Инструкция для Ardo TL85S :: Страница 26 из 32

Инструкция для Ardo TL85S

Инструкция в формате - PDF
Количество страниц - 32 страницы
Размер - 1.5 МБ
Доступно - Бесплатное скачивание
Доступно - Онлайн чтение
background image

SM1818

ПОЗНАЧКА "STOP" РУЧКИ ПРОГРАМАТОРА:

Ця  функція  служить  для призупинення  роботи  машини. Якщо  з  будь-якої
причини під  час  циклу  прання  потрібно змінити  програму  чи  Ви  вирішили
докласти  в  барабан  інші  речі, слід  встановити  ручку програматора  в
позицію "

STOP

", після  чого  знову встановити з допомогою ручки  бажану

програму  та  натиснути   кнопку  "

START

" .

UA

ЕКСПЛУАТАЦІЯ   ПРАЛЬНОЇ   МАШИНИ

ВІДКЛАДЕНИЙ   ПУСК:

Машина  має  функцію  уповільнення  початку  прання, що  дозволяє
затримувати  виконання  циклу  прання  максимум  до  8  годин. Час  можна
 встановити  кожним натиском - 1, 2, 4, 8  годин. Натиснувши кнопку 

START

(

L

), вибраний індикатор почне блимати або загориться кнопка (

I

) (залежно

від моделі), на підтвердження діяльності функції; з цієї миті, після того, як
пройшла необхідна кількість встановлених годин, машина автоматично
ввімкне цикл прання.

КНОПКА ПОЧАТКУ ЦИКЛУ ПРАННЯ:

Натиснути  цю  кнопку  і  машина  розпочне  цикл  прання. Кнопка (

L

) або

зелена  стрілка  (залежно  від  моделі) висвітиться  на  дисплеї ; це  означає,
що  цикл  прання  розпочався.

26

I

L

R

40

°

35

°

30

°

STOP

90

°

75

°

60

°

40

°

30

°

60

°

40

°

30

°

40

°

30

°

40

°

30

°

STOP

Увага! Рекомендується застосовувати дану функцію виключно за необхідністю і тільки у тому випадку, коли
програма, яку потрібно повторно ввмікнути, розпочался не раніше, як за три хвилини до того. Перш ніж
відкрити кришку після виключення машини, потрібно зачекати 2 хвилини, щоб вона розблокувалася.

ДОДАТКОВЕ ПОЛОСКАННЯ:

Конструкція  пральної  машини  дозволяє  скоротити  споживання  води  до
мінімума. Для місць  з  дуже  м"якою  водою  або  ж у  випадку, якщо  по
закінченні  циклу  замічаються видимі  рештки  пральних  засобів, слід
натиснути  цю  кнопку  для  додаткового  полоскання.

ДОДАТКОВІ ФУНКЦІЇ

ПОПЕРЕДНЄ ПРАННЯ:

Натиснувши  цю  кнопку, виконається  короткий  цикл  прання  з  максимальною
температурою  40°С  протягом  близько  10  хв. Ця  функція  може  виконуватись
тільки  при  програмах "

БАВОВНА

" та "

СИНТЕТИКАI

" та "

повсякденне

".

ЕНЕРГІЧНЕ ПРАННЯ.

Натиснувши цю кнопку пральна машина  виконає за запрограмованою
температурою прання, використовуючи більший термін часу. Ця кнопка діє
лише  для програм  "

БАВОВНА

" та "

СИНТЕТИКАI

".

ПРОТИ СКЛАДОК ТА ЗІМ"ЯТТЯ:

Натиснувши  цю  кнопку, по  закінченні  циклу  прання  білизна  всередині  машини
продовжує  обертатись  ще  30  хвилин, тому  вона  не  матиме  складок  і  менше
зімнеться. З цією програмою центрифуга робить 800 оборотів.

Примітка: використання  додаткових   функцій  пов"язано  з  вибраною  програмою, тобто,
якщо  функція  не  підходить  до  програми, включення  такої   функції  не  уможливлюється
( див. розділ "ТАБЛИЦЯ ПРОГРАМ").

N.B. Якщо ви використовуєте цю функцію необхідно заповнити пральним
порошком відповідний контейнер.

Якщо натиснути одну із вказаних нижче кнопок, вона загориться. У тому випадку, коли кнопка була
натиснута помилково або Ви змінили свої наміри, для її вилучення потрібно повторно на неї натиснути.

