Инструкция по эксплуатации для Alligator SP-30

Инструкция для Alligator SP-30

Инструкция в формате - PDF
Количество страниц - 68 страниц
Размер - 8 МБ
Доступно - Бесплатное скачивание
Доступно - Онлайн чтение
background image

Alligator SP 30.indd   1

28.11.2012   10:41:55

Предыдущая страница

Оглавление инструкции

 • Страница 1 из 69

 • Страница 2 из 69

 • Страница 3 из 69

  sp-30 Alligator SP-30 ʅʤʝʚʦʖʘʡʵʛʢ ʘʖʧ ʧ ʥʦʞʤʗʦʛʨʛʣʞʛʢ ʤʫʦʖʣʣʤʟ ʧʞʧʨʛʢʱ ʳʠʧʨʦʖ ʠʡʖʧʧʖ ALLIGATOR! ɺʖʣʣʖʵ ʧʞʧʨʛʢʖ ʦʖʝʦʖʗʤʨʖʣʖ ʧ ʦʖʧʭʛʨʤʢ ʣʖ ʞʧʥʤʡʲʝʤʘʖʣʞʛ ʘ ʨʛʭʛʣʞʛ ʢʣʤʙʞʫ ʡʛʨ, ʣʛ ʣʩʜʚʖʵʧʲ ʘ ʦʛʢʤʣʨʛ ʞʡʞ ʝʖʢʛʣʛ. ɺʖʣʣʖʵ ʤʫʦʖʣʣʖʵ ʧʞʧʨʛʢʖ (ʖʘʨʤʧʞʙʣʖʡʞʝʖʬʞʵ) ʥʦʛʚʧʨʖʘʡʵʛʨ ʧʤʗʤʟ ʧʡʤʜʣʤʛ ʳʡʛʠʨʦʤʣʣʤʛ

 • Страница 4 из 69

  4 sp-30 ʅʆɶɸɾʁɶ ɷɻɽʄʅɶʇʃʄɹʄ ɾʇʅʄʁʒɽʄɸɶʃɾʕ ɶɸʈʄʇɾɹʃɶʁɾɽɶʌɾɾ ɶʘʨʤʧʞʙʣʖʡʞʝʖʬʞʵ ʥʦʛʚʣʖʝʣʖʭʛʣʖ ʚʡʵ ʧʨʖʬʞʤʣʖʦʣʤʟ ʩʧʨʖʣʤʘʠʞ ʣʖ ʖʘʨʤʨʦʖʣʧʥʤʦʨʣʤʢ ʧʦʛʚʧʨʘʛ ʧ ʥʞʨʖʣʞʛʢ ʤʨ ʛʙʤ ʗʤʦʨʤʘʤʟ ʧʛʨʞ ʣʖʥʦʵʜʛʣʞʛʢ 12 ɸ ʥʤʧʨʤʵʣʣʤʙʤ ʨʤʠʖ, ʤʨʦʞʬʖʨʛʡʲʣʱʟ ʥʤʡʴʧ ʗʖʨʖʦʛʞ ʧʤʛʚʞʣʛʣ ʧ «ʢʖʧʧʤʟ» ʖʘʨʤʢʤʗʞʡʵ. ʅʛʦʛʚ ʩʧʨʖʣʤʘʠʤʟ

 • Страница 5 из 69

  sp-30 5 ʀʄʂʅʁɻʀʈ ʅʄʇʈɶɸʀɾ ʇɾʇʈɻʂʑ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. ʄʧʣʤʘʣʤʟ ʗʡʤʠ ʧʞʧʨʛʢʱ ........................................................................................................ 1 ʮʨ. 5-ʠʣʤʥʤʭʣʱʟ ʗʦʛʡʤʠ-ʥʛʦʛʚʖʨʭʞʠ ʧ ʤʗʦʖʨʣʤʟ ʧʘʵʝʲʴ ʞ

 • Страница 6 из 69

  6 sp-30 ʇʄɺɻʆɼɶʃɾɻ ʅʦʖʘʞʡʖ ʗʛʝʤʥʖʧʣʤʙʤ ʞʧʥʤʡʲʝʤʘʖʣʞʵ ʖʘʨʤʧʞʙʣʖʡʞʝʖʬʞʞ 4 ʀʤʢʥʡʛʠʨ ʥʤʧʨʖʘʠʞ ʧʞʧʨʛʢʱ 5 ʊʩʣʠʬʞʞ ʧʞʧʨʛʢʱ 8 ɷʦʛʡʤʠʞ-ʥʛʦʛʚʖʨʭʞʠʞ ʧʞʧʨʛʢʱ 10 ɼʀ-ʚʞʧʥʡʛʟ 5-ʠʣʤʥʤʭʣʤʙʤ ʗʦʛʡʤʠʖ-ʥʛʦʛʚʖʨʭʞʠʖ.................................................................................11 ʊʩʣʠʬʞʞ ʠʣʤʥʤʠ

 • Страница 7 из 69

  sp-30 ɶʘʖʦʞʟʣʤʛ ʤʨʠʡʴʭʛʣʞʛ ʧʞʧʨʛʢʱ. ʄʨʠʡʴʭʛʣʞʛ ʧʞʧʨʛʢʱ ʧ ʥʤʢʤʯʲʴ ʥʛʦʧʤʣʖʡʲʣʤʙʤ ʠʤʚʖ.....................................................................................................................47 ʅʦʤʙʦʖʢʢʞʦʩʛʢʱʛ ʪʩʣʠʬʞʞ ʧʞʧʨʛʢʱ 49 ʅʖʧʧʞʘʣʖʵ ʥʤʧʨʖʣʤʘʠʖ ʧʞʧʨʛʢʱ ʣʖ ʤʫʦʖʣʩ

 • Страница 8 из 69

  8 sp-30 ʊʉʃʀʌɾɾ ʇɾʇʈɻʂʑ ʇʨʖʣʚʖʦʨʣʱʛ ʪʩʣʠʬʞʞ ʧʞʧʨʛʢʱ ʆʖʚʞʩʧ ʚʛʟʧʨʘʞʵ ʘ ʦʛʜʞʢʛ ʩʥʦʖʘʡʛʣʞʵ ʚʤ 600 ʢ* ʆʖʚʞʩʧ ʚʛʟʧʨʘʞʵ ʘ ʦʛʜʞʢʛ ʤʥʤʘʛʯʛʣʞʵ ʚʤ 1200 ʢ* 8192-ʠʖʣʖʡʲʣʱʟ ʧʘʛʦʫʩʝʠʤʥʤʡʤʧʣʱʟ ʍʂ-ʦʖʚʞʤʨʦʖʠʨ ɺʞʖʡʤʙʤʘʱʟ ʦʖʚʞʤʠʤʚ ʧ ʖʗʧʤʡʴʨʣʤʟ ʝʖʯʞʨʤʟ ʤʨ ʳʡʛʠʨʦʤʣʣʤʙʤ ʘʧʠʦʱʨʞʵ ʊʩʣʠʬʞʵ ʝʘʩʠʤʘʤʙʤ ʞʡʞ ʘʞʗʦʖʬʞʤʣʣʤʙʤ

 • Страница 9 из 69

  sp-30 ɸʤʝʢʤʜʣʤʧʨʲ ʖʘʨʤʢʖʨʞʭʛʧʠʤʙʤ ʝʖʥʞʦʖʣʞʵ ʚʘʛʦʛʟ ʥʤ ʚʖʨʭʞʠʩ ʧʠʤʦʤʧʨʞ ʆʛʜʞʢ ʥʖʧʧʞʘʣʤʟ ʗʡʤʠʞʦʤʘʠʞ ʚʘʞʙʖʨʛʡʵ ɸʤʝʢʤʜʣʤʧʨʲ ʤʨʠʡʴʭʛʣʞʵ ʤʫʦʖʣʱ ʘ 2 ʳʨʖʥʖ ʊʩʣʠʬʞʵ ʝʖʯʞʨʱ ʤʨ ʡʤʜʣʱʫ ʧʦʖʗʖʨʱʘʖʣʞʟ ʧʞʧʨʛʢʱ FAPC™ ɺʞʧʨʖʣʬʞʤʣʣʤʛ ʞʡʞ ʖʘʨʤʢʖʨʞʭʛʧʠʤʛ ʘʠʡʴʭʛʣʞʛ ʦʛʜʞʢʖ Anti-HiJack ɶʠʨʞʘʣʤʛ ʞ ʗʛʝʤʥʖʧʣʤʛ ʙʡʩʮʛʣʞʛ

 • Страница 10 из 69

  10 sp-30 ɷʆɻʁʄʀɾűʅɻʆɻɺɶʈʍɾʀɾ ʇɾʇʈɻʂʑ ɸ ʠʤʢʥʡʛʠʨ ʧʞʧʨʛʢʱ ʘʫʤʚʞʨ ʤʚʞʣ 5-ʠʣʤʥʤʭʣʱʟ ʗʦʛʡʤʠ-ʥʛʦʛʚʖʨʭʞʠ ʧ ɼʀ-ʚʞʧʥʡʛʛʢ ʞ ʤʚʞʣ 4-ʠʣʤʥʤʭʣʱʟ ʥʛʦʛʚʖʨʭʞʠ: ǭǭǃǮ͟ǭǪ 1 ǭǃǮ͟ǭǪ 2 ǭǃǮ͟ǭǪ 3 ǭǃǮ͟ǭǪ 4 ʩʣʠʬʞʵʢʞ ʧʞʧʨʛʢʱ. ʅʤʢʞʢʤ ɷʦʛʡʤʠʞ-ʥʛʦʛʚʖʨʭʞʠʞ ʥʤʝʘʤʡʵʴʨ ʩʥʦʖʘʡʵʨʲ ʘʧʛʢʞ ʪʩʣʠʬʞʵʢʞ ʳʨʤʙʤ, ʠʖʜʚʱʟ ʦʖʝ ʥʦʞ ʞʧʥʤʡʲʝʤʘʖʣʞʞ

 • Страница 11 из 69

  sp-30 ɼʀ-ʚʞʧʥʡʛʟ 5-ʠʣʤʥʤʭʣʤʙʤ ʗʦʛʡʤʠʖ-ʥʛʦʛʚʖʨʭʞʠʖ ʄʨʠʦʱʨʱ ʚʘʛʦʞ, ʠʖʥʤʨ ʞ ʗʖʙʖʜʣʞʠ G I A ʆʛʜʞʢ ʧʣʵʨʞʵ ʧ ʤʫʦʖʣʱ ʘ ʚʘʖ ʳʨʖʥʖ H ʆʛʜʞʢ ʳʣʛʦʙʤʧʗʛʦʛʜʛʣʞʵ ʇʛʦʘʞʧʣʱʟ ʦʛʜʞʢ F ɷʡʤʠʞʦʤʘʠʖ ʠʣʤʥʤʠ ʗʦʛʡʤʠʖ 9 ʆʛʜʞʢ ʤʫʦʖʣʱ ʘʠʡʴʭʛʣ U ɾʢʢʤʗʞʡʖʟʝʛʦ \ P Q c Z X ɽʘʩʠʤʘʤʛ ʤʥʤʘʛʯʛʣʞʛ ɾʣʚʞʠʖʬʞʵ ʦʖʗʤʨʱ ʚʘʞʙʖʨʛʡʵ K T L J

