Руководство пользователя для Ardo FL60E :: Страница 31 из 40

Инструкция для Ardo FL60E

Инструкция в формате - PDF
Количество страниц - 40 страниц
Размер - 1.3 МБ
Доступно - Бесплатное скачивание
Доступно - Онлайн чтение
background image

SM1792

LV

PROGRAMMU SARAKSTS

"VIEGLI SAPROT

"VIEGLI SAPROTAMA" ("EASY LOGIC") TEHNOLO˛IJA

AMA" ("EASY LOGIC") TEHNOLO˛IJA

31

SINTîTIKA

60

°

SINTîTIKA

40

°

SINTîTIKA

30

°

SAUDZîJAMI

IZSTRÅDÅJUMI

40

°

35

°

ÅTRÅ

MAZGÅ·ANA

30

°

60

40

30

40

Ve∫as

mazgljan

as l¥dzek∫a

nodal¥jums

40

°

KOKVILNA

30

°

30

FUNKCIJA ATπAUTA

FUNKCIJA AIZLIEGTA

VILNA

Tekstilpreces no smalkas kokvilnas,

viskozes un jauktÇm ‰˙iedrÇm, nedaudz

net¥ri - apmïram uz 35/40 mintïm.

ElektroniskÇ mazgÇjamÇ ma‰¥na ir apr¥kota ar "VIEGLI SAPROTAMU" ("EASY LOGIC") sistïmu,
kas automÇtiski novïrtï mazgÇjamo izstrÇdÇjumu daudzumu. Ma‰¥na var regulït mazgljanai
izmantojamÇ dens daudzumu un mazgljanas ilgumu. TÇdïjÇdi tiek ekonomïts dens, laiks
un enerÆija. Ja mazgÇjamo izstrÇdÇjumu daudzums ir mazÇks par ieteicamo ielÇdes daudzumu
(skat¥t tehnisko raksturojumu tabulu), mazgljanai izmantotÇ dens daudzums tiks samazinÇts
par 2 litriem uz katru mazgÇjamo izstrÇdÇjumu samazinÇjuma kilogramu.
Ja mazgÇts tiek pusdaudzums vai vïl mazÇks daudzums, tad ma‰¥na automÇtiski veic par
vienu skalo‰anu mazÇk nekÇ ieprogrammïts.
N.B. "VIEGLI SAPROTAMA' funkcija darbojas tikai kokvilnas izstrÇdÇjumu mazgljanas
programmÇm.

Viegli net¥ri, saudzïjami,

krÇsaini izstrÇdÇjumi

πoti net¥ri, krÇsu notur¥gi

sintïtisku materiÇlu

izstrÇdÇjumi

Viegli net¥ri, saudzïjami,

krÇsaini sintïtisku materiÇlu

izstrÇdÇjumi

Viegli net¥ri, saudzïjami,

krÇsaini sintïtisku materiÇlu

izstrÇdÇjumi

PROGRAMMî·AN

AS SLîDZIS

MAZGÅ·ANAS

TEMPERATÌRA

IZSTRÅDÅJUMA VEIDS

SIMBOLS

ATπAUTIE TAUSTIøI

SAUDZîJAMI

IZSTRÅDÅJUMI

Ma‰¥nÇ mazgÇjami vilnas

izstrÇdÇjumi

Ar rokÇm mazgÇjami

izstrÇdÇjumi

Saudzïjami izstrÇdÇjumi

IzstrÇdÇjumu skalo‰anai un

atsvaidzinljanai

Ìdens iztuk‰o‰anai un gal¥gai

centrifgai

AUKSTS

ÌDENS

IZTUK·O·ANA UN

CENTRIFÌGA

SKALO·ANAS

MAZGÅ·ANA

AUKSTÅ ÌDEN±

MAZGÅ·ANA AR

ROKÅM

VILNA

Ma‰¥nÇ mazgÇjami vilnas

izstrÇdÇjumi

*** Standarta programma piln¥gi jauniem vilnas izstrÇdÇjumiem

Viegli net¥ri, saudzïjami,

krÇsaini sintïtisku materiÇlu

izstrÇdÇjumi

Оглавление инструкции

 • Страница 1 из 41

  MODELLO: FLZ80E • FLS80E • FL60E • FL80E 1 FUNZIONI PRINCIPALI DELLA LAVATRICE A P A Tabella dei programmi B Lampada accensione STOP 90° 60° FL 80 E 40° R 30° 35° 60° 30° 30° 40° 30° 40° C Pulsanti funzioni opzionali L Pulsante partenza P Manopola programmi e temperature C L B UTILIZZO DELLA

