Руководство пользователя для Ariston ARXL 105

Инструкция для Ariston ARXL 105

Инструкция в формате - PDF
Количество страниц - 16 страниц
Размер - 0.5 МБ
Доступно - Бесплатное скачивание
Доступно - Онлайн чтение
background image

Пайдалану жөніндегі нҧсқаулық 

КІР ЖУҒЫШ МАШИНА

     

 

 

 

 

 

 

 

CIS 

 
ҚАЗАҚША, 1 

 
Мазмҧны  
 
Орнату, 2-3 

Орамасынан шығару және тегістеу 
Су қҧбырына және электр желісіне қосу 
Кір жуудың бірінші циклі  
Техникалық сипаттамалары 

Кір жуғыш машинаның және программаларды іске қосу тәртібінің сипаттамасы, 
4-5 

Басқару панелі  
Индикаторлар 
Программаларды іске қосу тәртібі 

Программалар, 6 

Программалар кестесі 

Персонализацияланған бейімдеулер, 7 

Температураны реттеу 
Сығу жылдамдығын таңдау 
Қосымша функциялар 

Жуғыш қҧралдар және кір бҧйымдар типтері, 8 

Жуғыш қҧралдарды бӛлгіш 
Ағарту 
Кір бҧйымдарды дайындау 
Абайлап жууды талап ететін бҧйымдар 
Кір бҧйымдарды теңестіру жҥйесі 

Сақтандырулар мен ҧсыныстар, 9 

Қауіпсіздікке қойылатын жалпы талаптар 
Утильдеу 
Люкті апаттық ашу 

Техникалық қызмет көрсету және кҥтім жасау, 10 

Су мен электр қуатын ӛшіру 
Кір жуғыш машинаға кҥтім жасау 
Жуғыш қҧралдарды бӛлгішке кҥтім жасау 
Люкке және барабанға кҥтім жасау 
Насосқа кҥтім жасау 
Су қҧйғыш шлангіні тексеру 

Ақауларды іздеу 
және оларды жою тәсілдері, 11 
 
Сервистік қызмет көрсету, 12 

 

 
 

 

Предыдущая страница

Оглавление инструкции

 • Страница 1 из 17

  Пайдалану жөніндегі нҧсқаулық КІР ЖУҒЫШ МАШИНА CIS ҚАЗАҚША, 1 Мазмҧны Орнату, 2-3 Орамасынан шығару және тегістеу Су қҧбырына және электр желісіне қосу Кір жуудың бірінші циклі Техникалық сипаттамалары Кір жуғыш машинаның және программаларды іске қосу тәртібінің сипаттамасы, 4-5 Басқару панелі

 • Страница 2 из 17

  Орнату ! Бҧл нҧсқаулықты сақтаңыз. Ол кір жуғыш машинаны сатып алған, берген немесе жаңа пәтерге кӛшкен жағдайларда жабдықпен бірге болуы қажет, яғни жаңа иесі оның жҧмыс істеу және оған қызмет кӛрсету ережелерімен таныса алатын болуы керек. ! Нҧсқаулықты мҧқият оқып шығыңыз: онда кір жуғыш

 • Страница 3 из 17

  Су қҧбырына және электр желісіне қосу Су қҧйғыш шлангіге қосу тәртібі 1. А тӛсемесін су қҧйғыш шлангінің ҧшына қойып, оны суық су қҧбырының 3/4 дюймдік бҧрандалы тесігіне кигізіңіз (сур. қара.). Қосар алдында су қҧбырының шҥмегін ашып, лас суды ағызып жіберіңіз. 2. Су қҧйғыш шлангіні кір жуғыш

 • Страница 4 из 17

  ! Су ағызғыш шлангі ҥшін ҧзартқыштарды пайдаланбаған жӛн, қажет болған жағдайда, оны сондай диаметрлі және ҧзындығы 150 см-ден артық емес шлангімен ҧзартуға рҧқсат етіледі. Электр желісіне қосу Бҧйымды электр желісінің розеткасына қосар алдында тӛмендегілерді тексеріп алу керек:     екі полюсті

 • Страница 5 из 17

  Кір жуғыш машинаның және программаларды іске қосу тәртібінің сипаттамасы Басқару панелі ЦИКЛ/ҚОСУ фазаларын тоқтатып орындау индикаторлары ҚОСУ / ӨШІРУ батырмасы СЫҒУ жылдамдықтары ЛЮКТІ ТОСҚАУЫЛҒА ҚОЮ индикаторы ТЕМПЕРАТУРА реттеуші Кір жуғыш қҧралдарды бөлгіш Программаларды таңдау тҧтқасы Қосымша

 • Страница 6 из 17

  ҚОСУ / ПАУЗА индикаторы бар батырма: программаны іске қосу немесе уақытша тоқтату ҥшін қызмет етеді. ЕСКЕРТУ: кір жуудың ағымдағы циклін уақытша тоқтату ҥшін осы батырманы басыңыз. Сәйкес индикатор қызыл-сары тҥспен жанып-ӛше бастайды, ал кір жуудың ағымдағы фазасын кӛрсететін индикатор бір қалыпты