 • Страница 12 из 69

  12 sp-30 ʊʩʣʠʬʞʞ ʠʣʤʥʤʠ ʥʛʦʛʚʖʨʭʞʠʤʘ ʧʞʧʨʛʢʱ ʊʉʃʀʌɾʕ ʀʃʄʅʀɶ (ʀʄʂɷɾʃɶʌɾʕ ʀʃʄʅʄʀ) ʅʆɾʂɻʍɶʃɾɻ ɺʞʧʨʖʣʬʞʤʣʣʖʵ ʤʧʣʤʘʣʖʵ ʥʤʧʨʖʣʤʘʠʖ ʣʖ ʤʫʦʖʣʩ ʞʡʞ ʚʞʧʨʖʣʬʞʤʣʣʤʛ ʝʖʥʞʦʖʣʞʛ ʚʘʛʦʛʟ (ʘ ʦʛʜʞʢʛ Valet ʞʡʞ ʥʦʞ ʘʠʡʴʭʛʣʣʤʢ ʝʖʜʞʙʖʣʞʞ) 4 ʃʖʜʖʨʲ ʞ ʤʨʥʩʧʨʞʨʲ ɸʠʡʴʭʛʣʞʛ ʦʛʜʞʢʖ ʤʫʦʖʣʱ ʖʘʨʤʢʤʗʞʡʵ ʧ ʦʖʗʤʨʖʴʯʞʢ ʚʘʞʙʖʨʛʡʛʢ

 • Страница 13 из 69

  sp-30 ʊʉʃʀʌɾʕ ɺʞʧʨʖʣʬʞʤʣʣʤʛ ʘʠʡʴʭʛʣʞʛ ʦʛʜʞʢʖ “ʅʖʣʞʠʖ” ɺʞʧʨʖʣʬʞʤʣʣʤʛ ʘʱʠʡʴʭʛʣʞʛ ʦʛʜʞʢʖ “ʅʖʣʞʠʖ” ɺʞʧʨʖʣʬʞʤʣʣʤʛ ʘʠʡʴʭʛʣʞʛ ʦʛʜʞʢʖ “Anti-HiJack” (ʛʧʡʞ ʘʠʡʴʭʛʣʖ ʪʩʣʠʬʞʵ ͊ 1.11) "ʅʤʞʧʠ ʖʘʨʤʢʤʗʞʡʵ" ɺʞʧʨʖʣʬʞʤʣʣʤʛ ʘʠʡʴʭʛʣʞʛ/ ʘʱʠʡʴʭʛ-ʣʞʛ ʦʛʜʞʢʖ “Valet” ʀʃʄʅʀɶ (ʀʄʂɷɾʃɶʌɾʕ ʀʃʄʅʄʀ) 4+ 5 4+ 5 4+ 5 4+ 5 5+ 3

 • Страница 14 из 69

  sp-30 14 ʊʉʃʀʌɾʕ ɸʠʡʴʭʛʣʞʛ ʨʖʟʢʛʦʖ ʤʗʦʖʨʣʤʙʤ ʤʨʧʭʛʨʖ ɸʠʡʴʭʛʣʞʛ / ʘʱʠʡʴʭʛʣʞʛ ʗʡʤʠʞʦʤʘʠʞ ʠʣʤʥʤʠ ʥʛʦʛʚʖʨʭʞʠʖ ʀʃʄʅʀɶ (ʀʄʂɷɾʃɶʌɾʕ ʀʃʄʅʄʀ) 18 145 + + + ʅʆɾʂɻʍɶʃɾɻ 1 ʃʖʜʖʨʲ ʠʣʤʥʠʩ 1 ʞ ʩʚʛʦʜʞʘʖʵ ʛʛ ʣʖʜʖʨʲ ʠʣʤʥʠʞ 4 ʞ 5 ʣʖ 1 ʧʛʠʩʣʚʩ ʃʖʜʖʨʲ ʠʣʤʥʠʩ ʞ ʩʚʛʦʜʞʘʖʵ ʛʛ ʣʖʜʖʨʲ ʞ ʤʨʥʩʧʨʞʨʲ ʠʣʤʥʠʩ 8 ʅʦʤʘʛʦʠʖ ʨʛʠʩʯʛʙʤ

 • Страница 15 из 69

  sp-30 ɶʘʨʤʢʖʨʞʭʛʧʠʞʟ ʦʛʜʞʢ ʥʦʤʘʛʦʠʞ ʝʤʣʱ ʚʛʟʧʨʘʞʵ 2-ʧʨʤʦʤʣʣʛʟ ʧʘʵʝʞ ʥʤʧʡʛ ʥʤʧʨʖʣʤʘʠʞ ʧʞʧʨʛʢʱ ʣʖ ʤʫʦʖʣʩ ɸ ʚʖʣʣʤʟ ʧʞʧʨʛʢʛ ʨʖʠʜʛ ʞʧʥʤʡʲʝʩʛʨʧʵ ʖʘʨʤʢʖʨʞʭʛʧʠʞʟ ʦʛʜʞʢ ʥʦʤʘʛʦʠʞ ʝʤʣʱ ʚʛʟʧʨʘʞʵ 2-ʧʨʤʦʤʣʣʛʟ ʧʘʵʝʞ ʥʤʧʡʛ ʥʤʧʨʖʣʤʘʠʞ ʧʞʧʨʛʢʱ ʣʖ ʤʫʦʖʣʩ. ʀʖʜʚʱʟ ʦʖʝ ʥʤʧʡʛ ʥʤʧʨʖʣʤʘʠʞ ʧʞʧʨʛʢʱ ʣʖ ʤʫʦʖʣʩ (ʖʠʨʞʘʣʤ ʧ

 • Страница 16 из 69

  sp-30 16 ʅʦʞ ʘʱʠʡʴʭʛʣʞʞ ʦʛʜʞʢʖ ʤʥʤʘʛʯʛʣʞʵ ʘʞʗʦʖʨʤʦʤʘ ʞ ʘʠʡʴʭʛʣʞʞ ʦʛʜʞʢʖ ʝʘʩʠʤʘʤʙʤ ʤʥʤʘʛʯʛʣʞʵ » ɺʞʣʖʢʞʠ ʥʛʦʛʚʖʨʭʞʠʖ ʥʤʚʖʧʨ 1 ʠʤʦʤʨʠʞʟ ʥʤʚʨʘʛʦʜʚʖʴʯʞʟ ʧʞʙʣʖʡ » ʃʖ ɼʀ-ʚʞʧʥʡʛʛ ʥʛʦʛʚʖʨʭʞʠʖ ʥʤʵʘʞʨʧʵ ʞ ʗʩʚʛʨ ʥʤʧʨʤʵʣʣʤ ʙʤʦʛʨʲ ʧʞʢʘʤʡ ʝʘʩʠʤʘʤʙʤ ʤʥʤʘʛʯʛʣʞʵ A ʅʦʞ ʤʚʣʤʘʦʛʢʛʣʣʤʢ ʘʠʡʴʭʛʣʞʞ ʦʛʜʞʢʖ ʤʥʤʘʛʯʛʣʞʵ

 • Страница 17 из 69

  sp-30 ɸ ʬʛʡʵʫ ʗʛʝʤʥʖʧʣʤʧʨʞ ʦʛʜʞʢ ʳʣʛʦʙʤʧʗʛʦʛʜʛʣʞʵ ʗʩʚʛʨ ʖʘʨʤʢʖʨʞʭʛʧʠʞ ʘʦʛʢʛʣʣʤ ʤʨʠʡʴʭʖʨʲʧʵ ʘ ʧʡʛʚʩʴʯʞʫ ʧʡʩʭʖʵʫ: a) ʥʦʞ ʥʤʧʨʖʣʤʘʠʛ ʣʖ ʤʫʦʖʣʩ ʥʦʞ ʥʤʢʤʯʞ 5-ʠʣʤʥʤʭʣʤʙʤ ʥʛʦʛʚʖʨʭʞʠʖ; b) ʛʧʡʞ ʦʛʜʞʢ ʤʫʦʖʣʱ ʗʱʡ ʘʠʡʴʭʛʣ ʖʘʨʤʢʖʨʞʭʛʧʠʞ ʞ ʥʤʧʡʛ ʳʨʤʙʤ ʗʱʡʖ ʞʧʥʤʡʲʝʤʘʖʣʖ ʪʩʣʠʬʞʵ ʥʦʤʘʛʦʠʞ ʣʖʡʞʭʞʵ 2-ʧʨʤʦʤʣʣʛʟ ʧʘʵʝʞ

 • Страница 18 из 69

  sp-30 18 ɸʠʡʴʭʛʣʞʛ ʨʖʟʢʛʦʖ ʤʗʦʖʨʣʤʙʤ ʤʨʧʭʛʨʖ ʅʦʞ ʘʠʡʴʭʛʣʞʞ ʚʖʣʣʤʙʤ ʦʛʜʞʢʖ ʨʖʟʢʛʦ ʣʖʭʣʛʨ ʤʗʦʖʨʣʱʟ ʤʨʧʭʛʨ ʝʖʥʦʤʙʦʖʢʢʞʦʤʘʖʣʣʤʙʤ ʥʛʦʞʤʚʖ ʘʦʛʢʛʣʞ. ɺʖʣʣʖʵ ʪʩʣʠʬʞʵ ʢʤʜʛʨ ʞʧʥʤʡʲʝʤʘʖʨʲʧʵ, ʣʖʥʦʞʢʛʦ, ʥʦʞ ʥʡʖʨʣʤʟ ʥʤʭʖʧʤʘʤʟ ʥʖʦʠʤʘʠʛ ʖʘʨʤʢʤʗʞʡʵ. 1 ʉʚʛʦʜʞʘʖʵ ʠʣʤʥʠʩ 1, ʣʖʜʢʞʨʛ ʞ ʤʨʥʩʧʨʞʨʛ ʠʣʤʥʠʩ AUX. 7 [ʗʦʛʡʤʠ] »

 • Страница 19 из 69

  sp-30 ɸʠʡʴʭʛʣʞʛ/ʘʱʠʡʴʭʛʣʞʛ ʪʩʣʠʬʞʞ ʗʡʤʠʞʦʤʘʠʞ ʠʣʤʥʤʠ 5-ʠʣʤʥʤʭʣʤʙʤ ʗʦʛʡʤʠʖ ɺʡʵ ʘʠʡʴʭʛʣʞʵ ʦʛʜʞʢʖ ʗʡʤʠʞʦʤʘʠʞ ʠʣʤʥʤʠ 5-ʠʣʤʥʤʭʣʤʙʤ ʗʦʛʡʤʠʖ 1 ʉʚʛʦʜʞʘʖʵ ʠʣʤʥʠʩ ʣʞʵ ʠʣʤʥʠʞ ʞ . 4 5 1 ʣʖʜʖʨʤʟ, ʣʖʜʢʞʨʛ ʞ ʩʚʛʦʜʞʘʖʟʨʛ ʚʤ ʧʞʙʣʖʡʖ ʥʤʚʨʘʛʦʜʚʛ- 7 [ʗʦʛʡʤʠ] » ʅʦʤʝʘʩʭʞʨ ʢʛʡʤʚʞʵ ʘʠʡʴʭʛʣʞʵ ʦʛʜʞʢʤʘ » ʃʖ ɼʀ-ʚʞʧʥʡʛʛ

