Руководство пользователя для Ardo TL85S :: Страница 22 из 32

Инструкция для Ardo TL85S

Инструкция в формате - PDF
Количество страниц - 32 страницы
Размер - 1.5 МБ
Доступно - Бесплатное скачивание
Доступно - Онлайн чтение
background image

SM1818

"STOP" НА ПРОГРАМАТОРУ:

Функција "

STOP

" је  функција за ресетовање машине за прање рубља. Уколико се из било

ког разлога за време циклуса прања жели да се он промени, или се пак одлучи у неком
тренутку  да се дода неко друго рубље у машину за прање рубља, онда је довољно да се
ручица програматора једноставно постави у положај "

STOP

" ("

СТОП

") а затим поставити

поново ручицу програматора на нови жељени програм и притиснути дугме "

START

".

SR

УПОТРЕБА МАШИНЕ ЗА ПРАЊЕ РУБЉА

КАШЊЕЊЕ СТАРТА

:

Машина располаже функцијом која омогућава кашњење прања до максимално
8 сати. Сати кашњења се могу изабрати на следећи начин: при сваком
притиску дугмета (

I

) кашњење старта  прања ће износити 1, 2, 4, 8 сати.

Притиском на дугме 

START

 (

СТАРТ

) (

L

), затрептаће изабрани ЛЕД-индикатор

или ће се пак упалити лампица дугмета (

I

) (у зависности од модела), да би

се показало да је функција активирана; од овог тренутка машина ће, пошто
достигне подешени број сати, аутоматски започети циклус прања.

ДУГМЕ ЗА СТАРТ:

Притиском на ово дугме машина за прање рубља започиње циклус прања.
Индикаторска лампица у дугмету (

L

) ће се упалити, да покаже да је започео

циклус прања.

22

I

L

R

40

°

35

°

30

°

STOP

90

°

75

°

60

°

40

°

30

°

60

°

40

°

30

°

40

°

30

°

40

°

30

°

STOP

Упозорење!! Саветује се да се ова функција употребљава само уколико је то стриктно неопходно, и само ако је
програм који се ресетује започео пре не више од 3 минута. Пре него што горњи поклопац сме да се отвори после
ресета, потребно је сачекати 2 минута да би се он деблокирао.

ДОДАТНО ИСПИРАЊЕ:

Машина за прање рубља је произведена тако да је потрошња воде смањена на
минимум; за шта су довољна три циклуса испирања.
За области са веома меком водом и за све оне који су алергични на евентуалне
остатке детерџента, машине за прање рубља су снабдевене дугметом које омогућава
постављање на циклус додатног испирања.

ОПЦИОНЕ ФУНКЦИЈЕ

ПРЕТПРАЊЕ:

Притиском на ово дугме, машина за прање рубља врши претпрање са максималном
температуром од 40°C за време од око 10 минута. Ова функција може да се користи
само код програма "

ПАМУК

", "

СИНТЕТИКА

" и "

ДНЕВНО

", пали се лампица у дугмету.

ИНТЕНЗИВНО ПРАЊЕ:

Притиском на ово дугме, машина за прање рубља ће обавити прање при
подешеној температуру али уз дуже време.
Д у г м е   ј е   а к т и в н о   код   п р о г ра м а   "

П А М У К

"   и   "

С И Н Т Е Т И К А

" .

ПРОТИВ ГУЖВАЊА:

Притиском на ово дугме на завршетку циклуса прања, рубље у читавој машини за
прање наставља и даље да се окреће у току следећих тридесет минута смањујући
при томе гужвање.Са овом функцијом брзина центрифуге при ради износи 800 о/min.

НАПОМЕНА: Употреба опционих функција зависи од типа претходно изабраног програма,
због чега уколико функцију не дозвољава програм, онда неће бити могуће активирање овог
дугмета (видите ТАБЕЛЕ ПРОГРАМА).

НАПОМЕНА: Уколико користите ову опцију, детерџент треба да се сипа
и у одговарајући одељак за претпрање.

Упалиће се уколико се изабере једно од доле наведених дугмади. Уколико приметите да сте погрешно
изабрали, или сте променили намеру, да бисте поништили опцију треба поново притиснути дугме.

