Инструкция по эксплуатации для Siemens WM10E144OE

Инструкция для Siemens WM10E144OE

Инструкция в формате - PDF
Количество страниц - 8 страниц
Размер - 1.4 МБ
Доступно - Бесплатное скачивание
Доступно - Онлайн чтение
background image

1

2

3

4

5

6

ƾǚǞǝǧǐǝǘǕ ǟǠǞǓǠǐǜǜǫ

 ...

... 

ǐǬǧǤǩǶ

 (

ǕǶǤǴǶ

/

ǓǤǷǫǤ

)

Ǭ ǧDzǴǬǶ ǬDZǨǬǮǤǶDzǴ

b

(

LJDzǶDzǦDz

).

ƿǠǕǠǫǒǐǝǘǕ ǟǠǞǓǠǐǜǜǫ

Ljǯȃ dzǴDzǧǴǤǰǰ ǵǶǬǴǮǬ dzǴǬ ǦǿǵDzǮDzǭ ǶǩǰdzǩǴǤǶǷǴǩ

:

Ljǯȃ DzǹǯǤǪǨǩDZǬȃ ǥǩǯȀȃ ǦǿǥǩǴǬǶǩ

m

ƾǝǚǝǠǙǏǜǗǔ

 /

 

ǒǶǪǬǰ

.

ǑǤǪǰǬǶǩ

 (

ǀǡǏǟǡ

/

ǓǤǷǫǤ

).

Ljǯȃ dzǴDzǧǴǤǰǰ ǵǶǬǴǮǬ dzǴǬ DZǬǫǮDzǭ ǶǩǰdzǩǴǤǶǷǴǩ

:

džǿǥǩǴǬǶǩ

m

c

ǓDzǯDzǵǮǤDZǬǩ

 / 

 c

ƽǡǕǗǛ

(

ǨǩǤǮǶǬǦǬǫǬǴǷǭǶǩ ǮǯǤǦǬǼǷ

h

 (

ƳǝǞǝǚǜǗǡǔǚǫǜǝǔ

ǞǝǚǝǠǙǏǜǗǔ

)

)

ǬǯǬ

l

ǀǚǗǑ

.

ǑǤǪǰǬǶǩ

 (

ǀǡǏǟǡ

/

ǓǤǷǫǤ

).

ƸǗǜǕǝǕǝǘǕ ǟǠǞǓǠǐǜǜǫ

,

ǕǡǛǘ

 ...

... 

Ǧǿ dzDz DzǼǬǥǮǩ ǦǿǥǴǤǯǬ DZǩ ǶǷ dzǴDzǧǴǤǰǰǷ

:

džǿǥǩǴǬǶǩ DZǷǪDZǷȂ dzǴDzǧǴǤǰǰǷ

.

ǑǤǪǰǬǶǩ

 (

ǀǡǏǟǡ

/

ǓǤǷǫǤ

). 

ǑǤǻǬDZǤǩǶǵȃ ǦǿdzDzǯDZǩDZǬǩ

DZDzǦDzǭ dzǴDzǧǴǤǰǰǿ

.

ǛǹǺǨǵǨǪdzǰǪǨDZǺǭ ǷǸǰǩǶǸ ǹǶǫdzǨǹǵǶ ǻDzǨǯǨǵǰȇǴ

,

ǷǸǰǪǭǬǭǵǵȃǴ Ǫ ǶǺǬǭdzȄǵǶDZ ǰǵǹǺǸǻDzǾǰǰ ǷǶ
ǻǹǺǨǵǶǪDzǭ

.

ƿǠǞǒǕǠǬǢǕ ǜǐǨǘǝǣ

ǒǨǺǭǫǶǸǰǿǭǹDzǰ ǯǨǷǸǭȁǨǭǺǹȇ ȅDzǹǷdzǻǨǺǨǾǰȇ
ǵǭǰǹǷǸǨǪǵǶDZ ǴǨȀǰǵȃ

!

ǛǪǭǬǶǴǰǺǭ ǹǭǸǪǰǹǵǻȆ ǹdzǻǮǩǻ

!

ƿǞǔǚǛǮǧǘǢǕ ǒǘǛǚǣ ǚ ǠǞǗǕǢǚǕ

ǚǶdzȄDzǶ ǹǻǽǰǴǰ ǸǻDzǨǴǰ

!

ljǭǸǰǺǭǹȄ ǺǶdzȄDzǶ ǯǨ ǪǰdzDzǻ

!

ƾǢǚǠǞǙǢǕ ǒǞǔǞǟǠǞǒǞǔǝǫǙ
ǚǠǐǝ

ǎǦǔǘǙǏ

 II

:

ǰDzȂǽǩǩ ǵǴǩǨǵǶǦDz Ǩǯȃ DzǵDZDzǦDZDzǭ ǵǶǬǴǮǬ

,

ǵǴǩǨǵǶǦDz

Ǩǯȃ ǵǰȃǧǻǩDZǬȃ ǦDzǨǿ

,

DzǶǥǩǯǬǦǤǶǩǯȀ

,

ǵDzǯȀ Ǩǯȃ ǦǿǦǩǨǩDZǬȃ dzȃǶǩDZ

ǁǞǠǢǘǠǞǒǚǐ ǘ ǗǐǓǠǣǗǚǐ ǑǕǛǬǯ

ǙǶǩdzȆǬǨDZǺǭ ǻDzǨǯǨǵǰȇ ǷǶ ǻǽǶǬǻ ǶǺ ǰǯǫǶǺǶǪǰǺǭdzȇ

!

NJ ǹǶǶǺǪǭǺǹǺǪǰǰ ǹ ǻDzǨǯǨǵǰȇǴǰ ǵǨ ȅǺǰDzǭǺDzǨǽ

.

NJ ǹǶǶǺǪǭǺǹǺǪǰǰ ǹ ǪǰǬǶǴ

,

ǾǪǭǺǶǴ

,

ǹǺǭǷǭǵȄȆ ǯǨǫǸȇǯǵǭǵǰȇ ǰ ǸǭDzǶǴǭǵǬǶǪǨǵǵǶDZ ǺǭǴǷǭǸǨǺǻǸǶDZ

ǹǺǰǸDzǰ

.

Ǖǭ ǷǸǭǪȃȀǨDZǺǭ ǴǨDzǹǰǴǨdzȄǵǻȆ ǯǨǫǸǻǯDzǻ

a

ǹǴ

.

ǹ

. 7

.

ǙǶǩdzȆǬǨDZǺǭ ǪǨǮǵȃǭ ǻDzǨǯǨǵǰȇ

a

ǹǴ

.

ǹ

. 6!

ǏǨǫǸǻǮǨDZǺǭ DzǸǻǷǵǶǭ ǰ ǴǭdzDzǶǭ ǩǭdzȄǭ ǪǷǭǸǭǴǭȀDzǻ

!

ǏǨDzǸǶDZǺǭ ǬǪǭǸǾǻ ǯǨǫǸǻǯǶǿǵǶǫǶ dzȆDzǨ

.

ǙdzǭǬǰǺǭ ǯǨ ǺǭǴ

,

ǿǺǶǩȃ ǩǭdzȄǭ ǵǭ ǶDzǨǯǨdzǶǹȄ ǴǭǮǬǻ

ǬǪǭǸǾǭDZ ǯǨǫǸǻǯǶǿǵǶǫǶ dzȆDzǨ ǰ ǸǭǯǰǵǶǪȃǴ ǻǷdzǶǺǵǰǺǭdzǭǴ

.

