Руководство пользователя для Alligator SP-75RS

Инструкция для Alligator SP-75RS

Инструкция в формате - PDF
Количество страниц - 80 страниц
Размер - 10 МБ
Доступно - Бесплатное скачивание
Доступно - Онлайн чтение
background image

Alligator SP 75RS new.indd   1

28.11.2012   10:15:52

Предыдущая страница

Оглавление инструкции

 • Страница 1 из 81

 • Страница 2 из 81

 • Страница 3 из 81

  sp-75RS Alligator SP-75RS ʅʤʝʚʦʖʘʡʵʛʢ ʘʖʧ ʧ ʥʦʞʤʗʦʛʨʛʣʞʛʢ ʤʫʦʖʣʣʤʟ ʧʞʧʨʛʢʱ ʳʠʧʨʦʖ ʠʡʖʧʧʖ ALLIGATOR! ɺʖʣʣʖʵ ʧʞʧʨʛʢʖ ʦʖʝʦʖʗʤʨʖʣʖ ʧ ʦʖʧʭʛʨʤʢ ʣʖ ʞʧʥʤʡʲʝʤʘʖʣʞʛ ʘ ʨʛʭʛʣʞʛ ʢʣʤʙʞʫ ʡʛʨ, ʣʛ ʣʩʜʚʖʵʧʲ ʘ ʦʛʢʤʣʨʛ ʞʡʞ ʝʖʢʛʣʛ. ɺʖʣʣʖʵ ʤʫʦʖʣʣʖʵ ʧʞʧʨʛʢʖ (ʖʘʨʤʧʞʙʣʖʡʞʝʖʬʞʵ) ʥʦʛʚʧʨʖʘʡʵʛʨ ʧʤʗʤʟ ʧʡʤʜʣʤʛ ʳʡʛʠʨʦʤʣʣʤʛ

 • Страница 4 из 81

  4 sp-75RS ʅʆɶɸɾʁɶ ɷɻɽʄʅɶʇʃʄɹʄ ɾʇʅʄʁʒɽʄɸɶʃɾʕ ɶɸʈʄʇɾɹʃɶʁɾɽɶʌɾɾ ɶʘʨʤʧʞʙʣʖʡʞʝʖʬʞʵ ʥʦʛʚʣʖʝʣʖʭʛʣʖ ʚʡʵ ʧʨʖʬʞʤʣʖʦʣʤʟ ʩʧʨʖʣʤʘʠʞ ʣʖ ʖʘʨʤʨʦʖʣʧʥʤʦʨʣʤʢ ʧʦʛʚʧʨʘʛ ʧ ʥʞʨʖʣʞʛʢ ʤʨ ʛʙʤ ʗʤʦʨʤʘʤʟ ʧʛʨʞ ʣʖʥʦʵʜʛʣʞʛʢ 12 ɸ ʥʤʧʨʤʵʣʣʤʙʤ ʨʤʠʖ, ʤʨʦʞʬʖʨʛʡʲʣʱʟ ʥʤʡʴʧ ʗʖʨʖʦʛʞ ʧʤʛʚʞʣʛʣ ʧ «ʢʖʧʧʤʟ» ʖʘʨʤʢʤʗʞʡʵ. ʅʛʦʛʚ ʩʧʨʖʣʤʘʠʤʟ

 • Страница 5 из 81

  sp-75RS ʉʧʨʖʣʤʘʞʨʛ ʜʛʡʖʛʢʱʛ ʣʖʧʨʦʤʟʠʞ ʚʡʵ ʠʤʣʚʞʬʞʤʣʛʦʖ, ʤʨʤʥʞʨʛʡʵ ʞ ʚʦʩʙʞʫ ʚʤʥʤʡʣʞʨʛʡʲʣʱʫ ʩʧʨʦʤʟʧʨʘ ɸʖʮʛʙʤ ʖʘʨʤʢʤʗʞʡʵ. ɸʠʡʴʭʞʨʛ ʪʩʣʠʬʞʴ “ʦʛʬʞʦʠʩʡʵʬʞʞ” ʧʞʧʨʛʢʱ ʘʛʣʨʞʡʵʬʞʞ ʘʖʮʛʙʤ ʖʘʨʤʢʤʗʞʡʵ ʚʡʵ ʗʤʡʛʛ ʳʪʪʛʠʨʞʘʣʤʙʤ ʥʦʤʙʦʛʘʖ ʞʡʞ ʤʫʡʖʜʚʛʣʞʵ ʧʖʡʤʣʖ. ɻʧʡʞ ʘ ɸʖʮʛʢ ʖʘʨʤʢʤʗʞʡʛ ʞʧʥʤʡʲʝʩʛʨʧʵ ʦʩʭʣʖʵ ʠʤʦʤʗʠʖ

 • Страница 6 из 81

  6 sp-75RS ʇʄɺɻʆɼɶʃɾɻ ʅʦʖʘʞʡʖ ʗʛʝʤʥʖʧʣʤʙʤ ʞʧʥʤʡʲʝʤʘʖʣʞʵ ʖʘʨʤʧʞʙʣʖʡʞʝʖʬʞʞ 4 ʀʤʢʥʡʛʠʨ ʥʤʧʨʖʘʠʞ ʧʞʧʨʛʢʱ 8 ʊʩʣʠʬʞʞ ʧʞʧʨʛʢʱ 9 ɷʦʛʡʤʠʞ-ʥʛʦʛʚʖʨʭʞʠʞ ʧʞʧʨʛʢʱ 11 ɼʀ-ʚʞʧʥʡʛʟ 5-ʠʣʤʥʤʭʣʤʙʤ ʗʦʛʡʤʠʖ-ʥʛʦʛʚʖʨʭʞʠʖ ...........................................................................12 ʊʩʣʠʬʞʞ ʠʣʤʥʤʠ

 • Страница 7 из 81

  sp-75RS ʆʛʜʞʢ Valet. ɺʞʧʨʖʣʬʞʤʣʣʤʛ ʘʠʡʴʭʛʣʞʛ ʦʛʜʞʢʖ Valet. ................................................................47 ʅʦʤʙʦʖʢʢʞʦʤʘʖʣʞʛ ʥʛʦʧʤʣʖʡʲʣʤʙʤ ʠʤʚʖ ʤʨʠʡʴʭʛʣʞʵ ʧʞʧʨʛʢʱ...............................................48 ɶʘʖʦʞʟʣʤʛ ʤʨʠʡʴʭʛʣʞʛ ʧʞʧʨʛʢʱ. ʄʨʠʡʴʭʛʣʞʛ ʧʞʧʨʛʢʱ ʧ ʥʤʢʤʯʲʴ

 • Страница 8 из 81

  sp-75RS 8 ʀʄʂʅʁɻʀʈ ʅʄʇʈɶɸʀɾ ʇɾʇʈɻʂʑ 1. 2. 3. 4. ʄʧʣʤʘʣʤʟ ʗʡʤʠ ʧʞʧʨʛʢʱ ............................................................................................................1 ʮʨ. 5-ʠʣʤʥʤʭʣʱʟ ʗʦʛʡʤʠ-ʥʛʦʛʚʖʨʭʞʠ ʧ ʤʗʦʖʨʣʤʟ ʧʘʵʝʲʴ ʞ ɼʀ-ʚʞʧʥʡʛʛʢ ...............1 ʮʨ. 4-ʠʣʤʥʤʭʣʱʟ ʗʦʛʡʤʠ-ʥʛʦʛʚʖʨʭʞʠ ʧ

 • Страница 9 из 81

  sp-75RS ʊʉʃʀʌɾɾ ʇɾʇʈɻʂʑ ʇʨʖʣʚʖʦʨʣʱʛ ʪʩʣʠʬʞʞ ʧʞʧʨʛʢʱ ʆʖʚʞʩʧ ʚʛʟʧʨʘʞʵ ʘ ʦʛʜʞʢʛ ʩʥʦʖʘʡʛʣʞʵ ʚʤ 600 ʢ* ʆʖʚʞʩʧ ʚʛʟʧʨʘʞʵ ʘ ʦʛʜʞʢʛ ʤʥʤʘʛʯʛʣʞʵ ʚʤ 1200 ʢ* 8192-ʠʖʣʖʡʲʣʱʟ ʧʘʛʦʫʩʝʠʤʥʤʡʤʧʣʱʟ ʍʂ-ʦʖʚʞʤʨʦʖʠʨ ɺʞʖʡʤʙʤʘʱʟ ʦʖʚʞʤʠʤʚ ʧ ʖʗʧʤʡʴʨʣʤʟ ʝʖʯʞʨʤʟ ʤʨ ʳʡʛʠʨʦʤʣʣʤʙʤ ʘʧʠʦʱʨʞʵ ʊʩʣʠʬʞʵ ʝʘʩʠʤʘʤʙʤ ʞʡʞ ʘʞʗʦʖʬʞʤʣʣʤʙʤ

 • Страница 10 из 81

  10 sp-75RS ɶʘʨʤʢʖʨʞʭʛʧʠʤʛ ʤʨʥʞʦʖʣʞʛ ʚʘʛʦʛʟ ʥʦʞ ʘʱʠʡʴʭʛʣʞʞ ʝʖʜʞʙʖʣʞʵ ʄʨʠʡʴʭʛʣʞʛ ʤʫʦʖʣʱ ʘ 2 ʳʨʖʥʖ ʆʛʜʞʢ ʥʖʧʧʞʘʣʤʟ ʗʡʤʠʞʦʤʘʠʞ ʚʘʞʙʖʨʛʡʵ ʊʩʣʠʬʞʵ ʝʖʯʞʨʱ ʤʨ ʡʤʜʣʱʫ ʧʦʖʗʖʨʱʘʖʣʞʟ ʧʞʧʨʛʢʱ FAPC™ ɶʠʨʞʘʣʤʛ ʞ ʗʛʝʤʥʖʧʣʤʛ ʙʡʩʮʛʣʞʛ ʚʘʞʙʖʨʛʡʵ ʘ ʦʛʜʞʢʛ Anti-HiJack ɽʖʚʛʦʜʠʖ ʘʠʡʴʭʛʣʞʵ ʦʛʜʞʢʖ ʤʫʦʖʣʱ 3, 15, 30 ʞʡʞ 45 ʧ

 • Страница 11 из 81

  sp-75RS ɷʆɻʁʄʀɾűʅɻʆɻɺɶʈʍɾʀɾ ʇɾʇʈɻʂʑ ɸ ʠʤʢʥʡʛʠʨ ʧʞʧʨʛʢʱ ʘʫʤʚʞʨ ʤʚʞʣ 5-ʠʣʤʥʤʭʣʱʟ ʗʦʛʡʤʠ-ʥʛʦʛʚʖʨʭʞʠ ʧ 2-ʧʨʤʦʤʣʣʛʟ ʧʘʵʝʲʴ ʞ ɼʀ-ʚʞʧʥʡʛʛʢ ʞ ʤʚʞʣ 4-ʠʣʤʥʤʭʣʱʟ ʥʛʦʛʚʖʨʭʞʠ: ǭǃǮ͟ǭǪ 1 ǭǃǮ͟ǭǪ 2 ǭǃǮ͟ǭǪ 3 ǭǃǮ͟ǭǪ 4 ɷʦʛʡʤʠʞ-ʥʛʦʛʚʖʨʭʞʠʞ ʥʤʝʘʤʡʵʴʨ ʩʥʦʖʘʡʵʨʲ ʘʧʛʢʞ ʪʩʣʠʬʞʵʢʞ ʧʞʧʨʛʢʱ. ʅʤʢʞʢʤ ʳʨʤʙʤ, ʠʖʜʚʱʟ ʦʖʝ ʥʦʞ

 • Страница 12 из 81

  12 sp-75RS ɼʀ-ʚʞʧʥʡʛʟ 5-ʠʣʤʥʤʭʣʤʙʤ ʗʦʛʡʤʠʖ-ʥʛʦʛʚʖʨʭʞʠʖ ʄʨʠʦʱʨʱ ʚʘʛʦʞ, ʠʖʥʤʨ ʞ ʗʖʙʖʜʣʞʠ G I A ʆʛʜʞʢ ʧʣʵʨʞʵ ʧ ʤʫʦʖʣʱ ʘ ʚʘʖ ʳʨʖʥʖ ʆʛʜʞʢ ʳʣʛʦʙʤʧʗʛʦʛʜʛʣʞʵ ʇʛʦʘʞʧʣʱʟ ʦʛʜʞʢ ɷʡʤʠʞʦʤʘʠʖ ʠʣʤʥʤʠ ʗʦʛʡʤʠʖ ɽʘʩʠʤʘʤʛ ʤʥʤʘʛʯʛʣʞʛ K ʆʛʜʞʢ ʤʫʦʖʣʱ ʘʠʡʴʭʛʣ ɾʢʢʤʗʞʡʖʟʝʛʦ \ L ɾʣʚʞʠʖʬʞʵ ʝʖʦʵʚʖ ʗʖʨʖʦʛʞ ʆʛʜʞʢ “ʈʩʦʗʤ”