Оглавление инструкции

 • Страница 1 из 33

  MODEL: TL105S • TL105SX • TL85S • TL85SX PODSTAWOWE FUNKCJE PRALKI P D S B 1 C Przyciski wyboru funkcji opcjonalnych D Wskaênik wyboru pr´dkoÊci wirowania 1000 kg 5 STOP B Dioda wskazujàca opóênienie TL105 S 8h 1000 4h 800 2h 500 end 90° 40° 1h R 35° 30° 30° 40° 30° 40° 75° 60° 40° 30° H Przycisk

 • Страница 2 из 33

  2 U˚YTKOWANIE PRALKI ▼ ▼ OPÓèNIENIE STARTU PRANIA: Urzàdzenie zosta∏o wyposa˝one w tzw. funkcj´ opóêniania startu cyklu prania, który umo˝liwia opóênienie rozpocz´cia prania, a˝ do 8 godzin. Godziny nale˝y ustawiç w nast´pujàcy sposób: wciskaç przycisk (I)1, 2, 4, 8 w zale˝noÊci od potrzeby. Po

 • Страница 3 из 33

  3 U˚YTKOWANIE PRALKI ▼ KONTROLA FAZ PRANIA: Na zamieszczonym rysunku wskazane jest 4 funkcji, przez które przechodzi jeden end cykl prania: PRANIE WSTEPNE-PRANIE ZASADNICZE, P¸UKANIE, WIROWANIE, ZAKO¡CZENIE PRANIA (END). Ka˝da z tych funkcji zostaje wskazana na wyÊwietlaczu w trakcie cyklu prania,

 • Страница 4 из 33

  4 TABELA PROGRAMÓW POKR¢T∏O PROGRAMÓW WE∏NA TEMPERATURA SYMBOL ETYKIETY PRANIA RODZAJE TKANIN ZIMNE Tkaniny we∏niane do prania w pralce PRANIE R¢CZNE 30° Jedwab i zas∏ony PRANIE SZYBKIE 35° PRANIE CODZIENNE 40° PRANIE NA ZIMNO ZIMNE TKANINY DELIKATNE 35 40 Materia∏y delikatne bawe∏niane, z wiskozy

 • Страница 5 из 33

  MODEL: TL105S • TL105SX • TL85S • TL85SX HLAVNÍ FUNKCE PRAâKY P D S B 5 C Tlaãítka voliteln˘ch funkcí D Led odstfieìování 1000 kg 5 B LED kontrolka odloÏení spu‰tûní STOP TL105 S 8h 1000 4h 800 2h 500 end 90° 40° 1h R 35° 30° 30° 40° 30° 40° 75° 60° 40° 30° H Tlaãítko volby odstfieìování I 60° 40°

 • Страница 6 из 33

  6 POUÎITÍ PRAâKY ▼ ▼ RETARDÉR STARTU: Praãka je vybavena retardérem startu, kter˘ umoÏÀuje zdrÏení praní maximálnû aÏ o 8 hodin. Hodiny mohou b˘t vybrány následovnû: kaÏdé stisknutí znamená 1, 2, 4, 8. Stisknutím tlaãítka START (L) zaãne zvolená kontrolka blikat, nebo se rozsvítí tlaãítko (I)

 • Страница 7 из 33

  7 POUÎITÍ PRAâKY ▼ KONTROLA FÁZÍ PRACÍHO CYKLU: Na boãním obrázku je uvedeno 4 hlavních funkcí pracího cyklu: P¤EDPÍRKA, end PRANÍ, MÁCHÁNÍ, ODST¤EëOVÁNÍ, KONEC. KaÏdá z tûchto funkcí, je zobrazována bûhem cyklu pomocí svûtelné kontrolky a takto budete moci vÏdy vûdût, ve které fázi se nachází

 • Страница 8 из 33

  8 TABULKA PROGRAMÒ OVLÁDAâ PROGRAMÒ PROVOZNÍ SYMBOLY TEPLOTA VLNA TYP TKANINY JEMNÉ ZA STUDENA vlnûné tkaniny, které se se dají prát v praãce RUâNÍ PRANÍ 30° tkaniny, které se dají prát ruãnû RYCHLÉ PRANÍ 35° DENNÍ PRANÍ 40° PRANÍ ZA STUDENA ZA STUDENA 35 40 Komory na prací prostfiedek Tkaniny z