ƴǞǑǐǒǛǕǝǘǕ ǜǞǮǩǕǓǞ ǡǠǕǔǡǢǒǐ ǘ ǡǠǕǔǡǢǒǐ ǟǞ ǣǥǞǔǣ

njǶǯǰǸǶǪDzǨ ǴǶȆȁǭǫǶ ǹǸǭǬǹǺǪǨ

ǯǨǪǰǹǰǺ ǶǺ DzǶdzǰǿǭǹǺǪǨ ǩǭdzȄȇ

,

ǹǺǭǷǭǵǰ ǯǨǫǸȇǯǵǭǵǰȇ

,

ǮǭǹǺDzǶǹǺǰ ǪǶǬȃ

 (

ǵǭǶǩǽǶǬǰǴǻȆ

ǰǵǼǶǸǴǨǾǰȆ ǴǶǮǵǶ ǷǶdzǻǿǰǺȄ

,

ǶǩǸǨǺǰǪȀǰǹȄ Ǫ ǷǸǭǬǷǸǰȇǺǰǭ ǪǶǬǶǹǵǨǩǮǭǵǰȇ ǪǨȀǭǫǶ

ǸǨDZǶǵǨ

)

ǰ ǻDzǨǯǨǵǰDZ ǰǯǫǶǺǶǪǰǺǭdzȇ

.

ǕǨdzǭDZǺǭ ǮǰǬDzǶǭ ǴǶȆȁǭǭ ǹǸǭǬǹǺǪǶ Ǫ ǹǷǭǾǰǨdzȄǵȃDZ ǬǶǯǨǺǶǸ ǰ ǷǶǴǭǹǺǰǺǭ Ǫ ǩǨǸǨǩǨǵ

.

ƲǐǨǐ ǝǞǒǐǯ ǡǢǘǠǐǛǬǝǐǯ ǜǐǨǘǝǐ

ƾǝǖǓǟǏǑǚǮǔǛ

!

NJȃ ǷǸǰǶǩǸǭdzǰ ǹǶǪǸǭǴǭǵǵǻȆ ǩȃǺǶǪǻȆ ǺǭǽǵǰDzǻ ǵǨǰǪȃǹȀǭǫǶ

DzǨǿǭǹǺǪǨ ǴǨǸDzǰ

 Siemens. 

ǕǨȀǨ ǹǺǰǸǨdzȄǵǨȇ ǴǨȀǰǵǨ ǶǺdzǰǿǨǭǺǹȇ ǶǹǶǩǶ

ȅDzǶǵǶǴǰǿǵȃǴ ǸǨǹǽǶǬǶǴ ǪǶǬȃ ǰ ȅǵǭǸǫǰǰ

.

ǒǨǮǬǨȇ ǹǺǰǸǨdzȄǵǨȇ ǴǨȀǰǵǨ

,

DzǶǺǶǸǨȇ ǪȃǷǻǹDzǨǭǺǹȇ ǵǨ ǵǨȀǭǴ ǷǸǭǬǷǸǰȇǺǰǰ

,

ǺȁǨǺǭdzȄǵȃǴ ǶǩǸǨǯǶǴ ǷǸǶǪǭǸȇǭǺǹȇ ǵǨ ǷǸǨǪǰdzȄǵǶǹǺȄ ǼǻǵDzǾǰǶǵǰǸǶǪǨǵǰȇ ǰ
ǩǭǯǻǷǸǭǿǵǶǹǺȄ ǹǶǹǺǶȇǵǰȇ

.

njǶǷǶdzǵǰǺǭdzȄǵǨȇ ǰǵǼǶǸǴǨǾǰȇ ǵǨ ǹǨDZǺǭ

: www.siemens-home.com

ǡǮDzǯDzǧǬǻDZǤȃ ǷǶǬǯǬǫǤǺǬȃ

                                              

ǗǸǰ ǻǺǰdzǰǯǨǾǰǰ ǻǷǨDzǶǪDzǰ ǹǶǩdzȆǬǨDZǺǭ ǷǸǨǪǰdzǨ ȅDzǶdzǶǫǰǿǭǹDzǶDZ ǩǭǯǶǷǨǹǵǶǹǺǰ

.

njǨǵǵȃDZ ǷǸǰǩǶǸ ǰǴǭǭǺ ǶǺǴǭǺDzǻ Ƕ ǹǶǶǺǪǭǺǹǺǪǰǰ ǭǪǸǶǷǭDZǹDzǰǴ ǵǶǸǴǨǴ

 2002/96/EG 

Ǭdzȇ ȅdzǭDzǺǸǰǿǭǹDzǰǽ ǰ ȅdzǭDzǺǸǶǵǵȃǽ ǷǸǰǩǶǸǶǪ

 (waste electrical and electronic 

equipment 

ä

 WEEE).

njǨǵǵȃǭ ǵǶǸǴȃ ǶǷǸǭǬǭdzȇȆǺ ǬǭDZǹǺǪǻȆȁǰǭ ǵǨ ǺǭǸǸǰǺǶǸǰǰ ǍǪǸǶǹǶȆǯǨ ǷǸǨǪǰdzǨ
ǪǶǯǪǸǨǺǨ ǰ ǻǺǰdzǰǯǨǾǰǰ ǹǺǨǸǶDZ ǩȃǺǶǪǶDZ ǺǭǽǵǰDzǰ

.

ƷǠǞǝǚǫǖǝǑǏǜǗǔ

Ǟǝ ǜǏǖǜǏǦǔǜǗǭ

ǀǝǓǔǟǕǏǜǗǔ

ǕǶǴǤDZǬǺǤ

ʋ

njǵdzDzǯȀǫDzǦǤDZǬǩ dzDz DZǤǫDZǤǻǩDZǬȂ

  ...................................................1

ʋ

ǓǴDzǧǴǤǰǰǿ

..........................................................................................1

ʋ

džǿǥDzǴ Ǭ DZǤǵǶǴDzǭǮǤ dzǴDzǧǴǤǰǰǿ

 ...................................................3

ʋ

ǕǶǬǴǮǤ

 .............................................................................................3/4

ʋ

ǓDzǵǯǩ ǵǶǬǴǮǬ

  ....................................................................................4

ʋ

njDZǨǬǦǬǨǷǤǯȀDZǿǩ DZǤǵǶǴDzǭǮǬ

  ......................................................5/6

ʋ

džǤǪDZǿǩ ǷǮǤǫǤDZǬȃ

  ............................................................................ 6

ʋ

ǒǥǫDzǴ dzǴDzǧǴǤǰǰ

  ..............................................................................7

ʋ

ǗǮǤǫǤDZǬȃ dzDz ǶǩǹDZǬǮǩ ǥǩǫDzdzǤǵDZDzǵǶǬ

 ............................................8

ʋ

ǓǤǴǤǰǩǶǴǿ ǴǤǵǹDzǨǤ

  ........................................................................8

ʋ

ǗǹDzǨ

  ..................................................................................................... 9

ʋ

ǓDzȃǵDZǩDZǬȃ Ǯ ǬDZǨǬǮǤǶDzǴǤǰ

 .............................................................9

ʋ

ǖǩǹDZǬǻǩǵǮDzǩ DzǥǵǯǷǪǬǦǤDZǬǩ

  ....................................................... 10

ʋ

ǛǶDz ǨǩǯǤǶȀ

,

ǩǵǯǬ

 ... ........................................................................ 11

ƾǥǠǐǝǐ ǞǚǠǣǖǐǮǩǕǙ ǡǠǕǔǫ

/

ǠǕǚǞǜǕǝǔǐǦǘǘ ǟǞ

ǭǚǞǝǞǜǝǞǜǣ ǟǞǛǬǗǞǒǐǝǘǮ

ǏǨǫǸǻǮǨDZǺǭ ǴǨDzǹǰǴǨdzȄǵǶǭ DzǶdzǰǿǭǹǺǪǶ ǩǭdzȄȇ Ǭdzȇ ǹǶǶǺǪǭǺǹǺǪǻȆȁǭDZ
ǷǸǶǫǸǨǴǴȃ

.

ljǭdzȄǭ ǹǸǭǬǵǭDZ ǹǺǭǷǭǵǰ ǯǨǫǸȇǯǵǭǵǰȇ ǹǺǰǸǨDZǺǭ ǩǭǯ ǷǸǭǬǪǨǸǰǺǭdzȄǵǶDZ ǹǺǰǸDzǰ

.

