Инструкция по эксплуатации для Zanussi ZANS710, ZANS715, ZANS730, ZANS731, ZANS750 :: Страница 29 из 50

Инструкция для Zanussi ZANS710, ZANS715, ZANS730, ZANS731, ZANS750

Инструкция в формате - PDF
Количество страниц - 50 страниц
Размер - 3.2 МБ
Доступно - Бесплатное скачивание
Доступно - Онлайн чтение
background image

D

Ů

LE

Ž

I

TÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Pečlivě si pročtěte tyto bezpečnostní pokyny

.

P

ř

ed pou

ž

itím vysavače se p

ř

esvědčte, 

ž

e napětí v  síti 

odpovídá hodnotě uvedené na typovém 

š

títku vysavače.

Vysavač nikdy nezapínejte, je-li jakkoliv po

š

kozen nebo 

porouchán nebo jsou-li jakýmkoliv zp

ů

sobem 

po

š

kozeny p

ř

ívodní kabel nebo zástrčka. Nikdy se 

nepokou

š

ejte vysavač opravovat sami. Jsme vám v

ž

dy 

p

ř

ipraveni pomoci a to jak s  dodáním p

ř

íslu

š

enství 

nebo provedením opravy.Servisní telefonní linka: 
261122262 

Jestli

ž

e není vysavač v  provozu nebo hodláte vysavač 

vyčistit nebo na něm provést údr

ž

bu, tak ho v

ž

dy 

odpojte ze zásuvky.

Nikdy neponechávejte zapnutý vysavač bez dozoru. 
Vysavač mějte mimo dosah dětí.

Vysavač je určen pouze pro domácí pou

ž

ívání. Vysavač 

pou

ž

ívejte pouze zp

ů

sobem, který je popsán v  tomto 

návodu k  pou

ž

ití.

Vysavač nikdy netahejte za p

ř

ívodní kabel. Nikdy 

nevytahujte zástrčku ze zásuvky taháním za p

ř

ívodní 

kabel. Nikdy nepou

ž

ívejte vysavač, který má p

ř

ívodní 

kabel  po

š

kozený. Po

š

kozený kabel si nechte vyměnit 

v  servisní organizaci. Na tento druh závady se 
nevztahují záruční podmínky.

Tímto vysavačem nevysávejte kapaliny, bláto, popel a 
ho

ř

ící nedopalky cigaret a doutník

ů

. Nikdy také 

nevysávejte vysoce ho

ř

lavé nebo explozivní a t

ř

askavé 

látky a plyny.

Takové materiály mohou zp

ů

sobit vá

ž

né po

š

kození motoru-na 

poruchy zp

ů

sobené vysáváním takových materiál

ů

 se 

nevztahuje záruka.

Vysavač nikdy nevytahujte ze zásuvky mokrou rukou.

Vysavač nikdy neprovozujte v  blízkostí zdroje tepla jako 
jsou radiátory, topidla, sporáky, apod.

P

ř

ed zahájením vysávání odstra

ň

te z  podlahy v

š

echny 

ostré a rozměrné p

ř

edměty, aby nemohlo dojít 

k  po

š

kození prachového zásobníku nebo sací hadice.

VLASTNÍ POU

Ž

ÍVÁNÍ 

P

ř

ed zahájením vysávání p

ř

ekontrolujte, zda jsou 

v

š

echny filtry ve správných pozicích.

20 P

ř

ipojte hadici na sací otvor a

ž

 do zaklapnutí.

20 Hadici od sacího otvoru odpojte stlačením tlačítka na 

konci hadice.

Vytáhněte po

ž

adovanou délku kabelu ze sk

ř

íně vysavače a 

zástrčku p

ř

ipojte do elektrické zásuvky. Maximální délka 

p

ř

ívodního kabelu je vyznačena na kabelu  

Ž

LUTOU 

značkou. Nikdy kabel nevytahujte dále. Za ČERVENOU 
značkou by ji

ž

 do

š

lo k po

š

kození.