 • Страница 13 из 81

  sp-75RS Y E ɾʣʚʞʠʖʬʞʵ ʘʱʥʤʡʣʛʣʞʵ ʥʦʤʬʛʚʩʦʱ ʡʤʙʞʭʛʧʠʤʟ ʣʛʨʦʖʡʞ ɶʘʨʤʢʖʨʞʭʛʧʠʞʟ ʝʖʥʩʧʠ ʚʘʞʙʖʨʛʡʵ ʥʤ ʨʖʟʢʛʦʩ ʈʛʢʥʛʦʖʨʩʦʖ ʘ ʙʦʖʚʩʧʖʫ ʌʛʡʲʧʞʵ ʊʩʣʠʬʞʞ ʠʣʤʥʤʠ ʗʦʛʡʤʠʤʘ-ʥʛʦʛʚʖʨʭʞʠʤʘ ʧʞʧʨʛʢʱ ʊʉʃʀʌɾʕ ɺʞʧʨʖʣʬʞʤʣʣʖʵ ʤʧʣʤʘʣʖʵ ʥʤʧʨʖʣʤʘʠʖ ʣʖ ʤʫʦʖʣʩ ʞʡʞ ʚʞʧʨʖʣʬʞʤʣʣʤʛ ʝʖʥʞʦʖʣʞʛ ʚʘʛʦʛʟ (ʘ ʦʛʜʞʢʛ Valet ʞʡʞ ʥʦʞ

 • Страница 14 из 81

  14 sp-75RS ʊʉʃʀʌɾʕ ɺʞʧʨʖʣʬʞʤʣʣʤʛ ʘʠʡʴʭʛʣʞʛ ʦʛʜʞʢʖ “ʅʖʣʞʠʖ” ɺʞʧʨʖʣʬʞʤʣʣʤʛ ʘʱʠʡʴʭʛʣʞʛ ʦʛʜʞʢʖ “ʅʖʣʞʠʖ” ɺʞʧʨʖʣʬʞʤʣʣʤʛ ʘʠʡʴʭʛʣʞʛ ʦʛʜʞʢʖ “Anti-HiJack” (ʛʧʡʞ ʘʠʡʴʭʛʣʖ ʪʩʣʠʬʞʵ ͊ 1.10) ɺʞʧʨʖʣʬʞʤʣʣʤʛ ʘʠʡʴʭʛʣʞʛ ʞʡʞ ʘʱʠʡʴʭʛʣʞʛ ʦʛʜʞʢʖ Valet «ʅʤʞʧʠ ʖʘʨʤʢʤʗʞʡʵ» ɺʞʧʨʖʣʬʞʤʣʣʱʟ ʝʖʥʩʧʠ / ʤʨʠʡʴʭʛʣʞʛ ʚʘʞʙʖʨʛʡʵ,

 • Страница 15 из 81

  sp-75RS ʊʉʃʀʌɾʕ ʀʃʄʅʀɶ (ʀʄʂɷɾʃɶʌɾʕ ʀʃʄʅʄʀ) ɸʫʤʚ ʘ ʦʛʜʞʢ / ʘʱʫʤʚ ʞʝ ʦʛʜʞʢʖ ʣʖʧʨʦʤʟʠʞ 5-ʠʣʤʥʤʭʣʤʙʤ ʥʛʦʛʚʖʨʭʞʠʖ 1 1+5 ɸʱʗʤʦ ʦʛʜʞʢʖ ʤʥʤʘʛʯʛʣʞʵ: ʝʘʩʠʤʘʤʟ / ʘʞʗʦʖʨʤʦ / ʝʘʩʠ + ʘʞʗʦʖʨʤʦ ɸʠʡʴʭʛʣʞʛ / ʘʱʠʡʴʭʛʣʞʛ ʦʛʜʞʢʖ ʖʘʨʤʢʖʨʞʭʛʧʠʤʙʤ ʝʖʥʩʧʠʖ ʚʘʞʙʖʨʛʡʵ ʘ ʝʖʥʦʤʙʦʖʢʢʞʦʤʘʖʣʣʤʛ ʘʦʛʢʵ ɸʠʡʴʭʛʣʞʛ / ʘʱʠʡʴʭʛʣʞʛ ʦʛʜʞʢʖ

 • Страница 16 из 81

  sp-75RS 16 ɺʖʡʲʣʤʧʨʲ ʚʛʟʧʨʘʞʵ ʥʛʦʛʚʖʨʭʞʠʖ ʧ 2-ʧʨʤʦʤʣʣʛʟ ʧʘʵʝʲʴ ʝʖʢʛʨʣʤ ʣʞʜʛ ʚʖʡʲʣʤʧʨʞ ʚʛʟʧʨʘʞʵ ʥʛʦʛʚʖʨʭʞʠʖ ʧʞʧʨʛʢʱ. ɸ ʧʘʵʝʞ ʧ ʳʨʞʢ ʤʨʧʩʨʧʨʘʞʛ 2-ʧʨʤʦʤʣʣʛʟ ʧʘʵʝʞ ʘ ʨʤʨ ʞʡʞ ʞʣʤʟ ʢʤʢʛʣʨ ʛʯʛ ʣʛ ʤʝʣʖʭʖʛʨ, ʭʨʤ ʘ ʧʡʩʭʖʛ ʧʦʖʗʖʨʱʘʖʣʞʵ ʧʞʧʨʛʢʱ ʥʛʦʛʚʖʨʭʞʠ ʧ 2-ʧʨʤʦʤʣʣʛʟ ʧʘʵʝʲʴ ʣʛ ʥʤʡʩʭʞʨ ʧʞʙʣʖʡʖ ʨʦʛʘʤʙʞ.

 • Страница 17 из 81

  sp-75RS 7 3 [ʗʦʛʡʤʠ] » ʅʦʤʝʘʩʭʞʨ ʢʛʡʤʚʞʵ ʘʠʡʴʭʛʣʞʵ ʦʛʜʞʢʤʘ Ů ʃʖ ɼʀ-ʚʞʧʥʡʛʛ ʥʛʦʛʚʖʨʭʞʠʖ ʣʖ 5 ʧʛʠʩʣʚ ʘʠʡʴʭʞʨʧʵ ʞʣʚʞʠʖʬʞʵ ʨʛʢʥʛʦʖʨʩʦʱ ʘ ʧʖʡʤʣʛ ʖʘʨʤʢʤʗʞʡʵ ɸ ʨʛʭʛʣʞʛ 5 ʧʛʠʩʣʚ ʨʦʛʨʞʟ ʦʖʝ ʣʖʜʢʞʨʛ ʤʚʣʤʘʦʛʢʛʣʣʤ ʠʣʤʥʠʞ ʭʞʠʖ 5 ʞ 2 ʥʛʦʛʚʖʨ- 7 [ʗʦʛʡʤʠ] » ʅʦʤʝʘʩʭʞʨ ʢʛʡʤʚʞʵ ʘʠʡʴʭʛʣʞʵ ʦʛʜʞʢʤʘ ʞ ʣʖ ɼʀ-ʚʞʧʥʡʛʛ

 • Страница 18 из 81

  sp-75RS 18 ʆʛʜʞʢ ʳʠʤʣʤʢʞʞ ʥʤʨʦʛʗʡʛʣʞʵ ʥʞʨʖʣʞʵ ɺʡʵ ʘʠʡʴʭʛʣʞʵ ʦʛʜʞʢʖ ʳʣʛʦʙʤʧʗʛʦʛʜʛʣʞʵ, ʥʦʞ ʤʨʠʡʴʭʛʣʣʤʟ ʤʫʦʖʣʛ 1 ʉʚʛʦʜʞʘʖʵ ʠʣʤʥʠʩ 1 ʣʖʜʖʨʤʟ, ʧʡʛʚʩʛʨ ʣʖʜʖʨʲ ʞ ʤʨʥʩʧʨʞʨʲ ʠʣʤʥʠʩ 4. 7 [ʗʦʛʡʤʠ] » ʅʦʤʝʘʩʭʞʨ ʢʛʡʤʚʞʵ ʘʠʡʴʭʛʣʞʵ ʦʛʜʞʢʤʘ » ʃʖ ɼʀ-ʚʞʧʥʡʛʛ 5-ʠʣʤʥʤʭʣʤʙʤ ʥʛʦʛʚʖʨʭʞʠʖ ʥʤʵʘʞʨʧʵ ʧʞʢʘʤʡ ʚʖʣʣʤʙʤ . ʦʛʜʞʢʖ 2

 • Страница 19 из 81

  sp-75RS ɺʡʵ ʘʱʠʡʴʭʛʣʞʵ ʦʛʜʞʢʖ ʗʩʚʞʡʲʣʞʠʖ 1 ʉʚʛʦʜʞʘʖʵ ʠʣʤʥʠʩ . ʣʞʵ ʠʣʤʥʠʩ 3 1 ʣʖʜʖʨʤʟ, ʣʖʜʢʞʨʛ ʞ ʩʚʛʦʜʞʘʖʟʨʛ ʚʤ ʧʞʙʣʖʡʖ ʥʤʚʨʘʛʦʜʚʛ- 7 [ʗʦʛʡʤʠ] » ʅʦʤʝʘʩʭʞʨ ʢʛʡʤʚʞʵ ʘʱʠʡʴʭʛʣʞʵ ʦʛʜʞʢʤʘ » ʃʖ ɼʀ-ʚʞʧʥʡʛʛ ʞʧʭʛʝʣʛʨ ʧʞʢʘʤʡ . Q ɸʠʡʴʭʛʣʞʛ ʨʖʟʢʛʦʖ ʤʗʦʖʨʣʤʙʤ ʤʨʧʭʛʨʖ ʅʦʞ ʘʠʡʴʭʛʣʞʞ ʚʖʣʣʤʙʤ ʦʛʜʞʢʖ ʨʖʟʢʛʦ ʣʖʭʣʛʨ

 • Страница 20 из 81

  sp-75RS 20 ɸʤ ʘʦʛʢʵ ʦʖʗʤʨʱ ʨʖʟʢʛʦʖ ʤʗʦʖʨʣʤʙʤ ʤʨʧʭʛʨʖ ɸʱ ʢʤʜʛʨʛ ʥʤʧʢʤʨʦʛʨʲ ʨʛʠʩʯʛʛ 5-ʠʣʤʥʤʭʣʤʙʤ ʥʛʦʛʚʖʨʭʞʠʖ. ɾʣʚʞʠʖʬʞʵ ʨʛʘʦʛʢʵ. ɺʡʵ ʳʨʤʙʤ ʣʖʜʢʞʨʛ ʠʣʤʥʠʩ ʠʩʯʛʙʤ ʘʦʛʢʛʣʞ ʘʠʡʴʭʞʨʧʵ ʣʖ 3 ʧʛʠʩʣʚʱ ʞ ʝʖʨʛʢ ʤʥʵʨʲ ʥʦʤʚʤʡʜʞʨʧʵ ʞʣʚʞʠʖʬʞʵ ʨʖʟʢʛʦʖ ʤʗʦʖʨʣʤʙʤ ʤʨʧʭʛʨʖ. 1 ɸʠʡʴʭʛʣʞʛ/ʘʱʠʡʴʭʛʣʞʛ ʪʩʣʠʬʞʞ ʗʡʤʠʞʦʤʘʠʞ

 • Страница 21 из 81

  sp-75RS 7 [ʗʦʛʡʤʠ] » ʅʦʤʝʘʩʭʞʨ ʢʛʡʤʚʞʵ ʘʠʡʴʭʛʣʞʵ ʦʛʜʞʢʤʘ » ʃʖ ɼʀ-ʚʞʧʥʡʛʛ ʣʖ ʣʛʧʠʤʡʲʠʤ ʧʛʠʩʣʚ ʥʤʵʘʞʨʧʵ ʝʖʥʦʤʙʦʖʢʢʞʦʤʘʖʣʣʤʛ ʘʦʛʢʵ ʧʨʖʦʨʖ » ɸʠʡʴʭʞʨʧʵ ʧʞʢʘʤʡ . D 2 ɺʡʵ ʘʱʠʡʴʭʛʣʞʵ ʪʩʣʠʬʞʞ ʖʘʨʤʝʖʥʩʧʠʖ ʚʘʞʙʖʨʛʡʵ ʘ ʥʦʛʚʩʧʨʖʣʤʘʡʛʣʣʤʛ ʘʦʛʢʵ. ʅʤʘʨʤʦʞʨʛ ʤʥʞʧʖʣʣʩʴ ʘʱʮʛ ʥʦʤʬʛʚʩʦʩ. 7 [ʗʦʛʡʤʠ] » ʅʦʤʝʘʩʭʞʨ ʢʛʡʤʚʞʵ

