Руководство пользователя для Ardo TL85S

Инструкция для Ardo TL85S

Инструкция в формате - PDF
Количество страниц - 32 страницы
Размер - 1.5 МБ
Доступно - Бесплатное скачивание
Доступно - Онлайн чтение
background image

SM1818

U˚YTKOWANIE PRALKI

CYKL PRANIA:

 

(Êledzàc poni˝sze wskazówki, pralka uruchomi ustawiony program)

1.

Otworzyç pokryw´ górnà a nastepnie drzwiczki pralki.

2.

Za∏adowaç wsad przeznaczony do prania, zamknàç drzwiczki.

UWAGA: Nie wolno prze∏adowywaç urzàdzenia. Odradza si´ praç w pralce tkanin
wch∏aniajàcych zbyt du˝o wody, np. dywaniki.

3.

Wsypaç proszek do odpowiedniego podajnika, wlaç p∏yn zmi´kczajàcy. Nale˝y u˝ywaç proszki przeznaczone
do prania w pralkach automatycznych (patrz rozdzia∏: 

U˚YTKOWANIE DETERGENTÓW

).

4.

Zamknàç pokryw´ górnà pralki.

5.

Przekr´caç pokr´t∏o programatora (

P

), wybraç odpowiedni program oraz temperatur´  prania w

zale˝noÊci od rodzaju tkanin (patrz rozdzia∏: 

TABELE PROGRAMÓW

)

UWAGA: Przy wybieraniu programu przez u˝ytkownika w∏àcza si´ automatycznie dioda
pr´dkoÊci maksymalnej odwirowania, odpowiadajàca wybranemu programowi. Jedna
z diod (S) zapali si´, wskazujàc, od której fazy prania rozpocznie si´ program.

6.

Wybraç szybkoÊç wirowania wciskajàc przycisk (

H

) (patrz rozdzia∏: 

WYBÓR SZYBKOÂCI WIROWANIA

).

7.

Wybraç przyciski (

C

) z odpowiednimi funkcjami, które chcemy u˝yç (patrz rozdzia∏: 

FUNKCJE

DODATKOWE

). W∏àczone przyciski zaÊwiecà si´, a  czas prania zmieni si´ w zale˝noÊci od

ustawionych funkcji.

8.

Wcisnàç  przycisk (

I

) - je˝eli chcemy opóêniç rozpocz´cie prania (patrz rozdzia∏: 

OPÓèNIENIE

STARTU PRANIA

)

9.

Wcisnàç przycisk (

L

), aby rozpoczàç cykl prania (patrz rozdzia∏: 

PRZYCISK ROZPOCZ¢CIA PRANIA

).

10.

Po zakoƒczeniu prania przekr´ciç pokr´t∏o programatora (

P

) na pozycj´ "

STOP

".

11.

Otworzyç pokryw´ górnà urzàdzenia oraz drzwiczki a nast´pnie wyjàç upranà bieliznà.

12.

Suchymi r´koma od∏àczyç urzàdzenie od sieci zasilajàcej.

C  

Przyciski wyboru funkcji opcjonalnych

D

Wskaênik wyboru pr´dkoÊci wirowania

B

Dioda wskazujàca opóênienie

H

Przycisk wyboru pr´dkoÊci wirowania

I

Przycisk opóênienia startu prania

L

Przycisk rozpocz´cia prania

P

Pokr´t∏o programatora i temperatury

S

Dioda zaawansowania cyklu prania

PL

WYBÓR SZYBKOÂCI WIROWANIA:

Urzàdzenie umo˝liwia wybór szybkoÊci wirowania, które mogà byç ustawione przed rozpocz´ciem
cyklu prania. Aby zmieniç szybkoÊç wirowania nale˝y, wciskaç przycisk (

H

), a˝ do momentu

uzyskania wymaganej wartoÊci, ka˝da zmiana zostanie wyÊwietlona na odpowiednim wskaêniku.
Wirówk´ mo˝na ca∏kowicie od∏àczyç. W tej sytuacji wyÊwietlacz musi wskazywaç symbol         
(rysunek) lub napis "wirówka od∏àczona".

UWAGA: szybkoÊç maksymalna wirówki b´dzie ró˝na w zale˝noÊci od modelu i zostanie wskazana na wyÊwietlaczu.

SzybkoÊç maksymalna jest dostosowywana do ka˝dego programu i zostaje zawsze wskazana na wyÊwietlaczu w
momencie ustawienia programu praniu.