Vysavač zapněte stisknutím tlačítka hlavního vypínače. Plný 

výkon vysavače je dosa

ž

en asi po 1 a

ž

 2 sekundách po 

zapnutí vysavače.

Vysavač je vybaven zpětným navíječem kabelu, který 
aktivujete se

š

lápnutím tlačítka zpětného navíjení. P

ř

zpětném navíjení kabel p

ř

idr

ž

ujte v  ruce, aby nemohlo 

dojít jeho pohybem k 

ž

ádným 

š

kodám.

Posouváním regulátoru výkonu lze nastavit sací výkon 
vysavače.

Hladina hluku: 83 dB (A).

ÚDR

Ž

BA

Vyprázdnění obsahu prachového zásobníku 
Nikdy neprovozujte vysavač bez instalovaného 
prachového zásobníku. Prachový zásobník je nutné 
vyprázdnit v

ž

dy, kdy

ž

 během provozu vysavače na 

maximální výkon, bude trvale svítit elektronický 
indikátor filtru a hubice je p

ř

itom nadzvednutá od 

vysávaného povrchu. 

32 Pokud je aktivován ukazatel nádoby na prach, nejprve 

zkontrolujte kanál, kterým spot

ř

ebič nasává vzduch. 

Pokud je blokován vět

š

ími kusy papíru, prachem, vlasy 

nebo jinými materiály, tak jej vyčistěte. Pokud i po 
tomto vyčistění z

ů

stává indikátor nádoby na prach 

aktivní, zkontrolujte HEPA filtr. 

21 Prachový zásobník vyjměte z  vysavače.
22 Z prachového zásobníku vyjměte sadu filtr

ů

 a to 

zp

ů

sobem naznačeným na ikoně.

23 Prachový zásobník vyprázdněte.
22 Sadu filtr

ů

 vlo

ž

te zpět do prachového zásobníku.

21 Prachový zásobník vlo

ž

te opět do vysavače.

Pro vysavače Zanussi d

ů

razně doporučujeme filtry 

značky Menalux. 

Tyto vysoce kvalitní 

filtry zajistí 

va

š

emu vysavači Zanussi dlouhou 

ž

ivotnost. Dal

š

í 

informace o produktech značky Menalux naleznete 
na na

š

í internetové stránce: www.menalux.com.

27

Česky

POPIS JEDNO

TL

IVÝCH 

DÍL

Ů

1. Sací otvor
2. Elektronická 

signalizace filtru

3. Ovládání sacího výkonu
4. Tlačítko zpětného 

navíjení kabelu

5. Tlačítko hlavního 

vypínače

6. Kolečko
7. Prachový zásobník
8. Dr

ž

adlo

9. Sací hadice

10. Teleskopická trubice *
11. Plastové trubice *
12. Duální podlahová 

hubice

13.

Š

těrbinová hubice *

14. Hubice na čalounění *
15. Hubice na hladkou 

podlahorou krytinu *

16. Turbohubice *
17. Kazetový filtr
18. Ochranná sí

ť

ka

19. Parkovací poloha

Pouze u některých model

ů

Оглавление инструкции

 • Страница 1 из 51

  ZANS710 ZANS715 ZANS730 ZANS731 ZANS750 ZANS710 ZANS715 ZANS730 ZANS731 ZANS750 • • • • • • • • • GB D NL 72Sx 02 08 03 Vacuum cleaner Operating instructions HR Usisavač Upute za rad Bodenstaubsauger Gebrauchsanweisung CZ Vysavač Návod k použití Stofzuiger BG Прахосмукачка инструкции за употреба

 • Страница 2 из 51

  English • DESCRIPTION OF PARTS 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 9 11* 10* 12 13* Suction inlet Dust container indicator Variable power control Cable rewind button On/off switch Wheel Dust container Carrying handle Hose Telescopic tube * Plastic tubes * 12. Dual purpose floor nozzle 13.