 • Страница 2 из 41

  2 UTILIZZO DELLA LAVATRICE ▼ "STOP" SUL PROGRAMMATORE: La funzione di stop è quella di resettare la lavabiancheria. Se per qualsiasi motivo durante un ciclo di lavaggio si desiderasse variarlo, o si decidesse in un secondo momento di aggiungere altra biancheria all'interno della macchina, basta

 • Страница 3 из 41

  3 TABELLE PROGRAMMI MANOPOLA PROGRAMMI TEMPERATURE ETICHETD'ESERCIZIO TATURE TIPI DI TESSUTO 30 Tessuti con colori delicati biancheria leggermente sporca 60 Tessuti sintetici con colori resistenti molto sporchi 40 Tessuti sintetici con colori delicati poco sporchi 30 Tessuti sintetici con colori

 • Страница 4 из 41

  4 CARATTERISTICHE TECNICHE MODELLO FLZ80E FLS80E FL80E FL60E Larghezza cm.: Dimensioni: Altezza cm.: Profondità cm.: 59.5 85.0 33.0 3,5 Kg 1,7 Kg 0,75 Kg 800 59.5 85.0 39.0 5 Kg 2,5 Kg 1,0 Kg 800 59.5 85.0 55.0 5 Kg 2,5 Kg 1,0 Kg 800 59.5 85.0 55.0 5 Kg 2,5 Kg 1,0 Kg 600 Carico massimo consigliato

 • Страница 5 из 41

  MODEL: FLZ80E • FLS80E • FL60E • FL80E 5 MAIN FUNCTIONS OF THE WASHING MACHINE A P A Programme table B ON/OFF Led STOP 90° 60° FL 80 E 40° R 30° 35° 60° 30° 30° 40° 30° 40° C Optional function buttons L Start button P Programme and temperature knob C L B USING THE WASHING MACHINE ▼ WASH CYCLE:

 • Страница 6 из 41

  6 USING THE WASHING MACHINE ▼ PROGRAMMER KNOB “STOP”: The stop function resets the washing machine. If, for any reason, you want to change the wash programme or add more washing to the load during the wash cycle, simply place the programmer knob in position “STOP”. Then re-position the knob on the

 • Страница 7 из 41

  7 PROGRAMME TABLES PROGRAMMER KNOB WASH SYMBOL TEMPERATURE FABRIC TYPE 30 Delicate coloured fabrics that are lightly soiled 60 Colourfast synthetic fabrics that are heavily soiled COTTON 30° SYNTHETICS 60° SYNTHETICS 40° SYNTHETICS 30° DELICATES 40° WOOL 40° Machine washable wool COLD Machine

 • Страница 8 из 41

  8 TECHNICAL CHARACTERISTICS MODEL Dimensions: Width cm.: Height cm.: Depth cm.: Maximum recommended load: Max. spin: (rpm) Water pressure: Max. absorbed power/Electrical connection FLZ80E FLS80E FL80E FL60E 59.5 85.0 33.0 3,5 Kg 1,7 Kg 0,75 Kg 800 59.5 85.0 39.0 5 Kg 2,5 Kg 1,0 Kg 800 59.5 85.0

 • Страница 9 из 41

  MODEL: FLZ80E • FLS80E • FL60E • FL80E 9 PODSTAWOWE FUNKCJE PRALKI A P A Tabele programów B Kontrolka w∏àczenia STOP 90° 60° FL 80 E 40° R 30° 35° 60° 30° 30° 40° 30° 40° C Przyciski wyboru funkcji dodatkowych L Przycisk rozpocz´cia prania P Pokr´t∏o wyboru programów i temperatury C L B U˚YTKOWANIE