1

Kontrola wywa˝ania wsadu w wirowaniu

Urzàdzenie zosta∏o wyposa˝one w specjalny system elektronicznej kontroli prawid∏owego
wywa˝ania wsadu. System, przed ka˝dym wirowaniem, rozk∏ada wsad w b´bnie.
W przypadku nieregularnego roz∏o˝enia wsadu, ze wzgl´du na bezpieczeƒstwo, szybkoÊç
koƒcowego wirowania zostanie obni˝ona, a w przypadku braku mo˝liwoÊci wywa˝ania wsadu,
wirowanie zostanie pomini´te.

MODEL:

 TL105S • TL105SX • TL85S • TL85SX

PODSTAWOWE FUNKCJE PRALKI

500

800

1000

40

°

35

°

R

30

°

STOP

90

°

75

°

60

°

40

°

30

°

60

°

40

°

30

°

40

°

30

°

40

°

30

°

1000

5

kg

TL105 S

500

800

1000

8h

4h

2h

1h

end

B

D

P

L

H

I

C

S

Предыдущая страница

Оглавление инструкции

 • Страница 1 из 33

  MODEL: TL105S • TL105SX • TL85S • TL85SX PODSTAWOWE FUNKCJE PRALKI P D S B 1 C Przyciski wyboru funkcji opcjonalnych D Wskaênik wyboru pr´dkoÊci wirowania 1000 kg 5 STOP B Dioda wskazujàca opóênienie TL105 S 8h 1000 4h 800 2h 500 end 90° 40° 1h R 35° 30° 30° 40° 30° 40° 75° 60° 40° 30° H Przycisk

 • Страница 2 из 33

  2 U˚YTKOWANIE PRALKI ▼ ▼ OPÓèNIENIE STARTU PRANIA: Urzàdzenie zosta∏o wyposa˝one w tzw. funkcj´ opóêniania startu cyklu prania, który umo˝liwia opóênienie rozpocz´cia prania, a˝ do 8 godzin. Godziny nale˝y ustawiç w nast´pujàcy sposób: wciskaç przycisk (I)1, 2, 4, 8 w zale˝noÊci od potrzeby. Po

 • Страница 3 из 33

  3 U˚YTKOWANIE PRALKI ▼ KONTROLA FAZ PRANIA: Na zamieszczonym rysunku wskazane jest 4 funkcji, przez które przechodzi jeden end cykl prania: PRANIE WSTEPNE-PRANIE ZASADNICZE, P¸UKANIE, WIROWANIE, ZAKO¡CZENIE PRANIA (END). Ka˝da z tych funkcji zostaje wskazana na wyÊwietlaczu w trakcie cyklu prania,

 • Страница 4 из 33

  4 TABELA PROGRAMÓW POKR¢T∏O PROGRAMÓW WE∏NA TEMPERATURA SYMBOL ETYKIETY PRANIA RODZAJE TKANIN ZIMNE Tkaniny we∏niane do prania w pralce PRANIE R¢CZNE 30° Jedwab i zas∏ony PRANIE SZYBKIE 35° PRANIE CODZIENNE 40° PRANIE NA ZIMNO ZIMNE TKANINY DELIKATNE 35 40 Materia∏y delikatne bawe∏niane, z wiskozy

 • Страница 5 из 33

  MODEL: TL105S • TL105SX • TL85S • TL85SX HLAVNÍ FUNKCE PRAâKY P D S B 5 C Tlaãítka voliteln˘ch funkcí D Led odstfieìování 1000 kg 5 B LED kontrolka odloÏení spu‰tûní STOP TL105 S 8h 1000 4h 800 2h 500 end 90° 40° 1h R 35° 30° 30° 40° 30° 40° 75° 60° 40° 30° H Tlaãítko volby odstfieìování I 60° 40°

 • Страница 6 из 33

  6 POUÎITÍ PRAâKY ▼ ▼ RETARDÉR STARTU: Praãka je vybavena retardérem startu, kter˘ umoÏÀuje zdrÏení praní maximálnû aÏ o 8 hodin. Hodiny mohou b˘t vybrány následovnû: kaÏdé stisknutí znamená 1, 2, 4, 8. Stisknutím tlaãítka START (L) zaãne zvolená kontrolka blikat, nebo se rozsvítí tlaãítko (I)

 • Страница 7 из 33

  7 POUÎITÍ PRAâKY ▼ KONTROLA FÁZÍ PRACÍHO CYKLU: Na boãním obrázku je uvedeno 4 hlavních funkcí pracího cyklu: P¤EDPÍRKA, end PRANÍ, MÁCHÁNÍ, ODST¤EëOVÁNÍ, KONEC. KaÏdá z tûchto funkcí, je zobrazována bûhem cyklu pomocí svûtelné kontrolky a takto budete moci vÏdy vûdût, ve které fázi se nachází