 • Страница 3 из 51

 • Страница 4 из 51

  Recycling the Appliance at the end of its life 28 Air dry for approximately 24 hours, to ensure it is completely dry before reusing. Avoid direct sunlight and extreme drying circumstances (hair-dryer,etc.). If you wish to use your appliance while the cartridge filter is drying, you may use the

 • Страница 5 из 51

  Deutsch BESCHREIBUNG 1. 2. 3. 4. Schlauchanschlus Staubbehälteranzeige Leistungsregulierung Taste für Kabelaufwicklung 5. Ein-/Aus-Schalter 6. Rad 7. Staubbehälter 8. Tragegriff 9. Schlauch 10. Teleskoprohr * 11. Plastik-Steckrohr * • 12. Umschaltbare Bodendüse 13. Kombinierte Fugendüse / Bürste *

 • Страница 6 из 51

  • • REINIGEN DES ABLUFTFILTERS * Vor dem Auswechseln der Filter den Stecker aus der Steckdose ziehen. Hinweis: Wird das Gerät zweckentfremdet oder falsch bedient, kann keine Haftung für eventuelle Schäden übernommen werden. Verstopfte Filter können nicht im Rahmen der Garantieleistung in unserer

 • Страница 7 из 51

  Français MODE D’EMPLOI DESCRIPTION DE VOTRE ASPIRATEUR 1. 2. Connexion du flexible Indicateur de colmatage du filtre 3. Variateur de puissance 4. Pédale d’enrouleur de câble 5. Pédale marche/arrèt 6. Roues 7. Conteneur à poussière 8. Poignée de transport 9. Flexible avec réglage de débit d ’air 10.

 • Страница 8 из 51

  Nettoyage du filtre cartouche BLOCAGES ET FILTRES SALES Ne jamais utilisez l’aspirateur si le filtre cartouche n’est pas en place. 21 Enlevez le contenaur à poussière de l’aspirateur. 22 Enlevez le jeu de filtres du contenaur à poussière en suivant la procédure indiquée sur le schéma. 24 Enlevez la

 • Страница 9 из 51

  Nederlands RICHTLIJNEN VOOR GEBRUIK OMSCHRIJVING 1. 2. Zuigopening Indicator van de stofcontainer 3. Zuigkrachtregelaar 4. Snoer 5. Aan/Uit schakelaar 6. Wiel 7. Stofcontainer 8. Draaghandgreep 9. Zuigbuis 10. Telescopische buis * 11. Plastik buizen * 12. Mondstuk voor dubbel gebruik 13. Combinatie

 • Страница 10 из 51

  Milieubescherming HET SCHOONMAKEN VAN EN HET VERVANGEN VAN DE FILTERS • De verpakkingsmaterialen zijn recycleerbaar. 32 Als het vuilcontainer-lichtje brandt, check dan eerst het ontluchtingskanaal. Als het geblokkeerd wordt door grote stukken papier, stof, haar of andere materialen, verwijder deze

 • Страница 11 из 51

  Español INTRUCCIONES DE USO DESCRIPCIÓN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Toma manguera aspiración Indicator de deposito de polvo Control de potencia variable Pulsador recogecables Interruptor de encendido/apagado Rueda Deposito Asa para transporte Manguera 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. • Antes

 • Страница 12 из 51

  Limpieza del cartucho del filtro Reciclaje del Aparato al final su vida útil: Utilizar siempre el aspirador con el cartucho del filtro instalado. 21 Retirar el depósito del aspirador. 22 Quitar el conjunto del filtro del depósito cogiéndolo como se indica en el dibujo. 24 Retirar el cartucho del

 • Страница 13 из 51

  Portuges DESCRIÇAO 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Encaixe de sucçao Indicador do depósito do lixo Selector de potencia de aspiraçao Tecla de recolha automática do cabo eléctrico Botao de Ligar/Desligar Roda Compartimento para depósito do lixo Pega de transporte Tubo de aspiraçao INSTRUÇOES DE