 • Страница 22 из 81

  22 sp-75RS ʆɻɼɾʂ / ʊʉʃʀʌɾʕ ʅɻʆɻɺɶʈʍɾʀɶ ɾʃɺɾʀɶʌɾʕ ʃɶ ɼʀ-ɺɾʇʅʁɻɻ ɾʃɺɾʀɶʌɾʕ ɽɸʉʀʄʂ / ɸɾɷʆɶʈʄʆʄʂ ʅʆɾʂɻʍɶʃɾɻ ʃʖʜʢʞʨʛ ʞ ʤʨʥʩʧʨʞʨʛ ʠʣʤʥʠʩ 1 ʚʡʵ ʥʛʦʛʫʤʚʖ ʠ ʩʧʨʖʣʤʘʠʛ ʭʖʧʤʘ ʗʩʚʞʡʲʣʞʠʖ ʉʧʨʖʣʤʘʠʖ ʗʩʚʞʡʲʣʞʠʖ: ʭʖʧʱ ʢʞʙʖʛʨ ʝʣʖʭʛʣʞʛ ʭʖʧʤʘ ʞ ʘʠʡʴʭʛʣ ʧʞʢʘʤʡ Q 3 2 ʃʖʜʞʢʖʟʨʛ ʠʣʤʥʠʩ ʚʡʵ ʩʘʛʡʞʭʛʣʞʵ ʝʣʖʭʛʣʞʵ ʭʖʧʤʘ

 • Страница 23 из 81

  sp-75RS ʆɻɼɾʂ / ʊʉʃʀʌɾʕ ʅɻʆɻɺɶʈʍɾʀɶ ɾʃɺɾʀɶʌɾʕ ʃɶ ɼʀ-ɺɾʇʅʁɻɻ ɾʃɺɾʀɶʌɾʕ ɽɸʉʀʄʂ / ɸɾɷʆɶʈʄʆʄʂ ʅʆɾʂɻʍɶʃɾɻ ʃʖʜʢʞʨʛ ʞ ʤʨʥʩʧʨʞʨʛ ʠʣʤʥʠʩ 1 ʚʡʵ ʥʛʦʛʫʤʚʖ ʠ ʘʠʡʴʭʛʣʞʴ / ʘʱʠʡʴʭʛʣʞʴ ʨʖʟʢʛʦʖ ʤʗʦʖʨʣʤʙʤ ʤʨʧʭʛʨʖ ɸʠʡʴʭʛʣʞʛ / ʘʱʠʡʴʭʛʣʞʛ ʦʛʜʞʢʖ ʨʖʟʢʛʦʖ ʤʗʦʖʨʣʤʙʤ ʤʨʧʭʛʨʖ ʞʡʞ 3 ʃʖʜʞʢʖʟʨʛ ʠʣʤʥʠʩ ʞʡʞ ʠʣʤʥʠʩ ʚʡʵ ʘʠʡʴʭʛʣʞʵ

 • Страница 24 из 81

  sp-75RS 24 ɸʫʤʚ ʘ ʦʛʜʞʢ ʥʦʤʙʦʖʢʢʞʦʤʘʖʣʞʵ ʥʛʦʛʚʖʨʭʞʠʤʘ 1 ʇʣʞʢʞʨʛ ʧʞʧʨʛʢʩ ʧ ʤʫʦʖʣʱ ʞ ʧʵʚʲʨʛ ʘ ʖʘʨʤʢʤʗʞʡʲ. ɻʧʡʞ ʪʩʣʠʬʞʵ ͊1.8 ʝʖʥʦʤʙʦʖʢʢʞʦʤʘʖʣʖ, ʠʖʠ ʧʨʖʣʚʖʦʨʣʱʟ (ʣʛ ʠʤʚʞʦʤʘʖʣʣʱʟ) ʦʛʜʞʢ ʖʘʖʦʞʟʣʤʙʤ ʤʨʠʡʴʭʛʣʞʵ ʤʫʦʖʣʱ, ʨʤ ʥʛʦʛʟʚʞʨʛ ʠ ʮʖʙʩ 3. 2 3 ɸʘʛʚʞʨʛ ʥʛʦʧʤʣʖʡʲʣʱʟ ʠʤʚ ʤʨʠʡʴʭʛʣʞʵ ʧʞʧʨʛʢʱ, ʠʖʠ ʤʥʞʧʖʣʤ ʘ

 • Страница 25 из 81

  sp-75RS 7 [ʗʦʛʡʤʠ] » ɺʞʣʖʢʞʠ ʥʛʦʛʚʖʨʭʞʠʖ ʞʝʚʖʧʨ 2 ʠʤʦʤʨʠʞʫ ʢʛʡʤʚʞʭʣʱʫ ʧʞʙʣʖʡʖ ʥʤʚʨʘʛʦʜʚʛʣʞʵ (ʞʡʞ ʘʧʨʦʤʛʣʣʱʟ ʘʞʗʦʖʨʤʦ ʗʩʚʛʨ ʘʠʡʴʭʖʨʲʧʵ 2 ʦʖʝʖ » ʃʖ ɼʀ-ʚʞʧʥʡʛʛ ʗʩʚʛʨ ʥʤʧʨʤʵʣʣʤ ʢʞʙʖʨʲ ʧʞʢʘʤʡ . a ʅʤʢʞʢʤ ʳʨʤʙʤ ʥʦʞ ʥʤʧʨʖʣʤʘʠʛ ʞʡʞ ʧʣʵʨʞʞ ʧʞʧʨʛʢʱ ʧ ʤʫʦʖʣʱ ʩʠʖʝʖʨʛʡʞ ʥʤʘʤʦʤʨʖ ʗʩʚʩʨ ʢʞʙʖʨʲ 5 ʦʖʝ. ɺʡʵ ʝʖʢʛʣʱ

 • Страница 26 из 81

  sp-75RS 26 ʃɶʍɶʁʄ ʆɶɷʄʈʑ ʇ ʇɾʇʈɻʂʄɿ 1 2 ɶʠʨʞʘʣʖʵ ʥʤʧʨʖʣʤʘʠʖ ʣʖ ʤʫʦʖʣʩ ɸʱʠʡʴʭʞʨʛ ʝʖʜʞʙʖʣʞʛ, ʘʱʟʚʞʨʛ ʞʝ ʖʘʨʤʢʤʗʞʡʵ ʞ ʝʖʠʦʤʟʨʛ ʘʧʛ ʚʘʛʦʞ, ʠʖʥʤʨ ʞ ʗʖʙʖʜʣʞʠ. ʃʖʜʢʞʨʛ ʞ ʤʨʥʩʧʨʞʨʛ ʠʣʤʥʠʩ 4 ʥʛʦʛʚʖʨʭʞʠʖ ʤʚʞʣ ʦʖʝ. t [ʧʞʧʨʛʢʖ] » 1 ʧʞʙʣʖʡ ʧʞʦʛʣʱ » ʉʠʖʝʖʨʛʡʞ ʥʤʘʤʦʤʨʖ ʘʠʡʴʭʖʨʧʵ 1 ʦʖʝ » ʇʞʧʨʛʢʖ ʘʠʡʴʭʞʨ ʬʛʥʞ

 • Страница 27 из 81

  sp-75RS ɻʧʡʞ ʘ ɸʖʮʛʢ ʖʘʨʤʢʤʗʞʡʛ ʩʧʨʖʣʤʘʡʛʣʖ ʪʩʣʠʬʞʵ ʮʨʖʨʣʤʟ ʝʖʚʛʦʜʠʞ ʘʱʠʡʴʭʛʣʞʵ ʘʣʩʨʦʞʧʖʡʤʣʣʤʙʤ ʤʧʘʛʯʛʣʞʵ, ʣʛʤʗʫʤʚʞʢʤ ʥʦʞ ʥʤʢʤʯʞ ʪʩʣʠʬʞʞ ͊ 2.1 ʘʱʗʦʖʨʲ ʣʛʤʗʫʤʚʞʢʤʛ ʝʣʖʭʛʣʞʛ ʝʖʚʛʦʜʠʞ ʥʤʧʨʖʣʤʘʠʞ ʣʖ ʤʫʦʖʣʩ. ɸ ʳʨʤʢ ʧʡʩʭʖʛ ʥʦʞ ʥʤʧʨʖʣʤʘʠʛ ʣʖ ʤʫʦʖʣʩ ʧʞʧʨʛʢʖ ʗʩʚʛʨ ʥʤʚʖʘʖʨʲ ʧʨʖʣʚʖʦʨʣʱʛ ʧʞʙʣʖʡʱ ʥʤʚʨʘʛʦʜʚʛʣʞʵ

 • Страница 28 из 81

  sp-75RS 28 ɻʧʡʞ ʥʦʞ ʧʣʵʨʞʞ ʧʞʧʨʛʢʱ ʧ ʤʫʦʖʣʱ ɸʱ ʩʧʡʱʮʞʨʛ 4 ʞʡʞ 5 ʧʞʙʣʖʡʤʘ ʧʞʦʛʣʱ, ʝʘʩʠʤʘʱʫ ʞ/ʞʡʞ ʘʞʗʦʖʬʞʤʣʣʱʫ ʧʞʙʣʖʡʤʘ ʥʛʦʛʚʖʨʭʞʠʖ ʧ 2-ʧʨʤʦʤʣʣʛʟ ʧʘʵʝʲʴ ʞ ʩʠʖʝʖʨʛʡʞ ʥʤʘʤʦʤʨʖ ʘʠʡʴʭʖʨʧʵ 4 ʦʖʝʖ, ʳʨʤ ʝʣʖʭʞʨ, ʭʨʤ ʧʞʧʨʛʢʖ ʧʦʖʗʖʨʱʘʖʡʖ ʝʖ ʘʦʛʢʵ ɸʖʮʛʙʤ ʤʨʧʩʨʧʨʘʞʵ. ɸ ʳʨʤʢ ʧʡʩʭʖʛ ʇɾɺ ʗʩʚʛʨ ʢʞʙʖʨʲ ʤʥʦʛʚʛʡʛʣʣʤʛ

 • Страница 29 из 81

  sp-75RS ɸʤ ʘʦʛʢʵ ʦʖʗʤʨʱ ʚʘʞʙʖʨʛʡʵ ɸʱ ʢʤʜʛʨʛ ʥʤʧʢʤʨʦʛʨʲ ʨʛʠʩʯʛʛ ʘʦʛʢʵ. ɺʡʵ ʳʨʤʙʤ 5-ʠʣʤʥʤʭʣʤʙʤ ʥʛʦʛʚʖʨʭʞʠʖ. ɾʣʚʞʠʖʬʞʵ ʨʛʠʩʯʛʙʤ ʘʦʛʢʛʣʞ ʣʖʜʢʞʨʛ ʠʣʤʥʠʩ ʘʠʡʴʭʞʨʧʵ ʣʖ 3 ʧʛʠʩʣʚʱ ʞ ʝʖʨʛʢ ʤʥʵʨʲ ʥʦʤʚʤʡʜʞʨʧʵ ʞʣʚʞʠʖʬʞʵ ʤʗʦʖʨʣʤʙʤ ʤʨʧʭʛʨʖ ʘʦʛʢʛʣʞ ʦʖʗʤʨʱ ʚʘʞʙʖʨʛʡʵ. 1 ɺʖʣʣʖʵ ʧʞʧʨʛʢʖ ʧʤʘʢʛʧʨʞʢʖ ʧ ʚʞʝʛʡʲʣʱʢʞ

 • Страница 30 из 81

  sp-75RS 30 ɻʧʡʞ ʥʦʤʬʛʚʩʦʖ ʚʞʧʨʖʣʬʞʤʣʣʤʙʤ ʝʖʥʩʧʠʖ ʚʘʞʙʖʨʛʡʵ ʣʛ ʣʖʭʞʣʖʛʨʧʵ, ʛʧʡʞ ʧʞʧʨʛʢʛ ʣʛ ʩʚʖʛʨʧʵ ʝʖʥʩʧʨʞʨʲ ʚʘʞʙʖʨʛʡʲ ʞʡʞ ʛʧʡʞ ʚʘʞʙʖʨʛʡʲ ʣʛʤʜʞʚʖʣʣʤ ʤʧʨʖʣʖʘʡʞʘʖʛʨʧʵ ʥʤʧʡʛ ʚʞʧʨʖʣʬʞʤʣʣʤʙʤ ʞʡʞ ʖʘʨʤʢʖʨʞʭʛʧʠʤʙʤ ʝʖʥʩʧʠʖ, ʤʗʦʖʨʞʨʛʧʲ ʠ ʖʘʨʤʦʞʝʤʘʖʣʣʤʢʩ ʢʖʧʨʛʦʩ-ʩʧʨʖʣʤʘʯʞʠʩ ʞʡʞ ʧʢ. ʦʖʝʚʛʡ «ɺʞʖʙʣʤʧʨʞʠʖ ʥʦʞʭʞʣ