 • Страница 20 из 69

  20 sp-30 ʅʦʤʙʦʖʢʢʞʦʤʘʖʣʞʛ ʦʛʜʞʢʤʘ ʦʖʗʤʨʱ 5-ʠʣʤʥʤʭʣʤʙʤ ʗʦʛʡʤʠʖ-ʥʛʦʛʚʖʨʭʞʠʖ ʅʤʢʣʞʨʛ, ʭʨʤ ʠʖʜʚʖʵ ʤʥʛʦʖʬʞʵ ʚʤʡʜʣʖ ʗʱʨʲ ʘʱʥʤʡʣʛʣʖ ʘ ʨʛʭʛʣʞʛ 15 ʧʛʠʩʣʚ ʥʤʧʡʛ ʥʦʛʚʱʚʩʯʛʟ ʤʥʛʦʖʬʞʞ. ɻʧʡʞ 15-ʧʛʠʩʣʚʣʱʟ ʞʣʨʛʦʘʖʡ ʥʦʛʘʱʮʛʣ, ʥʛʦʛʚʖʨʭʞʠ ʖʘʨʤʢʖʨʞʭʛʧʠʞ ʘʱʟʚʛʨ ʞʝ ʦʛʜʞʢʖ ʣʖʧʨʦʤʟʠʞ. ʆɻɼɾʂ / ʊʉʃʀʌɾʕ ʅɻʆɻɺɶʈʍɾʀɶ ɾʃɺɾʀɶʌɾʕ

 • Страница 21 из 69

  sp-30 ʆɻɼɾʂ / ʊʉʃʀʌɾʕ ʅɻʆɻɺɶʈʍɾʀɶ ɾʃɺɾʀɶʌɾʕ ʃɶ ɼʀ-ɺɾʇʅʁɻɻ ɾʃɺɾʀɶʌɾʕ ɽɸʉʀʄʂ / ɸɾɷʆɶʈʄʆʄʂ ʅʆɾʂɻʍɶʃɾɻ ʃʖʜʢʞʨʛ ʞ ʤʨʥʩʧʨʞʨʛ ʠʣʤʥʠʩ 1 ʚʡʵ ʥʛʦʛʫʤʚʖ ʠ ʩʧʨʖʣʤʘʠʛ ʢʞʣʩʨ ʨʖʟʢʛʦʖ ʤʗʦʖʨʣʤʙʤ ʤʨʧʭʛʨʖ ʉʧʨʖʣʤʘʠʖ ʨʖʟʢʛʦʖ ʤʗʦʖʨʣʤʙʤ ʤʨʧʭʛʨʖ: ʢʞʣʩʨʱ ʢʞʙʖʛʨ ʝʣʖʭʛʣʞʛ ʢʞʣʩʨ ʞ ʘʠʡʴʭʛʣ ʧʞʢʘʤʡ R ʃʖʜʞʢʖʟʨʛ ʠʣʤʥʠʩ 3 ʚʡʵ

 • Страница 22 из 69

  sp-30 22 ʅʦʤʙʦʖʢʢʞʦʤʘʖʣʞʛ ʠʤʚʤʘ ʣʤʘʱʫ ʗʦʛʡʤʠʤʘ-ʥʛʦʛʚʖʨʭʞʠʤʘ ɸ ʥʖʢʵʨʲ ʧʞʧʨʛʢʱ ʢʤʜʛʨ ʗʱʨʲ ʝʖʥʦʤʙʦʖʢʢʞʦʤʘʖʣʤ ʘʧʛʙʤ ʚʤ 4-ʫ ʥʛʦʛʚʖʨʭʞʠʤʘ (ʢʖʠʧʞʢʩʢ ʚʘʖ 5-ʠʣʤʥʤʭʣʱʫ ʥʛʦʛʚʖʨʭʞʠʖ ʞ ʚʘʖ 4-ʠʣʤʥʤʭʣʱʫ ʥʛʦʛʚʖʨʭʞʠʖ). ʅʦʞ ʥʦʤʙʦʖʢʢʞʦʤʘʖʣʞʞ ʣʤʘʤʙʤ ʞʡʞ ʚʤʥʤʡʣʞʨʛʡʲʣʤʙʤ ʥʛʦʛʚʖʨʭʞʠʖ, ʘʧʛ ʠʤʚʱ ʦʖʣʛʛ ʝʖʥʦʤʙʦʖʢʢʞʦʤʘʖʣʣʱʫ

 • Страница 23 из 69

  sp-30 ɸʱʫʤʚ ʞʝ ʦʛʜʞʢʖ ʥʦʤʙʦʖʢʢʞʦʤʘʖʣʞʵ ʥʛʦʛʚʖʨʭʞʠʤʘ 6 ɸʱʠʡʴʭʞʨʛ ʝʖʜʞʙʖʣʞʛ ʞʡʞ ʥʤʚʤʜʚʞʨʛ 15 ʧʛʠʩʣʚ, ʣʛ ʥʦʤʞʝʘʤʚʵ ʣʞʠʖʠʞʫ ʚʛʟʧʨʘʞʟ. t [ʧʞʧʨʛʢʖ] » 1 ʠʤʦʤʨʠʞʟ ʞ 1 ʚʡʞʣʣʱʟ ʧʞʙʣʖʡ ʧʞʦʛʣʱ. ɽʖʢʛʣʖ ʳʡʛʢʛʣʨʤʘ ʥʞʨʖʣʞʵ. ʅʦʛʚʩʥʦʛʜʚʛʣʞʛ ʤ ʦʖʝʦʵʚʛ ʗʖʨʖʦʛʟʠʞ ʥʛʦʛʚʖʨʭʞʠʖ 5-ʠʣʤʥʤʭʣʱʟ ʥʛʦʛʚʖʨʭʞʠ ʧ 2-ʧʨʤʦʤʣʣʛʟ ʧʘʵʝʲʴ

 • Страница 24 из 69

  sp-30 24 4-ʠʣʤʥʤʭʣʱʟ ʥʛʦʛʚʖʨʭʞʠ ɸ ʠʤʦʥʩʧʛ 4-ʠʣʤʥʤʭʣʤʙʤ ʗʦʛʡʤʠʖ-ʥʛʦʛʚʖʨʭʞʠʖ ʩʧʨʖʣʤʘʡʛʣ ʢʖʡʛʣʲʠʞʟ ʠʦʖʧʣʱʟ ʧʘʛʨʤʚʞʤʚ, ʠʤʨʤʦʱʟ ʥʤʚʨʘʛʦʜʚʖʛʨ ʣʖʜʖʨʞʛ ʠʣʤʥʤʠ ʥʛʦʛʚʖʨʭʞʠʖ ʞ ʨʖʠʜʛ ʥʤʠʖʝʱʘʖʛʨ ʧʤʧʨʤʵʣʞʛ ʳʡʛʢʛʣʨʤʘ ʥʞʨʖʣʞʵ ʥʛʦʛʚʖʨʭʞʠʖ. ʅʤ ʢʛʦʛ ʦʖʝʦʵʚʖ ʗʖʨʖʦʛʛʠ ɸʱ ʢʤʜʛʨʛ ʝʖʢʛʨʞʨʲ ʩʢʛʣʲʮʛʣʞʛ ʚʖʡʲʣʤʧʨʞ ʚʛʟʧʨʘʞʵ

 • Страница 25 из 69

  sp-30 ʃɶʍɶʁʄ ʆɶɷʄʈʑ ʇ ʇɾʇʈɻʂʄɿ ɶʠʨʞʘʣʖʵ ʥʤʧʨʖʣʤʘʠʖ ʣʖ ʤʫʦʖʣʩ 1 2 ɸʱʠʡʴʭʞʨʛ ʝʖʜʞʙʖʣʞʛ, ʘʱʟʚʞʨʛ ʞʝ ʖʘʨʤʢʤʗʞʡʵ ʞ ʝʖʠʦʤʟʨʛ ʘʧʛ ʚʘʛʦʞ, ʠʖʥʤʨ ʞ ʗʖʙʖʜʣʞʠ. ʃʖʜʢʞʨʛ ʞ ʤʨʥʩʧʨʞʨʛ ʠʣʤʥʠʩ 4 ʥʛʦʛʚʖʨʭʞʠʖ ʤʚʞʣ ʦʖʝ. t [ʧʞʧʨʛʢʖ] » 1 ʧʞʙʣʖʡ ʧʞʦʛʣʱ » ʉʠʖʝʖʨʛʡʞ ʥʤʘʤʦʤʨʖ ʘʠʡʴʭʖʨʧʵ 1 ʦʖʝ » ʇʞʧʨʛʢʖ ʘʠʡʴʭʞʨ ʬʛʥʞ ʗʡʤʠʞʦʤʘʠʞ

 • Страница 26 из 69

  sp-30 26 ɻʧʡʞ ʘ ɸʖʮʛʢ ʖʘʨʤʢʤʗʞʡʛ ʩʧʨʖʣʤʘʡʛʣʖ ʪʩʣʠʬʞʵ ʮʨʖʨʣʤʟ ʝʖʚʛʦʜʠʞ ʘʱʠʡʴʭʛʣʞʵ ʘʣʩʨʦʞʧʖʡʤʣʣʤʙʤ ʤʧʘʛʯʛʣʞʵ, ʣʛʤʗʫʤʚʞʢʤ ʥʦʞ ʥʤʢʤʯʞ ʪʩʣʠʬʞʞ ͊ 2.2 ʘʱʗʦʖʨʲ ʣʛʤʗʫʤʚʞʢʤʛ ʝʣʖʭʛʣʞʛ ʝʖʚʛʦʜʠʞ ʥʤʧʨʖʣʤʘʠʞ ʣʖ ʤʫʦʖʣʩ. ɸ ʳʨʤʢ ʧʡʩʭʖʛ ʥʦʞ ʥʤʧʨʖʣʤʘʠʛ ʣʖ ʤʫʦʖʣʩ ʧʞʧʨʛʢʖ ʗʩʚʛʨ ʥʤʚʖʘʖʨʲ ʧʨʖʣʚʖʦʨʣʱʛ ʧʞʙʣʖʡʱ ʥʤʚʨʘʛʦʜʚʛʣʞʵ

 • Страница 27 из 69

  sp-30 ɻʧʡʞ ʥʦʞ ʧʣʵʨʞʞ ʧʞʧʨʛʢʱ ʧ ʤʫʦʖʣʱ ɸʱ ʩʧʡʱʮʞʨʛ 4 ʞʡʞ 5 ʧʞʙʣʖʡʤʘ ʧʞʦʛʣʱ, ʝʘʩʠʤʘʱʫ ʞ/ʞʡʞ ʘʞʗʦʖʬʞʤʣʣʱʫ ʧʞʙʣʖʡʤʘ ʥʛʦʛʚʖʨʭʞʠʖ ʧ 2-ʧʨʤʦʤʣʣʛʟ ʧʘʵʝʲʴ ʞ ʩʠʖʝʖʨʛʡʞ ʥʤʘʤʦʤʨʖ ʘʠʡʴʭʖʨʧʵ 4 ʦʖʝʖ, ʳʨʤ ʝʣʖʭʞʨ, ʭʨʤ ʧʞʧʨʛʢʖ ʧʦʖʗʖʨʱʘʖʡʖ ʝʖ ʘʦʛʢʵ ɸʖʮʛʙʤ ʤʨʧʩʨʧʨʘʞʵ. ɸ ʳʨʤʢ ʧʡʩʭʖʛ ʇɾɺ ʗʩʚʛʨ ʢʞʙʖʨʲ ʤʥʦʛʚʛʡʛʣʣʤʛ

