Руководство пользователя для Ariston Aqualtis AQXD 129

Инструкция для Ariston Aqualtis AQXD 129

Инструкция в формате - PDF
Количество страниц - 48 страниц
Размер - 1.7 МБ
Доступно - Бесплатное скачивание
Доступно - Онлайн чтение
background image

Ðóññêèè,

1

Ñîäåðæàíèå

Óñòàíîâêà, 2-3

Ðàñïàêîâêà  è  âûðàâíèâàíèå

Âîäîïðîâîäíîå  è  ýëåêòðè÷åñêîå  ïîäñîåäèíåíèå

Òåõíè÷åñêèå  õàðàêòåðèñòèêè

Îïèñàíèå ñòèðàëüíîè ìàøèíû, 4-5

Ïàíåëü  óïðàâëåíèÿ

Öèêë ñòèðêè, 6

Ïðîãðàììû è äîïîëíèòåëüíûå ôóíêöèè, 7

Òàáëèöà  ïðîãðàìì

Äîïîëíèòåëüíûå  ôóíêöèè  ñòèðêè

Ñòèðàëüíûå ïîðîøêè è áåëüå, 8

Ñòèðàëüíîå  âåùåñòâî

Ïîäãîòîâêà  áåëüÿ

Ðåêîìåíäàöèè  ïî  ñòèðêå

Ñèñòåìà  áàëàíñèðîâêè  áåëüÿ

Ïðåäîñòîðîæíîñòè è ðåêîìåíäàöèè, 9

Îáùèå  òðåáîâàíèÿ  ê  áåçîïàñíîñòè

Óòèëèçàöèÿ

Îòêðûâàíèå  ëþêà  âðó÷íóþ

Òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå è óõîä, 10

Îòêëþ÷åíèå  âîäû  è  ýëåêòðîïèòàíèÿ

×èñòêà  ìàøèíû

×èñòêà  äîçàòîðà  ñòèðàëüíîãî  âåùåñòâà

Óõîä  çà  áàðàáàíîì

×èñòêà  íàñîñà

Ïðîâåðêà  øëàíãà  ïîäà÷è  âîäû

Íåèñïðàâíîñòè è ìåòîäû èõ óñòðàíåíèÿ, 11

Òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå, 12

CIS

ÑÒÈÐÀËÜÍÀß  ÌÀØÈÍÀ

AQXD 129

Ðóêîâîäñòâî ïî ýêñïëóàòàöèè

CIS

Polski,13

PL

RO

Românã,25

Óêðà¿íñüêà

,37

UK

Предыдущая страница

Оглавление инструкции

 • Страница 1 из 49

  Ðóêîâîäñòâî ïî ýêñïëóàòàöèè ÑÒÈÐÀËÜÍÀß ÌÀØÈÍÀ Ñîäåðæàíèå CIS Ðóññêèè,1 PL Polski,13 RO Românã,25 CIS Óñòàíîâêà, 2-3 Ðàñïàêîâêà è âûðàâíèâàíèå Âîäîïðîâîäíîå è ýëåêòðè÷åñêîå ïîäñîåäèíåíèå Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè Îïèñàíèå ñòèðàëüíîè ìàøèíû, 4-5 UK Óêðà¿íñüêà,37 Ïàíåëü óïðàâëåíèÿ Öèêë ñòèðêè, 6

 • Страница 2 из 49

  Óñòàíîâêà CIS Âàæíî ñîõðàíèòü äàííîå ðóêîâîäñòâî äëÿ åãî ïîñëåäóþùèõ êîíñóëüòàöèè.  ñëó÷àå ïðîäàæè, ïåðåäà÷è èëè ïåðååçäà ïðîâåðüòå, ÷òîáû äàííîå ðóêîâîäñòâî ñîïðîâîæäàëî ñòèðàëüíóþ ìàøèíó.  ñëó÷àå óñòàíîâêè ìàøèíû íà êîâåð èëè Âíèìàòåëüíî ïðî÷èòàèòå èíñòðóêöèè: â íèõ Âîäîïðîâîäíîå è