 • Страница 31 из 81

  sp-75RS ʉʥʦʖʘʡʛʣʞʛ ʦʖʝʡʞʭʣʱʢʞ ʚʤʥʤʡʣʞʨʛʡʲʣʱʢʞ ʩʧʨʦʤʟʧʨʘʖʢʞ. ɺʡʵ ʩʥʦʖʘʡʛʣʞʵ ʦʖʝʡʞʭʣʱʢʞ ʚʤʥʤʡʣʞʨʛʡʲʣʱʢʞ ʩʧʨʦʤʟʧʨʘʖʢʞ: 2 3 ʃʖʜʢʞʨʛ ʠʣʤʥʠʩ ʥʛʦʛʚʖʨʭʞʠʖ ʞ ʩʚʛʦʜʞʘʖʟʨʛ ʛʛ ʣʖʜʖʨʤʟ ʘ ʨʛʭʛʣʞʛ 2 ʧʛʠʩʣʚ ʥʦʞ ʧʣʵʨʤʟ ʤʫʦʖʣʛ ʞ ʘʱʠʡʴʭʛʣʣʤʢ ʝʖʜʞʙʖʣʞʞ. ɺʡʵ ʳʨʤʙʤ ʦʛʜʞʢ ʦʖʗʤʨʱ ʘʱʫʤʚʖ ʠʖʣʖʡʖ 2 ʧʞʧʨʛʢʱ ʢʤʜʛʨ ʗʱʨʲ

 • Страница 32 из 81

  32 sp-75RS ʆʛʜʞʢ ʦʖʗʤʨʱ ʘʱʫʤʚʖ 3-ʙʤ ʠʖʣʖʡʖ ʧʞʧʨʛʢʱ ʢʤʜʛʨ ʗʱʨʲ ʝʖʥʦʤʙʦʖʢʢʞʦʤʘʖʣ ʥʦʞ ʩʧʨʖʣʤʘʠʛ ʠʖʠ: ƒ ¨ ʄʨʦʞʬʖʨʛʡʲʣʱʟ “ʞʢʥʩʡʲʧʣʱʟ” ʧʞʙʣʖʡ, ʖʠʨʞʘʞʝʞʦʩʛʢʱʟ ʣʖ 1 ʧʛʠʩʣʚʩ ʥʦʞ ʣʖʥʛʦʛʚʖʨʭʞʠʖ ʣʖ 2 ʧʛʠʩʣʚʱ, ʞʡʞ ʣʖ ʘʧʛ ʘʦʛʢʵ ʥʤʠʖ ʠʣʤʥʠʞ ʜʖʨʞʞ ʠʣʤʥʤʠ ʞ ʞ ʥʛʦʛʚʖʨʭʞʠʖ ʩʚʛʦʜʞʘʖʴʨʧʵ ʘ ʣʖʜʖʨʤʢ ʥʤʡʤʜʛʣʞʞ, ʣʤ ʣʛ

 • Страница 33 из 81

  sp-75RS ʄʇʃʄɸʃʑɻ ʊʉʃʀʌɾɾ ʇɾʇʈɻʂʑ ɽʖʯʞʨʖ ʖʘʨʤʢʤʗʞʡʵ ʥʦʞ ʘʠʡʴʭʛʣʣʤʢ ʦʛʜʞʢʛ ʤʫʦʖʣʱ Š ʅʦʞ ʡʛʙʠʤʢ ʨʤʡʭʠʛ ʞʡʞ ʩʚʖʦʛ ʥʤ ʠʤʦʥʩʧʩ ʖʘʨʤʢʤʗʞʡʵ ʧʦʖʗʤʨʖʛʨ ʘʫʤʚ ʦʛʜʞʢʖ ʥʦʛʚʩʥʦʛʜʚʛʣʞʵ ʚʖʨʭʞʠʖ ʩʚʖʦʖ ʞ ʧʞʦʛʣʖ ʥʤʚʖʧʨ 3 ʠʤʦʤʨʠʞʫ ʥʦʛʚʩʥʦʛʚʞʨʛʡʲʣʱʫ ʧʞʙʣʖʡʖ. ʁʴʗʤʟ ʧʞʡʲʣʱʟ ʩʚʖʦ ʞʡʞ ʨʤʡʭʤʠ ʥʤ ʠʤʦʥʩʧʩ ʞʡʞ ʥʤ ʧʨʛʠʡʩ

 • Страница 34 из 81

  34 sp-75RS ʇʞʢʘʤʡ ʝʤʣʱ ʤʫʦʖʣʱ, ʘʱʝʘʖʘʮʛʟ ʧʦʖʗʖʨʱʘʖʣʞʛ ʧʞʧʨʛʢʱ, ʗʩʚʛʨ ʢʞʙʖʨʲ ʚʤ ʢʤʢʛʣʨʖ ʤʨʠʡʴʭʛʣʞʵ ʦʛʜʞʢʖ ʨʦʛʘʤʙʞ ʧ ʥʤʢʤʯʲʴ ʥʛʦʛʚʖʨʭʞʠʖ. ɻʧʡʞ ʦʛʜʞʢ ʨʦʛʘʤʙʞ ʣʛ ʤʨʠʡʴʭʖʡʧʵ ʧ ʥʤʢʤʯʲʴ ʥʛʦʛʚʖʨʭʞʠʖ, ʨʤ ʧʞʢʘʤʡ ʝʤʣʱ ʤʫʦʖʣʱ ʗʩʚʛʨ ʥʦʤʚʤʡʜʖʨʲ ʢʞʙʖʨʲ ʥʤʧʡʛ ʤʠʤʣʭʖʣʞʵ ʦʛʜʞʢʖ ʨʦʛʘʤʙʞ ʚʤ ʢʤʢʛʣʨʖ ʧʣʵʨʞʵ ʧʞʧʨʛʢʱ ʧ

 • Страница 35 из 81

  sp-75RS ɾʃɺɾʀɶʌɾʕ ʃɶ ɼʀ-ɺɾʇʅʁɻɻ ɽʄʃɶ ʄʋʆɶʃʑ / ʅʆɾʍɾʃɶ ʇʆɶɷɶʈʑɸɶʃɾʕ ʇɾʇʈɻʂʑ ǤǮ͟NJǰǭǪ Ǯǰǭ͠NJǰNj ǮƽǃDZ ǀƿ ƽǫǬ͠Ǭ֬ ǪǫǰǮǂǮƻǀǁǎ ǤǮ͟NJǰǭǪ Ǯǰǭ͠NJǰNj ǭǪ͟Ǯǰ ǪǫǰǮǂǮƻǀǁǎ ǤǮ͟NJǰǭǪ ǫǭǁǍdžǀǰNj ƿǪƾǀƼǪǃǀǬ ǪǫǰǮǂǮƻǀǁǎ ɾʣʪʤʦʢʖʬʞʵ ʤ ʥʦʛʚʱʚʩʯʞʫ ʧʦʖʗʖʨʱʘʖʣʞʵʫ ʧʞʧʨʛʢʱ. ʈʖʗʡʞʬʖ ʝʤʣ ʤʫʦʖʣʱ. ɻʧʡʞ ʧʞʧʨʛʢʖ ʧʦʖʗʖʨʱʘʖʡʖ ʝʖ ʘʦʛʢʵ ɸʖʮʛʙʤ

 • Страница 36 из 81

  sp-75RS ɻʧʡʞ ʤʧʣʤʘʣʖʵ ʝʤʣʖ ʤʚʣʤʙʤ ʞʝ ʚʖʨʭʞʠʤʘ ʧʞʧʨʛʢʱ ʞʡʞ ʨʦʞʙʙʛʦ ʠʖʥʤʨʖ/ʗʖʙʖʜʣʞʠʖ ʘʱʝʘʖʡ 3 ʧʦʖʗʖʨʱʘʖʣʞʵ ʧʞʧʨʛʢʱ ʞ ʚʖʣʣʖʵ ʝʤʣʖ ʤʫʦʖʣʱ ʗʱʡʖ ʤʨʠʡʴʭʛʣʖ ʪʩʣʠʬʞʛʟ ʝʖʯʞʨʱ ʤʨ ʡʤʜʣʱʫ ʧʦʖʗʖʨʱʘʖʣʞʟ ʧʞʧʨʛʢʱ (FAPCTM), ʨʤ ʥʦʞ ʧʣʵʨʞʞ ʧʞʧʨʛʢʱ ʧ ʤʫʦʖʣʱ ʧʞʦʛʣʖ ʥʤʚʖʧʨ 5 ʧʞʙʣʖʡʤʘ ʞ ʩʠʖʝʖʨʛʡʞ ʥʤʘʤʦʤʨʖ ʘʠʡʴʭʖʨʧʵ 4

 • Страница 37 из 81

  sp-75RS ɽʤʣʖ 4 4 ʦʖʝʖ ʭʛʦʛʝ ʥʖʩʝʩ ʘʫʤʚ ʬʛʥʞ ʝʖʜʞʙʖʣʞʵ 5 ʦʖʝ ʭʛʦʛʝ ʥʖʩʝʩ ʤʧʣʤʘʣʖʵ ʝʤʣʖ ʚʤʥʤʡʣʞʨʛʡʲʣʤʙʤ ʚʖʨʭʞʠʖ (ʚʖʨʭʞʠ 2) 6 ʦʖʝ ʭʛʦʛʝ ʥʖʩʝʩ ʨʦʞʙʙʛʦ ʠʖʥʤʨʖ 15 ʦʖʝ ʭʛʦʛʝ ʥʖʩʝʩ ʈʆɾɹɹɻʆ / ɺɶʈʍɾʀ ɽʤʣʖ 5 ʆɻɼɾʂ ʂɾɹɶʃɾʕ ʇɾɺʖ ɽʤʣʖ 6 ɾʃɺɾʀɶʌɾʕ ʃɶ ɼʀ-ɺɾʇʅʁɻɻ ɽʤʣʖ 7 ɽʄʃɶ ʄʋʆɶʃʑ ʤʨʠʡʴʭʛʣʞʛ ʥʞʨʖʣʞʵ ʧʞʧʨʛʢʱ ʅʖʢʵʨʲ

 • Страница 38 из 81

  sp-75RS 38 ʅʤʧʨʖʣʤʘʠʖ ʧʞʧʨʛʢʱ ʣʖ ʤʫʦʖʣʩ ʧ ʦʖʝʚʛʡʲʣʱʢ ʤʨʠʡʴʭʛʣʞʛʢ ʝʤʣ ʚʖʨʭʞʠʤʘ ʅʦʞ ʥʤʧʨʖʣʤʘʠʛ ʣʖ ʤʫʦʖʣʩ ɸʱ ʢʤʜʛʨʛ ʤʨʠʡʴʭʞʨʲ ʨʤʡʲʠʤ ʝʤʣʩ ʥʦʛʚʩʥʦʛʜʚʛʣʞʵ ʚʖʨʭʞʠʖ ʩʚʖʦʖ ʞ ʚʤʥʤʡʣʞʨʛʡʲʣʤʙʤ ʚʖʨʭʞʠʖ (ʛʧʡʞ ʞʧʥʤʡʲʝʩʛʨʧʵ) ʞʡʞ ʢʤʜʛʨʛ ʤʨʠʡʴʭʞʨʲ ʚʖʨʭʞʠʞ ʧʞʧʨʛʢʱ ʥʤʡʣʤʧʨʲʴ. 1 ʃʖʜʢʞʨʛ ʞ ʤʨʥʩʧʨʞʨʛ ʠʣʤʥʠʩ ʤʫʦʖʣʩ. 4

 • Страница 39 из 81

  sp-75RS ʅʤʧʨʖʣʤʘʠʖ ʧʞʧʨʛʢʱ ʣʖ ʤʫʦʖʣʩ ʧ ʤʗʫʤʚʤʢ ʞ ʩʠʖʝʖʣʞʛʢ ʣʛʞʧʥʦʖʘʣʤʟ ʝʤʣʱ ʅʦʞ ʥʤʧʨʖʣʤʘʠʛ ʧʞʧʨʛʢʱ ʣʖ ʤʫʦʖʣʩ ʧ ʤʗʫʤʚʤʢ ʣʛʞʧʥʦʖʘʣʤʟ ʝʤʣʱ: t [ʧʞʧʨʛʢʖ] » 3 ʧʞʙʣʖʡʖ ʧʞʦʛʣʱ » ʉʠʖʝʖʨʛʡʞ ʥʤʘʤʦʤʨʖ ʘʠʡʴʭʖʨʧʵ 3 ʦʖʝʖ » ʇɾɺ ʧʞʧʨʛʢʱ ʗʩʚʛʨ ʢʞʙʖʨʲ ʘ ʨʛʭʛʣʞʛ 30 ʧʛʠʩʣʚ ʧʛʦʞʵʢʞ ʞʝ 1, 2, 3, 5 ʞʡʞ 6 ʘʧʥʱʮʛʠ, ʥʤʠʖʝʱʘʖʵ

 • Страница 40 из 81

  sp-75RS 40 ɾʃɺɾʀɶʌɾʕ ʃɶ ɼʀ-ɺɾʇʅʁɻɻ ʈʆɾɹɹɻʆ / ɺɶʈʍɾʀ ʤʗʫʤʚ ʨʦʞʙʙʛʦʖ ʗʖʙʖʜʣʞʠʖ ʤʗʫʤʚ ʨʦʞʙʙʛʦʖ ʚʘʛʦʞ ʤʗʫʤʚ ʨʦʞʙʙʛʦʖ ʠʖʥʤʨʖ ʅʤʧʨʖʣʤʘʠʖ ʣʖ ʤʫʦʖʣʩ ʗʛʝ ʥʤʢʤʯʞ ʥʛʦʛʚʖʨʭʞʠʖ ɸʱ ʢʤʜʛʨʛ ʥʤʧʨʖʘʞʨʲ ʧʞʧʨʛʢʩ ʣʖ ʤʫʦʖʣʩ ʗʛʝ ʞʧʥʤʡʲʝʤʘʖʣʞʵ ʗʦʛʡʤʠʖ-ʥʛʦʛʚʖʨʭʞʠʖ. ʓʨʤ ʢʤʜʛʨ ʗʱʨʲ ʣʛʤʗʫʤʚʞʢʤ ʘ ʨʤʢ ʧʡʩʭʖʛ, ʛʧʡʞ, ʣʖʥʦʞʢʛʦ,