 • Страница 14 из 51

  Limpar o filtro do depósito de poeiras Reciclagem de aparelhos fora de uso: O aspirador deve funcionar sempre com o filtro instalado . 21 Retirar o depósito de poeiras do aspirador. 22 Retirar o conjunto do filtro do depósito de poeiras na direcçao indicada pelo icon. 24 Retirar o filtro rodando no

 • Страница 15 из 51

  Italiano DESCRIZIONE 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Foro di aspirazione Indicatore di pieno del contenitore della polvere Comando potenza variabile Interruttore ON/OFF Tasto riavvolgimento cavo Ruota Scomparto del contenitore della polvere Maniglia per il trasporto INSTRUZIONI PER L’USO 9. Tubo flessibile

 • Страница 16 из 51

  Pulizia del filtro a cartuccia TUTELA AMBIENTALE Non utilizzate l’aspirapolvere se il filtro a cartuccia non e inserito. 21 Rimuovere il contenitore della polvere dall’aspirapolvere. 22 Rimuovere il set dei filtri dal contenitore della polvere seguendo la procedura indicata nello schema. 24

 • Страница 17 из 51

  Greek • ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 1. Στόµιο απορρόφησης 2. ∆είκτης δοχείου σκόνης 3. Ρυθµιστής ισχύος 4. Πλήκτρο επανατύλιξης καλωδίου 12. Πέλµα δαπέδου διπλής χρήσης Μετακινώντας το διακόπτη ισχύος ρυθµίζεται ανάλογα την απορροφητικότητα. 13. Συνδυασµός πέλµατος για στενές κοιλότητες / βούρτσα* ∆

 • Страница 18 из 51

  28 Αξιοποίηση της συσκευής µετά το πέρας της διάρκειας ζωής της Αφήστε το να στεγνώσει για 24 ώρες, ώστε να είστε σίγουροι ότι είναι εντελώς στεγνό πριν ξαναχρησιµοποιηθεί. Αποφύγετε το στέγνωµα µε τον ήλιο ή µε σεσουάρ. Αν επιθυµείτε να χρησιµοποιήσετε την σκούπα σας, ενώ στεγνώνετε το φίλτρο,

 • Страница 19 из 51

  Türkçe CİHAZ PARÇALARININ TANIMI 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Hortum bağlantı yuvası Toz haznesi göstergesi Güç kontrolü Kablo sarma butonu Açma/Kapama butonu Tekerlek Toz haznesi Taşıma kolu Hortum Teleskopik boru * KULLANMA TALİMATLARI 11. Plastik boru * 12. Iki fonksiyonlu yer başlığı 13.

 • Страница 20 из 51

  Cihazı elden çıkarma Silindir filtrenin temizlenmesi Cihazın bütün plastik parçalarında, malzeme tanım bilgileri işaretlenmiştir. Dolayısıyla bu malzemeler, cihaz ömrünü doldurduğunda ve elden çıkarılırken uygun geri dönüşüm noktalarına bırakılabilirler. Bu konuda bilgi almak için çevre ile ilgili

 • Страница 21 из 51

  Magyar FŐ RÉSZEK 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Beszívó nyílás Portartály telítettségjelző Szíváserősségszabályozó Kábelvisszacsévélő gomb Ki/Be kapcsoló gomb Kerék Portartály Hordozó fogantyú Gégecső 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. HASZNÁLATI TUDNIVALÓK Teleszkópos cső * 2 db-os műanyag cső *

 • Страница 22 из 51

  Elzárt légáramlás és szennyezett szűrők esetén A porszívó automatikusan leáll, ha a szívófejben, a gégecsőben, vagy a csőben valami elzárja a levegő áramlását, illetve ha a szűrők vagy a portartály elszennyeződtek, eltömődtek. 32 Ha a portartály telítettség-kijelző piros, ellenőrizze először hogy

 • Страница 23 из 51

  Polski OPIS ELEMENTÓW 1. Gniazdo podłączenia węża 2. Elektroniczny wskaźnik filtra 3. Regulator mocy 4. Przycisk zwijacza przewodu zasilającego 5. Przycisk włącz. / wyłącz. 6. Kółka 7. Pojemnik na kurz 8. Uchwyt 9. Wąż 10. Rura teleskopowa * WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE OBSŁUGI 11. Plastikowe rury * 12.