 • Страница 3 из 49

  Ïîäñîåäèíåíèå ñëèâíîãî øëàíãà 65 - 100 cm Ïîäñîåäèíèòå ñëèâíîè øëàíã, íå ñãèáàÿ åãî, ê ñëèâíîìó òðóáîïðîâîäó èëè ê íàñòåííîìó ñëèâó, ðàñïîëîæåííîìó íà âûñîòå 65 – 100 ñì îò ïîëà.  êà÷åñòâå àëüòåðíàòèâû ïîìåñòèòå êîíåö ñëèâíîãî øëàíãà â ðàêîâèíó èëè â âàííó, ïðèêðåïèâ ïðèëàãàþùóþñÿ íàïðàâëÿþùóþ ê

 • Страница 4 из 49

  Îïèñàíèå ñòèðàëüíîè ìàøèíû CIS ÏÀÍÅËÜ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß ËÞÊ ÐÓ×ÊÀ ËÞÊÀ ÏËÈÍÒÓÑ ÐÅÃÓËÈÐÓÅÌÛÅ ÍÎÆÊÈ ËÞÊ ÄÎÇÀÒÎÐ ÑÒÈÐÀËÜÍÎÃÎ ÂÅÙÅÑÒÂÀ Äëÿ îòêðûâàíèÿ ëþêà âñåãäà èñïîëüçóèòå ñïåöèàëüíóþ ðó÷êó (ñì. ðèñóíîê). 20 . Äîçàòîð íàõîäèòñÿ âíóòðè ìàøèíû è äîñòóïåí ÷åðåç ëþê. Îïèñàíèå äîçèðîâêè ñòèðàëüíûõ âåùåñòâ ñì

 • Страница 5 из 49

  Ïàíåëü óïðàâëåíèÿ Êíîïêà ÒÅÌÏÅÐÀÒÓÐÀ Ðóêîÿòêà ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ è êíîïêè MEMO Êíîïêà ÎÒÆÈÌ CIS Ñèìâîëû ÔÀÇÛ ÑÒÈÐÊÈ Êíîïêà ñ èíäèêàòîðîì START/PAUSE (ÏÓÑÊ/ÏÀÓÇÀ) END ECO Êíîïêà ñ èíäèêàòîðîì ÂÊËÞ×ÅÍÈÅ/ ÂÛÊËÞ×ÅÍÈÅ è ÎÒÌÅÍÀ Êíîïêà INFO Êíîïêè ÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÛÅ Êíîïêà ÔÓÍÊÖÈÈ ÄÈÑÏËÅÉ Êíîïêà ñ èíäèêàòîðîì

 • Страница 6 из 49

  Öèêë ñòèðêè CIS ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ: ïðè ïåðâîì èñïîëüçîâàíèè ñòèðàëüíîè ìàøèíû âûïîëíèòå îäèí öèêë ñòèðêè áåç áåëüÿ, íî ñî ñòèðàëüíûì âåùåñòâîì, âûáðàâ ïðîãðàììó õëîïîê 90° áåç ïðåäâàðèòåëüíîè ñòèðêè. 1. AÏÎÐßÄÎÊ ÂÊËÞ×ÅÍÈß ÌÀØÈÍÛ. Íàæìèòå êíîïêó . Âñå èíäèêàòîðû çàãîðÿòñÿ íà 1 ñåêóíäó, è íà äèñïëåå

 • Страница 7 из 49

  Ïðîãðàììû è äîïîëíèòåëüíûå ôóíêöèè Òàáëèöà ïðîãðàìì Ñèìâîë Îïèñàíèå ïðîãðàììû Åæåäíåâíàÿ ïðîãðàììà ÕËÎÏÎK ÑÂÅÒËÎÅ ÁÅËÜÅ ÕËÎÏÎK ÑÂÅÒËÎÅ ÁÅËÜÅ: Ñèëüíî çàãðÿçíåííîå áåëîå è ëèíÿþùåå öâåòíîå áåëüå. ÕËÎÏÎK ÖÂÅÒÍÎÅ ÁÅËÜÅ Ìàêñ. Ìàêñ. Òåìïå- Ñêîðîñòü ðàòóðà (îáîðîòî â (°C) ìèíóòó) CIS Ñòèðàëüíûå âåùåñòâà