 • Страница 41 из 81

  sp-75RS 7 [ʗʦʛʡʤʠ] » ʇʞʦʛʣʖ ʥʤʚʖʧʨ 1 ʠʤʦʤʨʠʞʟ ʧʞʙʣʖʡ » ʇɾɺ ʧʞʧʨʛʢʱ ʣʖʭʣʛʨ ʭʖʧʨʤ ʢʞʙʖʨʲ, ʥʤʠʖʝʱʘʖʵ, ʭʨʤ ʣʖʭʖʡʧʵ 30-ʧʛʠʩʣʚʣʱʟ ʤʨʧʭʛʨ ʘʦʛʢʛʣʞ ʥʛʦʛʚ ʥʤʧʨʖʣʤʘʠʤʟ ʧʞʧʨʛʢʱ ʣʖ ʤʫʦʖʣʩ ɻʧʡʞ ʘ ʨʛʭʛʣʞʛ 30-ʧʛʠʩʣʚʣʤʙʤ ʤʨʧʭʛʨʖ ʘʦʛʢʛʣʞ ʥʛʦʛʚ ʥʤʧʨʖʣʤʘʠʤʟ ʧʞʧʨʛʢʱ ʣʖ ʤʫʦʖʣʩ ʠʖʠʖʵ-ʡʞʗʤ ʞʝ ʚʘʛʦʛʟ, ʠʖʥʤʨ ʞʡʞ ʗʖʙʖʜʣʞʠ

 • Страница 42 из 81

  sp-75RS 42 ɷʛʧʮʩʢʣʖʵ ʥʤʧʨʖʣʤʘʠʖ ʞ ʧʣʵʨʞʛ ʧʞʧʨʛʢʱ ʧ ʤʫʦʖʣʱ ɸʱ ʢʤʜʛʨʛ ʧʨʖʘʞʨʲ ʞ ʧʣʞʢʖʨʲ ʧʞʧʨʛʢʩ ʧ ʤʫʦʖʣʱ ʗʛʝ ʥʤʚʨʘʛʦʜʚʖʴʯʞʫ ʧʞʙʣʖʡʤʘ ʧʞʦʛʣʱ. ɺʡʵ “ʗʛʧʮʩʢʣʤʟ” ʥʤʧʨʖʣʤʘʠʞ ʧʞʧʨʛʢʱ ʣʖ ʤʫʦʖʣʩ 5 ʃʖʜʢʞʨʛ ʞ ʩʚʛʦʜʞʘʖʟʨʛ ʘ ʨʛʭʛʣʞʛ 2 ʧ ʠʣʤʥʠʩ 4 ʥʛʦʛʚʖʨʭʞʠʖ. t [ʧʞʧʨʛʢʖ] » ʇʞʙʣʖʡʖʢʞ ʥʤʚʨʘʛʦʜʚʛʣʞʵ ʥʤʧʨʖʣʤʘʠʞ

 • Страница 43 из 81

  sp-75RS 2 3 ʃʖʜʢʞʨʛ ʞ ʤʨʥʩʧʨʞʨʛ ʠʣʤʥʠʩ 3 ʥʛʦʛʚʖʨʭʞʠʖ. ɸ ʨʛʭʛʣʞʛ 4 ʧʛʠʩʣʚ ʣʖʜʢʞʨʛ ʞ ʤʨʥʩʧʨʞʨʛ ʠʣʤʥʠʩ 4 ʥʛʦʛʚʖʨʭʞʠʖ. t » » » » » [ʧʞʧʨʛʢʖ] ʉʠʖʝʖʨʛʡʞ ʥʤʘʤʦʤʨʖ ʘʠʡʴʭʖʨʧʵ 4 ʦʖʝʖ ʇʞʧʨʛʢʖ ʘʠʡʴʭʞʨ ʬʛʥʞ ʗʡʤʠʞʦʤʘʠʞ ʚʘʞʙʖʨʛʡʵ ɺʘʛʦʞ ʖʘʨʤʢʤʗʞʡʵ ʗʩʚʩʨ ʝʖʥʛʦʨʱ ɶʘʨʤʢʖʨʞʭʛʧʠʞ ʝʖʠʦʤʴʨʧʵ ʤʠʣʖ ʖʘʨʤʢʤʗʞʡʵ (

 • Страница 44 из 81

  sp-75RS 44 ɺʞʧʨʖʣʬʞʤʣʣʱʟ ʦʛʜʞʢ “ʅʖʣʞʠʖ” ʨʖʠʜʛ ʢʤʜʛʨ ʗʱʨʲ ʘʠʡʴʭʛʣ ʘ ʨʤ ʘʦʛʢʵ, ʠʤʙʚʖ ʧʞʧʨʛʢʖ ʣʖʫʤʚʞʨʧʵ ʘ ʦʛʜʞʢʛ “Valet”. ɸ ʳʨʤʢ ʧʡʩʭʖʛ, ʥʤʧʡʛ ʤʠʤʣʭʖʣʞʵ ʦʛʜʞʢʖ “ʅʖʣʞʠʖ” ʧʞʧʨʛʢʖ ʘʣʤʘʲ ʥʛʦʛʟʚʛʨ ʘ ʦʛʜʞʢ “Valet”. ɺʞʧʨʖʣʬʞʤʣʣʤʛ ʘʠʡʴʭʛʣʞʛ ʦʛʜʞʢʖ Anti-HiJack (AVRTM) ɺʖʣʣʖʵ ʧʞʧʨʛʢʖ ʥʤʝʘʤʡʵʛʨ ɸʖʢ ʘʠʡʴʭʞʨʲ

 • Страница 45 из 81

  sp-75RS t [ʧʞʧʨʛʢʖ] Ů ɸ ʨʛʭʛʣʞʞ 7 ʧʛʠʩʣʚ ʠʤʦʤʨʠʞʛ ʧʞʙʣʖʡʱ ʧʞʦʛʣʱ 7 [ʗʦʛʡʤʠ] Ů ɸ ʨʛʭʛʣʞʛ 15 ʧʛʠʩʣʚ ʝʘʩʠʤʘʤʟ ʞ/ʞʡʞ ʘʞʗʦʤʧʞʙʣʖʡ ʚʤ ʤʨʠʡʴʭʛŮ ʂʞʙʖʣʞʛ ʞʣʚʞʠʖʨʤʦʖ ʣʞʵ ʪʩʣʠʬʞʞ Anti-HiJack Ů ɸ ʨʛʭʛʣʞʛ 30 ʧʛʠʩʣʚ ʢʞʙʖʣʞʛ ʞʣʚʞʠʖʨʤʦʖ ʪʖʦ Z 4 ʆʛʜʞʢ ʨʦʛʘʤʙʞ ʘ ʨʛʭʛʣʞʛ 30 ʧʛʠʩʣʚ t [ʧʞʧʨʛʢʖ] Ů ʇʞʦʛʣʖ ʥʤʧʨʤʵʣʣʤ

 • Страница 46 из 81

  sp-75RS 46 ɸʱʠʡʴʭʛʣʞʛ ʦʛʜʞʢʖ Anti-HiJack ʅʤʧʡʛ ʨʤʙʤ, ʠʖʠ ʪʩʣʠʬʞʵ Anti-HiJack (AVRTM) ʗʱʡʖ ʘʠʡʴʭʛʣʖ, ʛʛ ʗʤʡʲʮʛ ʣʛʡʲʝʵ ʗʩʚʛʨ ʤʨʠʡʴʭʞʨʲ ʧ ʥʤʢʤʯʲʴ ʗʦʛʡʤʠʖ-ʥʛʦʛʚʖʨʭʞʠʖ ʧʞʧʨʛʢʱ. ʃʖ ʳʨʖʥʛ 1 ʞʡʞ 2: 1 ʃʖʜʢʞʨʛ ʠʣʤʥʠʩ Valet ʥʦʞ ʘʠʡʴʭʛʣʣʤʢ ʝʖʜʞʙʖʣʞʞ. ʃʖ ʳʨʖʥʛ 3 ʞʡʞ 4, ʛʧʡʞ ɸʱ ʣʛ ʞʧʥʤʡʲʝʩʛʨʛ ʥʛʦʧʤʣʖʡʲʣʱʟ ʠʤʚ

 • Страница 47 из 81

  sp-75RS ʊʩʣʠʬʞʵ ʘʱʝʤʘʖ ʘʤʚʞʨʛʡʵ ʖʘʨʤʢʤʗʞʡʵ 1 ʃʖʜʢʞʨʛ ʞ ʩʚʛʦʜʞʘʖʟʨʛ ʘ ʨʛʭʛʣʞʞ 2 ʧʛʠʩʣʚ ʠʣʤʥʠʩ ʘʱʝʤʘʖ ʘʤʚʞʨʛʡʵ ʣʖ ʥʦʞʛʢʤʥʛʦʛʚʖʴʯʛʢ ʢʤʚʩʡʛ ʧʞʧʨʛʢʱ 7 [ʗʦʛʡʤʠ] Ů ɽʘʩʠʤʘʤʟ ʞ/ʞʡʞ ʘʞʗʦʤʧʞʙʣʖʡ ʘ ʨʛʭʛʣʞʞ 15 ʧʛʠʩʣʚ » ɸʠʡʴʭʖʨʧʵ ʞʣʚʞʠʖʨʤʦʱ ʢʞʙʖʴʯʞʫ ʪʖʦ ʞ V ʇʞʢʘʤʡ ʘʱʝʤʘʖ ʘʡʖʚʛʡʲʬʖ ʖʘʨʤʢʤʗʞʡʵ ʗʩʚʛʨ ʢʞʙʖʨʲ ʚʤ

 • Страница 48 из 81

  sp-75RS 48 7 [ʗʦʛʡʤʠ] Ů ʂʛʡʤʚʞʵ ʘʠʡʴʭʛʣʞʵ ʦʛʜʞʢʖ ʞ/ʞʡʞ 4 ʘʞʗʦʤʧʞʙʣʖʡʖ Ů ɸʠʡʴʭʞʨʧʵ ʞʣʚʞʠʖʨʤʦ I ʀʤʙʚʖ ʧʞʧʨʛʢʖ ʣʖʫʤʚʞʨʧʵ ʘ ʦʛʜʞʢʛ Valet ʠʖʜʚʱʟ ʦʖʝ ʥʦʞ ʘʱʠʡʴʭʛʣʞʞ ʝʖʜʞʙʖʣʞʵ ʧʞʦʛʣʖ ʗʩʚʛʨ ʥʤʚʖʘʖʨʲ 2 ʠʤʦʤʨʠʞʫ ʥʦʛʚʩʥʦʛʚʞʨʛʡʲʣʱʫ ʧʞʙʣʖʡʖ. ɸʱʠʡʴʭʛʣʞʛ 1 2 ʇʵʚʲʨʛ ʘ ʖʘʨʤʢʤʗʞʡʲ, ʘʠʡʴʭʞʨʛ ʞ ʘʱʠʡʴʭʞʨʛ ʝʖʜʞʙʖʣʞʛ. ɸ

 • Страница 49 из 81

  sp-75RS 3 ɸʘʛʚʞʨʛ ɸʖʮ ʥʛʦʧʤʣʖʡʲʣʱʟ ʠʤʚ ʤʨʠʡʴʭʛʣʞʵ ʧʞʧʨʛʢʱ ʞʡʞ ʝʖʘʤʚʧʠʤʟ ʠʤʚ “11”: ɸʠʡʴʭʞʨʛ, ʘʱʠʡʴʭʞʨʛ ʞ ʘʣʤʘʲ ʘʠʡʴʭʞʨʛ ʝʖʜʞʙʖʣʞʛ. ɸ ʨʛʭʛʣʞʛ 15 ʧʛʠʩʣʚ ʣʖʜʢʞʨʛ ʞ ʤʨʥʩʧʨʞʨʛ ʠʣʤʥʤʭʣʱʟ ʘʱʠʡʴʭʖʨʛʡʲ Valet ʠʤʡʞʭʛʧʨʘʤ ʦʖʝ, ʦʖʘʣʤʛ 1-ʟ ʬʞʪʦʛ ɸʖʮʛʙʤ ʥʛʦʧʤʣʖʡʲʣʤʙʤ ʠʤʚʖ (ʝʖʘʤʚʧʠʖʵ ʩʧʨʖʣʤʘʠʖ – 1 ʦʖʝ), ʝʖʨʛʢ