NJǴǭǹǺǶ ǷǸǶǫǸǨǴǴȃ

Ê

ǙǯDzdzDzǮ

 90 °C

ǪȃǩǰǸǨDZǺǭ ǷǸǶǫǸǨǴǴǻ

Ê

ǙǯDzdzDzǮ

 60 °C

ǰ ǬǶǷǶdzǵǰǺǭdzȄǵǻȆ ǼǻǵDzǾǰȆ

j

ecoPerfect

.

ǘǭǯǻdzȄǺǨǺ

ǹǺǰǸDzǰ ǩǻǬǭǺ ǷǶǿǺǰ ǺǨDzǶDZ Ǯǭ

,

Ǩ ǸǨǹǽǶǬ ȅǵǭǸǫǰǰ

 – 

ǯǵǨǿǰǺǭdzȄǵǶ ǴǭǵȄȀǭ

.

njǶǯǰǸǻDZǺǭ ǴǶȆȁǭǭ ǹǸǭǬǹǺǪǶ Ǫ ǹǶǶǺǪǭǺǹǺǪǰǰ ǹ ǻDzǨǯǨǵǰȇǴǰ ǰǯǫǶǺǶǪǰǺǭdzȇ ǰ Ǫ
ǯǨǪǰǹǰǴǶǹǺǰ ǶǺ ǮǭǹǺDzǶǹǺǰ ǪǶǬȃ

.

Ǎǹdzǰ ǷǶǹdzǭ ǹǺǰǸDzǰ Ǫȃ ǵǨǴǭǸǭǵȃ ǹǻȀǰǺȄ ǩǭdzȄǭ Ǫ ǹǻȀǰdzȄǵǶDZ ǴǨȀǰǵǭ

,

ǹDzǶǸǶǹǺȄ

ǶǺǮǰǴǨ ǷǸǰ ǹǺǰǸDzǭ ǹdzǭǬǻǭǺ ǻǹǺǨǵǨǪdzǰǪǨǺȄ Ǫ ǹǶǶǺǪǭǺǹǺǪǰǰ ǹ ǰǵǹǺǸǻDzǾǰǭDZ
ǰǯǫǶǺǶǪǰǺǭdzȇ ǹǻȀǰdzȄǵǶDZ ǴǨȀǰǵȃ

.

ƾǝǓǒǝǡǝǑǙǏ

ƾǔǟǔǓ ǞǔǟǑǝǘ ǠǡǗǟǙǝǘ

dzǴDzǦǩǨǬǶǩ DzǨǬDZ ǺǬǮǯ ǵǶǬǴǮǬ ǥǩǫ ǥǩǯȀȃ

a

ǵǰ

.

ǵ

. 9.

ƱǪǐǝǟ Ǘ ǜǏǠǡǟǝǘǙǏ ǞǟǝǒǟǏǛǛǪ

ǕǮDzǴDzǵǶȀ

DzǶǪǬǰǤ

*

ǔǷǻǮǤ ǦǿǥDzǴǤ dzǴDzǧǴǤǰǰ

ǕǶǤǴǶ

/

ǓǤǷǫǤ

ǔǷǻǮǤ ǦǿǥDzǴǤ dzǴDzǧǴǤǰǰ
ǵǯǷǪǬǶ Ǩǯȃ ǦǮǯȂǻǩDZǬȃ Ǭ
ǦǿǮǯȂǻǩDZǬȃ ǰǤǼǬDZǿ

,

Ǥ

ǶǤǮǪǩ Ǩǯȃ ǦǿǥDzǴǤ
dzǴDzǧǴǤǰǰǿ

.

ljȄ ǰDzǪDZDz

dzDzǦDzǴǤǻǬǦǤǶȀ Ǧ DzǥDzǬǹ
DZǤdzǴǤǦǯǩDZǬȃǹ

.

ƾǟǝǒǟǏǛǛǪ

ǓDzǨǴDzǥDZǿǭ DzǥǫDzǴ dzǴDzǧǴǤǰǰ

a

ǵǰ

.

ǵ

. 7

.

ǕǮDzǴDzǵǶȀ DzǶǪǬǰǤ dzǴǬ ǵǶǬǴǮǩ ǰDzǪDZDz ǷǵǶǤDZǤǦǯǬǦǤǶȀ
ǬDZǨǬǦǬǨǷǤǯȀDZDz Ǧ ǫǤǦǬǵǬǰDzǵǶǬ DzǶ ǦǿǥǴǤDZDZDzǭ dzǴDzǧǴǤǰǰǿ
Ǭ ȁǶǤdzǤ ǩȄ ǦǿdzDzǯDZǩDZǬȃ

.

Ê

ǙǯDzdzDzǮ

ǷǸǶǿǵȃǭ ǺDzǨǵǰ

 + 

ǗǸǭǬǪ

.

ǙǺǰǸDzǨ

ǵǶǹDzǰǭ ǺǭDzǹǺǰdzȄǵȃǭ ǰǯǬǭdzǰȇ

,

ǷǸǭǬǪǨǸǰǺǭdzȄ

-

ǵǨȇ ǹǺǰǸDzǨ ǷǸǰ

 30 °C

n

ǕǰǩǼǤDZDZDzǩ ǥǩǯȀȄ

ǸǨǯdzǰǿǵȃǭ ǪǰǬȃ ǶǬǭǮǬȃ

@

ǕǷdzǩǴ

 15’

DzǶǸǶǺDzǨȇ ǷǸǶǫǸǨǴǴǨ

m

ǗǶdzǶǹDzǨǵǰǭ

 / 

 

ǖǺǮǰǴ

Ǭdzȇ ǪȃǹǺǰǸǨǵǵǶǫǶ ǪǸǻǿǵǻȆ ǩǭdzȄȇ

,

ǨDzǺǰǪǰǯǰ

-

ǸǻDZǺǭ DzdzǨǪǰȀǻ

h

 (

LjDzdzDzǯDZǬǶǩǯȀDZDzǩ

dzDzǯDzǵǮǤDZǬǩ

)

;

ǭǹdzǰ ǩǭdzȄȈ ǵǻǮǵǶ ǺǶdzȄDzǶ

ǶǺǮǨǺȄ

,

ǬǭǨDzǺǰǪǰǯǰǸǻDZǺǭ DzdzǨǪǰȀǻ

l

ǙdzǰǪ

ǹdzǰǪ ǪǶǬȃ Ǭdzȇ ǷǶdzǶǹDzǨǵǰȇ ǷǸǰ ǪȃǩǶǸǭ
ǸǭǮǰǴǨ

 (

ǩǭǯ ǶDzǶǵǿǨǺǭdzȄǵǶǫǶ ǶǺǮǰǴǨ

)