 • Страница 9 из 33

  MODEL: TL105S • TL105SX • TL85S • TL85SX ZÁKLADNÉ FUNKCIE PRÁâKY P D S B 9 C Tlaãidlá voliteºn˘ch funkcií D Led diódy znázorÀujúce r˘chlosÈ odstreìovania 1000 kg 5 B Svetelná kontrolka odloÏenia STOP TL105 S 8h 1000 4h 800 2h 500 end 90° 40° 1h R 35° 30° 30° 40° 30° 40° 75° 60° 40° 30° H Tlaãidlo

 • Страница 10 из 33

  10 POUÎÍVANIE PRÁâKY ▼ ▼ ODLOÎENIE SPUSTENIA: Zariadenie je vybavené funkciou odloÏenia spustenia, ktorá umoÏÀuje odloÏiÈ spustenie prania aÏ o 8 hodín (max). âas odloÏenia moÏno vybraÈ nasledovne: na kaÏdé stlaãenie 1, 2, 4, 8. Stlaãením tlaãidla ·TART (L), bude vybraná kontrolka blikaÈ, alebo sa

 • Страница 11 из 33

  11 POUÎÍVANIE PRÁâKY ▼ KONTROLA PRACÍCH FÁZ: Na boãnom vyobrazení je znázornen˘ch päÈ základn˘ch funkcií pracieho end cyklu Predpieranie-Pranie; Plákanie; Odstreìovanie; Koniec. KaÏdá z t˘chto funkcií bude poãas cyklu oznaãená svietiacou led diódou. Tak˘mto spôsobom je vÏdy moÏné zistiÈ, v ktorej

 • Страница 12 из 33

  12 TABUªKY PROGRAMOV PROGRAMOV¯ PREVÁDZ-KOVÉ OZNAâENIA TEPLOTY OVLÁDAâ VLNA TYPY LÁTKY STUDENÉ Vlnené pleteniny ktoré je moÏné praÈ v práãke RUâNÉ PRANIE 30° Hodvábne tkaniny a záclony R¯CHLE PRANIE 35° DENNÉ PRANIE 40° PRANIE ZA STUDENA STUDENÉ JEMNÉ TKANINY 35 40 AKTIVOVANÉ TLAâIDLÁ Málo

 • Страница 13 из 33

  MODELLEK: TL105S • TL105SX • TL85S • TL85SX A MOSÓGÉP FÃBB FUNKCIÓI P D S B 13 C Opcionális funkció gombok D Centrifuga sebesség jelzŒfény 1000 kg 5 B Késleltetést jelzŒ led STOP TL105 S 8h 1000 4h 800 2h 500 end 90° 40° 1h R 35° 30° 30° 40° 30° 40° 75° 60° 40° 30° H Centrifuga kiválasztó gomb I

 • Страница 14 из 33

  14 A MOSÓGÉP HASZNÁLATA ▼ ▼ INDÍTÁS KÉSLELTETÃ: A gép indítás késleltetŒvel van ellátva, amivel maximum 8 órával késleltethetjük a mosás elindítását. A késleltetési idŒt az alábbi módon állíthatjuk be: az (I) gomb többszöri megnyomásával 1, 2, 4 vagy 8 órára állíthatjuk a késleltetést. A START (L)

 • Страница 15 из 33

  15 A MOSÓGÉP HASZNÁLATA A MOSÁSI FÁZISOK ELLENÃRZÉSE: ▼ end Az oldalsó ábrán látható a mosási ciklus 4 fŒ funkciója: ELÃMOSÁSMOSÁS, ÖBLÍTÉS, CENTRIFUGA, MOSÁS VÉGE. A mosási ciklus folyamán az egyes funkciókat egy világító jelzŒfény jelzi, tehát mindig tudni lehet, milyen fázisban tart a mosás. A

 • Страница 16 из 33

  16 PROGRAMTÁBLÁZAT PROGRAMVÁLASZTÓ GYAPJÚ TÁRCSA CÍMKÉK MÙKÖDÉSI HÃMÉRSÉKLET ANYAGTÍPUS HIDEG Gépben mosható gyapjú KÉZI MOSÁS 30° Kézzel mosható ruhanemı GYORS MOSÁS 35° NAPI MOSÁS 40° HIDEGVIZES MOSÁS HIDEG FINOM 35 40 ENGEDÉLYEZETT GOMBOK Kevésbé szennyezett finompamut, viszkóz és kevertszálas