 • Страница 8 из 49

  Ñòèðàëüíûå ïîðîøêè è áåëüå CIS Ñòèðàëüíîå âåùåñòâî Âûáîð è äîçà ñòèðàëüíîãî âåùåñòâà çàâèñÿò îò òèïà áåëüÿ (õ/á, øåðñòü, øåëê...), îò öâåòà áåëüÿ, îò òåìïåðàòóðû ñòèðêè, îò ñòåïåíè çàãðÿçíåíèÿ è îò æåñòêîñòè âîäû. Ïðàâèëüíàÿ äîçèðîâêà ñòèðàëüíîãî âåùåñòâà – ýòî ýêîíîìèÿ è îõðàíà îêðóæàþùåè ñðåäû:

 • Страница 9 из 49

  Ïðåäîñòîðîæíîñòè è ðåêîìåíäàöèè Ñòèðàëüíàÿ ìàøèíà ñïðîåêòèðîâàíà è èçãîòîâëåíà â ñîîòâåòñòâèè ñ ìåæäóíàðîäíûìè íîðìàòèâàìè ïî áåçîïàñíîñòè. Íåîáõîäèìî âíèìàòåëüíî ïðî÷èòàòü íàñòîÿùèå ïðåäóïðåæäåíèÿ, ñîñòàâëåííûå â öåëÿõ âàøåè áåçîïàñíîñòè. Îòêðûâàíèå ëþêà âðó÷íóþ Åñëè ïî ïðè÷èíå îòêëþ÷åíèÿ

 • Страница 10 из 49

  Òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå è óõîä CIS Îòêëþ÷åíèå âîäû è ýëåêòðîïèòàíèÿ • Ïåðåêðûâàèòå âîäîïðîâîäíûè êðàí ïîñëå êàæäîè ñòèðêè. Òàêèì îáðàçîì ñîêðàùàåòñÿ èçíîñ âîäîïðîâîäíîè ñèñòåìû ìàøèíû è ñîêðàùàåòñÿ ðèñê óòå÷åê. Äëÿ äîñòóïà ê êîæóõó: 1. ñíèìèòå íèæíèé ïëèíòóñ ñòèðàëüíîè ìàøèíû ïðè ïîìîùè îòâåðòêè

 • Страница 11 из 49

  Íåèñïðàâíîñòè è ìåòîäû èõ óñòðàíåíèÿ Åñëè âàøà ñòèðàëüíàÿ ìàøèíà íå ðàáîòàåò. Ïðåæäå ÷åì îáðàòèòüñÿ â Öåíòð Òåõíè÷åñêîãî îáñëóæèâàíèÿ (ñì. “Òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå”), ïðîâåðüòå, ìîæíî ëè óñòðàíèòü íåèñïðàâíîñòü, èñïîëüçóÿ ðåêîìåíäàöèè, ïðèâåäåííûå â ñëåäóþùåì ïåðå÷íå. Íåèñïðàâíîñòè: Âîçìîæíûå

 • Страница 12 из 49

  Òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå CIS Ïåðåä òåì êàê îáðàòèòüñÿ â Àâòîðèçîâàííûé Ñåðâèñíûé Öåíòð: • Ïðîâåðüòå, ìîæíî ëè óñòðàíèòü íåèñïðàâíîñòü ñàìîñòîÿòåëüíî (ñì. «Íåèñïðàâíîñòè è ìåòîäû èõ óñòðàíåíèÿ); • Âíîâü çàïóñòèòå ïðîãðàììó äëÿ ïðîâåðêè èñïðàâíîñòè ìàøèíû; •  ïðîòèâíîì ñëó÷àå îáðàòèòåñü â

 • Страница 13 из 49

  Instrukcja obs³ugi PRALKA Spis treœci PL Polski PL Instalacja, 14-15 Rozpakowanie i wypoziomowanie Pod³¹czenie do sieci wodnej i elektrycznej Dane techniczne Opis maszyny, 16-17 Pulpit sterowania W jaki sposób wykonaæ cykl prania, 18 Programy i opcje, 19 Tabela programów Opcje prania Œrodki pior¹ce