 • Страница 24 из 51

  WYMIANA KASETY Z FILTREM PRZEKAZANIE ZUŻYTEGO URZĄDZENIA 21 Wyjąć pojemnik na kurz z odkurzacza. 22 Wyjąć filtry z pojemnika na kurz, wysuwając w kierunku wskazanym na rysunku. 24 Wyjąć filtr kasetowy obracając go w lewą stronę (A) i wyciągnąć (B) w kierunku wskazanym na rysunku. 25 Zdejmij siatkę

 • Страница 25 из 51

  Hrvatski UPUTSTVA ZA UPORABU OPIS DIJELOVA 1. Otvor za umetanje crijeva 2. Elektronski indikator filtera 3. Kontrola snage 4. Tipka za namatanje kabla 5. Tipka za uključivanje/ isključivanje 6. Kotač 7. Spremnik za prašinu 8. Ručka za nošenje 9. Crijevo 10. Teleskopska cijev * 11. Plasticne cijevi

 • Страница 26 из 51

  ZAŠTITA OKOLIŠA ČIŠĆENJE FILTERA • Filtere je potrebno zamijeniti najmanje dva puta godišnje ili kad postanu vidljivo zaprljani. Uvijek koristite usisavač sa postavljenim filterima kako bi izbjegli smanjenje snage usisa. Isključite usisavač iz električne utičnice prije promjene filtera. • •

 • Страница 27 из 51

  Slovensky OPIS SPOTREBIČA 1. 2. Prípojka na hadicu Elektronický indikátor výmeny filtra 3. Regulátor výkonu 4. Tlačidlo navíjania kábla 5. Spínač zapnúť/vypnúť 6. Koleso 7. Kontajner na prach 8. Držiak 9. Hadica 10. Teleskopická trubica * 11. Plastové trubice * UVEDENIE DO PREVÁDZKY 12.

 • Страница 28 из 51

  OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA ČISTENIE FILTROV • Filtre treba vymieňať minimálne dvakrát za rok, alebo keď sú viditeľne znečistené.Vysávač nikdy nespúšťajte bez filtrov. V opačnom prípade by bol výkon nižší a mohlo by dôjsť k poškodeniu motora. Pred výmenou filtrov spotrebič odpojte od elektrickej

 • Страница 29 из 51

  Česky POPIS JEDNOTLIVÝCH DÍLŮ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Sací otvor Elektronická signalizace filtru Ovládání sacího výkonu Tlačítko zpětného navíjení kabelu Tlačítko hlavního vypínače Kolečko Prachový zásobník Držadlo Sací hadice VLASTNÍ POUŽÍVÁNÍ 10. Teleskopická trubice * 11. Plastové trubice *

 • Страница 30 из 51

  Ochrana životního prostředí ČIŠTĚNÍ FILTRŮ • Filtry je nutné minimálně 2x ročně vyměňovat za nové a také vždy když jsou viditelně znečištěné. Vysavač používejte vždy s instalovanými filtry a to i z důvodu dosahování požadovaného sacího výkonu. Před výměnou filtrů vždy vysavač odpojte od elektrické

 • Страница 31 из 51

  Slovenščina OPIS DELOV SESALNIKA 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Odprtina za sesalno cev Elektronski indikator filtra Stikalo za nastavljanje sesalne moči Pedal za navijanje kabla Stikalo za vklop/izklop Kolesa Posoda za prah Ročaj za prenašanje sesalnika Gibljiva cev NAVODILA ZA UPORABO 10. Teleskopska