 • Страница 8 из 33

  8 TABULKA PROGRAMÒ OVLÁDAâ PROGRAMÒ PROVOZNÍ SYMBOLY TEPLOTA VLNA TYP TKANINY JEMNÉ ZA STUDENA vlnûné tkaniny, které se se dají prát v praãce RUâNÍ PRANÍ 30° tkaniny, které se dají prát ruãnû RYCHLÉ PRANÍ 35° DENNÍ PRANÍ 40° PRANÍ ZA STUDENA ZA STUDENA 35 40 Komory na prací prostfiedek Tkaniny z

 • Страница 9 из 33

  MODEL: TL105S • TL105SX • TL85S • TL85SX ZÁKLADNÉ FUNKCIE PRÁâKY P D S B 9 C Tlaãidlá voliteºn˘ch funkcií D Led diódy znázorÀujúce r˘chlosÈ odstreìovania 1000 kg 5 B Svetelná kontrolka odloÏenia STOP TL105 S 8h 1000 4h 800 2h 500 end 90° 40° 1h R 35° 30° 30° 40° 30° 40° 75° 60° 40° 30° H Tlaãidlo

 • Страница 10 из 33

  10 POUÎÍVANIE PRÁâKY ▼ ▼ ODLOÎENIE SPUSTENIA: Zariadenie je vybavené funkciou odloÏenia spustenia, ktorá umoÏÀuje odloÏiÈ spustenie prania aÏ o 8 hodín (max). âas odloÏenia moÏno vybraÈ nasledovne: na kaÏdé stlaãenie 1, 2, 4, 8. Stlaãením tlaãidla ·TART (L), bude vybraná kontrolka blikaÈ, alebo sa

 • Страница 11 из 33

  11 POUÎÍVANIE PRÁâKY ▼ KONTROLA PRACÍCH FÁZ: Na boãnom vyobrazení je znázornen˘ch päÈ základn˘ch funkcií pracieho end cyklu Predpieranie-Pranie; Plákanie; Odstreìovanie; Koniec. KaÏdá z t˘chto funkcií bude poãas cyklu oznaãená svietiacou led diódou. Tak˘mto spôsobom je vÏdy moÏné zistiÈ, v ktorej

 • Страница 12 из 33

  12 TABUªKY PROGRAMOV PROGRAMOV¯ PREVÁDZ-KOVÉ OZNAâENIA TEPLOTY OVLÁDAâ VLNA TYPY LÁTKY STUDENÉ Vlnené pleteniny ktoré je moÏné praÈ v práãke RUâNÉ PRANIE 30° Hodvábne tkaniny a záclony R¯CHLE PRANIE 35° DENNÉ PRANIE 40° PRANIE ZA STUDENA STUDENÉ JEMNÉ TKANINY 35 40 AKTIVOVANÉ TLAâIDLÁ Málo

 • Страница 13 из 33

  MODELLEK: TL105S • TL105SX • TL85S • TL85SX A MOSÓGÉP FÃBB FUNKCIÓI P D S B 13 C Opcionális funkció gombok D Centrifuga sebesség jelzŒfény 1000 kg 5 B Késleltetést jelzŒ led STOP TL105 S 8h 1000 4h 800 2h 500 end 90° 40° 1h R 35° 30° 30° 40° 30° 40° 75° 60° 40° 30° H Centrifuga kiválasztó gomb I

 • Страница 14 из 33

  14 A MOSÓGÉP HASZNÁLATA ▼ ▼ INDÍTÁS KÉSLELTETÃ: A gép indítás késleltetŒvel van ellátva, amivel maximum 8 órával késleltethetjük a mosás elindítását. A késleltetési idŒt az alábbi módon állíthatjuk be: az (I) gomb többszöri megnyomásával 1, 2, 4 vagy 8 órára állíthatjuk a késleltetést. A START (L)

 • Страница 15 из 33

  15 A MOSÓGÉP HASZNÁLATA A MOSÁSI FÁZISOK ELLENÃRZÉSE: ▼ end Az oldalsó ábrán látható a mosási ciklus 4 fŒ funkciója: ELÃMOSÁSMOSÁS, ÖBLÍTÉS, CENTRIFUGA, MOSÁS VÉGE. A mosási ciklus folyamán az egyes funkciókat egy világító jelzŒfény jelzi, tehát mindig tudni lehet, milyen fázisban tart a mosás. A