Оглавление инструкции

 • Страница 1 из 33

  MODEL: TL105S • TL105SX • TL85S • TL85SX PODSTAWOWE FUNKCJE PRALKI P D S B 1 C Przyciski wyboru funkcji opcjonalnych D Wskaênik wyboru pr´dkoÊci wirowania 1000 kg 5 STOP B Dioda wskazujàca opóênienie TL105 S 8h 1000 4h 800 2h 500 end 90° 40° 1h R 35° 30° 30° 40° 30° 40° 75° 60° 40° 30° H Przycisk

 • Страница 2 из 33

  2 U˚YTKOWANIE PRALKI ▼ ▼ OPÓèNIENIE STARTU PRANIA: Urzàdzenie zosta∏o wyposa˝one w tzw. funkcj´ opóêniania startu cyklu prania, który umo˝liwia opóênienie rozpocz´cia prania, a˝ do 8 godzin. Godziny nale˝y ustawiç w nast´pujàcy sposób: wciskaç przycisk (I)1, 2, 4, 8 w zale˝noÊci od potrzeby. Po

 • Страница 3 из 33

  3 U˚YTKOWANIE PRALKI ▼ KONTROLA FAZ PRANIA: Na zamieszczonym rysunku wskazane jest 4 funkcji, przez które przechodzi jeden end cykl prania: PRANIE WSTEPNE-PRANIE ZASADNICZE, P¸UKANIE, WIROWANIE, ZAKO¡CZENIE PRANIA (END). Ka˝da z tych funkcji zostaje wskazana na wyÊwietlaczu w trakcie cyklu prania,

 • Страница 4 из 33

  4 TABELA PROGRAMÓW POKR¢T∏O PROGRAMÓW WE∏NA TEMPERATURA SYMBOL ETYKIETY PRANIA RODZAJE TKANIN ZIMNE Tkaniny we∏niane do prania w pralce PRANIE R¢CZNE 30° Jedwab i zas∏ony PRANIE SZYBKIE 35° PRANIE CODZIENNE 40° PRANIE NA ZIMNO ZIMNE TKANINY DELIKATNE 35 40 Materia∏y delikatne bawe∏niane, z wiskozy

 • Страница 5 из 33

  MODEL: TL105S • TL105SX • TL85S • TL85SX HLAVNÍ FUNKCE PRAâKY P D S B 5 C Tlaãítka voliteln˘ch funkcí D Led odstfieìování 1000 kg 5 B LED kontrolka odloÏení spu‰tûní STOP TL105 S 8h 1000 4h 800 2h 500 end 90° 40° 1h R 35° 30° 30° 40° 30° 40° 75° 60° 40° 30° H Tlaãítko volby odstfieìování I 60° 40°

 • Страница 6 из 33

  6 POUÎITÍ PRAâKY ▼ ▼ RETARDÉR STARTU: Praãka je vybavena retardérem startu, kter˘ umoÏÀuje zdrÏení praní maximálnû aÏ o 8 hodin. Hodiny mohou b˘t vybrány následovnû: kaÏdé stisknutí znamená 1, 2, 4, 8. Stisknutím tlaãítka START (L) zaãne zvolená kontrolka blikat, nebo se rozsvítí tlaãítko (I)

 • Страница 7 из 33

  7 POUÎITÍ PRAâKY ▼ KONTROLA FÁZÍ PRACÍHO CYKLU: Na boãním obrázku je uvedeno 4 hlavních funkcí pracího cyklu: P¤EDPÍRKA, end PRANÍ, MÁCHÁNÍ, ODST¤EëOVÁNÍ, KONEC. KaÏdá z tûchto funkcí, je zobrazována bûhem cyklu pomocí svûtelné kontrolky a takto budete moci vÏdy vûdût, ve které fázi se nachází

 • Страница 8 из 33

  8 TABULKA PROGRAMÒ OVLÁDAâ PROGRAMÒ PROVOZNÍ SYMBOLY TEPLOTA VLNA TYP TKANINY JEMNÉ ZA STUDENA vlnûné tkaniny, které se se dají prát v praãce RUâNÍ PRANÍ 30° tkaniny, které se dají prát ruãnû RYCHLÉ PRANÍ 35° DENNÍ PRANÍ 40° PRANÍ ZA STUDENA ZA STUDENA 35 40 Komory na prací prostfiedek Tkaniny z

