Инструкция для Zanussi ZANS710, ZANS715, ZANS730, ZANS731, ZANS750 :: Страница 46 из 50

Инструкция для Zanussi ZANS710, ZANS715, ZANS730, ZANS731, ZANS750

Инструкция в формате - PDF
Количество страниц - 50 страниц
Размер - 3.2 МБ
Доступно - Бесплатное скачивание
Доступно - Онлайн чтение
background image

KASETNES F

IL

TRA NOMA

I

Ņ

A VAI 

TĪRĪ

Š

ANA

21 No

ņ

emiet putek

ļ

u konteineru

22 Izvaditi set filtera prema naznaci na ikonici

.

24 Ketrid

ž

 filtera izvaditi okretanjem u pravcu skazaljke 

sata(A) i izvaditi ga (B) prema naznaci na ikonici.

25 No

ņ

emiet aizsargsieti

ņ

u no kasetnes filtra.

26,27 Net

ī

rumus no filtra un sieti

ņ

a nokratiet atkritumu 

tvertnē; ja nepiecie

š

ams, filtru un sieti

ņ

u var izskalot ar 

aukstu krāna 

ū

deni.

28

Ž

āvējiet dabiskā veidā apmēram 24 stundas, lai pirms 

atkārtotas izmanto

š

anas tie b

ū

tu piln

ī

gi sausi. 

Izvairieties no tie

š

as saules gaismas un ekstrēmas 

ž

āvē

š

anas apstāk

ļ

iem.

25 Ievietojiet aizsargsieti

ņ

u savā vietā, uzspie

ž

ot to 

kasetnes filtram.

24 Postavite ketrid

ž

 filter na njegovo mesto.

22 Vratiti set filtera u kontejner za pra

š

inu.

21 Levietojiet putek

ļ

u tvertni atpaka

ļ

 putek

ļ

s

ū

cējā.

Kasetnes 

filtra atsauces numurs: F 133

MAZGĀJAMĀ GAISA IZPL

Ū

DES MIKROFIL

TRA T

Ī

R

ĪŠ

ANA *

29 Atveriet filtra re

žģ

i. Iz

ņ

emiet gaisa izpl

ū

des filtru kopā 

ar re

žģ

i.

30 Gaisa izpl

ū

des filtra iz

ņ

em

š

ana.

31 Izskalojiet to krāna 

ū

den

ī

 un piln

ī

bā iz

ž

āvējiet.

30 Ievietojiet filtru atpaka

ļ

 putek

ļ

s

ū

cējā.

29 Levietojiet filtru ar re

žģ

i putek

ļ

s

ū

cējā. Aizveriet filtra 

re

žģ

i.

Gaisa izpl

ū

des 

filtra atsauces numurs: F 133.1

VAI NEVARA

T ATRAST MENALUX PUTEK

Ļ

U F

IL

TRUS?  

Ja veikalā nevarat atrast Menalux izstrādājumus, l

ū

dzu, 

zvaniet: +371 731 3626 

ŠĻŪ

TENES P

IEVIENO

Š

ANA GAISA IES

Ū

K

Š

ANAS VIE

TA

UN ATV

IENO

Š

ANA

Lai 

šļū

teni pievienotu gaisa ies

ū

k

š

anas vietai, spiediet 

to, l

ī

dz atskan klik

šķ

is.

 

Lai 

šļū

teni atvienotu no gaisa ies

ū

k

š

anas vietas, 

nospiediet 

šļū

tenes galā novietoto pogu.

APKĀR

TĒJĀS V

IDES AIZSARDZ

Ī

BA

ģ

iniet iepakojuma materiālu un vecās ier

ī

ces nodot 

atkārtotai pārstrādei.

Kartona iepakojumu var nodot kopā ar makulat

ū

ru.

Polietilēna (PE) plastmasas maisi

ņ

u nododiet PE 

otrreizējās pārstrādes savāk

š

anas vietā.