 • Страница 10 из 41

  10 U˚YTKOWANIE PRALKI ▼ POZYCJA "STOP" NA PROGRAMATORZE: Pozycja "stop" umo˝liwia nam zresetowanie pralki, w ka˝dym momencie kiedy zaistnieje taka potrzeba (np. gdy chcemy dodaç nowe funkcje). W tej sytuacji nale˝y, ustawiç pokr´t∏o programatora na pozycji "STOP", wybieramy nowy program, a

 • Страница 11 из 41

  11 TABELA PROGRAMÓW POKR¢T∏O PROGRAMÓW TEMPERATURA SYMBOL (W∏A˚CIWA) ETYKIETY PRZYK∏ADY TKANINY 30 tkaniny o delikatnych kolorach, bielizna lekko zabrudzone 60 tkaniny syntetyczne kolorowe bardzo zabrudzone 40 tkaniny syntetyczne o delikatnych kolorach lekko zabrudzone 30 tkaniny syntetyczne o

 • Страница 12 из 41

  12 CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA MODEL WYMIARY: SzerokoÊç cm.: WysokoÊç cm.: G∏´bokoÊç cm.: Zalecany wsad maksymalny podczas prania: Wirowanie max: (rpm) CiÊnienie wody Maks. moc pobierana/pod∏àczenie do sieci elektrycznej FLZ80E FLS80E FL80E FL60E 59.5 85.0 33.0 3,5 Kg 1,7 Kg 0,75 Kg 800 59.5 85.0

 • Страница 13 из 41

  MODEL: FLZ80E • FLS80E • FL60E • FL80E 13 HLAVNÍ FUNKCE PRAâKY A P A Tabulka programÛ STOP B Kontrolka zapnutí 90° 60° FL 80 E 40° R 30° 35° 60° 30° 30° 40° 30° 40° C Tlaãítka voliteln˘ch funkcí L Tlaãítko spu‰tûní P Ovládaã programÛ a teplot C L B POUÎITÍ PRAâKY ▼ PRACÍ CYKLUS: (dodrÏením tûchto

 • Страница 14 из 41

  14 POUÎITÍ PRAâKY ▼ "STOP" NA PROGRAMÁTORU: Funkce STOP spoãívá v moÏnosti dodateãného vloÏení prádla. Pokud z jakéhokoliv dÛvodu, se bûhem pracího cyklu rozhodnete ho pozmûnit, anebo bûhem krátké chvíle se rozhodnete pfiidat dal‰í prádlo na praní dovnitfi praãky, staãí pouze nastavit ovládaã

 • Страница 15 из 41

  15 TABULKA PROGRAMÒ OVLÁDAâ PROGRAMÒ PROVOZNÍ SYMBOLY TEPLOTA TYP TKANINY 30 jemné barevné tkaniny prádlo mírnû u‰pinûné 60 syntetické tkaniny s odoln˘mi barvami, silnû za‰pinûné 40 Syntetické tkaniny s jemn˘mi barvami, málo za‰pinûné 30 Syntetické tkaniny s jemn˘mi barvami málo za‰pinûné BAVLNA

 • Страница 16 из 41

  16 TECHNICKÉ VLASTNOSTI MODEL ROZMùRY: ‰ífika cm.: v˘‰ka cm.: hloubka cm.: Doporuãené maximální zatíÏení bûhem praní: Odstfieìování MAX: Tlak vody Max. v˘kon / elektrické pfiipojení FLZ80E FLS80E FL80E FL60E 59.5 85.0 33.0 3,5 Kg 1,7 Kg 0,75 Kg 800 59.5 85.0 39.0 5 Kg 2,5 Kg 1,0 Kg 800 59.5 85.0 55.0

 • Страница 17 из 41

  MODEL: FLZ80E • FLS80E • FL60E • FL80E 17 ZÁKLADNÉ FUNKCIE PRÁâKY A P A Tabuºka programov B Kontrolka zapnutia STOP 90° 60° FL 80 E 40° R 30° 35° 60° 30° 30° 40° 30° 40° C Tlaãidlá voliteºn˘ch funkcií L Spú‰Èacie tlaãidlo P Ovládacie koliesko programov a teplôt C L B POUÎÍVANIE PRÁâKY ▼ PRACÍ

