒtér belsejének hŒmérséklete

 • Страница 40 из 45

  1 15 W 3 C 2 40 4 ANALIZA AWARII PL 5) Âwiat∏o wewnàtrz nie zapala si´ - Najpierw sprawdziç punkt 1, a nast´pnie: WYMIENIå ˚ARÓWK¢ - Od∏àczyç urzàdzenie od sieci elektrycznej. - Zdjàç os∏onk´ C z ˝arówki. - Sprawdziç ˝arówk´ I, jeÊli to konieczne, zastàpiç jà nowà (o mocy nie wi´kszej ni˝ podana na

 • Страница 41 из 45

  HU HIBAKERESÉS 41 5) A készülék belsŒ világítása nem mıködik - EllenŒrizze elŒször az 1. pontot, majd ezután: IZZÓCSERE. - Húzza ki a készülék hálózati csatlakozóját a konnektorból. - Vegye le a C lámpaburát . - EllenŒrizze az izzót és szükség esetén tegyen be helyette egy újat (a

 • Страница 42 из 45

  42 SERWIS OBS¸UGI TECHNICZNEJ PRZED SKONTAKTOWANIEM SI¢ Z SERWISEM OBS¸UGI: - Sprawdziç, czy mo˝na samodzielnie wyeliminowaç awarie (patrz: “Klucz do analizy awarii”). - Uruchomiç ponownie lodówk´, aby sprawdziç, czy usun´li Paƒstwo zak∏ócenie. JeÊli nie da∏o to rezultatu, prosz´ ponownie wy∏àczyç

 • Страница 43 из 45

  HU VEVÃSZOLGÁLAT 43 MielŒtt a vevŒszolgálatot hívná: - EllenŒrizze, hogy egyedül nem tudja-e elhárítani a hibát (lásd a “Hibakeresési útmutató” címı részt). - Indítsa el újra a készüléket, és ellenŒrizze, hogy fennáll-e még a hiba. Ha igen, akkor ismét húzza ki a konnektorból a hálózati

 • Страница 44 из 45

  Progetto e Stampa Tipolitografia Fabrianese 2002 461306247 PL CZ SK HU LT SR UA RU 613 27/07/2005

 • Страница 45 из 45

Инструкции для холодильники Ardo