 • Страница 16 из 33

  16 PROGRAMTÁBLÁZAT PROGRAMVÁLASZTÓ GYAPJÚ TÁRCSA CÍMKÉK MÙKÖDÉSI HÃMÉRSÉKLET ANYAGTÍPUS HIDEG Gépben mosható gyapjú KÉZI MOSÁS 30° Kézzel mosható ruhanemı GYORS MOSÁS 35° NAPI MOSÁS 40° HIDEGVIZES MOSÁS HIDEG FINOM 35 40 ENGEDÉLYEZETT GOMBOK Kevésbé szennyezett finompamut, viszkóz és kevertszálas

 • Страница 17 из 33

  MODELIS: TL105S • TL105SX • TL85S • TL85SX PAGRINDINñS MA·INOS FUNKCIJOS P D S B 17 C Papildom˜ funkcij˜ mygtukai D Gr´Ïimo greiãio indikatoriaus kontrolinòs lemputòs 1000 kg 5 STOP B Udelsto paleidimo indikatorius TL105 S 8h 1000 4h 800 2h 500 end 90° 40° 1h R 35° 30° 30° 40° 30° 40° 75° 60° 40°

 • Страница 18 из 33

  18 NAUDOJIMASIS SKALBIMO MA·INA ▼ ▼ ATIDñTAS PALEIDIMAS: Ma‰inoje yra atidòto paleidimo funkcija. Ji leidÏia uÏprogramuoti ma‰inà pradòti skalbti po 8 ir maÏiau valand˜. Programuojama taip: nuspauskite mygtukà pasirinkdami, kiek valand˜ (1, 2, 4, ar 8) norite atidòti skalbimà. Kai nuspaudÏiamas

 • Страница 19 из 33

  19 NAUDOJIMASIS SKALBIMO MA·INA ▼ SKALBIMO PRIEÎIÌRA: Paveikslòlis ‰one iliustruoja 4 pagrindines MIRKYMO-SKALBIMO, end SKALAVIMO, GR¢ÎIMO ir skalbimo ciklo PABAIGOS funkcijas. Skalbiant uÏsidega atitinkama kontrolinò lemputò, todòl naudotojas nuolat Ïino apie skalbimo eigà. Po gr´Ïimo fazòs

 • Страница 20 из 33

  20 PROGRAMˆ LENTELñ PROGRAMˆ RANKENñLñ VILNA SKALBIMO SIMBOLIS TEMPERATÌRA AUDINIO TIPAS ·ALTAS VANDUO Vilna, kurià galima skalbti ma‰ina SKALBIMAS RANKOMIS 30° Rankomis skalbiami audiniai GREITAS SKALBIMAS 35° KASDIENIS SKALBIMAS 40° SKALBIMAS ·ALTAME VANDENYJE PASIRINKTINAI GLEÎNI AUDINIAI 35 40

 • Страница 21 из 33

  МОДЕЛ: TL105S • TL105SX • TL85S • TL85SX 21 ГЛАВНЕ ФУНКЦИЈЕ МАШИНЕ ЗА ПРАЊЕ РУБЉА P D S B C Дугмад за опционе функције D ЛЕД-индикатори брзине центрифуге 1000 kg 5 STOP B ЛЕД-индикатори кашњења старта TL105 S 8h 1000 4h 800 2h 500 end 90° 40° 1h R 35° 30° 30° 40° 30° 40° 75° 60° 40° 30° H Дугме за

 • Страница 22 из 33

  22 УПОТРЕБА МАШИНЕ ЗА ПРАЊЕ РУБЉА ▼ ▼ ▼ КАШЊЕЊЕ СТАРТА: Машина располаже функцијом која омогућава кашњење прања до максимално 8 сати. Сати кашњења се могу изабрати на следећи начин: при сваком притиску дугмета (I) кашњење старта прања ће износити 1, 2, 4, 8 сати. Притиском на дугме START (СТАРТ)

 • Страница 23 из 33

  23 УПОТРЕБА МАШИНЕ ЗА ПРАЊЕ РУБЉА ▼ КОНТРОЛА ФАЗА ПРАЊА: На слици са стране приказане су 4 главне функције циклуса прања: end ПРЕТПРАЊЕ-ПРАЊЕ; ИСПИРАЊЕ; ЦЕНТРИФУГА; КРАЈ. Сваку од ових функција ће у току циклуса прања приказати ЛЕДиндикатор, тако да ћемо моћи да знамо у којој фази је прање. По