 • Страница 14 из 49

  Instalacja PL Nale¿y zachowaæ niniejsz¹ ksi¹¿eczkê aby móc z W razie ustawienia na dywanie lub wyk³adzinie dywanowej nale¿y tak wyregulowaæ nó¿ki, aby pod pralk¹ pozostawa³a wolna przestrzeñ niezbêdna dla wentylacji. Nale¿y uwa¿nie przeczytaæ instrukcjê obs³ugi: Pod³¹czenie do sieci wodnej i

 • Страница 15 из 49

  Pod³¹czenie przewodu odp³ywowego wody 65 - 100 cm Pod³¹czyæ rurê odp³ywow¹ wody do kanalizacji lub otworu spustowego w œcianie umieszczonego na wysokoœci od 65 cm do 1 m od ziemi unikaj¹c zginania jej. Nie u¿ywaæ przed³u¿aczy ani wtyczek wielokrotnych. PL Kabel nie powinien mieæ zgiêæ ani nie

 • Страница 16 из 49

  Opis maszyny PL PULPIT STEROWANIA DRZWICZKI UCHWYT DRZWICZEK PODEST REGULOWANE NÓ¯KI DRZWICZKI SZUFLADKA NA DETERGENTY: W celu otwarcia okr¹g³ych drzwiczek pos³ugiwaæ siê zawsze odpowiednim uchwytem (patrz rysunek). 20 Znajduje siê wewn¹trz maszyny i dostêp uzyskuje siê otwieraj¹c drzwiczki. W

 • Страница 17 из 49

  Pulpit sterowania Przycisk TEMPERATURA Pokrêt³o PROGRAMÓW i przycisk MEMO Ikony FAZY PRANIA PL Przycisk z kontrolk¹ START / PAUSE Przycisk WIRÓWKA END ECO Przycisk z kontrolk¹ W£ACZANIE WY£ACZANIE oraz ANULOWANIE Przyciski OPCJI Przycisk INFO EKRAN Przycisk z kontrolk¹ W£¥CZANIE WY£¥CZANIE oraz

 • Страница 18 из 49

  W jaki sposób wykonaæ cykl prania PL UWAGA: kiedy po raz pierwszy u¿ywa siê pralki nale¿y wykonaæ cykl prania bez wsadu ale z u¿yciem œrodka pior¹cego nastawiaj¹c program bawe³ny 90 bez prania wstêpnego. 1. W£¥CZENIE MASZYNY. Wcisn¹æ przycisk . Wszystkie kontrolki zaœwieca siê przez 1 sekundê a na

 • Страница 19 из 49

  Programy i opcje Tabela programów Ikona Opis programu Temp. max. (°C) Pranie Œrodek zmiêkczaj¹cy 60° 1200 l l 6 40° 1200 l l 6 Œrodki pior¹ce £adunek Czas max. trwania (Kg) cyklu 40° 1200 l l 6 SYNTETYKI DELIKATNE SZYBKI: W celu szybkiego odœwie¿enia bielizny ma³o zabrudzonej (nie wskazany dla

 • Страница 20 из 49

  Œrodki pior¹ce i bielizna PL Œrodek pior¹cy Wybór oraz iloœæ œrodka pior¹cego zale¿ne s¹ od rodzaju tkaniny (bawe³na, we³na, jedwab...), od koloru, od temperatury prania, od stopnia zabrudzenia oraz od twardoœci wody. Dok³adne dozowanie œrodka pior¹cego zapobiega marnotrawstwu i chroni œrodowisko:

 • Страница 21 из 49

  Zalecenia i œrodki ostro¿noœci Pralka zosta³a zaprojektowana i wyprodukowana zgodnie z miêdzynarodowymi przepisami bezpieczeñstwa. Podajemy Wam niniejsze ostrze¿enia maj¹c na wzglêdzie Wasze bezpieczeñstwo, powinniœcie uwa¿nie zapoznaæ siê z nimi. Rêczne otwarcie szklanych drzwiczek Ogólne zasady