Polistirola putas nododiet PS otrreizējās pārstrādes 
savāk

š

anas vietā. 

IER

Ī

CES O

TRRE

IZĒJĀ PĀRS

TRĀDE PĒC TĀS KALPO

Š

ANAS 

BE

IGĀM.

Visas plastmasas sastāvda

ļ

as ir mar

ķ

ētas, norādot 

materiālu, lai l

ī

dz

ī

gi pārējiem materiāliem pēc ier

ī

ces 

kalpo

š

anas laika beigām tās varētu nodot otrreizējai 

pārstrādei.

Informāciju meklējiet vietējā pa

š

vald

ī

bā. 

BLO

Ķ

Ē

TA GA

ISA PL

Ū

SMA 

UN NET

Ī

R

I FIL

TR

I.

Ja aizsprostojas uzgalis, caurule vai 

šļū

tene vai ar

ī

 

filtrus ir blo

ķ

ēju

š

i net

ī

rumi, putek

ļ

s

ū

cēja darb

ī

ba tiek 

automātiski pārtraukta.

32 Ja putek

ļ

u konteinera indikators aktivizējas, vispirms 

pārbaudiet gaisa pl

ū

smas kanālu. Pastāv iespēja, ka 

tajā ir iespr

ū

dis kāds liels net

ī

rums, piemēram liels 

pap

ī

rs. Tādā gad

ī

jumā vienkār

š

i izt

ī

riet to. Ja pēc 

kanāla izt

ī

r

īš

anas konteinera indikators joprojām 

darbojas, izt

ī

riet HEPA filtru. 

Atvienojiet putek

ļ

s

ū

cēju no elektrot

ī

kla un 

ļ

aujiet tam 20-

30 min

ū

tes atdzist. Atbr

ī

vojiet aizsprostojumu un/vai 

izt

ī

riet filtrus.

No jauna ieslēdziet putek

ļ

s

ū

cēju.

Šī

 ier

ī

ce atbilst sekojo

š

ām EC direkt

ī

vām:

Zemas voltā

ž

as direkt

ī

va 2006/95/EC

EMC direkt

ī

vai 89/336/EEV ar pielikumu 92/31/EEC un 

93/68/EEC

Uz izstrādājuma vai tā iepakojuma norād

ī

tais simbols

 noz

ī

mē, ka ar 

š

o izstrādājumu nedr

ī

kst r

ī

koties kā 

ar sadz

ī

ves atkritumiem. Tā vietā tas ir jānodod 

atbilsto

š

ajā elektriskā un elektroniskā apr

ī

kojuma 

otrreizējās pārstrādes savāk

š

anas vietā. Pareizi 

atbr

ī

vojoties no 

šī

 izstrādājuma, j

ū

s pal

ī

dzēsit nepie

ļ

aut 

tās iespējamās negat

ī

vās sekas uz apkārtējo vidi un 

cilvēku vesel

ī

bu, ko varētu izrais

ī

t nepareiza r

ī

ko

š

anās 

ar 

š

ādiem atkritumiem. Lai sa

ņ

emtu s

ī

kāku informāciju 

par 

šī

 izstrādājuma otrreizējo pārstrādi, sazinieties ar 

vietējo pa

š

vald

ī

bu, sadz

ī

ves atkritumu savāk

š

anas 

dienestu vai veikalu, kurā iegādājāties 

š

o izstrādājumu.

44

* Tikai noteiktiem mode

ļ

iem

Оглавление инструкции

 • Страница 1 из 51

  ZANS710 ZANS715 ZANS730 ZANS731 ZANS750 ZANS710 ZANS715 ZANS730 ZANS731 ZANS750 • • • • • • • • • GB D NL 72Sx 02 08 03 Vacuum cleaner Operating instructions HR Usisavač Upute za rad Bodenstaubsauger Gebrauchsanweisung CZ Vysavač Návod k použití Stofzuiger BG Прахосмукачка инструкции за употреба

 • Страница 2 из 51

  English • DESCRIPTION OF PARTS 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 9 11* 10* 12 13* Suction inlet Dust container indicator Variable power control Cable rewind button On/off switch Wheel Dust container Carrying handle Hose Telescopic tube * Plastic tubes * 12. Dual purpose floor nozzle 13.