 • Страница 9 из 33

  MODEL: TL105S • TL105SX • TL85S • TL85SX ZÁKLADNÉ FUNKCIE PRÁâKY P D S B 9 C Tlaãidlá voliteºn˘ch funkcií D Led diódy znázorÀujúce r˘chlosÈ odstreìovania 1000 kg 5 B Svetelná kontrolka odloÏenia STOP TL105 S 8h 1000 4h 800 2h 500 end 90° 40° 1h R 35° 30° 30° 40° 30° 40° 75° 60° 40° 30° H Tlaãidlo

 • Страница 10 из 33

  10 POUÎÍVANIE PRÁâKY ▼ ▼ ODLOÎENIE SPUSTENIA: Zariadenie je vybavené funkciou odloÏenia spustenia, ktorá umoÏÀuje odloÏiÈ spustenie prania aÏ o 8 hodín (max). âas odloÏenia moÏno vybraÈ nasledovne: na kaÏdé stlaãenie 1, 2, 4, 8. Stlaãením tlaãidla ·TART (L), bude vybraná kontrolka blikaÈ, alebo sa

 • Страница 11 из 33

  11 POUÎÍVANIE PRÁâKY ▼ KONTROLA PRACÍCH FÁZ: Na boãnom vyobrazení je znázornen˘ch päÈ základn˘ch funkcií pracieho end cyklu Predpieranie-Pranie; Plákanie; Odstreìovanie; Koniec. KaÏdá z t˘chto funkcií bude poãas cyklu oznaãená svietiacou led diódou. Tak˘mto spôsobom je vÏdy moÏné zistiÈ, v ktorej

 • Страница 12 из 33

  12 TABUªKY PROGRAMOV PROGRAMOV¯ PREVÁDZ-KOVÉ OZNAâENIA TEPLOTY OVLÁDAâ VLNA TYPY LÁTKY STUDENÉ Vlnené pleteniny ktoré je moÏné praÈ v práãke RUâNÉ PRANIE 30° Hodvábne tkaniny a záclony R¯CHLE PRANIE 35° DENNÉ PRANIE 40° PRANIE ZA STUDENA STUDENÉ JEMNÉ TKANINY 35 40 AKTIVOVANÉ TLAâIDLÁ Málo

 • Страница 13 из 33

  MODELLEK: TL105S • TL105SX • TL85S • TL85SX A MOSÓGÉP FÃBB FUNKCIÓI P D S B 13 C Opcionális funkció gombok D Centrifuga sebesség jelzŒfény 1000 kg 5 B Késleltetést jelzŒ led STOP TL105 S 8h 1000 4h 800 2h 500 end 90° 40° 1h R 35° 30° 30° 40° 30° 40° 75° 60° 40° 30° H Centrifuga kiválasztó gomb I

 • Страница 14 из 33

  14 A MOSÓGÉP HASZNÁLATA ▼ ▼ INDÍTÁS KÉSLELTETÃ: A gép indítás késleltetŒvel van ellátva, amivel maximum 8 órával késleltethetjük a mosás elindítását. A késleltetési idŒt az alábbi módon állíthatjuk be: az (I) gomb többszöri megnyomásával 1, 2, 4 vagy 8 órára állíthatjuk a késleltetést. A START (L)

 • Страница 15 из 33

  15 A MOSÓGÉP HASZNÁLATA A MOSÁSI FÁZISOK ELLENÃRZÉSE: ▼ end Az oldalsó ábrán látható a mosási ciklus 4 fŒ funkciója: ELÃMOSÁSMOSÁS, ÖBLÍTÉS, CENTRIFUGA, MOSÁS VÉGE. A mosási ciklus folyamán az egyes funkciókat egy világító jelzŒfény jelzi, tehát mindig tudni lehet, milyen fázisban tart a mosás. A

 • Страница 16 из 33

  16 PROGRAMTÁBLÁZAT PROGRAMVÁLASZTÓ GYAPJÚ TÁRCSA CÍMKÉK MÙKÖDÉSI HÃMÉRSÉKLET ANYAGTÍPUS HIDEG Gépben mosható gyapjú KÉZI MOSÁS 30° Kézzel mosható ruhanemı GYORS MOSÁS 35° NAPI MOSÁS 40° HIDEGVIZES MOSÁS HIDEG FINOM 35 40 ENGEDÉLYEZETT GOMBOK Kevésbé szennyezett finompamut, viszkóz és kevertszálas