 • Страница 22 из 49

  Konserwacja PL Wy³¹czenie wody i pr¹du elektrycznego • Zamkn¹æ kurek dop³ywu wody po ka¿dym praniu. Zmniejsza siê w ten sposób zu¿ycie instalacji hydraulicznej pralki oraz eliminuje siê niebezpieczeñstwo przecieków. • Wyj¹æ wtyczkê z kontaktu przed przyst¹pieniem do czyszczenia pralki oraz podczas

 • Страница 23 из 49

  Anomalie i œrodki zaradcze Mo¿e siê zdarzyæ, ¿e pralka nie dzia³a. Zanim wezwie siê Serwis Techniczny (patrz “Serwis Techniczny”) nale¿y, sprawdziæ, czy problemu tego nie da siê ³atwo rozwi¹zaæ samemu, pomagaj¹c sobie poni¿szym wykazem. Nieprawid³owoœci w dzia³aniu: Mo¿liwe przyczyny/Porady:

 • Страница 24 из 49

  Serwis Techniczny PL Przed zwróceniem siê do Serwisu: • Sprawdziæ, czy problemu nie mo¿na rozwi¹zaæ samodzielnie (patrz „Anomalie i œrodki zaradcze”); • Ponownie nastawiæ program i sprawdziæ, czy problem zosta³ rozwi¹zany; • W przeciwnym przypadku wezwaæ autoryzowany serwis techniczny; W

 • Страница 25 из 49

  Instrucþiuni de folosire MAªINÃ DE SPÃLAT RUFE Sumar RO Românã RO Instalare, 26-27 Scoaterea din ambalaj ºi nivelarea Racorduri hidraulice ºi electrice Date tehnice Descrierea maºinii de spãlat, 28-29 Panoul de comenzi Cum se deruleazã un program de spãlare, 30 Programe ºi opþiuni, 31 Tabel de

 • Страница 26 из 49

  Instalare RO Este important sã pãstraþi acest manual pentru a-l putea consulta în orice moment. În caz de vânzare, cesiune sau schimbare a locuinþei, acesta trebuie pãstrat împreunã cu maºina de spãlat rufe pentru a informa noul proprietar cu privire la funcþionare ºi la respectivele

 • Страница 27 из 49

  Conectarea furtunului de evacuare 65 - 100 cm Conectaþi furtunul de evacuare a apei la o conductã de evacuare sau la o gurã de evacuare situate între 65-100 cm de pãmânt sau sprijiniþi-l pe marginea unei chiuvete sau a unei cãzi, legând ghidajul din dotare de robinet (a se vedea figura).

 • Страница 28 из 49

  Descrierea maºinii de spãlat RO PANOUL DE COMENZI UªÃ MÂNER UªÃ PICIOR PICIOARE REGLABILE UªA SERTAR DETERGENÞI: Pentru a deschide uºa maºinii utilizaþi întotdeauna mânerul (a se vedea figura). 20 Se aflã în interiorul maºinii; îl puteþi folosi deschizând uºa maºinii de spãlat. Pentru dozarea

 • Страница 29 из 49

  Panoul de comenzi Indicator TEMPERATURÃ Selector PROGRAME ºi Tasta Simboluri faze DE SPÃLARE Tastã cu indicator luminos START/PAUSE (PORNIRE/PAUZÃ) Tasta CENTRIFUGÃ MEMO RO END ECO Tastã cu indicator luminos PORNIRE OPRIRE ºi ANULARE Tasta OPÞIUNI Tasta INFO DISPLAY Tastã cu led PORNIRE OPRIRE ºi

 • Страница 30 из 49

  Cum se deruleazã un program de spãlare RO NOTÃ: la prima folosire a maºinii de spãlat, efectuaþi un program de spãlare fãrã rufe, cu detergent, setând programul pentru bumbac la 90 de grade, fãrã prespãlare. 1. PUNEREA ÎN FUNCÞIUNE A MAªINII.Apãsaþi tasta . Toate ledurile se vor aprinde timp de 1