 • Страница 50 из 81

  sp-75RS 50 8 ɸ ʨʛʭʛʣʞʛ 15 ʧʛʠʩʣʚ ʥʤʧʡʛ 2-ʫ ʧʞʙʣʖʡʤʘ ʧʞʦʛʣʱ ʣʖʜʢʞʨʛ ʞ ʤʨʥʩʧʨʞʨʛ ʠʣʤʥʤʭʣʱʟ ʘʱʠʡʴʭʖʨʛʡʲ Valet ʠʤʡʞʭʛʧʨʘʤ ʦʖʝ, ʦʖʘʣʤʛ 2-ʟ ʬʞʪʦʛ ɸʖʮʛʙʤ ʣʤʘʤʙʤ ʥʛʦʧʤʣʖʡʲʣʤʙʤ ʠʤʚʖ. t [ʧʞʧʨʛʢʖ] » ʇʞʦʛʣʖ ʥʤʚʖʧʨ ʧʤʤʨʘʛʨʧʨʘʩʴʯʛʛ ʠʤʡʞʭʛʧʨʘʤ ʧʞʙʣʖʡʤʘ 9 ɸʠʡʴʭʞʨʛ ʝʖʜʞʙʖʣʞʛ. t [ʧʞʧʨʛʢʖ] » 1 ʠʤʦʤʨʠʞʟ ʞ 1 ʚʡʞʣʣʱʟ

 • Страница 51 из 81

  sp-75RS ɶʘʖʦʞʟʣʤʛ ʧʣʵʨʞʛ ʧʞʧʨʛʢʱ ʧ ʤʫʦʖʣʱ ʧ ʥʤʢʤʯʲʴ ʥʛʦʧʤʣʖʡʲʣʤʙʤ ʠʤʚʖ 1 ʄʨʠʦʤʟʨʛ ʚʘʛʦʲ ʠʡʴʭʤʢ. t [ʧʞʧʨʛʢʖ] Ů ɸʠʡʴʭʞʨʧʵ ʧʞʦʛʣʱ Ů ʃʖʭʣʩʨ ʢʞʙʖʨʲ ʩʠʖʝʖʨʛʡʞ ʥʤʘʤʦʤʨʖ Ů ʃʖʭʣʛʨ ʢʞʙʖʨʲ ʘʣʩʨʦʞʧʖʡʤʣʣʤʛ ʤʧʘʛʯʛʣʞʛ (ʤʥʬʞʵ) Ů ʇʘʛʨʤʚʞʤʚʣʱʟ ʞʣʚʞʠʖʨʤʦ (ʇɾɺ) ʧʞʧʨʛʢʱ ʣʖʭʣʛʨ ʭʖʧʨʤ ʢʞʙʖʨʲ 7 [ʗʦʛʡʤʠ] Ů ʂʛʡʤʚʞʵ

 • Страница 52 из 81

  sp-75RS 52 ʅʆʄɹʆɶʂʂɾʆʉɻʂʑɻ ʊʉʃʀʌɾɾ ʇɾʇʈɻʂʑ ʅʖʧʧʞʘʣʖʵ ʥʤʧʨʖʣʤʘʠʖ ʧʞʧʨʛʢʱ ʣʖ ʤʫʦʖʣʩ 1 ɸʱʠʡʴʭʞʨʛ ʝʖʜʞʙʖʣʞʛ, ʘʱʟʚʞʨʛ ʞʝ ʖʘʨʤʢʤʗʞʡʵ ʞ ʝʖʠʦʤʟʨʛ ʘʧʛ ʚʘʛʦʞ, ʠʖʥʤʨ ʞ ʗʖʙʖʜʣʞʠ. t [ʧʞʧʨʛʢʖ] » 1 ʧʞʙʣʖʡ ʧʞʦʛʣʱ » ʇʘʛʨʤʚʞʤʚʣʱʟ ʞʣʚʞʠʖʨʤʦ (ʇɾɺ) ʧʞʧʨʛʢʱ ʣʖʭʣʛʨ ʭʖʧʨʤ ʢʞʙʖʨʲ 7 [ʗʦʛʡʤʠ] » 1 ʝʘʩʠʤʘʤʟ ʞ/ʞʡʞ ʘʞʗʦʤʧʞʙʣʖʡ »

 • Страница 53 из 81

  sp-75RS ʊʩʣʠʬʞʵ ʖʘʨʤʢʖʨʞʭʛʧʠʤʟ (ʥʖʧʧʞʘʣʤʟ) ʥʤʧʨʖʣʤʘʠʞ ʧʞʧʨʛʢʱ ʣʖ ʤʫʦʖʣʩ ʵʘʡʵʛʨʧʵ ʥʦʤʙʦʖʢʢʞʦʩʛʢʤʟ ʞ ʢʤʜʛʨ ʗʱʨʲ ʘʠʡʴʭʛʣʖ. ɺʡʵ ʳʨʤʙʤ – ʤʗʦʖʨʞʨʛʧʲ ʠ ʢʖʧʨʛʦʩʩʧʨʖʣʤʘʯʞʠʩ ʞʡʞ ʧʢʤʨʦʞʨʛ ʦʖʝʚʛʡ “ʅʦʤʙʦʖʢʢʞʦʩʛʢʱʛ ʪʩʣʠʬʞʞ” ʘ “ɾʣʧʨʦʩʠʬʞʞ ʥʤ ʩʧʨʖʣʤʘʠʛ”. ʅʖʧʧʞʘʣʖʵ ʗʡʤʠʞʦʤʘʠʖ ʚʘʞʙʖʨʛʡʵ ɸʱ ʢʤʜʛʨʛ ʝʖʥʦʤʙʦʖʢʢʞʦʤʘʖʨʲ

 • Страница 54 из 81

  sp-75RS 54 t [ʧʞʧʨʛʢʖ] » ɸʠʡʴʭʖʨʧʵ ʥʦʛʚʩʥʦʛʚʞʨʛʡʲʣʱʛ ʧʞʙʣʖʡʱ ʧʞʦʛʣʱ ʘ ʨʛʭʛʣʞʛ 10 ʧʛʠʩʣʚ. 5 ɻʧʡʞ ʧʞʧʨʛʢʖ ʣʛ ʗʱʡʖ ʧʣʵʨʖ ʧ ʤʫʦʖʣʱ, ʨʤ ʥʛʦʛʟʚʛʨ ʘ ʦʛʜʞʢ ʨʦʛʘʤʙʞ. t [ʧʞʧʨʛʢʖ] » ɸʠʡʴʭʞʨʧʵ ʧʞʦʛʣʖ ʣʖ 30 ʧʛʠʩʣʚ » ɸʠʡʴʭʞʨʧʵ ʢʞʙʖʣʞʛ ʩʠʖʝʖʨʛʡʛʟ ʥʤʘʤʦʤʨʤʘ ʣʖ 30 ʧʛʠʩʣʚ » ɸʠʡʴʭʞʨʧʵ ʢʞʙʖʣʞʛ ʘʣʩʨʦʞʧʖʡʤʣʣʤʙʤ

 • Страница 55 из 81

  sp-75RS 7 ʃʖʜʢʞʨʛ ʞ ʤʨʥʩʧʨʞʨʛ ʠʣʤʥʠʩ 5 ʤʚʞʣ ʦʖʝ. t » » » » [ʧʞʧʨʛʢʖ] 2 ʧʞʙʣʖʡʖ ʧʞʦʛʣʱ ʉʠʖʝʖʨʛʡʞ ʥʤʘʤʦʤʨʖ ʘʠʡʴʭʖʨʧʵ 2 ʦʖʝʖ ɸʱʠʡʴʭʖʨʧʵ ʬʛʥʞ ʗʡʤʠʞʦʤʘʠʞ ʚʘʞʙʖʨʛʡʵ ɺʘʛʦʞ ʖʘʨʤʢʤʗʞʡʵ ʗʩʚʩʨ ʤʨʠʦʱʨʱ 7 [ʗʦʛʡʤʠ] » 2 ʝʘʩʠʤʘʱʫ ʞ/ʞʡʞ ʘʞʗʦʤʧʞʙʣʖʡʖ » ɸʠʡʴʭʖʨʧʵ ʞʣʚʞʠʖʨʤʦʱ `, T ɻʧʡʞ ʥʛʦʛʚʖʨʭʞʠ ʣʛʞʧʥʦʖʘʛʣ ʞʡʞ

 • Страница 56 из 81

  sp-75RS 56 7 [ʗʦʛʡʤʠ] » ʂʞʙʖʣʞʛ ʣʖ ʞʣʚʞʠʖʨʤʦʛ T ʘ ʨʛʭʛʣʞʞ 30 ʧʛʠʩʣʚ ʭʖʧʨʞ 2 ʍʛʦʛʝ 30 ʧʛʠʩʣʚ ʧʞʧʨʛʢʖ ʖʘʨʤʢʖʨʞʭʛʧʠʞ ʘʧʨʖʣʛʨ ʘ ʦʛʜʞʢ ʤʫʦʖʣʱ. t [ʧʞʧʨʛʢʖ] » 1 ʧʞʙʣʖʡ ʧʞʦʛʣʱ » ʉʠʖʝʖʨʛʡʞ ʥʤʘʤʦʤʨʖ ʘʠʡʴʭʖʨʧʵ 1 ʦʖʝ, » ɸʠʡʴʭʖʨʧʵ ʬʛʥʞ ʗʡʤʠʞʦʤʘʠʞ ʚʘʞʙʖʨʛʡʵ, » ɺʘʛʦʞ ʖʘʨʤʢʤʗʞʡʵ ʗʩʚʩʨ ʝʖʥʛʦʨʱ, » ʇʘʛʨʤʚʞʤʚʣʱʟ

 • Страница 57 из 81

  sp-75RS 7 [ʗʦʛʡʤʠ] » 2 ʝʘʩʠʤʘʱʫ ʞ/ʞʡʞ ʘʞʗʦʤʧʞʙʣʖʡʖ » ɸʠʡʴʭʖʨʧʵ ʞʣʚʞʠʖʨʤʦʱ , T ʞ ` G ɻʧʡʞ ʘʠʡʴʭʛʣʖ ʪʩʣʠʬʞʵ ʖʘʨʤʢʖʨʞʭʛʧʠʤʟ ʥʤʘʨʤʦʣʤʟ ʥʤʧʨʖʣʤʘʠʞ ʣʖ ʤʫʦʖʣʩ, ʨʤ ʣʖʭʣʛʨʧʵ ʤʨʧʭʛʨ ʘʦʛʢʛʣʞ ʥʛʦʛʚ ʥʤʘʨʤʦʣʤʟ ʥʤʧʨʖʣʤʘʠʤʟ ʧʞʧʨʛʢʱ ʣʖ ʤʫʦʖʣʩ. ɻʧʡʞ ʥʦʞ ʧʣʵʨʞʞ ʧʞʧʨʛʢʱ ʧ ʤʫʦʖʣʱ ɸʱ ʩʧʡʱʮʞʨʛ 4 ʞʡʞ 5 ʧʞʙʣʖʡʤʘ ʧʞʦʛʣʱ ʞ

 • Страница 58 из 81

  sp-75RS 58 ʊʩʣʠʬʞʵ ʝʖʯʞʨʱ ʤʨ ʡʤʜʣʱʫ ʧʦʖʗʖʨʱʘʖʣʞʟ FAPCTM ɺʡʵ ʨʤʙʤ ʭʨʤʗʱ ʥʤ ʘʤʝʢʤʜʣʤʧʨʞ ʞʝʗʛʜʖʨʲ ʭʖʧʨʱʫ ʡʤʜʣʱʫ ʧʦʖʗʖʨʱʘʖʣʞʟ ʧʞʧʨʛʢʱ, ʘʱʝʘʖʣʣʱʫ ʣʛʞʧʥʦʖʘʣʱʢ ʠʤʣʬʛʘʱʢ ʘʱʠʡʴʭʖʨʛʡʛʢ, ʦʖʧʠʖʨʖʢʞ ʙʦʤʢʖ ʞ ʨ.ʚ. ʚʖʣʣʖʵ ʧʞʧʨʛʢʖ ʞʧʥʤʡʲʝʩʛʨ ʩʧʤʘʛʦʮʛʣʧʨʘʤʘʖʣʣʩʴ ʪʩʣʠʬʞʴ ʝʖʯʞʨʱ ʤʨ ʡʤʜʣʱʫ ʧʦʖʗʖʨʱʘʖʣʞʟ, ʠʤʨʤʦʖʵ