 • Страница 18 из 41

  18 POUÎÍVANIE PRÁâKY ▼ "STOP" NA PROGRAMÁTORI: Táto funkcia slúÏi na opätovné nastavenie práãky. Ak sa z ak˘chkoºvek dôvodov rozhodnete zmeniÈ prací cyklus poãas jeho chodu, alebo pridaÈ do práãky dodatoãne ìal‰iu bielizeÀ, staãí jednoducho nastaviÈ ovládacie koliesko programátora do polohy "STOP",

 • Страница 19 из 41

  19 TABUªKY PROGRAMOV PROGRAMOV¯ PREVÁDZ-KOVÉ OZNAâENIA TEPLOTY OVLÁDAâ TYPY LÁTKY 30 Tkaniny jemn˘ch farieb, ºahko ‰pinavá bielizeÀ 60 Veºmi ‰pinavé syntetické tkaniny so stálymi farbami 40 Málo ‰pinavé syntetické tkaniny s jemn˘mi farbami 30 Málo ‰pinavé syntetické tkaniny s jemn˘mi farbami 40

 • Страница 20 из 41

  20 TECHNICKÉ ÚDAJE MODEL ROZMERY ‰írka cm.: v˘‰ka cm.: hæbka cm: Maximálna odporúãaná záÈaÏ poãas prania: Odstreìovanie : max: (rpm) Tlak vody Max. príkon/elektricke pripojenie FLZ80E FLS80E FL80E FL60E 59.5 85.0 33.0 3,5 Kg 1,7 Kg 0,75 Kg 800 59.5 85.0 39.0 5 Kg 2,5 Kg 1,0 Kg 800 59.5 85.0 55.0 5

 • Страница 21 из 41

  MODELLEK: FLZ80E • FLS80E • FL60E • FL80E 21 A MOSÓGÉP FÃBB FUNKCIÓI A P A Programtáblázat STOP B Lámpa bekapcsolása 90° 60° FL 80 E 40° R 30° 35° 60° 30° 30° 40° 30° 40° C Opcionális funkció gombok L Indítógomb C L B P Program és hŒmérséklet tárcsa A MOSÓGÉP HASZNÁLATA ▼ MOSÁSI CIKLUS: (az alábbi

 • Страница 22 из 41

  22 A MOSÓGÉP HASZNÁLATA ▼ "STOP" A PROGRAMVÁLASZTÓN: A stop funkciója a mosógép alaphelyzetbe állítása. Ha bármilyen okból egy mosási ciklus közben a programot változtatni kívánjuk, vagy utólag még ruhát kívánunk helyezni a gépbe, egyszerıen a programválasztó tárcsát "STOP"-ra kell állítani, majd

 • Страница 23 из 41

  23 PROGRAMTÁBLÁZAT PROGRAMVÁLASZTÓ TÁRCSA CÍMKÉK MÙKÖDÉSI HÃMÉRSÉKLET ANYAGTÍPUS 30 Színét eresztŒ anyagok, gyengén szennyezett ruhanemı 60 Színtartó, erŒsen szennyezett mıszálas anyagok 40 Színét eresztŒ, enyhén szennyezett mıszálas anyagok 30 Színét eresztŒ, enyhén szennyezett mıszálas anyagok 40

 • Страница 24 из 41

  24 MÙSZAKI JELLEMZÃK MODELL Méretek: Szélesség (cm): Magasság (cm): Mélység (cm): Javasolt max. ruhamennyiség: Centrifuga max: (rpm) Víznyomás teljesítményfelvétel/Elektromos csatlakoztatás FLZ80E FLS80E FL80E FL60E 59.5 85.0 33.0 3,5 Kg 1,7 Kg 0,75 Kg 800 59.5 85.0 39.0 5 Kg 2,5 Kg 1,0 Kg 800 59.5