 • Страница 17 из 33

  MODELIS: TL105S • TL105SX • TL85S • TL85SX PAGRINDINñS MA·INOS FUNKCIJOS P D S B 17 C Papildom˜ funkcij˜ mygtukai D Gr´Ïimo greiãio indikatoriaus kontrolinòs lemputòs 1000 kg 5 STOP B Udelsto paleidimo indikatorius TL105 S 8h 1000 4h 800 2h 500 end 90° 40° 1h R 35° 30° 30° 40° 30° 40° 75° 60° 40°

 • Страница 18 из 33

  18 NAUDOJIMASIS SKALBIMO MA·INA ▼ ▼ ATIDñTAS PALEIDIMAS: Ma‰inoje yra atidòto paleidimo funkcija. Ji leidÏia uÏprogramuoti ma‰inà pradòti skalbti po 8 ir maÏiau valand˜. Programuojama taip: nuspauskite mygtukà pasirinkdami, kiek valand˜ (1, 2, 4, ar 8) norite atidòti skalbimà. Kai nuspaudÏiamas

 • Страница 19 из 33

  19 NAUDOJIMASIS SKALBIMO MA·INA ▼ SKALBIMO PRIEÎIÌRA: Paveikslòlis ‰one iliustruoja 4 pagrindines MIRKYMO-SKALBIMO, end SKALAVIMO, GR¢ÎIMO ir skalbimo ciklo PABAIGOS funkcijas. Skalbiant uÏsidega atitinkama kontrolinò lemputò, todòl naudotojas nuolat Ïino apie skalbimo eigà. Po gr´Ïimo fazòs

 • Страница 20 из 33

  20 PROGRAMˆ LENTELñ PROGRAMˆ RANKENñLñ VILNA SKALBIMO SIMBOLIS TEMPERATÌRA AUDINIO TIPAS ·ALTAS VANDUO Vilna, kurià galima skalbti ma‰ina SKALBIMAS RANKOMIS 30° Rankomis skalbiami audiniai GREITAS SKALBIMAS 35° KASDIENIS SKALBIMAS 40° SKALBIMAS ·ALTAME VANDENYJE PASIRINKTINAI GLEÎNI AUDINIAI 35 40

 • Страница 21 из 33

  МОДЕЛ: TL105S • TL105SX • TL85S • TL85SX 21 ГЛАВНЕ ФУНКЦИЈЕ МАШИНЕ ЗА ПРАЊЕ РУБЉА P D S B C Дугмад за опционе функције D ЛЕД-индикатори брзине центрифуге 1000 kg 5 STOP B ЛЕД-индикатори кашњења старта TL105 S 8h 1000 4h 800 2h 500 end 90° 40° 1h R 35° 30° 30° 40° 30° 40° 75° 60° 40° 30° H Дугме за

 • Страница 22 из 33

  22 УПОТРЕБА МАШИНЕ ЗА ПРАЊЕ РУБЉА ▼ ▼ ▼ КАШЊЕЊЕ СТАРТА: Машина располаже функцијом која омогућава кашњење прања до максимално 8 сати. Сати кашњења се могу изабрати на следећи начин: при сваком притиску дугмета (I) кашњење старта прања ће износити 1, 2, 4, 8 сати. Притиском на дугме START (СТАРТ)

 • Страница 23 из 33

  23 УПОТРЕБА МАШИНЕ ЗА ПРАЊЕ РУБЉА ▼ КОНТРОЛА ФАЗА ПРАЊА: На слици са стране приказане су 4 главне функције циклуса прања: end ПРЕТПРАЊЕ-ПРАЊЕ; ИСПИРАЊЕ; ЦЕНТРИФУГА; КРАЈ. Сваку од ових функција ће у току циклуса прања приказати ЛЕДиндикатор, тако да ћемо моћи да знамо у којој фази је прање. По

 • Страница 24 из 33

  24 ТАБЕЛЕ ПРОГРАМА РУЧИЦА РАДНЕ ЕТИКЕТЕ ПРОГРАМАТОРА ТЕМПЕРАТУРЕ ВУНА ТИПОВИ ТКАНИНЕ ХЛАДНО Тканине од вуне, свиле које се могу прати у машини за прање рубља РУЧНО ПРАЊЕ 30° Тканине које се могу прати ручно БРЗО ПРАЊЕ 35° СВАКОДНЕВНО ПРАЊЕ 40° ПРАЊЕ ХЛАДНОМ ВОДОМ ХЛАДНО НЕЖНЕ ТКАНИНЕ 35 Нежне