 • Страница 3 из 51

 • Страница 4 из 51

  Recycling the Appliance at the end of its life 28 Air dry for approximately 24 hours, to ensure it is completely dry before reusing. Avoid direct sunlight and extreme drying circumstances (hair-dryer,etc.). If you wish to use your appliance while the cartridge filter is drying, you may use the

 • Страница 5 из 51

  Deutsch BESCHREIBUNG 1. 2. 3. 4. Schlauchanschlus Staubbehälteranzeige Leistungsregulierung Taste für Kabelaufwicklung 5. Ein-/Aus-Schalter 6. Rad 7. Staubbehälter 8. Tragegriff 9. Schlauch 10. Teleskoprohr * 11. Plastik-Steckrohr * • 12. Umschaltbare Bodendüse 13. Kombinierte Fugendüse / Bürste *

 • Страница 6 из 51

  • • REINIGEN DES ABLUFTFILTERS * Vor dem Auswechseln der Filter den Stecker aus der Steckdose ziehen. Hinweis: Wird das Gerät zweckentfremdet oder falsch bedient, kann keine Haftung für eventuelle Schäden übernommen werden. Verstopfte Filter können nicht im Rahmen der Garantieleistung in unserer

 • Страница 7 из 51

  Français MODE D’EMPLOI DESCRIPTION DE VOTRE ASPIRATEUR 1. 2. Connexion du flexible Indicateur de colmatage du filtre 3. Variateur de puissance 4. Pédale d’enrouleur de câble 5. Pédale marche/arrèt 6. Roues 7. Conteneur à poussière 8. Poignée de transport 9. Flexible avec réglage de débit d ’air 10.

 • Страница 8 из 51

  Nettoyage du filtre cartouche BLOCAGES ET FILTRES SALES Ne jamais utilisez l’aspirateur si le filtre cartouche n’est pas en place. 21 Enlevez le contenaur à poussière de l’aspirateur. 22 Enlevez le jeu de filtres du contenaur à poussière en suivant la procédure indiquée sur le schéma. 24 Enlevez la

 • Страница 9 из 51

  Nederlands RICHTLIJNEN VOOR GEBRUIK OMSCHRIJVING 1. 2. Zuigopening Indicator van de stofcontainer 3. Zuigkrachtregelaar 4. Snoer 5. Aan/Uit schakelaar 6. Wiel 7. Stofcontainer 8. Draaghandgreep 9. Zuigbuis 10. Telescopische buis * 11. Plastik buizen * 12. Mondstuk voor dubbel gebruik 13. Combinatie

 • Страница 10 из 51

  Milieubescherming HET SCHOONMAKEN VAN EN HET VERVANGEN VAN DE FILTERS • De verpakkingsmaterialen zijn recycleerbaar. 32 Als het vuilcontainer-lichtje brandt, check dan eerst het ontluchtingskanaal. Als het geblokkeerd wordt door grote stukken papier, stof, haar of andere materialen, verwijder deze

 • Страница 11 из 51

  Español INTRUCCIONES DE USO DESCRIPCIÓN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Toma manguera aspiración Indicator de deposito de polvo Control de potencia variable Pulsador recogecables Interruptor de encendido/apagado Rueda Deposito Asa para transporte Manguera 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. • Antes

 • Страница 12 из 51

  Limpieza del cartucho del filtro Reciclaje del Aparato al final su vida útil: Utilizar siempre el aspirador con el cartucho del filtro instalado. 21 Retirar el depósito del aspirador. 22 Quitar el conjunto del filtro del depósito cogiéndolo como se indica en el dibujo. 24 Retirar el cartucho del