 • Страница 25 из 41

  MODELIS: FLZ80E • FLS80E • FL60E • FL80E 25 PAGRINDINñS MA·INOS FUNKCIJOS A P A Program˜ lentelò B ØJUNG./I·JUNG. indikatorius STOP 90° 60° FL 80 E 40° R 30° 35° 60° 30° 30° 40° 30° 40° C Papildom˜ funkcij˜ mygtukai L Paleidimo mygtukas P Program˜ ir temperatros reguliavimo rankenòlò C L B

 • Страница 26 из 41

  26 NAUDOJIMASIS SKALBIMO MA·INA ▼ PROGRAMˆ RANKENñLñS "STOP" PADALA: "Stop" funkcija i‰jungia skalbimo ma‰inà. Jeigu dòl kokios nors prieÏasties pradòj´ skalbti norite pakeisti skalbimo programà arba ∞dòti papildomai skalbini˜, tiesiog nustatykite program˜ rankenòl´ ties "STOP" padala. Tuomet

 • Страница 27 из 41

  27 PROGRAMˆ LENTELñ PROGRAMˆ RANKENñLñ SKALBIMO SIMBOLIS TEMPERATÌRA AUDINIO TIPAS 30° SINTETIKA 60° SINTETIKA 40° SINTETIKA 30° GLEÎNI AUDINIAI 40° VILNA 40° Vilna, kurià galima skalbti ma‰ina GLEÎNI AUDINIAI VILNA ·ALTAS VANDUO Vilna, kurià galima skalbti ma‰ina SKALBIMAS RANKOMIS 30° Rankomis

 • Страница 28 из 41

  28 TECHNINIAI DUOMENYS MODELIS Dydis: Plotis cm.: Auk‰tis cm.: Gylis cm.: Maksimalus rekomenduojamas skalbini˜ kiekis: Maksimalus bgno sukimosi greitis (aps./min.) Vandens slògis Vandens/elektros sunaudojimas FLZ80E FLS80E FL80E FL60E 59.5 85.0 33.0 3,5 Kg 1,7 Kg 0,75 Kg 800 59.5 85.0 39.0 5 Kg

 • Страница 29 из 41

  MODEπI: FLZ80E • FLS80E • FL60E • FL80E 29 VEπAS MAZGÅJAMÅS MA·±NAS GALVENÅS FUNKCIJAS A P A Programmu saraksts B IESLîG·ANAS /IZSLîG·ANAS indikators STOP 90° 60° FL 80 E 40° R 30° 35° 60° 30° 30° 40° 30° 40° C Funkciju tausti¿i L Darb¥bas uzsÇk‰anas slïdzis P Programmas stÇvok∫a indikatoru

 • Страница 30 из 41

  30 MAZGÅJAMÅS MA·±NAS LIETO·ANA ▼ PROGRAMMî·ANAS SLîDÎA "STOP" STÅVOKLIS: Stop funkcija atkÇrtoti uzstÇda mazgÇjamo ma‰¥nu. Ja, kÇda iemesla dï∫ nepiecie‰ams main¥t mazgljanas programmu vai pievienot vairÇk mazgÇjamos izstrÇdÇjumus mazgljanas cikla laikÇ, nostÇdiet programmï‰anas slïdzi "STOP"

 • Страница 31 из 41

  31 PROGRAMMU SARAKSTS PROGRAMMî·AN MAZGÅ·ANAS SIMBOLS AS SLîDZIS TEMPERATÌRA IZSTRÅDÅJUMA VEIDS 30° SINTîTIKA 60° SINTîTIKA 40° SINTîTIKA 30° SAUDZîJAMI IZSTRÅDÅJUMI 40° VILNA 40° Ma‰¥nÇ mazgÇjami vilnas izstrÇdÇjumi SAUDZîJAMI IZSTRÅDÅJUMI AUKSTS Ma‰¥nÇ mazgÇjami vilnas izstrÇdÇjumi MAZGÅ·ANA AR