ÿ

/

É

ǜǩǴǵǶȀ

ǰǯǬǭdzǰȇ ǰǯ ȀǭǸǹǺǰ

,

ǷǸǰǫǶǬǵȃǭ Ǭdzȇ ǸǻǿǵǶDZ

/

ǴǨȀǰǵǵǶDZ ǹǺǰǸDzǰ

ǖDzDZǮDzǩ ǥǩǯȀȄ

 /

ǜȄǯǮ

ǺǭDzǹǺǰdzȄǵȃǭ ǰǯǬǭdzǰȇ

,

ǺǸǭǩǻȆȁǰǭ ǬǭdzǰDzǨǺ

-

ǵǶDZ ǹǺǰǸDzǰ

I

ǕǬDZǶǩǶǬǮǤ

ǰǯǬǭdzǰȇ

,

ǵǭ ǺǸǭǩǻȆȁǰǭ ǶǹǶǩǶǫǶ ǻǽǶǬǨ

njDZǸDzǴǰǤǺǬȂ Dz ǨDzdzDzǯDZǬǶǩǯȀDZǿǹ
ǸǷDZǮǺǬȃǹ Ǭ ǵǮDzǴDzǵǶǬ DzǶǪǬǰǤ

a

ǵǰ

.

Ǧ ǬDZǨǬǦǬǨǷǤǯȀDZǿǹ

DZǤǵǶǴDzǭǮǤǹ

,

ǵǶǴǤDZǬǺǤ

 5

.

ƼǏǕǏǡǗǔ ǙǚǏǑǗǧǗ

 (

ǀǡǏǟǡ

/

ƾǏǢǖǏ

)

ǀǡǗǟǙǏ

1

2

ǀǡǗǟǙǏ

ǎȂǦǩǶǤ Ǩǯȃ ǰDzȂǽǬǹ ǵǴǩǨǵǶǦ
ǵ ȃǻǩǭǮǤǰǬ

I

,

II

,

~

LjǦǩǴǺǤ
ǫǤǧǴǷǫDzǻDZDzǧDz ǯȂǮǤ

ǎǦǔǘǙǏ

~

:

ǵǰȃǧǻǬǶǩǯȀ ǶǮǤDZǬ

,

ǮǴǤǹǰǤǯ

ǎǦǔǘǙǏ

 I

:

ǰDzȂǽǬǩ ǵǴǩǨǵǶǦǤ Ǩǯȃ dzǴǩǨǦǤǴǬǶǩǯȀDZDzǭ ǵǶǬǴǮǬ

ʔ

ǺǶdzȄDzǶ Ǭdzȇ ǩȃǺǶǪǶǫǶ ǰǹǷǶdzȄǯǶǪǨǵǰȇ

,

ʔ

Ǭdzȇ ǹǺǰǸDzǰ ǺǭDzǹǺǰdzȄǵȃǽ ǰǯǬǭdzǰDZ

,

ǷǸǰǫǶǬǵȃǽ Ǭdzȇ ǴǨȀǰǵǵǶDZ ǹǺǰǸDzǰ

,

ǰ ǰǯǬǭdzǰDZ ǰǯ ȀǭǸǹǺǰ

,

ǷǸǰǫǶǬǵȃǽ Ǭdzȇ ǸǻǿǵǶDZ ǹǺǰǸDzǰ Ǫ ǸǨǹǺǪǶǸǭ ǴǶ

-

ȆȁǭǫǶ ǹǸǭǬǹǺǪǨ

,

ʔ

Ǭdzȇ ȅDzǹǷdzǻǨǺǨǾǰǰ ǹ ǰǹǷǶdzȄǯǶǪǨǵǰǭǴ ǽǶdzǶǬǵǶDZ ǪǶǬǶǷǸǶǪǶǬǵǶDZ
ǪǶǬȃ ǰ ǰǴǭȆȁǰǽǹȇ Ǫ ǷǸǶǬǨǮǭ ǴǶȆȁǰǽ ǹǸǭǬǹǺǪ ǰ ǹǸǭǬǹǺǪ ǷǶ ǻǽǶǬǻ

,

ǷǸǰǫǶǬǵȃǽ Ǭdzȇ ǹǺǰǸǨdzȄǵȃǽ ǴǨȀǰǵ

.

.

Ǖǭ ǶǹǺǨǪdzȇDZǺǭ ǬǭǺǭDZ ǩǭǯ ǷǸǰǹǴǶǺǸǨ ǶDzǶdzǶ ǹǺǰǸǨdzȄǵǶDZ
ǴǨȀǰǵȃ

!

ǒ ǸǨǩǶǺǭ ǹǶ ǹǺǰǸǨdzȄǵǶDZ ǴǨȀǰǵǶDZ ǵǭ ǬǶǷǻǹDzǨȆǺǹȇ ǬǭǺǰ ǰ
dzǰǾǨ

,

ǵǭ ǷǸǶȀǭǬȀǰǭ ǹǶǶǺǪǭǺǹǺǪǻȆȁǰDZ ǰǵǹǺǸǻDzǺǨǮ

.

Ǖǭ ǬǶǷǻǹDzǨDZǺǭ ǵǨǽǶǮǬǭǵǰȇ ǬǶǴǨȀǵǰǽ ǮǰǪǶǺǵȃǽ Ǫǩdzǰǯǰ
ǹǺǰǸǨdzȄǵǶDZ ǴǨȀǰǵȃ

!

ǔǤǫǥǤǦȀǶǩ ǦDzǨDzǭ ǧǷǵǶDzǭ ǮDzDZǨǬǺǬDzDZǩǴ ǬǯǬ ǵǴǩǨǵǶǦDz Ǩǯȃ
dzǴǩǨDzǶǦǴǤǽǩDZǬȃ ǨǩǸDzǴǰǤǺǬǬ ǥǩǯȀȃ

.

ǡǶDz dzǴǩǨDzǶǦǴǤǽǤǩǶ ǫǤǮǷdzDzǴǬǦǤDZǬǩ

.

ƷǜǓǗǑǗǓǢǏǚǫǜǪǔ ǜǏǠǡǟǝǘǙǗ

ʑ

ǀǙǝǟǝǠǡǫ ǝǡǕǗǛǏ

/

ǐǔǖ ǝǙǝǜǦǏǡǔǚǫǜǝǒǝ ǝǡǕǗǛǏ

a

Ǧ ǫǤǦǬǵǬǰDzǵǶǬ DzǶ ǰDzǨǩǯǬ

ǓǩǴǩǨ DZǤǻǤǯDzǰ dzǴDzǧǴǤǰǰǿ Ǭ ǦDz ǦǴǩǰȃ ǩȄ ǦǿdzDzǯDZǩDZǬȃ ǰDzǪDZDz ǰǩDZȃǶȀ ǵǮDzǴDzǵǶȀ DzǶǪǬǰǤ
ǬǯǬ ǷǵǶǤDZDzǦǬǶȀ ǴǩǪǬǰ

 (

ǥǩǫ DzǮDzDZǻǤǶǩǯȀDZDzǧDz DzǶǪǬǰǤ

,

ǥǩǯȀȄ DzǵǶǤȄǶǵȃ ǯǩǪǤǶȀ Ǧ ǦDzǨǩ

,

Ǧ

ǮDzǶDzǴDzǭ DzDZDz dzDzǵǯǩǨDZǬǭ ǴǤǫ dzDzǯDzǵǮǤǯDzǵȀ

). 

ǔǩǫǷǯȀǶǤǶ ǫǤǦǬǵǬǶ DzǶ ȁǶǤdzǤ ǦǿdzDzǯDZǩDZǬȃ

dzǴDzǧǴǤǰǰǿ

.