 • Страница 24 из 33

  24 ТАБЕЛЕ ПРОГРАМА РУЧИЦА РАДНЕ ЕТИКЕТЕ ПРОГРАМАТОРА ТЕМПЕРАТУРЕ ВУНА ТИПОВИ ТКАНИНЕ ХЛАДНО Тканине од вуне, свиле које се могу прати у машини за прање рубља РУЧНО ПРАЊЕ 30° Тканине које се могу прати ручно БРЗО ПРАЊЕ 35° СВАКОДНЕВНО ПРАЊЕ 40° ПРАЊЕ ХЛАДНОМ ВОДОМ ХЛАДНО НЕЖНЕ ТКАНИНЕ 35 Нежне

 • Страница 25 из 33

  МОДЕЛІ: TL105S • TL105SX • TL85S • TL85SX 25 ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ ПРАЛЬНОЇ МАШИНИ P D S B C кнопки додаткових функцій D індикатор швидкості центрифуги 1000 kg 5 STOP B Показник затримки. TL105 S 8h 1000 4h 800 2h 500 end 90° 40° 1h R 35° 30° 30° 40° 30° 40° 75° 60° 40° 30° H кнопка швидкості центрифуги

 • Страница 26 из 33

  26 ЕКСПЛУАТАЦІЯ ▼ ▼ ПРАЛЬНОЇ МАШИНИ ВІДКЛАДЕНИЙ ПУСК: Машина має функцію уповільнення початку прання, що дозволяє затримувати виконання циклу прання максимум до 8 годин. Час можна встановити кожним натиском - 1, 2, 4, 8 годин. Натиснувши кнопку START (L), вибраний індикатор почне блимати або

 • Страница 27 из 33

  ЕКСПЛУАТАЦІЯ ▼ ПРАЛЬНОЇ 27 МАШИНИ КОНТРОЛЬ ВИКОНАННЯ ЦИКЛУ ПРАННЯ: На боковому рисунку наведено 4 основних функцій прання: end ПОПЕРЕДНЄ ПРАННЯ-ПРАННЯ, ПОЛОСКАННЯ, ЦЕНТРИФУГА, ЗАКІНЧЕННЯ. Кожна з цих функцій висвічується індикатором під час циклу, таким чином, завжди можна знати, яка фаза прання

 • Страница 28 из 33

  28 ТАБЛИЦЯ Ручка Температура Етикетка Шерсть ПРОГРАМ Відділення для пральних засобів Тип тканини Делікатні у холодній воді Шерстяні вироби, які можна прати у пральній машині Ручне прання 30° Шовк та портьєри ШВИДКЕ ПРАННЯ 35° ПОВСЯКДЕННЕ ПРАННЯ 40° Прання у холодній у холодній воді 35 40 Тканини з

 • Страница 29 из 33

  МОДЕЛЬ: TL105S • TL105SX • TL85S • TL85SX 29 ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ P D S B C кнопки дополнительных функций D контрольные лампочки скорости отжима 1000 kg 5 STOP B Индикатор задержки пуска TL105 S 8h 1000 4h 800 2h 500 end 90° 40° 1h R 35° 30° 30° 40° 30° 40° 75° 60° 40° 30° H кнопка

 • Страница 30 из 33

  30 ПОЛЬЗОВАНИЕ СТИРАЛЬНОЙ МАШИНОЙ ▼ ▼ ОТЛОЖЕННЫЙ ПУСК: Машина оснащена устройством отложенного пуска, позволяющим отложить начало выполнения программы на срок до 8 часов. Время, на которое требуется отложить пуск, устанавливается следующим образом: каждое нажатие кнопки (I) соответствует 1, 2, 4, 8

 • Страница 31 из 33

  31 ПОЛЬЗОВАНИЕ СТИРАЛЬНОЙ МАШИНОЙ ▼ КОНТРОЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ФАЗ ПРОГРАММЫ: На рисунке приведены 4 основныe фазы цикла стирки: ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ end СТИРКА- ОСНОВНАЯ СТИРКА, ПОЛОСКАНИЕ, ОТЖИМ, ОКОНЧАНИЕ. Во время выполнения цикла каждая из этих функций будет обозначаться включением соответствующей

 • Страница 32 из 33

  32 ТАБЛИЦЫ ПРОГРАММ Ручка температура Символ программатора стирки на этикетке Отделение контейнера для моющих средств Тип ткани ХОЛОДНА Я ВОДА Вещи из шерстяных тканей, которые можно стирать в машине РУЧНАЯ СТИРКА 30° Вещи из шелка и шторы БЫСТРАЯ СТИРКА 35° ЕЖЕДНЕВНАЯ СТИРКА 40° ШЕРСТЬ ДЕЛИКАТНЫЕ

 • Страница 33 из 33

Инструкции для стиральные машины Ardo