 • Страница 17 из 33

  MODELIS: TL105S • TL105SX • TL85S • TL85SX PAGRINDINñS MA·INOS FUNKCIJOS P D S B 17 C Papildom˜ funkcij˜ mygtukai D Gr´Ïimo greiãio indikatoriaus kontrolinòs lemputòs 1000 kg 5 STOP B Udelsto paleidimo indikatorius TL105 S 8h 1000 4h 800 2h 500 end 90° 40° 1h R 35° 30° 30° 40° 30° 40° 75° 60° 40°

 • Страница 18 из 33

  18 NAUDOJIMASIS SKALBIMO MA·INA ▼ ▼ ATIDñTAS PALEIDIMAS: Ma‰inoje yra atidòto paleidimo funkcija. Ji leidÏia uÏprogramuoti ma‰inà pradòti skalbti po 8 ir maÏiau valand˜. Programuojama taip: nuspauskite mygtukà pasirinkdami, kiek valand˜ (1, 2, 4, ar 8) norite atidòti skalbimà. Kai nuspaudÏiamas

 • Страница 19 из 33

  19 NAUDOJIMASIS SKALBIMO MA·INA ▼ SKALBIMO PRIEÎIÌRA: Paveikslòlis ‰one iliustruoja 4 pagrindines MIRKYMO-SKALBIMO, end SKALAVIMO, GR¢ÎIMO ir skalbimo ciklo PABAIGOS funkcijas. Skalbiant uÏsidega atitinkama kontrolinò lemputò, todòl naudotojas nuolat Ïino apie skalbimo eigà. Po gr´Ïimo fazòs

 • Страница 20 из 33

  20 PROGRAMˆ LENTELñ PROGRAMˆ RANKENñLñ VILNA SKALBIMO SIMBOLIS TEMPERATÌRA AUDINIO TIPAS ·ALTAS VANDUO Vilna, kurià galima skalbti ma‰ina SKALBIMAS RANKOMIS 30° Rankomis skalbiami audiniai GREITAS SKALBIMAS 35° KASDIENIS SKALBIMAS 40° SKALBIMAS ·ALTAME VANDENYJE PASIRINKTINAI GLEÎNI AUDINIAI 35 40

 • Страница 21 из 33

  МОДЕЛ: TL105S • TL105SX • TL85S • TL85SX 21 ГЛАВНЕ ФУНКЦИЈЕ МАШИНЕ ЗА ПРАЊЕ РУБЉА P D S B C Дугмад за опционе функције D ЛЕД-индикатори брзине центрифуге 1000 kg 5 STOP B ЛЕД-индикатори кашњења старта TL105 S 8h 1000 4h 800 2h 500 end 90° 40° 1h R 35° 30° 30° 40° 30° 40° 75° 60° 40° 30° H Дугме за

 • Страница 22 из 33

  22 УПОТРЕБА МАШИНЕ ЗА ПРАЊЕ РУБЉА ▼ ▼ ▼ КАШЊЕЊЕ СТАРТА: Машина располаже функцијом која омогућава кашњење прања до максимално 8 сати. Сати кашњења се могу изабрати на следећи начин: при сваком притиску дугмета (I) кашњење старта прања ће износити 1, 2, 4, 8 сати. Притиском на дугме START (СТАРТ)

 • Страница 23 из 33

  23 УПОТРЕБА МАШИНЕ ЗА ПРАЊЕ РУБЉА ▼ КОНТРОЛА ФАЗА ПРАЊА: На слици са стране приказане су 4 главне функције циклуса прања: end ПРЕТПРАЊЕ-ПРАЊЕ; ИСПИРАЊЕ; ЦЕНТРИФУГА; КРАЈ. Сваку од ових функција ће у току циклуса прања приказати ЛЕДиндикатор, тако да ћемо моћи да знамо у којој фази је прање. По

 • Страница 24 из 33

  24 ТАБЕЛЕ ПРОГРАМА РУЧИЦА РАДНЕ ЕТИКЕТЕ ПРОГРАМАТОРА ТЕМПЕРАТУРЕ ВУНА ТИПОВИ ТКАНИНЕ ХЛАДНО Тканине од вуне, свиле које се могу прати у машини за прање рубља РУЧНО ПРАЊЕ 30° Тканине које се могу прати ручно БРЗО ПРАЊЕ 35° СВАКОДНЕВНО ПРАЊЕ 40° ПРАЊЕ ХЛАДНОМ ВОДОМ ХЛАДНО НЕЖНЕ ТКАНИНЕ 35 Нежне