 • Страница 31 из 49

  Programe ºi opþiuni Tabel de programe Simboluri Descrierea programului RO Temp. max. (°C) Detergenti þ Viteza max. Încarcatura Durata ã ã (rotatii max. ciclului de þ pe Balsam minut) (Kg) spalare Spalare ã rufe Program zilnic 60° 1200 l l 6 BUMBAC ALBE: Albe ºi colorate delicate foarte murdare. 40°

 • Страница 32 из 49

  Detergenþi ºi rufe albe RO Detergent Alegerea detergentului (pulbere sau lichid), precum ºi cantitatea acestuia depind de tipul de material (bumbac, lânã, mãtase...), de culoarea rufelor, de temperatura de spãlare, de gradul de murdãrie ºi de conþinutul de calcar al apei (de duritatea acesteia).

 • Страница 33 из 49

  Precauþii ºi sfaturi Maºina de spãlat a fost proiectatã ºi construitã conform normelor internaþionale de siguranþã. Aceste avertizãri sunt furnizate din motive de siguranþã ºi trebuie sã fie citite cu atenþie. Deschiderea manualã a uºii Norme de protecþie ºi siguranþã generale • Acest aparat a

 • Страница 34 из 49

  Întreþinere ºi curãþare RO Excluderea apei ºi a curentului electric • Închideþi robinetul de apã dupã fiecare spãlare. Se limiteazã astfel deteriorarea instalaþiei hidraulice a maºinii de spãlat ºi se eliminã pericolul scurgerilor. • Scoateþi ºtecherul din priza de curent atunci când curãþaþi

 • Страница 35 из 49

  Anomalii ºi remedii Se poate întâmpla ca maºina de spãlat sã nu funcþioneze. Înainte de a apela Service-ul (a se vedea cap. “Asistenþa”), verificaþi dacã puteþi remedia dvs. problema, urmãrind lista de mai jos. RO Anomalii: Cauze posibile / Rezolvare: Maºina nu porneºte. • ªtecherul nu este

 • Страница 36 из 49

  Asistenþã RO Înainte de a lua legãtura cu Centrul de Service: • Verificaþi dacã puteþi remedia singuri anomalia (a se vedea “Anomalii ºi remedii”); • Porniþi din nou programul pentru a controla dacã inconvenientul a fost eliminat; • În caz contrar, apelaþi Centrul de Asistenþã Autorizat. Dacã

 • Страница 37 из 49

  Iíñòðóêöi¿ ç åêñïëóàòàöi¿ ÏÐÀËÜÍÀ ÌÀØÈÍÀ Çì³ñò UK Óêðà¿íñüêà UK Âñòàíîâëåííÿ, 38-39 Ðîçïàêóâàííÿ ³ âèð³âíþâàííÿ ϳäêëþ÷åííÿ âîäè ³ åëåêòðîåíåð㳿 Òåõí³÷í³ äàí³ Îïèñ ìàøèíè, 40-41 Ïàíåëü êîìàíä ßê çä³éñíþâàòè öèêë ïðàííÿ, 42 Ïðîãðàìè é îïö³¿, 43 Òàáëèöÿ ïðîãðàì Îïö³¿ ïðàííÿ Ìèþ÷³ çàñîáè ³ á³ëèçíà,

 • Страница 38 из 49

  Âñòàíîâëåííÿ UK Íåîáõ³äíî çáåð³ãàòè äàíó áðîøóðó, ùîá ìàòè ìîæëèâ³ñòü ïðîêîíñóëüòóâàòèñÿ ç íåþ ó áóäüÿêèé ìîìåíò. Ó âèïàäêó ïðîäàæó, ïåðåäà÷³ àáî ïåðå¿çäó, ïåðåêîíàéòåñÿ ó òîìó, ùî âîíà çàëèøàºòüñÿ ðàçîì ³ç ïðàëüíîþ ìàøèíîþ. Ó âèïàäêó âñòàíîâëåííÿ ìàøèíè íà êèëèìîâîìó ïîêðèòò³ àáî êèëèìàõ,