ǐǤǮǵǬǰǤǯȀDZǤȃ ǵǮDzǴDzǵǶȀ DzǶǪǬǰǤ ǫǤǦǬǵǬǶ DzǶ ǰDzǨǩǯǬ ǰǤǼǬDZǿ Ǭ ǷǵǶǤDZDzǦǯǩDZDZDzǭ
dzǴDzǧǴǤǰǰǿ

.

ʑ

ƳǝǞǝǚǜǗǡǔǚǫǜǪǔ ǣǢǜǙǥǗǗ

   

a

ǵǰ

.

ǶǤǮǪǩ Ǧ DzǥǫDzǴǩ dzǴDzǧǴǤǰǰ

,

ǵǶǴǤDZǬǺǤ

 7

i

speedPerfect

Ljǯȃ ǵǶǬǴǮǬ ǫǤ ǥDzǯǩǩ ǮDzǴDzǶǮDzǩ ǦǴǩǰȃ ǵDz ǵǴǤǦDZǬǰǿǰ ǰDzȂǽǬǰ
ǨǩǭǵǶǦǬǩǰ dzDz ǵǴǤǦDZǩDZǬȂ ǵDz ǵǶǤDZǨǤǴǶDZDzǭ dzǴDzǧǴǤǰǰDzǭ

.

ǐǤǮǵǬǰǤǯȀDZDzǩ ǮDzǯǬǻǩǵǶǦDz ǫǤǧǴǷǪǤǩǰDzǧDz ǥǩǯȀȃ

a

DzǥǫDzǴ

dzǴDzǧǴǤǰǰ

,

ǵǶǴǤDZǬǺǤ

 7.

j

ecoPerfect

Ljǯȃ ȁǮDzDZDzǰǬǬ ȁǯǩǮǶǴDzȁDZǩǴǧǬǬ dzǴǬ ǮǤǻǩǵǶǦǩ ǵǶǬǴǮǬ

,

ǵǴǤǦDZǬǰDzǰ

ǵDz ǵǶǤDZǨǤǴǶDZDzǭ dzǴDzǧǴǤǰǰDzǭ

.

S

(

ƺǯǒǙǝǔ ǒǚǏǕǔǜǗǔ

)

ǕdzǩǺǬǤǯȀDZǤȃ DzdzǩǴǤǺǬȃ DzǶǪǬǰǤ ǵ dzDzǵǯǩǨǷȂǽǬǰ ǴǤǫǴǿǹǯǩDZǬǩǰ
ǥǩǯȀȃ

.

ǝǤǨȃǽǬǭ DzǮDzDZǻǤǶǩǯȀDZǿǭ DzǶǪǬǰ

 - 

DzǵǶǤǶDzǻDZǤȃ ǦǯǤǪDZDzǵǶȀ

ǥǩǯȀȃ ǵǯǩǧǮǤ dzDzǦǿǼǩDZǤ

.

h

(

ƳǝǞǝǚǜǗǡǔǚǫǜǝǔ

ǞǝǚǝǠǙǏǜǗǔ

)

LjDzdzDzǯDZǬǶǩǯȀDZǿǭ ǺǬǮǯ dzDzǯDzǵǮǤDZǬȃ

.

Ljǯȃ DzǥǯǤǵǶǩǭ ǵ DzǻǩDZȀ ǰȃǧǮDzǭ

ǦDzǨDzǭ ǬǯǬ Ǩǯȃ ǷǯǷǻǼǩDZǬȃ ǮǤǻǩǵǶǦǤ dzDzǯDzǵǮǤDZǬȃ

.

ʑ

  (

ǀǡǏǟǡ

/

ǞǏǢǖǏ

)

Ljǯȃ ǫǤdzǷǵǮǤ ǬǯǬ dzǴǩǴǿǦǤDZǬȃ dzǴDzǧǴǤǰǰǿ

.

ʑ

ǀǗǒǜǏǚ

1

ȁǭdzǿǶDz

2.

ǕǨǹǺǸǶDZǺǭ
ǫǸǶǴDzǶǹǺȄ

 ...

1.

LjDzǺǰǪǰǯǰǾǰȇ
ǸǭǮǰǴǨ ǵǨǹǺǸǶDZDzǰ
ǫǸǶǴDzǶǹǺǰ ǹǰǫǵǨdzǨ

ǛǹǺǨǵǶǪǰǺǭ ǵǨ

. 1 

ȁǭdzǿǶDz

ǕǨǮǴǰǺǭ ǰ
ǻǬǭǸǮǰǪǨDZǺǭ

+

ǶǺǷǻǹǺǰǺȄ

ǕǬǧDZǤǯǿ dzǴǬ DZǤǪǤǶǬǬ

ǕǬǧDZǤǯǿ ǷǮǤǫǤDZǬǭ

ǛǹǺǨǵǶǪǰǺǭ ǵǨ

ǕǨǹǺǸǶDZǺǭ
ǫǸǶǴDzǶǹǺȄ

*

ǕǨǹǺǸǶDZǺǭ
ǫǸǶǴDzǶǹǺȄ

*

1

ȁǭdzǿǶDz

ǹǸǨǯǻ

**

ǷǸǰ ǵǭǶǩǽǶǬǰǴǶǹǺǰ ǷǶǪǺǶǸǰǺǭ ǵǭǹDzǶdzȄDzǶ ǸǨǯ

1200
1000
800
600

ǙdzǭǷǶDZ ǸǭǮǰǴ

*

NJǒǓ

/

NJǣǒǓ

NJ ǪǰǬǭ ǶǷǾǰǰ

:

NJǒǓ

/

NJǣǒǓ

ǛǹǺǨǵǶǪǰǺǭ ǵǨ

.

*

ǒǶǸǶǺDzǰDZ ǹǰǫǵǨdz

 – 

ǼǻǵDzǾǰȇ

ǪDzdzȆǿǭǵǨ

.

njdzǰǵǵȃDZ ǹǰǫǵǨdz

 – 

ǼǻǵDzǾǰȇ

ǪȃDzdzȆǿǭǵǨ

.

1

ȁǭdzǿǶDz

1200
1000
800
600

1200
1000
800
600

1200
1000
800
600

     

ƱǏǕǜǪǔ ǢǙǏǖǏǜǗǮ

        

ưǔǟǔǒǗǡǔ ǐǔǚǫǔ Ǘ ǛǏǧǗǜǢ

ǓǴǬ ǨDzǫǬǴDzǦǮǩ ǯȂǥǿǹ ǰDzȂǽǬǹ

,

ǻǬǵǶȃǽǬǹ ǬǯǬ ǦǵdzDzǰDzǧǤǶǩǯȀDZǿǹ ǵǴǩǨǵǶǦ DzǥȃǫǤǶǩǯȀDZDz

ǵDzǥǯȂǨǤǭǶǩ ǷǮǤǫǤDZǬȃ Ǭǹ ǬǫǧDzǶDzǦǬǶǩǯǩǭ

.

ǓǴDzǦǩǴȃǭǶǩ ǮǤǴǰǤDZǿ

.

ǗǨǤǯǬǶǩ ǰǩǶǤǯǯǬǻǩǵǮǬǩ dzǴǩǨǰǩǶǿ

 (

ǮǤDZǺǩǯȃǴǵǮǬǩ ǵǮǴǩdzǮǬ Ǭ Ƕ

.

dz

.).