 • Страница 28 из 69

  sp-30 28 ɸʱ ʢʤʜʛʨʛ ʝʖʥʦʤʙʦʖʢʢʞʦʤʘʖʨʲ ʧʞʧʨʛʢʩ ʨʖʠʞʢ ʤʗʦʖʝʤʢ, ʭʨʤʗʱ ʥʦʞ ʚʞʧʨʖʣʬʞʤʣʣʤʢ ʤʨʠʦʱʘʖʣʞʞ ʗʖʙʖʜʣʞʠʖ ʧʞʧʨʛʢʖ ʨʖʠʜʛ ʖʘʨʤʢʖʨʞʭʛʧʠʞ ʧʣʞʢʖʡʖʧʲ ʧ ʤʫʦʖʣʱ. ɻʧʡʞ ɸʱ ʫʤʨʞʨʛ ʘʠʡʴʭʞʨʲ ʚʖʣʣʩʴ ʪʩʣʠʬʞʴ, ʤʗʦʖʨʞʨʛʧʲ ʠ ɸʖʮʛʢʩ ʢʖʧʨʛʦʩʩʧʨʖʣʤʘʯʞʠʩ ʞʡʞ ʧʢʤʨʦʞʨʛ ʦʖʝʚʛʡ “ʅʦʤʙʦʖʢʢʞʦʩʛʢʱʛ ʪʩʣʠʬʞʞ” ʘ “ɾʣʧʨʦʩʠʬʞʞ ʥʤ

 • Страница 29 из 69

  sp-30 ɺʞʧʨʖʣʬʞʤʣʣʤʛ ʩʥʦʖʘʡʛʣʞʛ ʚʤʥʤʡʣʞʨʛʡʲʣʱʢʞ ʩʧʨʦʤʟʧʨʘʖʢʞ (ʠʖʣʖʡ 3) ɺʡʵ ʩʥʦʖʘʡʛʣʞʵ ʚʤʥʤʡʣʞʨʛʡʲʣʱʢ ʩʧʨʦʤʟʧʨʘʤʢ ʥʤʚʠʡʴʭʛʣʣʱʢ ʠ ʘʱʫʤʚʩ 3-ʙʤ ʠʖʣʖʡʖ ʧʞʧʨʛʢʱ: 1 ʃʖʜʢʞʨʛ ʞ ʩʚʛʦʜʞʘʖʟʨʛ ʠʣʤʥʠʩ AUX ʥʛʦʛʚʖʨʭʞʠʖ ʘ ʨʛʭʛʣʞʛ 2 ʧʛʠʩʣʚ. ʆʛʜʞʢ ʦʖʗʤʨʱ ʘʱʫʤʚʖ 3-ʙʤ ʠʖʣʖʡʖ ʧʞʧʨʛʢʱ ʢʤʜʛʨ ʗʱʨʲ ʝʖʥʦʤʙʦʖʢʢʞʦʤʘʖʣ ʥʦʞ

 • Страница 30 из 69

  30 sp-30 ʄʇʃʄɸʃʑɻ ʊʉʃʀʌɾɾ ʇɾʇʈɻʂʑ ɽʖʯʞʨʖ ʖʘʨʤʢʤʗʞʡʵ ʥʦʞ ʘʠʡʴʭʛʣʣʤʢ ʦʛʜʞʢʛ ʤʫʦʖʣʱ Š ʅʦʞ ʡʛʙʠʤʢ ʨʤʡʭʠʛ ʞʡʞ ʩʚʖʦʛ ʥʤ ʠʤʦʥʩʧʩ ʖʘʨʤʢʤʗʞʡʵ ʧʦʖʗʤʨʖʛʨ ʘʫʤʚ ʦʛʜʞʢʖ ʥʦʛʚʩʥʦʛʜʚʛʣʞʵ ʚʖʨʭʞʠʖ ʩʚʖʦʖ ʞ ʧʞʦʛʣʖ ʥʤʚʖʧʨ 3 ʠʤʦʤʨʠʞʫ ʥʦʛʚʩʥʦʛʚʞʨʛʡʲʣʱʫ ʧʞʙʣʖʡʖ. ʁʴʗʤʟ ʧʞʡʲʣʱʟ ʩʚʖʦ ʞʡʞ ʨʤʡʭʤʠ ʥʤ ʠʤʦʥʩʧʩ ʞʡʞ ʥʤ ʧʨʛʠʡʩ

 • Страница 31 из 69

  sp-30 ʇʞʢʘʤʡ ʝʤʣʱ ʤʫʦʖʣʱ, ʘʱʝʘʖʘʮʛʟ ʧʦʖʗʖʨʱʘʖʣʞʛ ʧʞʧʨʛʢʱ, ʗʩʚʛʨ ʢʞʙʖʨʲ ʚʤ ʢʤʢʛʣʨʖ ʤʨʠʡʴʭʛʣʞʵ ʦʛʜʞʢʖ ʨʦʛʘʤʙʞ ʧ ʥʤʢʤʯʲʴ ʥʛʦʛʚʖʨʭʞʠʖ. ɻʧʡʞ ʦʛʜʞʢ ʨʦʛʘʤʙʞ ʣʛ ʤʨʠʡʴʭʖʡʧʵ ʧ ʥʤʢʤʯʲʴ ʥʛʦʛʚʖʨʭʞʠʖ, ʨʤ ʧʞʢʘʤʡ ʝʤʣʱ ʤʫʦʖʣʱ ʗʩʚʛʨ ʥʦʤʚʤʡʜʖʨʲ ʢʞʙʖʨʲ ʥʤʧʡʛ ʤʠʤʣʭʖʣʞʵ ʦʛʜʞʢʖ ʨʦʛʘʤʙʞ ʚʤ ʢʤʢʛʣʨʖ ʧʣʵʨʞʵ ʧʞʧʨʛʢʱ ʧ ʤʫʦʖʣʱ

 • Страница 32 из 69

  32 sp-30 ɾʃɺɾʀɶʌɾʕ ʃɶ ɼʀ-ɺɾʇʅʁɻɻ ɽʄʃɶ ʄʋʆɶʃʑ / ʅʆɾʍɾʃɶ ʇʆɶɷɶʈʑɸɶʃɾʕ ʇɾʇʈɻʂʑ ǤǮ͟NJǰǭǪ Ǯǰǭ͠NJǰNj ǮƽǃDZ ǀƿ ƽǫǬ͠Ǭ֬ ǪǫǰǮǂǮƻǀǁǎ ǤǮ͟NJǰǭǪ Ǯǰǭ͠NJǰNj ǭǪ͟Ǯǰ ǪǫǰǮǂǮƻǀǁǎ ǤǮ͟NJǰǭǪ ǫǭǁǍdžǀǰNj ƿǪƾǀƼǪǃǀǬ ǪǫǰǮǂǮƻǀǁǎ ɾʣʪʤʦʢʖʬʞʵ ʤ ʥʦʛʚʱʚʩʯʞʫ ʧʦʖʗʖʨʱʘʖʣʞʵʫ ʧʞʧʨʛʢʱ. ʈʖʗʡʞʬʖ ʝʤʣ ʤʫʦʖʣʱ. ɻʧʡʞ ʧʞʧʨʛʢʖ ʧʦʖʗʖʨʱʘʖʡʖ ʝʖ ʘʦʛʢʵ ɸʖʮʛʙʤ

 • Страница 33 из 69

  sp-30 ɻʧʡʞ ʤʧʣʤʘʣʖʵ ʝʤʣʖ ʤʚʣʤʙʤ ʞʝ ʚʖʨʭʞʠʤʘ ʧʞʧʨʛʢʱ ʞʡʞ ʨʦʞʙʙʛʦ ʗʖʙʖʜʣʞʠʖ ʘʱʝʘʖʡ 3 ʧʦʖʗʖʨʱʘʖʣʞʵ ʧʞʧʨʛʢʱ ʞ ʚʖʣʣʖʵ ʝʤʣʖ ʤʫʦʖʣʱ ʗʱʡʖ ʤʨʠʡʴʭʛʣʖ ʪʩʣʠʬʞʛʟ ʝʖʯʞʨʱ ʤʨ ʡʤʜʣʱʫ ʧʦʖʗʖʨʱʘʖʣʞʟ ʧʞʧʨʛʢʱ (FAPCTM), ʨʤ ʥʦʞ ʧʣʵʨʞʞ ʧʞʧʨʛʢʱ ʧ ʤʫʦʖʣʱ ʧʞʦʛʣʖ ʥʤʚʖʧʨ 5 ʧʞʙʣʖʡʤʘ ʞ ʩʠʖʝʖʨʛʡʞ ʥʤʘʤʦʤʨʖ ʘʠʡʴʭʖʨʧʵ 4 ʦʖʝʖ. ɺʞʣʖʢʞʠ

 • Страница 34 из 69

  sp-30 4 ʦʖʝʖ ʭʛʦʛʝ ʥʖʩʝʩ ʘʫʤʚ ʬʛʥʞ ʝʖʜʞʙʖʣʞʵ 5 ʦʖʝ ʭʛʦʛʝ ʥʖʩʝʩ ʤʧʣʤʘʣʖʵ ʝʤʣʖ ʚʤʥʤʡʣʞʨʛʡʲʣʤʙʤ ʚʖʨʭʞʠʖ (ʚʖʨʭʞʠ 2) 6 ʦʖʝ ʭʛʦʛʝ ʥʖʩʝʩ ʨʦʞʙʙʛʦ ʠʖʥʤʨʖ 15 ʦʖʝ ʭʛʦʛʝ ʥʖʩʝʩ ʈʆɾɹɹɻʆ / ɺɶʈʍɾʀ ɽʤʣʖ 4 ʆɻɼɾʂ ʂɾɹɶʃɾʕ ʇɾɺʖ ɽʤʣʖ 5 ɾʃɺɾʀɶʌɾʕ ʃɶ ɼʀ-ɺɾʇʅʁɻɻ ɽʤʣʖ 6 ɽʄʃɶ ʄʋʆɶʃʑ ɽʤʣʖ 7 34 ʤʨʠʡʴʭʛʣʞʛ ʥʞʨʖʣʞʵ ʧʞʧʨʛʢʱ