 • Страница 59 из 81

  sp-75RS t [ʧʞʧʨʛʢʖ] » ʄʨʥʞʦʖʣʞʛ ʝʖʢʠʤʘ ʚʘʛʦʛʟ 7 » ɸʠʡʴʭʞʨʧʵ ʞʣʚʞʠʖʨʤʦ ʊʩʣʠʬʞʵ “ʌʛʣʨʦʖʡʲʣʤʙʤ ʝʖʢʠʖ” [ʗʦʛʡʤʠ] ` ɻʧʡʞ ʥʦʤʞʝʘʛʚʛʣʱ ʣʛʤʗʫʤʚʞʢʱʛ ʥʤʚʠʡʴʭʛʣʞʵ ʞ ʝʖʥʦʤʙʦʖʢʢʞʦʤʘʖʣʱ ʧʤʤʨʘʛʨʧʨʘʩʴʯʞʛ ʪʩʣʠʬʞʞ, ʧʞʧʨʛʢʖ ʧʢʤʜʛʨ ʨʖʠʜʛ ʘʱʥʤʡʣʵʨʲ ʪʩʣʠʬʞʞ ʬʛʣʨʦʖʡʲʣʤʙʤ ʝʖʢʠʖ. ʅʦʞ ʦʩʭʣʤʢ ʝʖʥʞʦʖʣʞʞ ʞʡʞ ʤʨʥʞʦʖʣʞʞ ʚʘʛʦʞ

 • Страница 60 из 81

  sp-75RS 60 ʊʉʃʀʌɾɾ ɺɾʇʈɶʃʌɾʄʃʃʄɹʄ ɽɶʅʉʇʀɶ ɺɸɾɹɶʈɻʁʕ ʊʩʣʠʬʞʵ ʚʞʧʨʖʣʬʞʤʣʣʤʙʤ ʝʖʥʩʧʠʖ ʥʤʝʘʤʡʵʛʨ ʚʞʧʨʖʣʬʞʤʣʣʤ ʝʖʥʩʧʨʞʨʲ ʚʘʞʙʖʨʛʡʲ ʖʘʨʤʢʤʗʞʡʵ ʞ ʠʤʣʨʦʤʡʞʦʤʘʖʨʲ ʛʙʤ ʦʖʗʤʨʩ ʘ ʨʛʭʛʣʞʛ ʝʖʥʦʤʙʦʖʢʢʞʦʤʘʖʣʣʤʙʤ ʥʛʦʞʤʚʖ ʘʦʛʢʛʣʞ. ʓʨʤ ʥʤʝʘʤʡʵʛʨ ʝʖʦʖʣʛʛ ʥʦʤʙʦʛʘʖʨʲ ʚʘʞʙʖʨʛʡʲ ʖʘʨʤʢʤʗʞʡʵ, ʖ ʨʖʠʜʛ ʩʧʨʖʣʖʘʡʞʘʖʨʲ

 • Страница 61 из 81

  sp-75RS ʃʖʭʖʡʤ ʚʘʞʜʛʣʞʵ ʥʤʧʡʛ ʚʞʧʨʖʣʬʞʤʣʣʤʙʤ ʝʖʥʩʧʠʖ ʚʘʞʙʖʨʛʡʵ ʖʘʨʤʢʤʗʞʡʵ ɺʖʣʣʖʵ ʧʞʧʨʛʢʖ ʥʤʝʘʤʡʵʛʨ ɸʖʢ ʧʛʧʨʲ ʘ ʖʘʨʤʢʤʗʞʡʲ ʧ ʚʘʞʙʖʨʛʡʛʢ, ʦʖʗʤʨʖʴʯʞʢ ʣʖ ʫʤʡʤʧʨʤʢ ʫʤʚʩ ʥʤʚ ʩʥʦʖʘʡʛʣʞʛʢ ʧʞʧʨʛʢʱ ʚʞʧʨʖʣʬʞʤʣʣʤʙʤ ʝʖʥʩʧʠʖ, ʞ ʣʖʭʖʨʲ ʚʘʞʜʛʣʞʛ, ʣʛ ʘʱʠʡʴʭʖʵ ʥʛʦʛʚ ʳʨʞʢ ʚʞʧʨʖʣʬʞʤʣʣʤ ʝʖʥʩʯʛʣʣʱʟ ʚʘʞʙʖʨʛʡʲ. ɺʡʵ ʳʨʤʙʤ:

 • Страница 62 из 81

  sp-75RS 62 ʊʩʣʠʬʞʵ “Safe Start” (ʥʦʤʬʛʚʩʦʖ ʥʦʤʘʛʦʠʞ “ʡʤʙʞʭʛʧʠʤʟ ʣʛʟʨʦʖʡʞ” ʚʡʵ ʖʘʨʤʢʤʗʞʡʛʟ ʧ ʦʩʭʣʤʟ ʠʤʦʤʗʠʤʟ ʥʛʦʛʚʖʭ) ɾʣʪʤʦʢʖʬʞʵ, ʥʦʞʘʛʚʛʣʣʖʵ ʘ ʚʖʣʣʤʢ ʦʖʝʚʛʡʛ, ʠʖʧʖʛʨʧʵ ʨʤʡʲʠʤ ʖʘʨʤʢʤʗʞʡʛʟ ʧ ʦʩʭʣʤʟ ʠʤʦʤʗʠʤʟ ʥʛʦʛʚʖʭ. 1 2 ʅʤʧʨʖʘʲʨʛ ʖʘʨʤʢʤʗʞʡʲ ʣʖ ʧʨʤʵʣʤʭʣʱʟ ʨʤʦʢʤʝ. ʅʤʘʛʦʣʞʨʛ ʠʡʴʭ ʘ ʝʖʢʠʛ ʝʖʜʞʙʖʣʞʵ ʘ

 • Страница 63 из 81

  sp-75RS ɻʧʡʞ ʧʞʧʨʛʢʖ ʧʦʖʗʖʨʱʘʖʡʖ ʥʤʧʡʛ ʥʤʧʨʖʣʤʘʠʞ ʣʖ ʤʫʦʖʣʩ ʤʨ ʤʨʠʦʱʘʖʣʞʵ ʠʖʥʤʨʖ, ʚʘʛʦʞ, ʘʠʡʴʭʛʣʞʵ ʝʖʜʞʙʖʣʞʵ ʞʡʞ ʤʨʠʡʴʭʛʣʞʵ/ʘʠʡʴʭʛʣʞʵ ʥʞʨʖʣʞʵ ʧʞʧʨʛʢʱ, ʨʤ ʞʝ ʧʤʤʗʦʖʜʛʣʞʟ ʗʛʝʤʥʖʧʣʤʧʨʞ ʪʩʣʠʬʞʵ “Safe Start” ʗʩʚʛʨ ʤʨʢʛʣʛʣʖ ʞ ʚʞʧʨʖʣʬʞʤʣʣʱʟ ʞʡʞ ʖʘʨʤʢʖʨʞʭʛʧʠʞʟ ʝʖʥʩʧʠ ʖʘʨʤʢʤʗʞʡʵ ʣʛ ʗʩʚʛʨ ʗʤʡʛʛ ʘʤʝʢʤʜʛʣ. ʅʦʞ

 • Страница 64 из 81

  sp-75RS 64 t [ʧʞʧʨʛʢʖ] » 1 ʧʞʙʣʖʡ ʧʞʦʛʣʱ » ʉʠʖʝʖʨʛʡʞ ʥʤʘʤʦʤʨʖ ʘʠʡʴʭʖʨʧʵ 1 ʦʖʝ » ʇɾɺ ʧʞʧʨʛʢʱ ʣʖʭʣʛʨ ʢʛʚʡʛʣʣʤ ʢʞʙʖʨʲ 7 [ʗʦʛʡʤʠ] » 1 ʠʤʦʤʨʠʞʟ ʧʞʙʣʖʡ ʚʞʣʖʢʞʠʖ ʞ/ʞʡʞ 1 ʦʖʝ ʘʠʡʴʭʞʨʧʵ ʘʧʨʦʤʛʣʣʱʟ ʘʞʗʦʖʨʤʦ » ʍʖʧʱ ʣʖʭʣʩʨ ʥʤʠʖʝʱʘʖʨʲ ʣʤʘʱʟ ʤʗʦʖʨʣʱʟ ʤʨʧʭʛʨ ʘʦʛʢʛʣʞ ʦʖʗʤʨʱ ʚʘʞʙʖʨʛʡʵ (30 ʢʞʣʩʨ). ɺʘʞʙʖʨʛʡʲ ʗʩʚʛʨ

 • Страница 65 из 81

  sp-75RS t [ʧʞʧʨʛʢʖ] » ʇʞʧʨʛʢʖ ʚʞʧʨʖʣʬʞʤʣʣʤʙʤ ʝʖʥʩʧʠʖ ʤʨʠʡʴʭʛʣʖ 7 [ʗʦʛʡʤʠ] » ʅʦʤʝʘʩʭʞʨ ʢʛʡʤʚʞʵ ʘʱʠʡʴʭʛʣʞʵ ʦʛʜʞʢʤʘ ʞ/ʞʡʞ ʣʖ 2 ʧʛʠʩʣʚʱ ʘʠʡʴʭʞʨʧʵ ʘʧʨʦʤʛʣʣʱʟ ʘʞʗʦʖʨʤʦ ʥʛʦʛʚʖʨʭʞʠʖ » ɾʧʭʛʝʣʛʨ ʧʞʢʘʤʡ » ʍʖʧʱ ʣʖʭʣʩʨ ʥʤʠʖʝʱʘʖʨʲ ʨʛʠʩʯʛʛ ʘʦʛʢʵ. \ ʊʩʣʠʬʞʵ “Turbo Cooldown”. ɶʘʨʤʢʖʨʞʭʛʧʠʖʵ ʠʤʦʤʗʠʖ ʥʛʦʛʠʡʴʭʛʣʞʵ

 • Страница 66 из 81

  sp-75RS 66 7 [ʗʦʛʡʤʠ] » 1 ʠʤʦʤʨʠʞʟ ʧʞʙʣʖʡ ʚʞʣʖʢʞʠʖ ʞ/ʞʡʞ 1 ʦʖʝ ʘʠʡʴʭʞʨʧʵ ʘʧʨʦʤʛʣʣʱʟ ʘʞʗʦʖʨʤʦ » ʍʖʧʱ ʣʖʭʣʩʨ ʥʤʠʖʝʱʘʖʨʲ ʤʗʦʖʨʣʱʟ ʤʨʧʭʛʨ ʘʦʛʢʛʣʞ ʦʖʗʤʨʱ ʦʛʜʞʢʖ Turbo (ʝʖʘʤʚʧʠʖʵ ʣʖʧʨʦʤʟʠʖ - 3 ʢʞʣʩʨʱ). ɺʘʞʙʖʨʛʡʲ ʖʘʨʤʢʤʗʞʡʵ ʗʩʚʛʨ ʥʦʤʚʤʡʜʖʨʲ ʦʖʗʤʨʖʨʲ ʣʖ ʫʤʡʤʧʨʤʢ ʫʤʚʩ ʥʤʚ ʩʥʦʖʘʡʛʣʞʛʢ ʧʞʧʨʛʢʱ ʚʞʧʨʖʣʬʞʤʣʣʤʙʤ

 • Страница 67 из 81

  sp-75RS ɺʞʖʙʣʤʧʨʞʠʖ ʥʦʞʭʞʣ ʘʱʠʡʴʭʛʣʞʵ ʚʘʞʙʖʨʛʡʵ. 1 2 3 4 ʅʦʞ ʘʱʠʡʴʭʛʣʣʤʢ ʝʖʜʞʙʖʣʞʞ ʣʖʜʢʞʨʛ ʞ ʩʚʛʦʜʞʘʖʟʨʛ ʘ ʣʖʜʖʨʤʢ ʥʤʡʤʜʛʣʞʞ ʠʣʤʥʠʩ Valet (ʧʞʧʨʛʢʖ ʚʤʡʜʣʖ ʗʱʨʲ ʧʣʵʨʖ ʧ ʤʫʦʖʣʱ ʞ ʪʩʣʠʬʞʵ Anti-HiJack ʚʤʡʜʣʖ ʗʱʨʲ ʤʨʠʡʴʭʛʣʖ). ʅʦʤʚʤʡʜʖʵ ʩʚʛʦʜʞʘʖʨʲ ʘ ʣʖʜʖʨʤʢ ʥʤʡʤʜʛʣʞʞ ʠʣʤʥʠʩ Valet, ʘʠʡʴʭʞʨʛ ʞ ʘʱʠʡʴʭʞʨʛ

 • Страница 68 из 81

  sp-75RS 68 ʊʉʃʀʌɾɾ ɶɸʈʄʂɶʈɾʍɻʇʀʄɹʄ ɽɶʅʉʇʀɶ ɺɸɾɹɶʈɻʁʕ ɺʖʣʣʱʛ ʪʩʣʠʬʞʞ ʚʤʡʜʣʱ ʞʧʥʤʡʲʝʤʘʖʨʲʧʵ ʨʤʡʲʠʤ ʘ ʨʤʢ ʧʡʩʭʖʛ, ʛʧʡʞ ʖʘʨʤʢʤʗʞʡʲ ʥʦʞʥʖʦʠʤʘʖʣ ʣʖ ʩʡʞʬʛ. ʃʞʠʤʙʚʖ ʣʛ ʞʧʥʤʡʲʝʩʟʨʛ ʚʖʣʣʱʛ ʪʩʣʠʬʞʞ, ʠʤʙʚʖ ʖʘʨʤʢʤʗʞʡʲ ʥʦʞʥʖʦʠʤʘʖʣ ʘ ʝʖʠʦʱʨʤʢ ʥʤʢʛʯʛʣʞʞ, ʣʖʥʦʞʢʛʦ, ʘ ʙʖʦʖʜʛ. ɸʱ ʢʤʜʛʨʛ ʞʧʥʤʡʲʝʤʘʖʨʲ ʧʡʛʚʩʴʯʞʛ ʪʩʣʠʬʞʞ