LjǩǯǬǮǤǶDZǿǩ ǶǮǤDZǬ ǵǶǬǴǤǭǶǩ Ǧ ǵǩǶǮǩ

/

ǰǩǼǮǩ

 (

ǻǷǯǮǬ

,

ǧǤǴǨǬDZǿ

,

ǥȂǵǶǧǤǯȀǶǩǴǿ DZǤ

ǮDzǵǶDzǻǮǤǹ

).

NjǤǵǶǩǧDZǬǶǩ ǰDzǯDZǬǬ

,

ǻǩǹǯǿ DZǤ ǮDZDzdzǮǤǹ

.

džǿǶǴȃǹDZǬǶǩ dzǩǵDzǮ Ǭǫ ǮǤǴǰǤDZDzǦ Ǭ DzǶǦDzǴDzǶDzǦ

.

ǕDZǬǰǬǶǩ ǵ ǫǤDZǤǦǩǵDzǮ ǮDzǯȀǺǤ Ǩǯȃ ǮǴǩdzǯǩDZǬȃ ǬǯǬ dzDzǰǩǵǶǬǶǩ Ǭǹ Ǧ ǵǩǶǮǷ

/

ǰǩǼDzǮ

.

ưǔǚǫǔ ǟǏǖǚǗǦǜǝǘ ǠǡǔǞǔǜǗ ǖǏǒǟǮǖǜǔǜǗǮ

ǑDzǦDzǩ ǥǩǯȀǩ ǵǶǬǴǤǭǶǩ DzǶǨǩǯȀDZDz

.

ǏȄǧǮǤȃ ǵǶǩdzǩDZȀ
ǫǤǧǴȃǫDZǩDZǬȃ

ǓǴǩǨǦǤǴǬǶǩǯȀDZǤȃ ǵǶǬǴǮǤ DZǩ DZǷǪDZǤ

.

ǓǴǬ DZǩDzǥǹDzǨǬǰDzǵǶǬ

ǦǿǥǩǴǬǶǩ ǨDzdzDzǯDZǬǶǩǯȀDZǷȂ ǸǷDZǮǺǬȂ

i

speedPerfect

.

ǓDz ǦDzǫǰDzǪDZDzǵǶǬ ǷǨǤǯȃǭǶǩ dzȃǶDZǤ dzǩǴǩǨ ǵǶǬǴǮDzǭ Ǧ ǰǤǼǬDZǩ

.

ǕǬǯȀDZǤȃ ǵǶǩdzǩDZȀ
ǫǤǧǴȃǫDZǩDZǬȃ

NjǤǧǴǷǫǬǶǩ ǰǩDZȀǼǩ ǥǩǯȀȃ

.

džǿǥǩǴǬǶǩ dzǴDzǧǴǤǰǰǷ ǵ dzǴǩǨǦǤǴǬǶǩǯȀDZDzǭ ǵǶǬǴǮDzǭ

.

ƶǏǛǏǦǗǑǏǜǗǔ

            

NjǤǧǴǷǪǤǭǶǩ ǥǩǯȀǩ DzǨDZDzǧDz ǺǦǩǶǤ

.

LjDzǥǤǦȀǶǩ Ǧ ȃǻǩǭǮǷ

II

ǵǴǩǨǵǶǦDz Ǩǯȃ ǫǤǰǤǻǬǦǤDZǬȃ

/

ǰDzȂǽǩǩ ǵǴǩǨǵǶǦDz ǵDzǧǯǤǵDZDz ǷǮǤǫǤDZǬȃǰ

ǬǫǧDzǶDzǦǬǶǩǯȃ

.

ǗǵǶǤDZDzǦǬǶǩ ǴǷǻǮǷ ǦǿǥDzǴǤ dzǴDzǧǴǤǰǰ DZǤ

Ê

c

DŽǚǝǞǝǙ

 30 °C

Ǭ DZǤǪǰǬǶǩ

 (

ǀǡǏǟǡ

/

ǓǤǷǫǤ

). 

ǓǴǬǰǩǴDZDz ǻǩǴǩǫ

 10 

ǰǬDZǷǶ DZǤǪǰǬǶǩ

 (

ǕǶǤǴǶ

/

ƾǏǢǖǏ

), 

ǻǶDzǥǿ DzǵǶǤDZDzǦǬǶȀ

dzǴDzǧǴǤǰǰǷ

.

ǓDz ǬǵǶǩǻǩDZǬǬ DZǩDzǥǹDzǨǬǰDzǧDz ǦǴǩǰǩDZǬ ǫǤǰǤǻǬǦǤDZǬȃ ǵDZDzǦǤ DZǤǪǰǬǶǩ ǮǯǤǦǬǼǷ

 (

ǀǡǏǟǡ

/

ǓǤǷǫǤ

), 

ǩǵǯǬ DZǷǪDZDz dzǴDzǨDzǯǪǬǶȀ ǦǿdzDzǯDZǩDZǬǩ dzǴDzǧǴǤǰǰǿ ǬǯǬ ǬǫǰǩDZǬǶȀ

dzǴDzǧǴǤǰǰǷ

.

ƾǝǓǙǟǏǤǛǏǚǗǑǏǜǗǔ

               

DžǩǯȀȄ DZǩ ǨDzǯǪDZDz ǥǿǶȀ DzǥǴǤǥDzǶǤDZDz ǮDzDZǨǬǺǬDzDZǩǴDzǰ

.

ǓDzǨǮǴǤǹǰǤǯǬǦǤDZǬǩ ǵ ǬǵdzDzǯȀǫDzǦǤDZǬǩǰ ǪǬǨǮDzǧDz ǮǴǤǹǰǤǯǤ ǦDzǫǰDzǪDZDz ǦDz Ǧǵǩǹ dzǴDzǧǴǤǰǰǤǹ
ǵǶǬǴǮǬ

.

ǎǴǤǹǰǤǯ ǨDzǥǤǦǯȃǩǶǵȃ ǵDzǧǯǤǵDZDz ǷǮǤǫǤDZǬȃǰ ǬǫǧDzǶDzǦǬǶǩǯȃ Ǧ ȃǻǩǭǮǷ Ǩǯȃ

ǮDzDZǨǬǺǬDzDZǩǴǤ

~

 (

dzǴǬ DZǩDzǥǹDzǨǬǰDzǵǶǬ ǵDZǤǻǤǯǤ DzǻǬǵǶǬǶȀ

).

ƽǙǟǏǧǗǑǏǜǗǔ

/

ǝǡǐǔǚǗǑǏǜǗǔ

ǐǤǼǬDZǤ DZǩ ǴǤǵǵǻǬǶǤDZǤ DZǤ DzǮǴǤǼǬǦǤDZǬǩ Ǧ dzǴDzǰǿǼǯǩDZDZǿǹ ǮDzǯǬǻǩǵǶǦǤǹ

.

ǕDzǯǬ ǴǤǫǾǩǨǤȂǶ

dzDzǦǩǴǹDZDzǵǶǬ Ǭǫ DZǩǴǪǤǦǩȂǽǩǭ ǵǶǤǯǬ

!

ǓǴǬǰǩDZȃǭǶǩ ǮǴǤǵǬǶǩǯȀ

,

ǵDzǥǯȂǨǤȃ ǷǮǤǫǤDZǬȃ

ǬǫǧDzǶDzǦǬǶǩǯȃ

!

dž ǵǶǬǴǤǯȀDZDzǭ ǰǤǼǬDZǩ

ǜǔǚǫǖǮ

DzǶǥǩǯǬǦǤǶȀ ǥǩǯȀȄ

!

džǵǩ ǮǯǤǦǬǼǬ ȃǦǯȃȂǶǵȃ
ǦǿǵDzǮDzǻǷǦǵǶǦǬǶǩǯȀDZǿǰǬ

 – 

Ǩǯȃ Ǭǹ

ǤǮǶǬǦǬǫǤǺǬǬ ǨDzǵǶǤǶDzǻDZDz ǯǩǧǮDzǧDz
dzǴǬǮDzǵDZDzǦǩDZǬȃ

!