 • Страница 32 из 41

  32 TEHNISKIE RAKSTUROJUMI MODELIS FLZ80E FLS80E FL80E FL60E Platums cm: Dimensijas: Augstums cm: Dzi∫ums cm: 59.5 85.0 33.0 3,5 Kg 1,7 Kg 0,75 Kg 800 59.5 85.0 39.0 5 Kg 2,5 Kg 1,0 Kg 800 59.5 85.0 55.0 5 Kg 2,5 Kg 1,0 Kg 800 59.5 85.0 55.0 5 Kg 2,5 Kg 1,0 Kg 600 MaksimÇlais ieteicamais mazgljanas

 • Страница 33 из 41

  МОДЕЛІ: FLZ80E • FLS80E • FL60E • FL80E 33 ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ ПРАЛЬНОЇ МАШИНИ A P A таблиця програм STOP B Лампочка вмикання обладнання 90° 60° FL 80 E 40° R 30° 35° 60° 30° 30° 40° 30° 40° C кнопки додаткових функцій L кнопка початку циклу прання C L B ЕКСПЛУАТАЦІЯ P ручка програм і температури

 • Страница 34 из 41

  34 ЕКСПЛУАТАЦІЯ ПРАЛЬНОЇ МАШИНИ ▼ ПОЗНАЧКА "STOP" РУЧКИ ПРОГРАМАТОРА: Ця функція служить для призупинення роботи машини. Якщо з будь-якої причини під час циклу прання потрібно змінити програму чи Ви вирішили докласти в барабан інші речі, слід встановити ручку програматора в позицію "STOP", після

 • Страница 35 из 41

  ТАБЛИЦЯ Ручка Температура Етикетка Тип тканини 30 Тканина делікатна кольорова та білизна не забруднені 60 Дуже брудна синтетика з міцними кольорами 40 Синтетика з делікатними кольорами не забруднена 30 Синтетика з делікатними кольорами не забруднена 40 Синтетика з делікатними кольорами не

 • Страница 36 из 41

  36 ТЕХНІЧНІ Модель Розміри: ширина cm.: висота cm.: глибина cm.: Максимальне завантаження рекомендоване для прання Центрифуга, макс (rpm) Тиск води Максимальна потужність /Електричне підключення ХАРАКТЕРИСТИКИ FLZ80E FLS80E FL80E FL60E 59.5 85.0 33.0 3,5 Kg 1,7 Kg 0,75 Kg 800 59.5 85.0 39.0 5 Kg

 • Страница 37 из 41

  МОДЕЛЬ: FLZ80E • FLS80E • FL60E • FL80E 37 ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ A P A список программ STOP 90° 60° FL 80 E 40° R B контрольная лампочка включения в сеть 30° 35° 60° 30° 30° 40° 30° 40° C кнопки дополнительных функций L кнопка пуска программы P ручка программатора и термостата C L B

 • Страница 38 из 41

  38 ПОЛЬЗОВАНИЕ СТИРАЛЬНОЙ МАШИНОЙ ▼ ОСТАНОВКА СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ: Функция остановки предназначена для изменения программы стирки. Если по какой-либо причине во время выполнения цикла стирки Вам понадобится изменить программу стирки, или Вы захотите добавить в машину белье, достаточно просто

 • Страница 39 из 41

  39 ТАБЛИЦЫ ПРОГРАММ Ручка температура Символ программатора стирки на этикетке Отделение контейнер а для моющих средств Тип ткани 30 Белье с нестойкой окраской, малозагрязненное белье 60 Очень грязные вещи из синтетических тканей с устойчивой окраской 40 Малозагрязненные вещи из синтетических тканей

 • Страница 40 из 41

  40 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДЕЛЬ ГАБАРИТЫ: Ширина см: Высота см: Глубина см: Рeкoмeндyeмaя мaкcимaльнaя зaгpyзкa для cтиpки Отжим макс.: (об/мин) Давление воды FLZ80E FLS80E FL80E FL60E 59.5 85.0 33.0 3,5 Kg 1,7 Kg 0,75 Kg 800 59.5 85.0 39.0 5 Kg 2,5 Kg 1,0 Kg 800 59.5 85.0 55.0 5 Kg 2,5 Kg 1,0

 • Страница 41 из 41

Инструкции для стиральные машины Ardo