 • Страница 35 из 69

  sp-30 35 ʅʤʧʨʖʣʤʘʠʖ ʧʞʧʨʛʢʱ ʣʖ ʤʫʦʖʣʩ ʧ ʦʖʝʚʛʡʲʣʱʢ ʤʨʠʡʴʭʛʣʞʛʢ ʝʤʣ ʚʖʨʭʞʠʤʘ ʅʦʞ ʥʤʧʨʖʣʤʘʠʛ ʣʖ ʤʫʦʖʣʩ ɸʱ ʢʤʜʛʨʛ ʤʨʠʡʴʭʞʨʲ ʨʤʡʲʠʤ ʝʤʣʩ ʥʦʛʚʩʥʦʛʜʚʛʣʞʵ ʚʖʨʭʞʠʖ ʩʚʖʦʖ ʞ ʚʤʥʤʡʣʞʨʛʡʲʣʤʙʤ ʚʖʨʭʞʠʖ (ʛʧʡʞ ʞʧʥʤʡʲʝʩʛʨʧʵ) ʞʡʞ ʢʤʜʛʨʛ ʤʨʠʡʴʭʞʨʲ ʚʖʨʭʞʠʞ ʧʞʧʨʛʢʱ ʥʤʡʣʤʧʨʲʴ. 1 ʃʖʜʢʞʨʛ ʞ ʤʨʥʩʧʨʞʨʛ ʠʣʤʥʠʩ ʤʫʦʖʣʩ. 4

 • Страница 36 из 69

  36 sp-30 ʅʤʧʨʖʣʤʘʠʖ ʧʞʧʨʛʢʱ ʣʖ ʤʫʦʖʣʩ ʧ ʤʗʫʤʚʤʢ ʞ ʩʠʖʝʖʣʞʛʢ ʣʛʞʧʥʦʖʘʣʤʟ ʝʤʣʱ ʅʦʞ ʥʤʧʨʖʣʤʘʠʛ ʧʞʧʨʛʢʱ ʣʖ ʤʫʦʖʣʩ ʧ ʤʗʫʤʚʤʢ ʣʛʞʧʥʦʖʘʣʤʟ ʝʤʣʱ: t [ʧʞʧʨʛʢʖ] » 3 ʧʞʙʣʖʡʖ ʧʞʦʛʣʱ » ʉʠʖʝʖʨʛʡʞ ʥʤʘʤʦʤʨʖ ʘʠʡʴʭʖʨʧʵ 3 ʦʖʝʖ » ʇɾɺ ʧʞʧʨʛʢʱ ʗʩʚʛʨ ʢʞʙʖʨʲ ʘ ʨʛʭʛʣʞʛ 30 ʧʛʠʩʣʚ ʧʛʦʞʵʢʞ ʞʝ 1, 2, 3, 5 ʞʡʞ 6 ʘʧʥʱʮʛʠ,

 • Страница 37 из 69

  sp-30 ɾʃɺɾʀɶʌɾʕ ʃɶ ɼʀ-ɺɾʇʅʁɻɻ ʈʆɾɹɹɻʆ / ɺɶʈʍɾʀ ʤʗʫʤʚ ʤʧʣʤʘʣʤʟ ʝʤʣʱ ʚʤʥʤʡʣʞʨʛʡʲʣʤʙʤ ʚʖʨʭʞʠʖ (ʚʖʨʭʞʠ 2) ʤʗʫʤʚ ʨʦʞʙʙʛʦʖ ʗʖʙʖʜʣʞʠʖ ʤʗʫʤʚ ʨʦʞʙʙʛʦʖ ʚʘʛʦʞ ʤʗʫʤʚ ʨʦʞʙʙʛʦʖ ʠʖʥʤʨʖ ʅʤʧʨʖʣʤʘʠʖ ʣʖ ʤʫʦʖʣʩ ʗʛʝ ʥʤʢʤʯʞ ʥʛʦʛʚʖʨʭʞʠʖ ɸʱ ʢʤʜʛʨʛ ʥʤʧʨʖʘʞʨʲ ʧʞʧʨʛʢʩ ʣʖ ʤʫʦʖʣʩ ʗʛʝ ʞʧʥʤʡʲʝʤʘʖʣʞʵ ʗʦʛʡʤʠʖ-ʥʛʦʛʚʖʨʭʞʠʖ. ʓʨʤ

 • Страница 38 из 69

  sp-30 38 t [ʧʞʧʨʛʢʖ] » ʇʞʦʛʣʖ ʧʞʧʨʛʢʱ ʥʤʚʖʧʨ 1 ʠʤʦʤʨʠʞʟ ʧʞʙʣʖʡ, ʥʤʚʨʘʛʦʜʚʖʴʯʞʟ ʘʠʡʴʭʛʣʞʛ ʚʖʣʣʤʟ ʪʩʣʠʬʞʞ. 3 ɸʱʠʡʴʭʞʨʛ ʝʖʜʞʙʖʣʞʛ, ʘʱʣʲʨʛ ʠʡʴʭ ʞʝ ʝʖʢʠʖ ʝʖʜʞʙʖʣʞʵ, ʘʱʟʚʞʨʛ ʞʝ ʖʘʨʤʢʤʗʞʡʵ ʞ ʝʖʠʦʤʟʨʛ ʠʖʥʤʨ, ʗʖʙʖʜʣʞʠ ʞ ʘʧʛ ʚʘʛʦʞ ʖʘʨʤʢʤʗʞʡʵ. 7 [ʗʦʛʡʤʠ] » ʇʞʦʛʣʖ ʥʤʚʖʧʨ 1 ʠʤʦʤʨʠʞʟ ʧʞʙʣʖʡ » ʇɾɺ ʧʞʧʨʛʢʱ ʣʖʭʣʛʨ

 • Страница 39 из 69

  sp-30 ɻʧʡʞ ʥʦʞ ʥʤʧʨʖʣʤʘʠʛ ʣʖ ʤʫʦʖʣʩ ɸʱ ʣʛ ʩʧʡʱʮʞʨʛ 2-ʙʤ ʧʞʙʣʖʡʖ ʥʤʚʨʘʛʦʜʚʛʣʞʵ ʧʞʦʛʣʱ - ʳʨʤ ʝʣʖʭʞʨ, ʭʨʤ ʚʡʵ ʤʧʣʤʘʣʤʙʤ ʧʥʤʧʤʗʖ ʘʠʡʴʭʛʣʞʵ ʤʫʦʖʣʱ ʧʞʙʣʖʡʱ ʥʤʚʨʘʛʦʜʚʛʣʞʵ ʧʞʦʛʣʱ ʤʨʠʡʴʭʛʣʱ. 1 ʠʤʦʤʨʠʞʟ ʧʞʙʣʖʡ ʧʞʦʛʣʱ, ʥʤʚʨʘʛʦʜʚʖʴʯʞʟ ʣʖʭʖʡʤ 30 ʧʛʠʩʣʚʣʤʙʤ ʤʨʧʭʛʨʖ ʥʛʦʛʚ ʘʠʡʴʭʛʣʞʛʢ ʦʛʜʞʢʖ ʤʫʦʖʣʱ, ʗʩʚʛʨ

 • Страница 40 из 69

  sp-30 40 “ɷʛʧʮʩʢʣʱʟ” ʦʛʜʞʢ ʤʫʦʖʣʱ ɸʱ ʨʖʠʜʛ ʢʤʜʛʨʛ ʞʧʥʤʡʲʝʤʘʖʨʲ ʧʥʛʬʞʖʡʲʣʱʟ “ɷʛʧʮʩʢʣʱʟ” ʦʛʜʞʢ ʤʫʦʖʣʱ. ɸ ʳʨʤʢ ʧʡʩʭʖʛ ʥʦʞ ʧʦʖʗʖʨʱʘʖʣʞʞ ʗʩʚʩʨ ʨʤʡʲʠʤ ʢʞʙʖʨʲ ʩʠʖʝʖʨʛʡʞ ʥʤʘʤʦʤʨʖ, ʘʣʩʨʦʞʧʖʡʤʣʣʤʛ ʤʧʘʛʯʛʣʞʛ. ʇʞʦʛʣʖ ʧʞʧʨʛʢʱ ʣʛ ʗʩʚʛʨ ʦʖʗʤʨʖʨʲ ʘ ʦʛʜʞʢʛ ʨʦʛʘʤʙʞ 1 ɸʱʠʡʴʭʞʨʛ ʝʖʜʞʙʖʣʞʛ, ʘʱʟʚʞʨʛ ʞʝ ʖʘʨʤʢʤʗʞʡʵ ʞ

 • Страница 41 из 69

  sp-30 ɸʱʠʡʴʭʛʣʞʛ: 2 ʃʖʜʢʞʨʛ ʞ ʤʨʥʩʧʨʞʨʛ ʠʣʤʥʠʞ 4 ʞ 5 ʥʛʦʛʚʖʨʭʞʠʖ. t [ʧʞʧʨʛʢʖ] » ʇʞʦʛʣʖ ʧʞʧʨʛʢʱ ʞ ʩʠʖʝʖʨʛʡʞ ʥʤʘʤʦʤʨʖ ʥʛʦʛʧʨʖʣʩʨ ʦʖʗʤʨʖʨʲ, ʞ ʧʞʧʨʛʢʖ ʘʛʦʣʛʨʧʵ ʘ ʨʤ ʧʤʧʨʤʵʣʞʛ, ʘ ʠʤʨʤʦʤʢ ʤʣʖ ʣʖʫʤʚʞʡʖʧʲ ʚʤ ʢʤʢʛʣʨʖ ʘʠʡʴʭʛʣʞʵ ʦʛʜʞʢʖ “ʅʖʣʞʠʖ”. ɺʞʧʨʖʣʬʞʤʣʣʱʟ ʦʛʜʞʢ “ʅʖʣʞʠʖ” ʨʖʠʜʛ ʢʤʜʛʨ ʗʱʨʲ ʘʠʡʴʭʛʣ ʘ ʨʤ

 • Страница 42 из 69

  sp-30 42 ʄʗʦʖʨʞʨʛ ʘʣʞʢʖʣʞʛ ʣʖ ʨʤ, ʭʨʤ ʤʨʧʭʛʨ ʘʦʛʢʛʣʞ ʨʖʟʢʛʦʖ ʪʩʣʠʬʞʞ (AVRTM) ʥʦʤʞʧʫʤʚʞʨ ʨʤʡʲʠʤ ʥʦʞ ʘʠʡʴʭʛʣʣʤʢ ʝʖʜʞʙʖʣʞʞ. ʃʖ ʳʨʤʢ ʳʨʖʥʛ ʛʧʨʲ ʘʤʝʢʤʜʣʤʧʨʲ ʘʱʠʡʴʭʞʨʲ ʝʖʜʞʙʖʣʞʛ, ʥʤʠʞʣʩʨʲ ʖʘʨʤʢʤʗʞʡʲ ʞ ʘʠʡʴʭʞʨʲ ʤʫʦʖʣʩ. ʄʨʧʭʛʨ ʘʦʛʢʛʣʞ ʥʦʞʤʧʨʖʣʤʘʞʨʧʵ ʣʖ ʣʛʤʙʦʖʣʞʭʛʣʣʤʛ ʘʦʛʢʵ, ʣʤ ʣʛʢʛʚʡʛʣʣʤ ʗʩʚʛʨ ʥʦʤʚʤʡʜʛʣ,