 • Страница 39 из 49

  ϳäêëþ÷åííÿ øëàíãà äëÿ çëèâó âîäè 65 - 100 cm ϳäêëþ÷³òü çëèâíèé øëàíã äî êàíàë³çàö³¿ àáî äî çëèâíîãî îòâîðó ó ñò³í³ íà âèñîò³ â³ä 65 äî 100 ñì â³ä ï³äëîãè, íå äîïóñêàþ÷è éîãî çãèíàííÿ. Íå âèêîðèñòîâóéòå ïîäîâæóâà÷³ é òð³éíèêè. UK Êàáåëü íå ïîâèíåí ìàòè çãèí³â àáî óòèñê³â. Çàì³íà êàáåëþ

 • Страница 40 из 49

  Îïèñ ìàøèíè UK ÏÀÍÅËÜ ÊÎÌÀÍÄ ÄÂÅÐÖßÒÀ ËÞÊÓ ÐÓ×ÊÀ ÄÂÅÐÖßÒ ËÞÊÓ ÄÅÊÎÐÀÒÈÂÍÀ ÍÈÆÍß ÏÀÍÅËÜ Í²ÆÊÈ, ÙÎ ÐÅÃÓËÞÞÒÜÑß ÄÂÅÐÖßÒÀ ËÞÊÓ ÊÀÑÅÒÀ ÄËß ÌÈÞ×ÈÕ ÇÀÑÎÁ²Â: Äëÿ â³äêðèòòÿ äâåðöÿò ëþêó çàâæäè âèêîðèñòîâóéòå ñïåö³àëüíó ðó÷êó (äèâ. ìàëþíîê). 20 Çíàõîäèòüñÿ âñåðåäèí³ ìàøèíè á³ëÿ äâåðöÿò ëþêó. Äëÿ äîçóâàííÿ

 • Страница 41 из 49

  Ïàíåëü êîìàíä Êíîïêà ÒÅÌÏÅÐÀÒÓÐÀ Êíîïêà ²ÄÆÈÌ Ðó÷êà ÏÐÎÃÐÀÌÈ òà êíîïêè MEMO UK Ïiêòîãðàìè ÔÀÇÈ ÏÐÀÍÍß Êíîïêà ç ³íäèêàòîðíîþ ëàìïîþ START/PAUSE (ÏÓÑÊ/ÏÀÓÇÀ) END ECO Êíîïêà ç ³íäèêàòîðíîþ ëàìïîþÂÌÈÊÀÍÍß/ ÂÈÌÈÊÀÍÍß ³ ²Ä̲ÍÀ Êíîïêè ÎÏÖ²¯ Êíîïêà INFO (IÍÔÎ) ÄÈÑÏËÅÉ Êíîïêà ç ³íäèêàòîðíîþ ëàìïîþ

 • Страница 42 из 49

  ßê çä³éñíþâàòè öèêë ïðàííÿ UK ÏÐÈ̲ÒÊÀ: ïðè ïåðøîìó âèêîðèñòàíí³ ïðàëüíî¿ ìàøèíè, çä³éñí³òü öèêë ïðàííÿ áåç á³ëèçíè, àëå ç ìèþ÷èì çàñîáîì, â ðåæèì³ ïðàííÿ áàâîâíÿíèõ âèðîá³â ïðè òåìïåðàòóð³ 90 ãðàäóñ³â áåç ïîïåðåäíüîãî ïðàííÿ. ßê çì³íèòè õàðàêòåðèñòèêè öèêëó. • Íàòèñí³òü êíîïêó, ùîá àêòèâóâàòè

 • Страница 43 из 49

  Ïðîãðàìè é îïö³¿ Òàáëèöÿ ïðîãðàì ϳêòîãðàìà Îïèñ ïðîãðàìè UK Ìàêñ. Ìèþ÷³ çàñîáè Ìàêñ. Øâèäê³ñòü Òåìï (îáåðò³â íà Ïîì’ÿê(°C) õâèëèíó) Ïðàííÿ øåííÿ Ìàêñ. Çàâàíò- Òðèâàë³ñòü àæåííÿ öèêëó (K ã) Ïðîãðàìè íà êîæíèé äåíü 60° 1200 l l 6 ÁÀÂÎÂÍßÍÀ Á²ËÈÇÍÀ 40° 1200 l l 6 ÔÀÐÁÎÂÀÍÀ ÁÀÂÎÂÍÀ 40° 1200 l l 6