 • Страница 32 из 51

  ČIŠČENJE FILTROV Recikliranje aparata ob koncu življenjske dobe Filtre zamenjajte vsaj dvakrat na leto, oziroma ko so vidno umazani. Sesalnik uporabljajte samo, če so filtri vstavljeni, da preprečite zmanjšanje sesalne moči. Pred zamenjavo filtrov izključite sesalnik iz električnega omrežja. 21

 • Страница 33 из 51

  Limba română DESCRIERE COMPONENTE 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Orificiu aspirare Indicator electronic filtru Control variabil putere Buton rulare cablu Intrerupator pornit/oprit Roata Container pentru praf Maner pentru transport Tub aspirare Tub telescopic * Tuburi prelungitoare *

 • Страница 34 из 51

  CURATAREA FILTRELOR Reciclarea aparatului la sfarsitul ciclului de viata Filtrele trebuie curatate cel putin de doua ori pe an sau atunci cand devin foarte murdare. Utilizati intotdeauna aspiratorul cu filtrele montate pentru a evita puterea de aspiratie redusa. Deconectati de la sursa de

 • Страница 35 из 51

  Русский ОПИСАНИЕ ДЕТАЛЕЙ 11. Пластмассовые трубки* ● Размотайте кабель на достаточную длину и вставьте вилку кабеля электропитания в розетку. Идеальная длина кабеля при размотке обозначена меткой ЖЕЛТОГО ЦВЕТА. Не разматывайте кабель дальше, чем обозначено меткой КРАСНОГО ЦВЕТА. 1. Отверстие

 • Страница 36 из 51

  ЗАМЕНА И ЧИСТКА СМЕННОГО ФИЛЬТРА ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 21 Выньте пылесборник из пылесоса ● 22 удалите набор фильтров из пылесборника, как показано на рисунке Старайтесь сдавать упаковочный материал и старые устройства на переработку. ● 24 удалите картридж фильтра, повернув его обратно - по

 • Страница 37 из 51

  Українська ОПИС ДЕТАЛЕЙ 1. 2. Клапан всмоктувального отвору 10. Металеві трубки* ● Розмотайте кабель необхідної довжини та увімкніть вилку в розетку. ЖОВТА позначка на шнурі живлення позначає ідеальну довжину кабелю. Не розмотуйте кабель поза ЧЕРВОНОЮ позначкою. ● Щоб увімкнути пилосос, натисніть

 • Страница 38 из 51

  ЗАМІНА ТА ЧИСТКА КАРТРИДЖНОГО ФІЛЬТРА 21 Витягніть контейнер для пилу з пилососу 22 Зніміть фільтр з контейнеру для пилу, як це зазначено на малюнку 24 Зніміть картриджний фільтр, обертаючи його проти годинникової стрілки (А) та витягніть, як зазначено на малюнку (В) 25 Зніміть захисний отвір з

 • Страница 39 из 51

  Български ● 13. Накрайник за тесни места* Натиснете бутона за включване/изключване (ON/OFF), за да включите уреда. При първоначално включване пълна мощност се достига след приблизително 1-2 секунди. ● 14. Комбиниран накрайник за тесни места/четка* За да навиете обратно кабела, натиснете с крак

 • Страница 40 из 51

  ПОСТАВЯНЕ / ИЗВАЖДАНЕ НА МАРКУЧА ОТ СМУКАТЕЛНИЯ ОТВОР СМЯНА ИЛИ ПОЧИСТВАНЕ НА ФИЛТЪРНАТА КАСЕТА 21 Демонтирайте контейнера за прах от прахосмукачката 22 Oтстранете филтъра от контейнера за прах,както е посочено. 24 Oтстранете пълнителя на филтъра като завъртите обратно на часовата стрелка(А) и

 • Страница 41 из 51

  Srpski OPIS DELOVA 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Usisni otvor Regulator promene snage Prekidač za uključivanje / isključivanje Dugme za namotavanje kabla Točak Spremište za prašinu Ručka za nošenje Dugme za otvaranje spremišta za prašinu Teleskopska cev ● 10. Metalne cevi* 11. Plastične cevi* 12.