 • Страница 43 из 69

  sp-30 ɸʱʠʡʴʭʛʣʞʛ ʦʛʜʞʢʖ Anti-HiJack ʅʤʧʡʛ ʨʤʙʤ, ʠʖʠ ʪʩʣʠʬʞʵ Anti-HiJack (AVRTM) ʗʱʡʖ ʘʠʡʴʭʛʣʖ, ʛʛ ʗʤʡʲʮʛ ʣʛʡʲʝʵ ʗʩʚʛʨ ʤʨʠʡʴʭʞʨʲ ʧ ʥʤʢʤʯʲʴ ʗʦʛʡʤʠʖ-ʥʛʦʛʚʖʨʭʞʠʖ ʧʞʧʨʛʢʱ. ʃʖ ʳʨʖʥʛ 1 ʞʡʞ 2: 1 ʃʖʜʢʞʨʛ ʠʣʤʥʠʩ Valet ʥʦʞ ʘʠʡʴʭʛʣʣʤʢ ʝʖʜʞʙʖʣʞʞ. ʃʖ ʳʨʖʥʛ 3 ʞʡʞ 4, ʛʧʡʞ ɸʱ ʣʛ ʞʧʥʤʡʲʝʩʛʨʛ ʥʛʦʧʤʣʖʡʲʣʱʟ ʠʤʚ

 • Страница 44 из 69

  sp-30 44 ʊʩʣʠʬʞʵ ʘʱʝʤʘʖ ʘʤʚʞʨʛʡʵ ʖʘʨʤʢʤʗʞʡʵ 1 ʃʖʜʢʞʨʛ ʞ ʩʚʛʦʜʞʘʖʟʨʛ ʘ ʨʛʭʛʣʞʛ 2 ʧʛʠʩʣʚ ʠʣʤʥʠʩ ʘʱʝʤʘʖ ʘʤʚʞʨʛʡʵ ʣʖ ʥʦʞʛʢʤʥʛʦʛʚʖʴʯʛʢ ʢʤʚʩʡʛ ʧʞʧʨʛʢʱ. 7 [ʗʦʛʡʤʠ] Ů ɽʘʩʠʤʘʤʟ ʞ/ʞʡʞ ʘʞʗʦʤʧʞʙʣʖʡ ʘ ʨʛʭʛʣʞʛ 15 ʧʛʠʩʣʚ » ɸʠʡʴʭʖʨʧʵ ʞʣʚʞʠʖʨʤʦʱ ʢʞʙʖʴʯʞʫ ʪʖʦ ʞ V ʇʞʢʘʤʡ ʘʱʝʤʘʖ ʘʡʖʚʛʡʲʬʖ ʖʘʨʤʢʤʗʞʡʵ ʗʩʚʛʨ ʢʞʙʖʨʲ ʚʤ

 • Страница 45 из 69

  sp-30 7 [ʗʦʛʡʤʠ] Ů ʂʛʡʤʚʞʵ ʘʠʡʴʭʛʣʞʵ ʦʛʜʞʢʖ ʞ/ʞʡʞ 4 ʘʞʗʦʤʧʞʙʣʖʡʖ Ů ɸʠʡʴʭʞʨʧʵ ʞʣʚʞʠʖʨʤʦ I ʀʤʙʚʖ ʧʞʧʨʛʢʖ ʣʖʫʤʚʞʨʧʵ ʘ ʦʛʜʞʢʛ Valet ʠʖʜʚʱʟ ʦʖʝ ʥʦʞ ʘʱʠʡʴʭʛʣʞʞ ʝʖʜʞʙʖʣʞʵ ʧʞʦʛʣʖ ʗʩʚʛʨ ʥʤʚʖʘʖʨʲ 2 ʠʤʦʤʨʠʞʫ ʥʦʛʚʩʥʦʛʚʞʨʛʡʲʣʱʫ ʧʞʙʣʖʡʖ. ɸʱʠʡʴʭʛʣʞʛ 3 4 ʇʵʚʲʨʛ ʘ ʖʘʨʤʢʤʗʞʡʲ, ʘʠʡʴʭʞʨʛ ʞ ʘʱʠʡʴʭʞʨʛ ʝʖʜʞʙʖʣʞʛ. ɸ

 • Страница 46 из 69

  sp-30 46 3 ɸʘʛʚʞʨʛ ɸʖʮ ʥʛʦʧʤʣʖʡʲʣʱʟ ʠʤʚ ʤʨʠʡʴʭʛʣʞʵ ʧʞʧʨʛʢʱ ʞʡʞ ʝʖʘʤʚʧʠʤʟ ʠʤʚ “11”: ɸʠʡʴʭʞʨʛ, ʘʱʠʡʴʭʞʨʛ ʞ ʘʣʤʘʲ ʘʠʡʴʭʞʨʛ ʝʖʜʞʙʖʣʞʛ. ɸ ʨʛʭʛʣʞʛ 15 ʧʛʠʩʣʚ ʣʖʜʢʞʨʛ ʞ ʤʨʥʩʧʨʞʨʛ ʠʣʤʥʤʭʣʱʟ ʘʱʠʡʴʭʖʨʛʡʲ Valet ʠʤʡʞʭʛʧʨʘʤ ʦʖʝ, ʦʖʘʣʤʛ 1-ʟ ʬʞʪʦʛ ɸʖʮʛʙʤ ʥʛʦʧʤʣʖʡʲʣʤʙʤ ʠʤʚʖ (ʝʖʘʤʚʧʠʖʵ ʩʧʨʖʣʤʘʠʖ – 1 ʦʖʝ), ʝʖʨʛʢ

 • Страница 47 из 69

  sp-30 8 ɸ ʨʛʭʛʣʞʛ 15 ʧʛʠʩʣʚ ʥʤʧʡʛ 2-ʫ ʧʞʙʣʖʡʤʘ ʧʞʦʛʣʱ ʣʖʜʢʞʨʛ ʞ ʤʨʥʩʧʨʞʨʛ ʠʣʤʥʤʭʣʱʟ ʘʱʠʡʴʭʖʨʛʡʲ Valet ʠʤʡʞʭʛʧʨʘʤ ʦʖʝ, ʦʖʘʣʤʛ 2-ʟ ʬʞʪʦʛ ɸʖʮʛʙʤ ʣʤʘʤʙʤ ʥʛʦʧʤʣʖʡʲʣʤʙʤ ʠʤʚʖ. t [ʧʞʧʨʛʢʖ] » ʇʞʦʛʣʖ ʥʤʚʖʧʨ ʧʤʤʨʘʛʨʧʨʘʩʴʯʛʛ ʠʤʡʞʭʛʧʨʘʤ ʧʞʙʣʖʡʤʘ 9 ɸʠʡʴʭʞʨʛ ʝʖʜʞʙʖʣʞʛ. t [ʧʞʧʨʛʢʖ] » 1 ʠʤʦʤʨʠʞʟ ʞ 1 ʚʡʞʣʣʱʟ ʧʞʙʣʖʡʱ

 • Страница 48 из 69

  sp-30 48 ɶʘʖʦʞʟʣʤʛ ʧʣʵʨʞʛ ʧʞʧʨʛʢʱ ʧ ʤʫʦʖʣʱ ʧ ʥʤʢʤʯʲʴ ʥʛʦʧʤʣʖʡʲʣʤʙʤ ʠʤʚʖ 1 ʄʨʠʦʤʟʨʛ ʚʘʛʦʲ ʠʡʴʭʤʢ. t [ʧʞʧʨʛʢʖ] Ů ɸʠʡʴʭʞʨʧʵ ʧʞʦʛʣʱ Ů ʃʖʭʣʩʨ ʢʞʙʖʨʲ ʩʠʖʝʖʨʛʡʞ ʥʤʘʤʦʤʨʖ Ů ʃʖʭʣʛʨ ʢʞʙʖʨʲ ʘʣʩʨʦʞʧʖʡʤʣʣʤʛ ʤʧʘʛʯʛʣʞʛ (ʤʥʬʞʵ) Ů ʇʘʛʨʤʚʞʤʚʣʱʟ ʞʣʚʞʠʖʨʤʦ (ʇɾɺ) ʧʞʧʨʛʢʱ ʣʖʭʣʛʨ ʭʖʧʨʤ ʢʞʙʖʨʲ 7 [ʗʦʛʡʤʠ] Ů ʂʛʡʤʚʞʵ

 • Страница 49 из 69

  sp-30 ʅʆʄɹʆɶʂʂɾʆʉɻʂʑɻ ʊʉʃʀʌɾɾ ʇɾʇʈɻʂʑ ʅʖʧʧʞʘʣʖʵ ʥʤʧʨʖʣʤʘʠʖ ʧʞʧʨʛʢʱ ʣʖ ʤʫʦʖʣʩ 1 ɸʱʠʡʴʭʞʨʛ ʝʖʜʞʙʖʣʞʛ, ʘʱʟʚʞʨʛ ʞʝ ʖʘʨʤʢʤʗʞʡʵ ʞ ʝʖʠʦʤʟʨʛ ʘʧʛ ʚʘʛʦʞ, ʠʖʥʤʨ ʞ ʗʖʙʖʜʣʞʠ. t [ʧʞʧʨʛʢʖ] » 1 ʧʞʙʣʖʡ ʧʞʦʛʣʱ » ʇʘʛʨʤʚʞʤʚʣʱʟ ʞʣʚʞʠʖʨʤʦ (ʇɾɺ) ʧʞʧʨʛʢʱ ʣʖʭʣʛʨ ʭʖʧʨʤ ʢʞʙʖʨʲ 7 [ʗʦʛʡʤʠ] » 1 ʝʘʩʠʤʘʤʟ ʞ/ʞʡʞ ʘʞʗʦʤʧʞʙʣʖʡ » ɸ

 • Страница 50 из 69

  sp-30 50 ʊʩʣʠʬʞʵ ʖʘʨʤʢʖʨʞʭʛʧʠʤʟ (ʥʖʧʧʞʘʣʤʟ) ʥʤʧʨʖʣʤʘʠʞ ʧʞʧʨʛʢʱ ʣʖ ʤʫʦʖʣʩ ʵʘʡʵʛʨʧʵ ʥʦʤʙʦʖʢʢʞʦʩʛʢʤʟ ʞ ʢʤʜʛʨ ʗʱʨʲ ʘʠʡʴʭʛʣʖ. ɺʡʵ ʳʨʤʙʤ – ʤʗʦʖʨʞʨʛʧʲ ʠ ʢʖʧʨʛʦʩʩʧʨʖʣʤʘʯʞʠʩ ʞʡʞ ʧʢʤʨʦʞʨʛ ʦʖʝʚʛʡ “ʅʦʤʙʦʖʢʢʞʦʩʛʢʱʛ ʪʩʣʠʬʞʞ” ʘ “ɾʣʧʨʦʩʠʬʞʞ ʥʤ ʩʧʨʖʣʤʘʠʛ”. ʅʖʧʧʞʘʣʖʵ ʗʡʤʠʞʦʤʘʠʖ ʚʘʞʙʖʨʛʡʵ ɸʱ ʢʤʜʛʨʛ ʝʖʥʦʤʙʦʖʢʢʞʦʤʘʖʨʲ