 • Страница 25 из 33

  МОДЕЛІ: TL105S • TL105SX • TL85S • TL85SX 25 ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ ПРАЛЬНОЇ МАШИНИ P D S B C кнопки додаткових функцій D індикатор швидкості центрифуги 1000 kg 5 STOP B Показник затримки. TL105 S 8h 1000 4h 800 2h 500 end 90° 40° 1h R 35° 30° 30° 40° 30° 40° 75° 60° 40° 30° H кнопка швидкості центрифуги

 • Страница 26 из 33

  26 ЕКСПЛУАТАЦІЯ ▼ ▼ ПРАЛЬНОЇ МАШИНИ ВІДКЛАДЕНИЙ ПУСК: Машина має функцію уповільнення початку прання, що дозволяє затримувати виконання циклу прання максимум до 8 годин. Час можна встановити кожним натиском - 1, 2, 4, 8 годин. Натиснувши кнопку START (L), вибраний індикатор почне блимати або

 • Страница 27 из 33

  ЕКСПЛУАТАЦІЯ ▼ ПРАЛЬНОЇ 27 МАШИНИ КОНТРОЛЬ ВИКОНАННЯ ЦИКЛУ ПРАННЯ: На боковому рисунку наведено 4 основних функцій прання: end ПОПЕРЕДНЄ ПРАННЯ-ПРАННЯ, ПОЛОСКАННЯ, ЦЕНТРИФУГА, ЗАКІНЧЕННЯ. Кожна з цих функцій висвічується індикатором під час циклу, таким чином, завжди можна знати, яка фаза прання

 • Страница 28 из 33

  28 ТАБЛИЦЯ Ручка Температура Етикетка Шерсть ПРОГРАМ Відділення для пральних засобів Тип тканини Делікатні у холодній воді Шерстяні вироби, які можна прати у пральній машині Ручне прання 30° Шовк та портьєри ШВИДКЕ ПРАННЯ 35° ПОВСЯКДЕННЕ ПРАННЯ 40° Прання у холодній у холодній воді 35 40 Тканини з

 • Страница 29 из 33

  МОДЕЛЬ: TL105S • TL105SX • TL85S • TL85SX 29 ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ P D S B C кнопки дополнительных функций D контрольные лампочки скорости отжима 1000 kg 5 STOP B Индикатор задержки пуска TL105 S 8h 1000 4h 800 2h 500 end 90° 40° 1h R 35° 30° 30° 40° 30° 40° 75° 60° 40° 30° H кнопка

 • Страница 30 из 33

  30 ПОЛЬЗОВАНИЕ СТИРАЛЬНОЙ МАШИНОЙ ▼ ▼ ОТЛОЖЕННЫЙ ПУСК: Машина оснащена устройством отложенного пуска, позволяющим отложить начало выполнения программы на срок до 8 часов. Время, на которое требуется отложить пуск, устанавливается следующим образом: каждое нажатие кнопки (I) соответствует 1, 2, 4, 8

 • Страница 31 из 33

  31 ПОЛЬЗОВАНИЕ СТИРАЛЬНОЙ МАШИНОЙ ▼ КОНТРОЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ФАЗ ПРОГРАММЫ: На рисунке приведены 4 основныe фазы цикла стирки: ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ end СТИРКА- ОСНОВНАЯ СТИРКА, ПОЛОСКАНИЕ, ОТЖИМ, ОКОНЧАНИЕ. Во время выполнения цикла каждая из этих функций будет обозначаться включением соответствующей

 • Страница 32 из 33

  32 ТАБЛИЦЫ ПРОГРАММ Ручка температура Символ программатора стирки на этикетке Отделение контейнера для моющих средств Тип ткани ХОЛОДНА Я ВОДА Вещи из шерстяных тканей, которые можно стирать в машине РУЧНАЯ СТИРКА 30° Вещи из шелка и шторы БЫСТРАЯ СТИРКА 35° ЕЖЕДНЕВНАЯ СТИРКА 40° ШЕРСТЬ ДЕЛИКАТНЫЕ

 • Страница 33 из 33

Инструкции для стиральные машины Ardo