 • Страница 13 из 51

  Portuges DESCRIÇAO 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Encaixe de sucçao Indicador do depósito do lixo Selector de potencia de aspiraçao Tecla de recolha automática do cabo eléctrico Botao de Ligar/Desligar Roda Compartimento para depósito do lixo Pega de transporte Tubo de aspiraçao INSTRUÇOES DE

 • Страница 14 из 51

  Limpar o filtro do depósito de poeiras Reciclagem de aparelhos fora de uso: O aspirador deve funcionar sempre com o filtro instalado . 21 Retirar o depósito de poeiras do aspirador. 22 Retirar o conjunto do filtro do depósito de poeiras na direcçao indicada pelo icon. 24 Retirar o filtro rodando no

 • Страница 15 из 51

  Italiano DESCRIZIONE 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Foro di aspirazione Indicatore di pieno del contenitore della polvere Comando potenza variabile Interruttore ON/OFF Tasto riavvolgimento cavo Ruota Scomparto del contenitore della polvere Maniglia per il trasporto INSTRUZIONI PER L’USO 9. Tubo flessibile

 • Страница 16 из 51

  Pulizia del filtro a cartuccia TUTELA AMBIENTALE Non utilizzate l’aspirapolvere se il filtro a cartuccia non e inserito. 21 Rimuovere il contenitore della polvere dall’aspirapolvere. 22 Rimuovere il set dei filtri dal contenitore della polvere seguendo la procedura indicata nello schema. 24

 • Страница 17 из 51

  Greek • ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 1. Στόµιο απορρόφησης 2. ∆είκτης δοχείου σκόνης 3. Ρυθµιστής ισχύος 4. Πλήκτρο επανατύλιξης καλωδίου 12. Πέλµα δαπέδου διπλής χρήσης Μετακινώντας το διακόπτη ισχύος ρυθµίζεται ανάλογα την απορροφητικότητα. 13. Συνδυασµός πέλµατος για στενές κοιλότητες / βούρτσα* ∆

 • Страница 18 из 51

  28 Αξιοποίηση της συσκευής µετά το πέρας της διάρκειας ζωής της Αφήστε το να στεγνώσει για 24 ώρες, ώστε να είστε σίγουροι ότι είναι εντελώς στεγνό πριν ξαναχρησιµοποιηθεί. Αποφύγετε το στέγνωµα µε τον ήλιο ή µε σεσουάρ. Αν επιθυµείτε να χρησιµοποιήσετε την σκούπα σας, ενώ στεγνώνετε το φίλτρο,

 • Страница 19 из 51

  Türkçe CİHAZ PARÇALARININ TANIMI 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Hortum bağlantı yuvası Toz haznesi göstergesi Güç kontrolü Kablo sarma butonu Açma/Kapama butonu Tekerlek Toz haznesi Taşıma kolu Hortum Teleskopik boru * KULLANMA TALİMATLARI 11. Plastik boru * 12. Iki fonksiyonlu yer başlığı 13.

 • Страница 20 из 51

  Cihazı elden çıkarma Silindir filtrenin temizlenmesi Cihazın bütün plastik parçalarında, malzeme tanım bilgileri işaretlenmiştir. Dolayısıyla bu malzemeler, cihaz ömrünü doldurduğunda ve elden çıkarılırken uygun geri dönüşüm noktalarına bırakılabilirler. Bu konuda bilgi almak için çevre ile ilgili

 • Страница 21 из 51

  Magyar FŐ RÉSZEK 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Beszívó nyílás Portartály telítettségjelző Szíváserősségszabályozó Kábelvisszacsévélő gomb Ki/Be kapcsoló gomb Kerék Portartály Hordozó fogantyú Gégecső 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. HASZNÁLATI TUDNIVALÓK Teleszkópos cső * 2 db-os műanyag cső *

 • Страница 22 из 51

  Elzárt légáramlás és szennyezett szűrők esetén A porszívó automatikusan leáll, ha a szívófejben, a gégecsőben, vagy a csőben valami elzárja a levegő áramlását, illetve ha a szűrők vagy a portartály elszennyeződtek, eltömődtek. 32 Ha a portartály telítettség-kijelző piros, ellenőrizze először hogy