 • Страница 69 из 81

  sp-75RS 4 ʅʤʧʡʛʚʤʘʖʨʛʡʲʣʤ ʣʖʜʞʢʖʟʨʛ ʠʣʤʥʠʩ 2 ʥʛʦʛʚʖʨʭʞʠʖ ʚʡʵ ʞʝʢʛʣʛʣʞʵ ʣʖʧʨʦʤʟʠʞ ʘʱʗʦʖʣʣʤʙʤ ʦʛʜʞʢʖ ʘ ʧʡʛʚʩʴʯʛʢ ʥʤʦʵʚʠʛ: ʈʖʟʢʛʦʣʱʟ ʝʖʥʩʧʠ (ʝʣʖʭʛʣʞʵ ʧʤʤʨʘʛʨʧʨʘʩʴʨ ʞʣʨʛʦʘʖʡʩ ʘʦʛʢʛʣʞ ʘ ʭʖʧʖʫ) OFF (ʘʱʠʡʴʭʛʣ) 1 234 6 24 OFF ... ɶʘʨʤʢʖʨʞʭʛʧʠʞʟ ʝʖʥʩʧʠ ʥʤ ʨʛʢʥʛʦʖʨʩʦʛ OFF (ɜɵɤɥɸɱɟɧ) -10oɋ 

 • Страница 70 из 81

  70 sp-75RS ɻʧʡʞ ʧʞʧʨʛʢʖ ʩʧʨʖʣʤʘʡʛʣʖ ʣʖ ʖʘʨʤʢʤʗʞʡʛ ʧ ʦʩʭʣʤʟ ʠʤʦʤʗʠʤʟ ʥʛʦʛʚʖʭ, ʨʤ ʚʡʵ ʞʧʥʤʡʲʝʤʘʖʣʞʵ ʡʴʗʤʟ ʞʝ ʪʩʣʠʬʞʟ ʖʘʨʤʢʖʨʞʭʛʧʠʤʙʤ ʝʖʥʩʧʠʖ ʚʘʞʙʖʨʛʡʵ ʣʛʤʗʫʤʚʞʢʤ ʗʩʚʛʨ ʠʖʜʚʱʟ ʦʖʝ ʥʛʦʛʚ ʥʤʧʨʖʣʤʘʠʤʟ ʧʞʧʨʛʢʱ ʣʖ ʤʫʦʖʣʩ ʘʱʥʤʡʣʞʨʲ ʥʦʤʬʛʚʩʦʩ “Safe Start”. ʄʥʞʧʖʣʞʛ ʦʖʗʤʨʱ ʪʩʣʠʬʞʟ ʖʘʨʤʢʖʨʞʭʛʧʠʤʙʤ ʝʖʥʩʧʠʖ

 • Страница 71 из 81

  sp-75RS ɺʡʵ ʤʨʠʡʴʭʛʣʞʵ ʚʖʣʣʤʟ ʪʩʣʠʬʞʞ ʧʡʛʚʩʛʨ ʘʠʡʴʭʞʨʲ ʝʖʜʞʙʖʣʞʛ (ʩʠʖʝʖʨʛʡʞ ʥʤʘʤʦʤʨʖ ʘʠʡʴʭʖʨʧʵ ʨʦʞ ʦʖʝʖ) ʡʞʗʤ ʚʞʧʨʖʣʬʞʤʣʣʤ ʤʨʠʡʴʭʞʨʲ ʪʩʣʠʬʞʴ ʝʖʥʩʧʠʖ ʚʘʞʙʖʨʛʡʵ ʥʤ ʨʖʟʢʛʦʩ ʥʤ ʤʥʞʧʖʣʣʤʟ ʘʱʮʛ ʥʦʤʬʛʚʩʦʛ. ʊʩʣʠʬʞʵ ʖʘʨʤʢʖʨʞʭʛʧʠʤʙʤ ʝʖʥʩʧʠʖ ʥʤ ʨʖʟʢʛʦʩ ʦʖʗʤʨʖʛʨ ʨʤʡʲʠʤ ʥʦʞ ʘʠʡʴʭʛʣʣʤʟ ʤʫʦʖʣʛ. ɻʧʡʞ ʘʤ ʘʦʛʢʵ

 • Страница 72 из 81

  72 sp-75RS ɽʃɶʍɻʃɾʕ ʇɾɹʃɶʁʄɸ ʇɾʇʈɻʂʑ ɽʣʖʭʛʣʞʵ ʧʞʙʣʖʡʤʘ ʧʘʛʨʤʚʞʤʚʣʤʙʤ ʞʣʚʞʠʖʨʤʦʖ ʍʖʧʨʤ ʢʞʙʖʛʨ ɾʚʛʨ ʤʨʧʭʛʨ ʘʦʛʢʛʣʞ ʥʛʦʛʚ ʥʖʧʧʞʘʣʤʟ ʥʤʧʨʖʣʤʘʠʤʟ ʧʞʧʨʛʢʱ ʘ ʦʛʜʞʢ ʤʫʦʖʣʱ ʂʛʚʡʛʣʣʤ ʢʞʙʖʛʨ ʇʞʧʨʛʢʖ ʣʖʫʤʚʞʨʧʵ ʘ ʦʛʜʞʢʛ ʤʫʦʖʣʱ ʄʭʛʣʲ ʢʛʚʡʛʣʣʤ ʢʞʙʖʛʨ ɸʠʡʴʭʛʣ ʦʛʜʞʢ ʥʖʧʧʞʘʣʤʟ ʗʡʤʠʞʦʤʘʠʞ ʚʘʞʙʖʨʛʡʵ ɹʤʦʞʨ ʥʤʧʨʤʵʣʣʤ

 • Страница 73 из 81

  sp-75RS ɽʣʖʭʛʣʞʵ ʧʞʙʣʖʡʤʘ ʩʠʖʝʖʨʛʡʛʟ ʥʤʘʤʦʤʨʖ 1 ʘʧʥʱʮʠʖ ʇʞʧʨʛʢʖ ʥʤʧʨʖʘʡʛʣʖ ʣʖ ʤʫʦʖʣʩ 2 ʘʧʥʱʮʠʞ ʇʞʧʨʛʢʖ ʧʣʵʨʖ ʧ ʤʫʦʖʣʱ 2 ʘʧʥʱʮʠʞ ʥʦʞ ʘʠʡʴʭʛʣʣʤʟ ʄʨʠʡʴʭʛʣʖ ʝʤʣʖ ʥʦʛʚʩʥʦʛʜʚʛʣʞʵ ʚʖʨʭʞʠʤʘ ʤʫʦʖʣʛ 3 ʘʧʥʱʮʠʞ ʄʚʣʖ ʞʝ ʚʘʛʦʛʟ, ʠʖʥʤʨ ʞʡʞ ʗʖʙʖʜʣʞʠ ʤʨʠʦʱʨʱ ʥʦʞ ʥʤʧʨʖʣʤʘʠʛ ʧʞʧʨʛʢʱ ʣʖ ʤʫʦʖʣʩ 3 ʘʧʥʱʮʠʞ ʥʦʞ ʘʠʡʴʭʛʣʣʤʟ

 • Страница 74 из 81

  74 sp-75RS ʈɻʋʃɾʍɻʇʀʄɻ ʄɷʇʁʉɼɾɸɶʃɾɻ ɺʡʵ ʥʦʖʘʞʡʲʣʤʙʤ ʞ ʣʖʚʛʜʣʤʙʤ ʪʩʣʠʬʞʤʣʞʦʤʘʖʣʞʵ ʖʘʨʤʧʞʙʣʖʡʞʝʖʬʞʞ ʣʛʤʗʫʤʚʞʢʤ: 1. ʇʡʛʚʞʨʲ ʝʖ ʧʤʧʨʤʵʣʞʛʢ ʠʤʣʬʛʘʱʫ ʘʱʠʡʴʭʖʨʛʡʛʟ ʚʘʛʦʛʟ (ʩʥʦʖʘʡʛʣʞʛ ʧʖʡʤʣʣʱʢ ʧʘʛʨʤʢ), ʠʖʥʤʨʖ ʞ ʗʖʙʖʜʣʞʠʖ. ʆʛʠʤʢʛʣʚʩʛʨʧʵ ʦʛʙʩʡʵʦʣʤ ʧʢʖʝʱʘʖʨʲ ʠʤʣʬʛʘʱʛ ʘʱʠʡʴʭʖʨʛʡʞ, ʘ ʧʡʩʭʖʛ ʣʛʞʧʥʦʖʘʣʤʧʨʞ

 • Страница 75 из 81

  sp-75RS ʋʆɶʃɻʃɾɻ, ʈʆɶʃʇʅʄʆʈɾʆʄɸɶʃɾɻ, ʆɻʇʉʆʇ, ʉʈɾʁɾɽɶʌɾʕ ɶʘʨʤʧʞʙʣʖʡʞʝʖʬʞʴ ʦʛʠʤʢʛʣʚʩʛʨʧʵ ʫʦʖʣʞʨʲ ʘ ʧʠʡʖʚʧʠʞʫ ʞʡʞ ʚʤʢʖʮʣʞʫ ʩʧʡʤʘʞʵʫ ʥʤ ʙʦʩʥʥʛ «ʁ» ɹʄʇʈ 15150 ʞ ʥʦʞ ʣʛʤʗʫʤʚʞʢʤʧʨʞ ʨʦʖʣʧʥʤʦʨʞʦʤʘʖʨʲ ʡʴʗʱʢ ʘʞʚʤʢ ʙʦʖʜʚʖʣʧʠʤʙʤ ʨʦʖʣʧʥʤʦʨʖ ʘ ʤʦʞʙʞʣʖʡʲʣʤʟ ʝʖʘʤʚʧʠʤʟ ʩʥʖʠʤʘʠʛ ʥʤ ʙʦʩʥʥʛ «ɼ2» ɹʄʇʈ 15150 ʧ ʩʭʛʨʤʢ

 • Страница 76 из 81

  76 sp-75RS ɹɶʆɶʃʈɾɾ ʅʄʇʈɶɸʏɾʀɶ ɹʖʦʖʣʨʞʟʣʤʛ ʤʗʧʡʩʜʞʘʖʣʞʛ ʚʖʣʣʤʙʤ ʘʞʚʖ ʤʗʤʦʩʚʤʘʖʣʞʵ ʤʧʩʯʛʧʨʘʡʵʛʨʧʵ ʥʦʛʚʥʦʞʵʨʞʛʢ, ʤʧʩʯʛʧʨʘʡʵʴʯʞʢ ʛʙʤ ʥʦʤʚʖʜʩ ʧ ʩʭʛʨʤʢ ʩʧʡʤʘʞʟ, ʩʠʖʝʖʣʣʱʫ ʣʞʜʛ. ʀʖʭʛʧʨʘʤ ʩʧʨʖʣʤʘʠʞ ʤʗʤʦʩʚʤʘʖʣʞʵ ʥʤʚʨʘʛʦʜʚʖʛʨʧʵ ʧʤʤʨʘʛʨʧʨʘʩʴʯʞʢʞ ʙʖʦʖʣʨʞʟʣʱʢʞ ʚʤʠʩʢʛʣʨʖʢʞ ʪʞʦʢʱ-ʩʧʨʖʣʤʘʯʞʠʖ. ʉʧʡʤʘʞʵ

 • Страница 77 из 81

  sp-75RS ʇɸɻɺɻʃɾʕ ʄɷ ʉʇʈɶʃʄɸʀɻ ɶʘʨʤʢʤʗʞʡʲ ɺʖʨʖ ʩʧʨʖʣʤʘʠʞ ʊʞʦʢʖ ʩʧʨʖʣʤʘʯʞʠ ʇʫʛʢʖ ʦʖʧʥʤʡʤʜʛʣʞʵ ʳʡʛʢʛʣʨʤʘ ʧʞʧʨʛʢʱ ʓʡʛʢʛʣʨ ʧʞʧʨʛʢʱ ɷʡʤʠ ʩʥʦʖʘʡʛʣʞʵ ʅʦʛʚʤʫʦʖʣʞʨʛʡʞ ʆʛʡʛ ʗʡʤʠʞʦʤʘʠʞ ʀʣʤʥʠʖ VALET ɾʣʚʞʠʖʨʤʦ ʧʞʧʨʛʢʱ ɺʖʨʭʞʠ ʥʛʦʛʢʛʯʛʣʞʵ ɺʖʨʭʞʠ ʩʚʖʦʖ ʂʛʧʨʤ ʦʖʧʥʤʡʤʜʛʣʞʵ 77

 • Страница 78 из 81

  78 sp-75RS ɺʁʕ ɽɶʂɻʈʄʀ

 • Страница 79 из 81

 • Страница 80 из 81

 • Страница 81 из 81

Инструкции для автосигнализации Alligator