 • Страница 44 из 49

  Ìèþ÷³ çàñîáè ³ á³ëèçíà UK Ìèþ÷èé çàñ³á Âèá³ð ³ ê³ëüê³ñòü ìèþ÷îãî çàñîáó çàëåæàòü â³ä òèïó òêàíèíè (áàâîâíà, âîâíà, øîâê...), êîëüîð³â, òåìïåðàòóðè ïðàííÿ, ñòóïåíþ çàáðóäíåííÿ ³ æîðñòêîñò³ âîäè. Ïðàâèëüíå äîçóâàííÿ ìèþ÷èõ çàñîá³â äîçâîëÿº óíèêíóòè çàéâèõ âèòðàò é çàõèùຠäîâê³ëëÿ: ìèþ÷³ çàñîáè, ÿê³

 • Страница 45 из 49

  Çàïîá³æí³ çàõîäè - ïîðàäè Ìàøèíà áóëà ñïðîåêòîâàíà ³ âèðîáëåíà ó â³äïîâ³äíîñò³ ç ì³æíàðîäíèìè íîðìàìè áåçïåêè. Äàí³ ïîïåðåäæåííÿ ñêëàäåí³ äëÿ çàáåçïå÷åííÿ áåçïåêè ³ òîìó ¿õ òðåáà óâàæíî ïðî÷èòàòè. Ðó÷íå â³äêðèâàííÿ äâåðöÿò ëþêó Çàãàëüíà áåçïåêà • Äàíå îáëàäíàííÿ áóëî ðîçðîáëåíå âèêëþ÷íî äëÿ

 • Страница 46 из 49

  Òåõí³÷íå îáñëóãîâóâàííÿ - äîãëÿä UK ³äêëþ÷åííÿ âîäè é åëåêòðè÷íîãî æèâëåííÿ • Çàêðèâàéòå âîäîïðîâ³äíèé êðàí ï³ñëÿ êîæíîãî ïðàííÿ. Ó òàêèé ñïîñ³á çìåíøóºòüñÿ çíîñ ã³äðàâë³÷íî¿ ÷àñòèíè ìàøèíè é óñóâàºòüñÿ íåáåçïåêà âèòîêó. • Âèéìàéòå øòåïñåëü ç ðîçåòêè ï³ä ÷àñ ìèòòÿ ìàøèíè ³ ï³ä ÷àñ ðîá³ò ç

 • Страница 47 из 49

  Íåñïðàâíîñò³ òà çàñîáè ¿õ ë³êâ³äàö³¿ Ìîæå òðàïèòèñÿ òàê, ùî ìàøèíà íå áóäå ïðàöþâàòè. Äî òîãî ÿê çàòåëåôîíóâàòè ó Ñåðâiñíèé öåíòð (äèâ. “Äîïîìîãà”), ïåðåâ³ðòå, ÷è íå º äàíà íåñïðàâí³ñòü ïðîáëåìîþ, ùî ëåãêî âèð³øóºòüñÿ, çâåðíóâøèñü äî ñïèñêó íèæ÷å. Íåñïðàâíîñò³: Ìîæëèâ³ ïðè÷èíè/гøåííÿ: Ìàøèíà íå

 • Страница 48 из 49

  Äîïîìîãà 195064612.00 05/2007 - Xerox Business Services UK Ïåðø í³æ òåëåôîíóâàòè ó Ñåðâiñíèé öåíòð: • Ïåðåâ³ðòå, ÷è ìîæíà ñàìîñò³éíî âèð³øèòè ïðîáëåìó (äèâ. “Íåñïðàâíîñò³ ³ çàñîáè ¿õ óñóíåííÿ”); • Çàïóñò³òü ïðîãðàìó ïîâòîðíî, ùîá ïåðåâ³ðèòè ÷è óñóíåíî íåñïðàâí³ñòü; • Ïðè íåãàòèâíîìó ðåçóëüòàò³,

 • Страница 49 из 49

Инструкции для стиральные машины Ariston