 • Страница 23 из 51

  Polski OPIS ELEMENTÓW 1. Gniazdo podłączenia węża 2. Elektroniczny wskaźnik filtra 3. Regulator mocy 4. Przycisk zwijacza przewodu zasilającego 5. Przycisk włącz. / wyłącz. 6. Kółka 7. Pojemnik na kurz 8. Uchwyt 9. Wąż 10. Rura teleskopowa * WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE OBSŁUGI 11. Plastikowe rury * 12.

 • Страница 24 из 51

  WYMIANA KASETY Z FILTREM PRZEKAZANIE ZUŻYTEGO URZĄDZENIA 21 Wyjąć pojemnik na kurz z odkurzacza. 22 Wyjąć filtry z pojemnika na kurz, wysuwając w kierunku wskazanym na rysunku. 24 Wyjąć filtr kasetowy obracając go w lewą stronę (A) i wyciągnąć (B) w kierunku wskazanym na rysunku. 25 Zdejmij siatkę

 • Страница 25 из 51

  Hrvatski UPUTSTVA ZA UPORABU OPIS DIJELOVA 1. Otvor za umetanje crijeva 2. Elektronski indikator filtera 3. Kontrola snage 4. Tipka za namatanje kabla 5. Tipka za uključivanje/ isključivanje 6. Kotač 7. Spremnik za prašinu 8. Ručka za nošenje 9. Crijevo 10. Teleskopska cijev * 11. Plasticne cijevi

 • Страница 26 из 51

  ZAŠTITA OKOLIŠA ČIŠĆENJE FILTERA • Filtere je potrebno zamijeniti najmanje dva puta godišnje ili kad postanu vidljivo zaprljani. Uvijek koristite usisavač sa postavljenim filterima kako bi izbjegli smanjenje snage usisa. Isključite usisavač iz električne utičnice prije promjene filtera. • •

 • Страница 27 из 51

  Slovensky OPIS SPOTREBIČA 1. 2. Prípojka na hadicu Elektronický indikátor výmeny filtra 3. Regulátor výkonu 4. Tlačidlo navíjania kábla 5. Spínač zapnúť/vypnúť 6. Koleso 7. Kontajner na prach 8. Držiak 9. Hadica 10. Teleskopická trubica * 11. Plastové trubice * UVEDENIE DO PREVÁDZKY 12.

 • Страница 28 из 51

  OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA ČISTENIE FILTROV • Filtre treba vymieňať minimálne dvakrát za rok, alebo keď sú viditeľne znečistené.Vysávač nikdy nespúšťajte bez filtrov. V opačnom prípade by bol výkon nižší a mohlo by dôjsť k poškodeniu motora. Pred výmenou filtrov spotrebič odpojte od elektrickej

 • Страница 29 из 51

  Česky POPIS JEDNOTLIVÝCH DÍLŮ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Sací otvor Elektronická signalizace filtru Ovládání sacího výkonu Tlačítko zpětného navíjení kabelu Tlačítko hlavního vypínače Kolečko Prachový zásobník Držadlo Sací hadice VLASTNÍ POUŽÍVÁNÍ 10. Teleskopická trubice * 11. Plastové trubice *

 • Страница 30 из 51

  Ochrana životního prostředí ČIŠTĚNÍ FILTRŮ • Filtry je nutné minimálně 2x ročně vyměňovat za nové a také vždy když jsou viditelně znečištěné. Vysavač používejte vždy s instalovanými filtry a to i z důvodu dosahování požadovaného sacího výkonu. Před výměnou filtrů vždy vysavač odpojte od elektrické

 • Страница 31 из 51

  Slovenščina OPIS DELOV SESALNIKA 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Odprtina za sesalno cev Elektronski indikator filtra Stikalo za nastavljanje sesalne moči Pedal za navijanje kabla Stikalo za vklop/izklop Kolesa Posoda za prah Ročaj za prenašanje sesalnika Gibljiva cev NAVODILA ZA UPORABO 10. Teleskopska

