Инструкция для Gorenje HB 802 W

Инструкция в формате - PDF
Количество страниц - 25 страниц
Размер - 0.8 МБ
Доступно - Бесплатное скачивание
Доступно - Онлайн чтение
background image

HB 802 W

PALIÈNI MEŠALNIK
ŠTAPNI MIKSER
ŠTAPNI MIKSER
HAND BLENDER
MANUAL MIXER

RÆCZNY MIKSER 

ÐÓ×ÍÈÉ Ì²ÊÑÅÐ
ÐÓ×ÍÎÉ ÌÈÊÑÅÐ

KÉZI MIXER

ÐÚ×ÅÍ ÌÈÊÑÅÐ

 

 

Navodilo za uporabo 

Upute za uporabu

Uputstva za upotrebu  

                             

Instrucþiuni de utilizare

Návod na obsluhu

²íñòðóêö³¿ ç åêñïëóàòàö³¿

Ðóêîâîäñòâî

 

ïî

 

ýêñïëóàòàöèè

  

        

                                                             

Instructions for use

Használati útmutató

Èíñòðóêöèè çà óïîòðåáa

SI
BIH HR
BIH SRB MNE
GB
RO
H
BG
PL
UA
RUS

Предыдущая страница

Оглавление инструкции

  • 1: MO-170 MW

Инструкции для бытовая техника разная Gorenje