 • Страница 51 из 69

  sp-30 t [ʧʞʧʨʛʢʖ] » ɸʠʡʴʭʖʨʧʵ ʥʦʛʚʩʥʦʛʚʞʨʛʡʲʣʱʛ ʧʞʙʣʖʡʱ ʧʞʦʛʣʱ ʘ ʨʛʭʛʣʞʛ 10 ʧʛʠʩʣʚ. 5 ɻʧʡʞ ʧʞʧʨʛʢʖ ʣʛ ʗʱʡʖ ʧʣʵʨʖ ʧ ʤʫʦʖʣʱ, ʨʤ ʥʛʦʛʟʚʛʨ ʘ ʦʛʜʞʢ ʨʦʛʘʤʙʞ. t [ʧʞʧʨʛʢʖ] » ɸʠʡʴʭʞʨʧʵ ʧʞʦʛʣʖ ʣʖ 30 ʧʛʠʩʣʚ » ɸʠʡʴʭʞʨʧʵ ʢʞʙʖʣʞʛ ʩʠʖʝʖʨʛʡʛʟ ʥʤʘʤʦʤʨʤʘ ʣʖ 30 ʧʛʠʩʣʚ » ɸʠʡʴʭʞʨʧʵ ʢʞʙʖʣʞʛ ʘʣʩʨʦʞʧʖʡʤʣʣʤʙʤ ʤʧʘʛʯʛʣʞʵ ʣʖ

 • Страница 52 из 69

  sp-30 52 7 ʃʖʜʢʞʨʛ ʞ ʤʨʥʩʧʨʞʨʛ ʠʣʤʥʠʩ 5 ʤʚʞʣ ʦʖʝ. t » » » » [ʧʞʧʨʛʢʖ] 2 ʧʞʙʣʖʡʖ ʧʞʦʛʣʱ ʉʠʖʝʖʨʛʡʞ ʥʤʘʤʦʤʨʖ ʘʠʡʴʭʖʨʧʵ 2 ʦʖʝʖ ɸʱʠʡʴʭʖʨʧʵ ʬʛʥʞ ʗʡʤʠʞʦʤʘʠʞ ʚʘʞʙʖʨʛʡʵ ɺʘʛʦʞ ʖʘʨʤʢʤʗʞʡʵ ʗʩʚʩʨ ʤʨʠʦʱʨʱ 7 [ʗʦʛʡʤʠ] » 2 ʝʘʩʠʤʘʱʫ ʞ/ʞʡʞ ʘʞʗʦʤʧʞʙʣʖʡʖ » ɸʠʡʴʭʖʨʧʵ ʞʣʚʞʠʖʨʤʦʱ `, T ɻʧʡʞ ʥʛʦʛʚʖʨʭʞʠ ʣʛʞʧʥʦʖʘʛʣ ʞʡʞ

 • Страница 53 из 69

  sp-30 7 [ʗʦʛʡʤʠ] » ʂʞʙʖʣʞʛ ʣʖ ʞʣʚʞʠʖʨʤʦʛ T ʭʖʧʨʞ 9 ʘ ʨʛʭʛʣʞʛ 30 ʧʛʠʩʣʚ 2 ʍʛʦʛʝ 30 ʧʛʠʩʣʚ ʧʞʧʨʛʢʖ ʖʘʨʤʢʖʨʞʭʛʧʠʞ ʘʧʨʖʣʛʨ ʘ ʦʛʜʞʢ ʤʫʦʖʣʱ. t [ʧʞʧʨʛʢʖ] » 1 ʧʞʙʣʖʡ ʧʞʦʛʣʱ » ʉʠʖʝʖʨʛʡʞ ʥʤʘʤʦʤʨʖ ʘʠʡʴʭʖʨʧʵ 1 ʦʖʝ, » ɸʠʡʴʭʖʨʧʵ ʬʛʥʞ ʗʡʤʠʞʦʤʘʠʞ ʚʘʞʙʖʨʛʡʵ, » ɺʘʛʦʞ ʖʘʨʤʢʤʗʞʡʵ ʗʩʚʩʨ ʝʖʥʛʦʨʱ, » ʇʘʛʨʤʚʞʤʚʣʱʟ

 • Страница 54 из 69

  sp-30 54 7 » ɸʠʡʴʭʖʨʧʵ ʞʣʚʞʠʖʨʤʦʱ ʞ G [ʗʦʛʡʤʠ] `, T ɻʧʡʞ ʘʠʡʴʭʛʣʖ ʪʩʣʠʬʞʵ ʖʘʨʤʢʖʨʞʭʛʧʠʤʟ ʥʤʘʨʤʦʣʤʟ ʥʤʧʨʖʣʤʘʠʞ ʣʖ ʤʫʦʖʣʩ, ʨʤ ʣʖʭʣʛʨʧʵ ʤʨʧʭʛʨ ʘʦʛʢʛʣʞ ʥʛʦʛʚ ʥʤʘʨʤʦʣʤʟ ʥʤʧʨʖʣʤʘʠʤʟ ʧʞʧʨʛʢʱ ʣʖ ʤʫʦʖʣʩ. ɻʧʡʞ ʥʦʞ ʧʣʵʨʞʞ ʧʞʧʨʛʢʱ ʧ ʤʫʦʖʣʱ ɸʱ ʩʧʡʱʮʞʨʛ 4 ʞʡʞ 5 ʧʞʙʣʖʡʤʘ ʧʞʦʛʣʱ ʞ ʩʠʖʝʖʨʛʡʞ ʥʤʘʤʦʤʨʖ ʘʠʡʴʭʖʨʧʵ 4

 • Страница 55 из 69

  sp-30 ƒ ƒ ʵʘʡʵʴʨʧʵ ʥʦʞʭʞʣʤʟ ʡʤʜʣʱʫ ʧʦʖʗʖʨʱʘʖʣʞʟ), ʚʖʣʣʱʟ ʚʖʨʭʞʠ ʞʡʞ ʝʤʣʖ ʤʫʦʖʣʱ ʗʩʚʩʨ ʤʨʠʡʴʭʛʣʱ ʣʖ 1 ʭʖʧ. ʓʨʤ ʥʦʛʚʤʨʘʦʖʨʞʨ ʘʤʝʢʤʜʣʱʛ ʥʤʧʡʛʚʩʴʯʞʛ ʡʤʜʣʱʛ ʧʦʖʗʖʨʱʘʖʣʞʵ ʧʞʧʨʛʢʱ. ʆʛʜʞʢ ʘʦʛʢʛʣʣʤʙʤ ʤʨʠʡʴʭʛʣʞʵ ʚʖʨʭʞʠʖ ʞʡʞ ʝʤʣʱ ʤʫʦʖʣʱ, ʘʱʝʘʖʘʮʞʫ 3 ʧʦʖʗʖʨʱʘʖʣʞʵ ʧʞʧʨʛʢʱ, ʗʩʚʛʨ ʖʘʨʤʢʖʨʞʭʛʧʠʞ ʤʨʢʛʣʛʣ ʚʤ

 • Страница 56 из 69

  sp-30 56 ʊʩʣʠʬʞʵ “ʌʛʣʨʦʖʡʲʣʤʙʤ ʝʖʢʠʖ” ɻʧʡʞ ʥʦʤʞʝʘʛʚʛʣʱ ʣʛʤʗʫʤʚʞʢʱʛ ʥʤʚʠʡʴʭʛʣʞʵ ʞ ʝʖʥʦʤʙʦʖʢʢʞʦʤʘʖʣʱ ʧʤʤʨʘʛʨʧʨʘʩʴʯʞʛ ʪʩʣʠʬʞʞ, ʧʞʧʨʛʢʖ ʧʢʤʜʛʨ ʨʖʠʜʛ ʘʱʥʤʡʣʵʨʲ ʪʩʣʠʬʞʞ ʬʛʣʨʦʖʡʲʣʤʙʤ ʝʖʢʠʖ. ʅʦʞ ʦʩʭʣʤʢ ʝʖʥʞʦʖʣʞʞ ʞʡʞ ʤʨʥʞʦʖʣʞʞ ʚʘʛʦʞ ʘʤʚʞʨʛʡʵ ʘʧʛ ʤʧʨʖʡʲʣʱʛ ʚʘʛʦʞ ʗʩʚʩʨ ʨʖʠʜʛ ʖʘʨʤʢʖʨʞʭʛʧʠʞ ʝʖʥʞʦʖʨʲʧʵ ʞʡʞ

 • Страница 57 из 69

  sp-30 ʅʤʧʨʖʣʤʘʠʖ ʣʖ ʤʫʦʖʣʩ ʥʦʞ ʝʖʥʞʦʖʣʞʞ ʘʤʚʞʨʛʡʲʧʠʤʟ ʚʘʛʦʞ ʠʡʴʭʤʢ ɺʖʣʣʖʵ ʪʩʣʠʬʞʵ ʵʘʡʵʛʨʧʵ ʥʦʤʙʦʖʢʢʞʦʩʛʢʤʟ (ʪʩʣʠʬʞʵ ͊ 1.15) ʞ ʢʤʜʛʨ ʗʱʨʲ ʤʨʠʡʴʭʛʣʖ ʥʤ ʜʛʡʖʣʞʴ ʘʡʖʚʛʡʲʬʖ. ɸʱ ʨʖʠʜʛ ʢʤʜʛʨʛ ʝʖʥʦʤʙʦʖʢʢʞʦʤʘʖʨʲ ʧʞʧʨʛʢʩ ʨʖʠʞʢ ʤʗʦʖʝʤʢ, ʭʨʤʗʱ ʥʤʧʡʛ ʝʖʥʞʦʖʣʞʵ ʘʤʚʞʨʛʡʲʧʠʤʟ ʚʘʛʦʞ ʠʡʴʭʤʢ ʧʞʧʨʛʢʖ ʘʧʨʖʘʖʡʖ ʘ ʦʛʜʞʢ

 • Страница 58 из 69

  sp-30 58 ɻʧʡʞ ʘ ʨʛʭʛʣʞʛ 15-ʨʞ ʞʡʞ 30 ʧʛʠʩʣʚ ʥʤʧʡʛ ʣʖʭʖʡʖ ʤʨʧʭʛʨʖ ʥʛʦʛʚ ʥʤʧʨʖʣʤʘʠʤʟ ʣʖ ʤʫʦʖʣʩ ʘʤʚʞʨʛʡʲʧʠʖʵ ʚʘʛʦʲ ʖʘʨʤʢʤʗʞʡʵ ʗʩʚʛʨ ʘʣʤʘʲ ʤʨʥʛʦʨʖ ʠʡʴʭʤʢ – ʤʨʧʭʛʨ ʘʦʛʢʛʣʞ ʥʛʦʛʚ ʥʤʧʨʖʣʤʘʠʤʟ ʣʖ ʤʫʦʖʣʩ ʗʩʚʛʨ ʤʧʨʖʣʤʘʡʛʣ ʞ ʣʖʭʣʛʨʧʵ ʝʖʣʤʘʤ ʨʤʡʲʠʤ ʥʤʧʡʛ ʨʤʙʤ, ʠʖʠ ʘʧʛ ʚʘʛʦʞ, ʠʖʥʤʨ ʞ ʗʖʙʖʜʣʞʠ ʗʩʚʩʨ ʘʣʤʘʲ