 • Страница 32 из 51

  ČIŠČENJE FILTROV Recikliranje aparata ob koncu življenjske dobe Filtre zamenjajte vsaj dvakrat na leto, oziroma ko so vidno umazani. Sesalnik uporabljajte samo, če so filtri vstavljeni, da preprečite zmanjšanje sesalne moči. Pred zamenjavo filtrov izključite sesalnik iz električnega omrežja. 21

 • Страница 33 из 51

  Limba română DESCRIERE COMPONENTE 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Orificiu aspirare Indicator electronic filtru Control variabil putere Buton rulare cablu Intrerupator pornit/oprit Roata Container pentru praf Maner pentru transport Tub aspirare Tub telescopic * Tuburi prelungitoare *

 • Страница 34 из 51

  CURATAREA FILTRELOR Reciclarea aparatului la sfarsitul ciclului de viata Filtrele trebuie curatate cel putin de doua ori pe an sau atunci cand devin foarte murdare. Utilizati intotdeauna aspiratorul cu filtrele montate pentru a evita puterea de aspiratie redusa. Deconectati de la sursa de

 • Страница 35 из 51

  Русский ОПИСАНИЕ ДЕТАЛЕЙ 11. Пластмассовые трубки* ● Размотайте кабель на достаточную длину и вставьте вилку кабеля электропитания в розетку. Идеальная длина кабеля при размотке обозначена меткой ЖЕЛТОГО ЦВЕТА. Не разматывайте кабель дальше, чем обозначено меткой КРАСНОГО ЦВЕТА. 1. Отверстие

 • Страница 36 из 51

  ЗАМЕНА И ЧИСТКА СМЕННОГО ФИЛЬТРА ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 21 Выньте пылесборник из пылесоса ● 22 удалите набор фильтров из пылесборника, как показано на рисунке Старайтесь сдавать упаковочный материал и старые устройства на переработку. ● 24 удалите картридж фильтра, повернув его обратно - по

 • Страница 37 из 51

  Українська ОПИС ДЕТАЛЕЙ 1. 2. Клапан всмоктувального отвору 10. Металеві трубки* ● Розмотайте кабель необхідної довжини та увімкніть вилку в розетку. ЖОВТА позначка на шнурі живлення позначає ідеальну довжину кабелю. Не розмотуйте кабель поза ЧЕРВОНОЮ позначкою. ● Щоб увімкнути пилосос, натисніть

 • Страница 38 из 51

  ЗАМІНА ТА ЧИСТКА КАРТРИДЖНОГО ФІЛЬТРА 21 Витягніть контейнер для пилу з пилососу 22 Зніміть фільтр з контейнеру для пилу, як це зазначено на малюнку 24 Зніміть картриджний фільтр, обертаючи його проти годинникової стрілки (А) та витягніть, як зазначено на малюнку (В) 25 Зніміть захисний отвір з

 • Страница 39 из 51

  Български ● 13. Накрайник за тесни места* Натиснете бутона за включване/изключване (ON/OFF), за да включите уреда. При първоначално включване пълна мощност се достига след приблизително 1-2 секунди. ● 14. Комбиниран накрайник за тесни места/четка* За да навиете обратно кабела, натиснете с крак

 • Страница 40 из 51

  ПОСТАВЯНЕ / ИЗВАЖДАНЕ НА МАРКУЧА ОТ СМУКАТЕЛНИЯ ОТВОР СМЯНА ИЛИ ПОЧИСТВАНЕ НА ФИЛТЪРНАТА КАСЕТА 21 Демонтирайте контейнера за прах от прахосмукачката 22 Oтстранете филтъра от контейнера за прах,както е посочено. 24 Oтстранете пълнителя на филтъра като завъртите обратно на часовата стрелка(А) и

 • Страница 41 из 51

  Srpski OPIS DELOVA 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Usisni otvor Regulator promene snage Prekidač za uključivanje / isključivanje Dugme za namotavanje kabla Točak Spremište za prašinu Ručka za nošenje Dugme za otvaranje spremišta za prašinu Teleskopska cev ● 10. Metalne cevi* 11. Plastične cevi* 12.