 • Страница 42 из 51

  ZAŠTITA ČOVEKOVE SREDINE ČIŠĆENJE FILTERA MOTORA Ako je neophodno, filter motora može takođe da se pere ili zameni najmanje dva puta godišnje ili kada se zapuši. 21 Izvadite spremište za prašinu pomoću dugmeta za otvaranje na držaču. 22 Izvadite filter sa njegovog mesta. 23,24 Istresite prljavštinu

 • Страница 43 из 51

  Eesti keel OSADE KIRJELDUS 1. 2. 3. 4. Imemisava Võimsusregulaator Sisse/välja lüliti Kaabli tagasikerimisnupp 5. Ratas 6. Tolmukonteiner 7. Kandekäepide 8. Tolmukonteineri avamisnupp 9. Teleskooptoru* 10. Metalltorud* 11. Plasttorud* 12. Kaheotstarbeline põrandaotsak 13. Piluotsak* 14.

 • Страница 44 из 51

  PADRUNFILTRI VAHETAMINE VÕI PUHASTAMINE SEADME UTILISEERIMINE TÖÖEA LÕPUS 21 Eemaldage tolmumahuti tolmuimejast. 22 Eemaldage filtrikomplekt tolmumahutist vastavalt märgisele. 24 Kassettfiltri eemaldamiseks pöörake seda vastupäeva (A) ning tõmmake seejärel välja (B) vastavalt märgisele. 25

 • Страница 45 из 51

  Latviski SASTĀVDAĻU APRAKSTS 1. 2. 3. Gaisa iesūkšanas vieta Jaudas regulators Ieslēgšanas / izslēgšanas slēdzis 4. Kabeļa uztīšanas poga 5. Ritenītis 6. Putekļu tvertne 7. Pārnēsāšanai paredzētais rokturis 8. Putekļu tvertnes atvēršanas poga 9. Teleskopiskā caurule 10. Metāla caurules* 11. Plastik

 • Страница 46 из 51

  IERĪCES OTRREIZĒJĀ PĀRSTRĀDE PĒC TĀS KALPOŠANAS BEIGĀM. KASETNES FILTRA NOMAIŅA VAI TĪRĪŠANA 21 Noņemiet putekļu konteineru 22 Izvaditi set filtera prema naznaci na ikonici. 24 Ketridž filtera izvaditi okretanjem u pravcu skazaljke sata(A) i izvaditi ga (B) prema naznaci na ikonici. 25 Noņemiet

 • Страница 47 из 51

  Lietuvių k. DALYS 1. 2. Įsiurbimo anga Siurbimo galios reguliatorius 3. Dviejų padėčių jungiklis 4. Kabelio suvyniojimo mygtukas 5. Ratukas 6. Dulkių rinktuvas 7. Nešti skirta rankena 8. Dulkių rinktuvo atidarymo mygtukas 9. Teleskopinis vamzdis 10. Metaliniai vamzdžiai* 11. Plastikiniai vamzdžiai*

 • Страница 48 из 51

  KASETINIO FILTRO KEITIMAS ARBA VALYMAS APLINKOSAUGA 21 Išimkite dulkių surinktuvą. 22 Iš dulkių dėžutės išimkite filtrų rinkinį, kaip parodyta paveikslėlyje. 24 Dėžutės filtrą išimkite pasukdami priešinga laikrodžio rodyklei kryptimi (A) ir ištraukite (B), kaip parodyta paveikslėlyje. 25 Nuo

 • Страница 49 из 51

  47

 • Страница 50 из 51

  48

 • Страница 51 из 51

Инструкции для бытовая техника разная Zanussi