 • Страница 59 из 69

  sp-30 2 59 ʃʛ ʘʱʠʡʴʭʖʵ ʝʖʜʞʙʖʣʞʛ ʖʘʨʤʢʤʗʞʡʵ, ʣʖʜʢʞʨʛ ʞ ʩʚʛʦʜʞʘʖʟʨʛ 2 ʧʛʠʩʣʚʱ ʠʣʤʥʠʩ ʥʛʦʛʚʖʨʭʞʠʖ ʚʡʵ ʖʠʨʞʘʞʝʖʬʞʞ ʘʱʫʤʚʖ ʚʤʥʤʡʣʞʨʛʡʲʣʤʙʤ ʠʖʣʖʡʖ 2 ʧʞʧʨʛʢʱ, ʝʖʥʦʤʙʦʖʢʢʞʦʤʘʖʣʣʤʙʤ ʚʡʵ ʦʛʖʡʞʝʖʬʞʞ ʚʖʣʣʤʟ ʪʩʣʠʬʞʞ. 3 ɻʧʡʞ ʚʡʵ ʦʛʖʡʞʝʖʬʞʞ ʚʖʣʣʤʟ ʪʩʣʠʬʞʞ ʞʧʥʤʡʲʝʩʛʨʧʵ ʘʱʫʤʚ ʚʤʥʤʡʣʞʨʛʡʲʣʤʙʤ ʠʖʣʖʡʖ 3 ʧʞʧʨʛʢʱ, ʨʤ

 • Страница 60 из 69

  sp-30 60 1 ʅʦʞʥʖʦʠʩʟʨʛ ʖʘʨʤʢʤʗʞʡʲ ʞ, ʥʤʠʖ ʚʘʞʙʖʨʛʡʲ ʖʘʨʤʢʤʗʞʡʵ ʘʧʛ ʛʯʛ ʦʖʗʤʨʖʛʨ ʣʖ ʫʤʡʤʧʨʤʢ ʫʤʚʩ, ʥʛʦʛʘʛʚʞʨʛ ʦʱʭʖʙ ʥʛʦʛʠʡʴʭʛʣʞʵ ʥʛʦʛʚʖʭ ʘ ʥʤʡʤʜʛʣʞʛ “PARK” ʞʡʞ ʘ ʣʛʟʨʦʖʡʲʣʤʛ ʥʤʡʤʜʛʣʞʛ, ʞ ʥʤʧʨʖʘʲʨʛ ʖʘʨʤʢʤʗʞʡʲ ʣʖ ʧʨʤʵʣʤʭʣʱʟ ʨʤʦʢʤʝ. 7 [ʗʦʛʡʤʠ] » 1 ʠʤʦʤʨʠʞʟ ʧʞʙʣʖʡ ʚʞʣʖʢʞʠʖ ʞ/ʞʡʞ ʣʖ ʧʛʠʩʣʚʩ ʘʠʡʴʭʞʨʧʵ

 • Страница 61 из 69

  sp-30 ɽʃɶʍɻʃɾʕ ʇɾɹʃɶʁʄɸ ʇɾʇʈɻʂʑ ɽʣʖʭʛʣʞʵ ʧʞʙʣʖʡʤʘ ʧʞʦʛʣʱ 1 ʧʞʙʣʖʡ 1 ʚʡʞʣʣʱʟ ʧʞʙʣʖʡ 1 ʠʤʦʤʨʠʞʟ ʧʞʙʣʖʡ ʥʦʞ ʘʠʡʴʭʛʣʣʤʢ ʝʖʜʞʙʖʣʞʞ 2 ʧʞʙʣʖʡʖ 2 ʧʞʙʣʖʡʖ ʥʦʞ ʘʱʠʡʴʭʛʣʞʞ ʝʖʜʞʙʖʣʞʵ 3 ʧʞʙʣʖʡʖ ʇʞʧʨʛʢʖ ʥʤʧʨʖʘʡʛʣʖ ʣʖ ʤʫʦʖʣʩ ʞʡʞ ʘʠʡʴʭʛʣ ʦʛʜʞʢ Valet ʊʩʣʠʬʞʵ ʥʖʧʧʞʘʣʤʟ ʥʤʧʨʖʣʤʘʠʞ ʣʖ ʤʫʦʖʣʩ ʘʦʛʢʛʣʣʤ ʤʨʠʡʴʭʛʣʖ

 • Страница 62 из 69

  62 sp-30 ɽʣʖʭʛʣʞʵ ʧʞʙʣʖʡʤʘ ʩʠʖʝʖʨʛʡʛʟ ʥʤʘʤʦʤʨʖ 1 ʘʧʥʱʮʠʖ ʇʞʧʨʛʢʖ ʥʤʧʨʖʘʡʛʣʖ ʣʖ ʤʫʦʖʣʩ 2 ʘʧʥʱʮʠʞ ʇʞʧʨʛʢʖ ʧʣʵʨʖ ʧ ʤʫʦʖʣʱ 2 ʘʧʥʱʮʠʞ ʥʦʞ ʘʠʡʴʭʛʣʣʤʟ ʤʫʦʖʣʛ ʄʨʠʡʴʭʛʣʖ ʝʤʣʖ ʥʦʛʚʩʥʦʛʜʚʛʣʞʵ ʚʖʨʭʞʠʤʘ 3 ʘʧʥʱʮʠʞ ʄʚʣʖ ʞʝ ʚʘʛʦʛʟ, ʠʖʥʤʨ ʞʡʞ ʗʖʙʖʜʣʞʠ ʤʨʠʦʱʨʱ ʥʦʞ ʥʤʧʨʖʣʤʘʠʛ ʧʞʧʨʛʢʱ ʣʖ ʤʫʦʖʣʩ 3 ʘʧʥʱʮʠʞ ʥʦʞ

 • Страница 63 из 69

  sp-30 ʈɻʋʃɾʍɻʇʀʄɻ ʄɷʇʁʉɼɾɸɶʃɾɻ ɺʡʵ ʥʦʖʘʞʡʲʣʤʙʤ ʞ ʣʖʚʛʜʣʤʙʤ ʪʩʣʠʬʞʤʣʞʦʤʘʖʣʞʵ ʖʘʨʤʧʞʙʣʖʡʞʝʖʬʞʞ ʣʛʤʗʫʤʚʞʢʤ: 1. ʇʡʛʚʞʨʲ ʝʖ ʧʤʧʨʤʵʣʞʛʢ ʠʤʣʬʛʘʱʫ ʘʱʠʡʴʭʖʨʛʡʛʟ ʚʘʛʦʛʟ (ʩʥʦʖʘʡʛʣʞʛ ʧʖʡʤʣʣʱʢ ʧʘʛʨʤʢ), ʠʖʥʤʨʖ ʞ ʗʖʙʖʜʣʞʠʖ. ʆʛʠʤʢʛʣʚʩʛʨʧʵ ʦʛʙʩʡʵʦʣʤ ʧʢʖʝʱʘʖʨʲ ʠʤʣʬʛʘʱʛ ʘʱʠʡʴʭʖʨʛʡʞ, ʘ ʧʡʩʭʖʛ ʣʛʞʧʥʦʖʘʣʤʧʨʞ ʢʛʣʵʨʲ. 2.

 • Страница 64 из 69

  64 sp-30 ʋʆɶʃɻʃɾɻ, ʈʆɶʃʇʅʄʆʈɾʆʄɸɶʃɾɻ, ʆɻʇʉʆʇ, ʉʈɾʁɾɽɶʌɾʕ ɶʘʨʤʧʞʙʣʖʡʞʝʖʬʞʴ ʦʛʠʤʢʛʣʚʩʛʨʧʵ ʫʦʖʣʞʨʲ ʘ ʧʠʡʖʚʧʠʞʫ ʞʡʞ ʚʤʢʖʮʣʞʫ ʩʧʡʤʘʞʵʫ ʥʤ ʙʦʩʥʥʛ «ʁ» ɹʄʇʈ 15150 ʞ ʥʦʞ ʣʛʤʗʫʤʚʞʢʤʧʨʞ ʨʦʖʣʧʥʤʦʨʞʦʤʘʖʨʲ ʡʴʗʱʢ ʘʞʚʤʢ ʙʦʖʜʚʖʣʧʠʤʙʤ ʨʦʖʣʧʥʤʦʨʖ ʘ ʤʦʞʙʞʣʖʡʲʣʤʟ ʝʖʘʤʚʧʠʤʟ ʩʥʖʠʤʘʠʛ ʥʤ ʙʦʩʥʥʛ «ɼ2» ɹʄʇʈ 15150 ʧ ʩʭʛʨʤʢ

 • Страница 65 из 69

  sp-30 ɹɶʆɶʃʈɾɾ ʅʄʇʈɶɸʏɾʀɶ ɹʖʦʖʣʨʞʟʣʤʛ ʤʗʧʡʩʜʞʘʖʣʞʛ ʚʖʣʣʤʙʤ ʘʞʚʖ ʤʗʤʦʩʚʤʘʖʣʞʵ ʤʧʩʯʛʧʨʘʡʵʛʨʧʵ ʥʦʛʚʥʦʞʵʨʞʛʢ, ʤʧʩʯʛʧʨʘʡʵʴʯʞʢ ʛʙʤ ʥʦʤʚʖʜʩ ʧ ʩʭʛʨʤʢ ʩʧʡʤʘʞʟ, ʩʠʖʝʖʣʣʱʫ ʣʞʜʛ. ʀʖʭʛʧʨʘʤ ʩʧʨʖʣʤʘʠʞ ʤʗʤʦʩʚʤʘʖʣʞʵ ʥʤʚʨʘʛʦʜʚʖʛʨʧʵ ʧʤʤʨʘʛʨʧʨʘʩʴʯʞʢʞ ʙʖʦʖʣʨʞʟʣʱʢʞ ʚʤʠʩʢʛʣʨʖʢʞ ʪʞʦʢʱ-ʩʧʨʖʣʤʘʯʞʠʖ. ʉʧʡʤʘʞʵ ʙʖʦʖʣʨʞʟʣʤʙʤ

 • Страница 66 из 69

  66 sp-30 ʇɸɻɺɻʃɾʕ ʄɷ ʉʇʈɶʃʄɸʀɻ ɶʘʨʤʢʤʗʞʡʲ ɺʖʨʖ ʩʧʨʖʣʤʘʠʞ ʊʞʦʢʖ ʩʧʨʖʣʤʘʯʞʠ ʇʫʛʢʖ ʦʖʧʥʤʡʤʜʛʣʞʵ ʳʡʛʢʛʣʨʤʘ ʧʞʧʨʛʢʱ ʓʡʛʢʛʣʨ ʧʞʧʨʛʢʱ ɷʡʤʠ ʩʥʦʖʘʡʛʣʞʵ ʅʦʛʚʤʫʦʖʣʞʨʛʡʞ ʆʛʡʛ ʗʡʤʠʞʦʤʘʠʞ ʀʣʤʥʠʖ VALET ɾʣʚʞʠʖʨʤʦ ʧʞʧʨʛʢʱ ɺʖʨʭʞʠ ʥʛʦʛʢʛʯʛʣʞʵ ɺʖʨʭʞʠ ʩʚʖʦʖ ʂʛʧʨʤ ʦʖʧʥʤʡʤʜʛʣʞʵ

 • Страница 67 из 69

 • Страница 68 из 69

 • Страница 69 из 69

Инструкции для автосигнализации Alligator