ǓǴǬ dzǴDzǨDzǯǪǬ

-

ǶǩǯȀDZDzǰ dzǴǬǮDzǵDZDzǦǩDZǬǬ Ǯ ǮDZDzdzǮǩ
ǷǵǶǤDZDzǦǮǬ ǵǮDzǴDzǵǶǬ DzǶǪǬǰǤ
ǵǴǤǥǤǶǿǦǤǩǶ ǤǦǶDzǰǤǶǬǻǩǵǮǬǭ
dzǴDzǵǰDzǶǴ DzdzǺǬǭ DZǤǵǶǴDzǭǮǬ

!

LjDzdzDzǯDZǬǶǩǯȀDZǿǩ

ǸǷDZǮǺǬǬ

3

DžǤǴǤǥǤDZ

ǓǤDZǩǯȀ ǷdzǴǤǦǯǩDZǬȃ

ǎǴǿǼǮǤ DzǶǵǩǮǤ Ǩǯȃ

ǵǩǴǦǬǵDZDzǧDz DzǥǵǯǷǪǬǦǤDZǬȃ

njDZǨǬǮǤ

-

ǶDzǴǿ

ǵDzǵǶDzȃDZǬȃ

ƸǗǒǛǕǧǕǝǘǕ ǑǕǛǬǯ

ǒǶǮǴDzǭǶǩ ǨǦǩǴǺǷ ǫǤǧǴǷǫDzǻDZDzǧDz ǯȂǮǤ Ǭ ǬǫǦǯǩǮǬǶǩ ǥǩǯȀǩ

.

ljǵǯǬ ǤǮǶǬǦǩDZ ǴǩǪǬǰ

 (

ǥǩǫ DzǮDzDZǻǤǶǩǯȀDZDzǧDz DzǶǪǬǰǤ

), 

ǷǵǶǤDZDzǦǬǶǩ ǴǷǻǮǷ ǦǿǥDzǴǤ dzǴDzǧǴǤǰǰ DZǤ

l

ǀǚǗǑ

ǬǯǬ

ǦǿǥǩǴǬǶǩ ǵǮDzǴDzǵǶȀ DzǶǪǬǰǤ

.

ǑǤǪǰǬǶǩ

 (

ǀǡǏǟǡ

/

ǓǤǷǫǤ

).

ǗǨǤǯǬǶǩ Ǭǫ ǥǩǯȀȃ dzDzǵǶDzǴDzDZDZǬǩ dzǴǩǨǰǩǶǿ

DzdzǤǵDZDzǵǶȀ dzDzȃǦǯǩDZǬȃ ǴǪǤǦǻǬDZǿ

.

ǒǵǶǤǦȀǶǩ ǦǿǨǦǬDZǷǶDzǭ ǮȂǦǩǶǷ Ǩǯȃ ǰDzȂǽǬǹ
ǵǴǩǨǵǶǦ

,

ǻǶDzǥǿ dzǴDzǵǷǼǬǶȀ ǩȄ

.

ƷǐǚǠǫǒǐǝǘǕ ǒǞǔǞǟǠǞǒǞǔǝǞǓǞ ǚǠǐǝǐ

dž ǰDzǨǩǯȃǹ ǵ ǵǬǵǶǩǰDzǭ

 Aqua-Stop 

DZǩ ǶǴǩǥǷǩǶǵȃ

a

dzDzȃǵDZǩDZǬȃ Ǧ ǬDZǵǶǴǷǮǺǬǬ dzDz ǷǵǶǤDZDzǦǮǩ

.

ƲǫǚǛǮǧǕǝǘǕ

ǗǵǶǤDZDzǦǬǶǩ ǴǷǻǮǷ ǦǿǥDzǴǤ dzǴDzǧǴǤǰǰ DZǤ

ƱǪǙǚ

.

.

(*

Ǧ ǫǤǦǬǵǬǰDzǵǶǬ DzǶ ǰDzǨǩǯǬ

)

Предыдущая страница

Оглавление инструкции

 • Страница 1 из 9

  ƲǐǨǐ ǝǞǒǐǯ ǡǢǘǠǐǛǬǝǐǯ ǜǐǨǘǝǐ ƷǠǞǝǚǫǖǝǑǏǜǗǔ Ǟǝ ǜǏǖǜǏǦǔǜǗǭ ƾǝǓǒǝǡǝǑǙǏ ƾǝǖǓǟǏǑǚǮǔǛ! NJȃ ǷǸǰǶǩǸǭdzǰ ǹǶǪǸǭǴǭǵǵǻȆ ǩȃǺǶǪǻȆ ǺǭǽǵǰDzǻ ǵǨǰǪȃǹȀǭǫǶ DzǨǿǭǹǺǪǨ ǴǨǸDzǰ Siemens. ǕǨȀǨ ǹǺǰǸǨdzȄǵǨȇ ǴǨȀǰǵǨ ǶǺdzǰǿǨǭǺǹȇ ǶǹǶǩǶ ȅDzǶǵǶǴǰǿǵȃǴ ǸǨǹǽǶǬǶǴ ǪǶǬȃ ǰ ȅǵǭǸǫǰǰ. ǒǨǮǬǨȇ ǹǺǰǸǨdzȄǵǨȇ ǴǨȀǰǵǨ, DzǶǺǶǸǨȇ ǪȃǷǻǹDzǨǭǺǹȇ ǵǨ ǵǨȀǭǴ

 • Страница 2 из 9

  Siemens-Electrogeräte GmbH Carl-Wery-Str. 34 81739 München / Deutschland ǂǤǝǓ ƾǔǟǔǓ ǞǔǟǑǝǘ ǠǡǗǟǙǝǘ WM12E144OE ... – ǖǩȇǯǨǺǭdzȄǵǶ ǷǸǶǿǺǰǺǭ ǬǨǵǵǻȆ ǰǵǹǺǸǻDzǾǰȆ ǷǶ ȅDzǹǷdzǻǨǺǨǾǰǰ ǰ ǷǶǬDzdzȆǿǭǵǰȆ, Ǩ ǺǨDzǮǭ Ǫǹǭ ǶǹǺǨdzȄǵȃǭ ǰǵǹǺǸǻDzǾǰǰ, ǷǸǰdzǶǮǭǵǵȃǭ Dz ǹǺǰǸǨdzȄǵǶDZ ǴǨȀǰǵǭ, ǰ ǬǭDZǹǺǪǻDZǺǭ Ǫ ǹǶǶǺǪǭǺǹǺǪǰǰ ǹ ǷǸǰǪǭǬǭǵǵȃǴǰ Ǫ