 • Страница 25 из 33

  МОДЕЛІ: TL105S • TL105SX • TL85S • TL85SX 25 ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ ПРАЛЬНОЇ МАШИНИ P D S B C кнопки додаткових функцій D індикатор швидкості центрифуги 1000 kg 5 STOP B Показник затримки. TL105 S 8h 1000 4h 800 2h 500 end 90° 40° 1h R 35° 30° 30° 40° 30° 40° 75° 60° 40° 30° H кнопка швидкості центрифуги

 • Страница 26 из 33

  26 ЕКСПЛУАТАЦІЯ ▼ ▼ ПРАЛЬНОЇ МАШИНИ ВІДКЛАДЕНИЙ ПУСК: Машина має функцію уповільнення початку прання, що дозволяє затримувати виконання циклу прання максимум до 8 годин. Час можна встановити кожним натиском - 1, 2, 4, 8 годин. Натиснувши кнопку START (L), вибраний індикатор почне блимати або

 • Страница 27 из 33

  ЕКСПЛУАТАЦІЯ ▼ ПРАЛЬНОЇ 27 МАШИНИ КОНТРОЛЬ ВИКОНАННЯ ЦИКЛУ ПРАННЯ: На боковому рисунку наведено 4 основних функцій прання: end ПОПЕРЕДНЄ ПРАННЯ-ПРАННЯ, ПОЛОСКАННЯ, ЦЕНТРИФУГА, ЗАКІНЧЕННЯ. Кожна з цих функцій висвічується індикатором під час циклу, таким чином, завжди можна знати, яка фаза прання

 • Страница 28 из 33

  28 ТАБЛИЦЯ Ручка Температура Етикетка Шерсть ПРОГРАМ Відділення для пральних засобів Тип тканини Делікатні у холодній воді Шерстяні вироби, які можна прати у пральній машині Ручне прання 30° Шовк та портьєри ШВИДКЕ ПРАННЯ 35° ПОВСЯКДЕННЕ ПРАННЯ 40° Прання у холодній у холодній воді 35 40 Тканини з

 • Страница 29 из 33

  МОДЕЛЬ: TL105S • TL105SX • TL85S • TL85SX 29 ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ P D S B C кнопки дополнительных функций D контрольные лампочки скорости отжима 1000 kg 5 STOP B Индикатор задержки пуска TL105 S 8h 1000 4h 800 2h 500 end 90° 40° 1h R 35° 30° 30° 40° 30° 40° 75° 60° 40° 30° H кнопка

 • Страница 30 из 33

  30 ПОЛЬЗОВАНИЕ СТИРАЛЬНОЙ МАШИНОЙ ▼ ▼ ОТЛОЖЕННЫЙ ПУСК: Машина оснащена устройством отложенного пуска, позволяющим отложить начало выполнения программы на срок до 8 часов. Время, на которое требуется отложить пуск, устанавливается следующим образом: каждое нажатие кнопки (I) соответствует 1, 2, 4, 8

 • Страница 31 из 33

  31 ПОЛЬЗОВАНИЕ СТИРАЛЬНОЙ МАШИНОЙ ▼ КОНТРОЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ФАЗ ПРОГРАММЫ: На рисунке приведены 4 основныe фазы цикла стирки: ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ end СТИРКА- ОСНОВНАЯ СТИРКА, ПОЛОСКАНИЕ, ОТЖИМ, ОКОНЧАНИЕ. Во время выполнения цикла каждая из этих функций будет обозначаться включением соответствующей

 • Страница 32 из 33

  32 ТАБЛИЦЫ ПРОГРАММ Ручка температура Символ программатора стирки на этикетке Отделение контейнера для моющих средств Тип ткани ХОЛОДНА Я ВОДА Вещи из шерстяных тканей, которые можно стирать в машине РУЧНАЯ СТИРКА 30° Вещи из шелка и шторы БЫСТРАЯ СТИРКА 35° ЕЖЕДНЕВНАЯ СТИРКА 40° ШЕРСТЬ ДЕЛИКАТНЫЕ

 • Страница 33 из 33

Инструкции для стиральные машины Ardo