 • Страница 7 из 17

  Егер алдында таңдалып алынған функциямен сәйкес келмейтін функция таңдалса, онда алдыңғы таңдалып алынған функцияның индикаторы ӛшіп-жана бастайды да, екінші қосымша функция ғана қосылады, қосылған функцияның индикаторы жанады. Люкті тоқсауылға қою индикаторы: Жанып тҧрған индикатор абайсызда ашып

 • Страница 8 из 17

  және нәзік тҥрлі-тҥсті бҧйым ТҤРЛІ-ТҤСТІ МАҚТА (3) қатты кірлемеген ақ және нәзік тҥрлітҥсті бҧйым 4 СИНЕТЕТИКА: қатты кірлеген мықты боялған тҥрлі-тҥсті бҧйым 4 СИНЕТЕТИКА: қатты кірлемеген мықты боялған тҥрлі-тҥсті бҧйым 5 МИКС 30': қатты кірлемеген киімді тез сергіту ҥшін (жҥн, жібек маталарға

 • Страница 9 из 17

  Персонализацияланған бейімдеулер Температураны реттеу Кір жуу температурасын реттеу ТЕМПЕРАТУРА реттегіш кӛмегімен жҥргізіледі («Программалар кестесін» қара.) Температура мәні суық суда жууға дейін тӛмендетілуі мҥмкін. Машина әрбір программа ҥшін кӛзделген максималды мәннен артық мәнді автоматты

 • Страница 10 из 17

  Супержуу Циклдің басында судың мол кӛлемін пайдалануға және циклдің ҧзақтығына орай оңтайлы жуумен қамтамасыз етеді. ! Бҧл функция 5, 6, 7, 11, 12, А, B, C, D программаларымен сәйкес келмейді. Жуғыш қҧралдар және кір бҧйымдардың типі Жуғыш қҧралдарды бөлгіш Кірдің жақсы жуылуы жуғыш қҧралдарды

 • Страница 11 из 17

  • Қалталарынан барлық заттарды шығарыңыз және тҥймелерінің мықтылығын тексеріңіз. • Барабанды толтырудың қҧрғақ бҧйым ҥшін кӛрсетілген максималды кӛлемінен аспаңыз: Қалың маталар: макс. 5 кг Синтетикалық маталар: макс. 2,5 кг Нәзік маталар: макс. 2 кг Жҥн маталар: макс. 1 кг Жібек маталар: макс. 1

 • Страница 12 из 17

  • Кір жуғыш машинаға кір бҧйымдарды салар алдында барабанның бос екеніне кӛз жеткізіп алыңыз. • Кір жуғыш машина физикалық, сезімталдық немесе ақыл-ой қабілеті тӛмен (балаларды қоса алғанда) немесе ӛмірлік тәжірибесі немесе білімі жоқ адамдардың пайдалануына арналмаған, егер олар бақылауда болмаса

 • Страница 13 из 17

  Техникалық қызмет көрсету және кҥтім жасау Су мен электр қуатын өшіру - Әрбір кір жуудан кейін су қҧбырының шҥмегін жауып қойыңыз. Сонда кір жуғыш машинаның су қҧбыры жҥйесінің тозу қарқындылығы азаяды және су тамшылау ықтималдығы болмайды. Машинаны жуар және техникалық қызмет кӛрсетер алдында

 • Страница 14 из 17

  2. Сҥзгінің қақпағын сағат тіліне қарама-қарсы бҧрай отырып, шығарып алыңыз (сур. қара.): насостан шамалы су ағуы мҥмкін – бҧл қалыпты қҧбылыс; 3.Сҥзгіні ішінен мҧқият тазалаңыз; 4. Қақпағын қайтара бҧрап жабыңыз; 5. Алдыңғы панельді орнына қойыңыз, барлық ілмектерінің сәйкес тесіктерге кіргеніне

 • Страница 15 из 17

  Кір жуғыш машина суды ағызу мен сығуды орындамайды. Сыққан кезде қатты дірілдейді. Кір жуғыш машинадан су ағады. Қосымша функциялар индикаторлары мен қосу / пауза индикаторы және «ағымдағы фаза» индикаторларының бірі және ЛЮК ТОСҚАУЫЛДА ТҦР индикаторы жанып тҧр. Шектен тыс көбіктену онда еісіңізде

 • Страница 16 из 17

  19508744.00 11/2010 - Xerox Fabriano Сервистік қызмет көрсету Авторландырылған қызмет көрсету орталығына жҥгінбес бҧрын: • Ақауды ӛз бетіңізбен жоя алмайтындығыңызға кӛз жеткізіңіз («Ақауларды іздеу және оларды жою тәсілдері» қара.). • Машинаның дҧрыс жҧмыс істеп тҧрғандығына кӛз жеткізу ҥшін

 • Страница 17 из 17

Инструкции для стиральные машины Ariston