 • Страница 3 из 9

  ƲǐǨǐ ǝǞǒǐǯ ǡǢǘǠǐǛǬǝǐǯ ǜǐǨǘǝǐ ƷǠǞǝǚǫǖǝǑǏǜǗǔ Ǟǝ ǜǏǖǜǏǦǔǜǗǭ ƾǝǓǒǝǡǝǑǙǏ ƾǝǖǓǟǏǑǚǮǔǛ! NJȃ ǷǸǰǶǩǸǭdzǰ ǹǶǪǸǭǴǭǵǵǻȆ ǩȃǺǶǪǻȆ ǺǭǽǵǰDzǻ ǵǨǰǪȃǹȀǭǫǶ DzǨǿǭǹǺǪǨ ǴǨǸDzǰ Siemens. ǕǨȀǨ ǹǺǰǸǨdzȄǵǨȇ ǴǨȀǰǵǨ ǶǺdzǰǿǨǭǺǹȇ ǶǹǶǩǶ ȅDzǶǵǶǴǰǿǵȃǴ ǸǨǹǽǶǬǶǴ ǪǶǬȃ ǰ ȅǵǭǸǫǰǰ. ǒǨǮǬǨȇ ǹǺǰǸǨdzȄǵǨȇ ǴǨȀǰǵǨ, DzǶǺǶǸǨȇ ǪȃǷǻǹDzǨǭǺǹȇ ǵǨ ǵǨȀǭǴ

 • Страница 4 из 9

  ǀǡǗǟǙǏ ƾǔǟǔǓ ǞǔǟǑǝǘ ǠǡǗǟǙǝǘ dzǴDzǦǩǨǬǶǩ DzǨǬDZ ǺǬǮǯ ǵǶǬǴǮǬ ǥǩǫ ǥǩǯȀȃ a ǵǰ. ǵ. 9. ƸǗǒǛǕǧǕǝǘǕ ǑǕǛǬǯ ǒǶǮǴDzǭǶǩ ǨǦǩǴǺǷ ǫǤǧǴǷǫDzǻDZDzǧDz ǯȂǮǤ Ǭ ǬǫǦǯǩǮǬǶǩ ǥǩǯȀǩ. ljǵǯǬ ǤǮǶǬǦǩDZ ǴǩǪǬǰ (ǥǩǫ DzǮDzDZǻǤǶǩǯȀDZDzǧDz DzǶǪǬǰǤ), ǷǵǶǤDZDzǦǬǶǩ ǴǷǻǮǷ ǦǿǥDzǴǤ dzǴDzǧǴǤǰǰ DZǤ l ǀǚǗǑ ǬǯǬ ǦǿǥǩǴǬǶǩ ǵǮDzǴDzǵǶȀ DzǶǪǬǰǤ. ǑǤǪǰǬǶǩ (ǀǡǏǟǡ/ǓǤǷǫǤ).

 • Страница 5 из 9

  ƷǜǓǗǑǗǓǢǏǚǫǜǪǔ ǜǏǠǡǟǝǘǙǗ ǝǡǕǗǛǏ / ǐǔǖ ǝǙǝǜǦǏǡǔǚǫǜǝǒǝ ǝǡǕǗǛǏ a Ǧ ǫǤǦǬǵǬǰDzǵǶǬ DzǶ ǰDzǨǩǯǬ ʑ ǀǙǝǟǝǠǡǫ ǓǩǴǩǨ DZǤǻǤǯDzǰ dzǴDzǧǴǤǰǰǿ Ǭ ǦDz ǦǴǩǰȃ ǩȄ ǦǿdzDzǯDZǩDZǬȃ ǰDzǪDZDz ǰǩDZȃǶȀ ǵǮDzǴDzǵǶȀ DzǶǪǬǰǤ ǬǯǬ ǷǵǶǤDZDzǦǬǶȀ ǴǩǪǬǰ (ǥǩǫ DzǮDzDZǻǤǶǩǯȀDZDzǧDz DzǶǪǬǰǤ, ǥǩǯȀȄ DzǵǶǤȄǶǵȃ ǯǩǪǤǶȀ Ǧ ǦDzǨǩ, Ǧ ǮDzǶDzǴDzǭ DzDZDz dzDzǵǯǩǨDZǬǭ ǴǤǫ dzDzǯDzǵǮǤǯDzǵȀ).

 • Страница 6 из 9

  30, 40, 60 °C 40 °C 30 °C ǽǶdzǶǬ., 30 °C 30 °C I ǕǬDZǶǩǶǬǮǤ n ǕǰǩǼǤDZDZDzǩ ǥǩǯȀȄ ǖDzDZǮDzǩ ǥǩǯȀȄ / ǜȄǯǮ ÿ / É ǜǩǴǵǶȀ @ ǕǷdzǩǴ 15’ Siemens-Electrogeräte GmbH Carl-Wery-Str. 34 81739 München / Deutschland WM12E144OE ... – ǖǩȇǯǨǺǭdzȄǵǶ ǷǸǶǿǺǰǺǭ ǬǨǵǵǻȆ ǰǵǹǺǸǻDzǾǰȆ ǷǶ ȅDzǹǷdzǻǨǺǨǾǰǰ ǰ ǷǶǬDzdzȆǿǭǵǰȆ, Ǩ ǺǨDzǮǭ Ǫǹǭ

 • Страница 7 из 9

  – ǒdzǤǵDZDzǵǶȀ dzDzǴǤǪǩDZǬȃ ȁǯǩǮǶǴǬǻǩǵǮǬǰ ǶDzǮDzǰ! NJȃǵȄǺǭ ǪǰdzDzǻ ǰǯ ǸǶǯǭǺDzǰ! – ǒdzǤǵDZDzǵǶȀ ǦǫǴǿǦǤ! Ǖǭ ǰǹǷǶdzȄǯǻDZǺǭ ǸǨǹǺǪǶǸǰǺǭdzǰ! ǂǤǝǓ ƾǔǟǔǓ ǞǔǟǑǝǘ ǠǡǗǟǙǝǘ ǂǕǥǝǘǧǕǡǚǞǕ ǞǑǡǛǣǖǘǒǐǝǘǕ – ǒdzǤǵDZDzǵǶȀ DzǼdzǤǴǬǦǤDZǬȃ! njǶǮǬǰǺǭǹȄ ǶǹǺȃǪǨǵǰȇ ǸǨǹǺǪǶǸǨ ǴǶȆȁǭǫǶ ǹǸǭǬǹǺǪǨ. – ǏǨDzǸǶDZǺǭ ǪǶǬǶǷǸǶǪǶǬǵȃDZ DzǸǨǵ! ƽǡǙǏǦǗǑǏǭǨǗǘ ǜǏǠǝǠ Ǒǩ

 • Страница 8 из 9

  džǡǝ ǓǔǚǏǡǫ, ǔǠǚǗ ... ʑ ʑ ʑ ʑ ʑ ʑ ʑ ʑ ʑ ʑ ʑ ʑ ʑ ʑ ʑ ʑ NJȃdzǰǪǨǭǺǹȇ ǪǶǬǨ. – – Ǖǭ ǷǶǹǺǻǷǨǭǺ ǪǶǬǨ. – ǔǶȆȁǭǭ ǹǸǭǬǹǺǪǶ ǵǭ – ǹǴȃǪǨǭǺǹȇ. – – njǪǭǸǾǨ ǯǨǫǸǻǯǶǿǵǶǫǶ dzȆDzǨ ǵǭ – ǶǺDzǸȃǪǨǭǺǹȇ. – ǗǸǶǫǸǨǴǴǨ ǵǭ ǯǨǷǻǹDzǨǭǺǹȇ. – – ǘǨǹǺǪǶǸ ǴǶȆȁǭǫǶ ǹǸǭǬǹǺǪǨ – ǵǭ ǹdzǰǪǨǭǺǹȇ. – – NJ ǩǨǸǨǩǨǵǭ ǵǭ ǪǰǬǵǶ ǪǶǬȃ. – ǗǸǨǪǰdzȄǵǶ ǯǨDzǸǭǷǰǺǭ

 • Страница 9 из 9

Инструкции для стиральные машины Siemens