 • Страница 42 из 51

  ZAŠTITA ČOVEKOVE SREDINE ČIŠĆENJE FILTERA MOTORA Ako je neophodno, filter motora može takođe da se pere ili zameni najmanje dva puta godišnje ili kada se zapuši. 21 Izvadite spremište za prašinu pomoću dugmeta za otvaranje na držaču. 22 Izvadite filter sa njegovog mesta. 23,24 Istresite prljavštinu

 • Страница 43 из 51

  Eesti keel OSADE KIRJELDUS 1. 2. 3. 4. Imemisava Võimsusregulaator Sisse/välja lüliti Kaabli tagasikerimisnupp 5. Ratas 6. Tolmukonteiner 7. Kandekäepide 8. Tolmukonteineri avamisnupp 9. Teleskooptoru* 10. Metalltorud* 11. Plasttorud* 12. Kaheotstarbeline põrandaotsak 13. Piluotsak* 14.

 • Страница 44 из 51

  PADRUNFILTRI VAHETAMINE VÕI PUHASTAMINE SEADME UTILISEERIMINE TÖÖEA LÕPUS 21 Eemaldage tolmumahuti tolmuimejast. 22 Eemaldage filtrikomplekt tolmumahutist vastavalt märgisele. 24 Kassettfiltri eemaldamiseks pöörake seda vastupäeva (A) ning tõmmake seejärel välja (B) vastavalt märgisele. 25

 • Страница 45 из 51

  Latviski SASTĀVDAĻU APRAKSTS 1. 2. 3. Gaisa iesūkšanas vieta Jaudas regulators Ieslēgšanas / izslēgšanas slēdzis 4. Kabeļa uztīšanas poga 5. Ritenītis 6. Putekļu tvertne 7. Pārnēsāšanai paredzētais rokturis 8. Putekļu tvertnes atvēršanas poga 9. Teleskopiskā caurule 10. Metāla caurules* 11. Plastik

 • Страница 46 из 51

  IERĪCES OTRREIZĒJĀ PĀRSTRĀDE PĒC TĀS KALPOŠANAS BEIGĀM. KASETNES FILTRA NOMAIŅA VAI TĪRĪŠANA 21 Noņemiet putekļu konteineru 22 Izvaditi set filtera prema naznaci na ikonici. 24 Ketridž filtera izvaditi okretanjem u pravcu skazaljke sata(A) i izvaditi ga (B) prema naznaci na ikonici. 25 Noņemiet

 • Страница 47 из 51

  Lietuvių k. DALYS 1. 2. Įsiurbimo anga Siurbimo galios reguliatorius 3. Dviejų padėčių jungiklis 4. Kabelio suvyniojimo mygtukas 5. Ratukas 6. Dulkių rinktuvas 7. Nešti skirta rankena 8. Dulkių rinktuvo atidarymo mygtukas 9. Teleskopinis vamzdis 10. Metaliniai vamzdžiai* 11. Plastikiniai vamzdžiai*

 • Страница 48 из 51

  KASETINIO FILTRO KEITIMAS ARBA VALYMAS APLINKOSAUGA 21 Išimkite dulkių surinktuvą. 22 Iš dulkių dėžutės išimkite filtrų rinkinį, kaip parodyta paveikslėlyje. 24 Dėžutės filtrą išimkite pasukdami priešinga laikrodžio rodyklei kryptimi (A) ir ištraukite (B), kaip parodyta paveikslėlyje. 25 Nuo

 • Страница 49 из 51

  47

 • Страница 50 из 51

  48

 • Страница 51 из 51

Инструкции для бытовая техника разная Zanussi