Инструкция по эксплуатации для GBC ClickMan

Инструкция для GBC ClickMan

Инструкция в формате - PDF
Количество страниц - 2 страницы
Размер - 0.5 МБ
Доступно - Бесплатное скачивание
Доступно - Онлайн чтение
background image

1 GBC Plaza
Northbrook
Illinois 60062
USA

Instruction Manual

Mode d’emploi

Bedienungsanleitung

Manuale d’istruzioni

Gebruiksaanwijzing

Instrucciones de servicio

Instrução de manejo

Bruksanvisning

Instrukcja obsługi

Návod k obsluze

Használati útmutató

Руководство по
эксплуaтaции

1 GBC Plaza
Northbrook
Illinois 60062
USA

Instruction Manual

Mode d’emploi

Bedienungsanleitung

Manuale d’istruzioni

Gebruiksaanwijzing

Instrucciones de servicio

Instrução de manejo

Bruksanvisning

Instrukcja obsługi

Návod k obsluze

Használati útmutató

Руководство по
эксплуaтaции

Instruction Manual

Manuel d’utilisation

Bedienungsanleitung

Manuale d’istruzioni

Gebruiksaanwijzing

Manual de instrucciones

Instrução de manejo

Bruksanvisning

Instrukcja obsługi

Návod k obsluze

Használati útmutató

Руководство по
эксплуaтaции

Register this product online at

www.gbceurope.com

RUS

CZ

Ułóż arkusze papieru we właściwej kolejności. (Przy układaniu arkuszy
dokumentu zalecane jest ułożenie tylnej strony okładki na wierzchu przedniej
strony okładki, zewnętrzną powierzchnią ku dołowi. Dzięki temu, po pełnym
oprawieniu dokumentu grzbiet listwy Click będzie ukryty.)

Włóż 5 lub 6 arkuszy papieru do oporu w szczelinę wejściową zespołu
perforacyjnego bindownicy 

Clickman

. Zwróć uwagę na właściwe ułożenie

arkuszy papieru, które muszą się znajdować pod kątem prostym do
płaszczyzny szczeliny wejściowej. Przesuń uchwyt zespołu perforującego
wzdłuż bindownicy, wyjmij przedziurkowane arkusze i powtarzaj opisane
powyżej czynności, dopóki wszystkie arkusze dokumentu nie zostaną
przedziurkowane. (Należy pamiętać, że w przypadku dziurkowania
przezroczystych okładek, liczba jednorazowo dziurkowanych arkuszy 
będzie mniejsza).

Po przedziurkowaniu wszystkich arkuszy dokumentu wprowadź listwę Click
w wykonane otwory.

Przesuń Zipper wzdłuż listwy Click w celu jej zamknięcia. Po odwróceniu
tylnej strony okładki na koniec dokumentu uzyskujemy prawidłowo
oprawiony dokument.

Aby otworzyć listwę Click, obróć Zipper listwy Click i przesuń go ku 
środkowi listwy. Aby ponowne zamknąć listwę, wykonaj czynności opisane 
w punkcie 4. 

Należy pamiętać o regularnym opróżnianiu pojemnika na wykrawki
powstające w trakcie perforowania arkuszy.

Gwarancja

Udzielamy gwarancji na dwa lata pracy urządzania od daty zakupu pod
warunkiem, że urządzenie będzie eksploatowane w sposób określony w
instrukcji. W okresie objętym gwarancją ACCO Brands Europe naprawi lub
wymieni wadliwe urządzenie według swojego uznania, nie pobierając za to
żadnej opłaty. Niniejsza gwarancja nie obejmuje uszkodzeń wynikających 
z niewłaściwej eksploatacji urządzenia lub jego użycia niezgodnie z
przeznaczeniem. Przy składaniu reklamacji należy przedstawić dowód 
zakupu. Naprawy lub zmiany konstrukcyjne dokonane przez osoby
nieupoważnione przez ACCO Brands Europe powodują utratę gwarancji.
Dążymy do tego, by nasze produkty spełniały podane specyfikacje. 
Niniejsza gwarancja nie narusza w niczym praw przysługującym 
konsumentom na mocy odpowiedniego prawa krajowego określającego
zasady sprzedaży towarów.

Rejestracja produktu w internecie pod adresem 

www.gbceurope.com

Wskazówki dotyczące bezpiecznego użytkowania

Urządzenie należy ustawić na stabilnej powierzchni.
Przed przystąpieniem do dziurkowania arkuszy dokumentu należy 
przy użyciu niepotrzebnego arkusza papieru sprawdzić prawidłowość
działania zespołu perforacyjnego.
Należy zwrócić uwagę na to, aby w dokumentach przeznaczonych do
oprawienia nie było zszywek ani podobnych elementów metalowych.
Należy pamiętać o regularnym opróżnianiu pojemnika na wykrawki
powstające w trakcie perforowania arkuszy.
Należy stosować wyłącznie oryginalne akcesoria firmy GBC.

Prawidłowo użytkowana bindownica nie wymaga dodatkowej
konserwacji.

Dane techniczne

Maksymalna szerokość arkuszy papieru

format A4 (297 mm) (wg DIN)

Maksymalna liczba jednorazowo 

maks. 6 arkuszy (80 g/m

2

)

dziurkowanych arkuszy papieru

Maksymalna liczba jednorazowo 

maks. 1 arkusz grubości 0,2 mm

dziurkowanych arkuszy folii plastikowej

Masa netto

1,3 kg

Wymiary (wys. x szer. x gł.)

94 mm x 457 mm x 76 mm

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

1

2

3

4

5

6

Jednotlivé papíry zarovnejte. (Tip: zadní stranu obálky položte v
obrácené poloze na přední stranu obálky. Zajistíte tak, aby po
svázání celého dokumentu zadní strana obálky zcela kryla hřbet
vazby Click.)

Vložte 5 až 6 listů zcela do děrovacího vstupu zařízení 

Clickman

.

Stránky správně zarovnejte tak, aby byly v pravém úhlu k
děrovacímu vstupu. Stiskněte děrovací páčku zařízení. Stránky
vyjměte a celý úkon opakujte, dokud nebudou otvory vyraženy ve
všech dokumentech. (Upozorňujeme, že při děrování průhledných
obalů se množství listů, které je možno děrovat, snižuje.)

Po vyražení otvorů do všech listů do dokumentu zavete Click. 

Postunutím zipu Click Zipper podél Click vazbu uzavřete. Zadní
obálku nyní přehněte dozadu a váš dokument je hotov.

Chcete-li vazbu Click otevřít, jednoduše otočte Click Zipper a
rozepněte jej středem vazby. Pro uzavření opakujte krok č. 4.

Kontejner na odpad je nutno pravidelně vysypávat.

Záruka

Provoz tohoto stroje je, za předpokladu obvyklého způsobu
používání, zaručen po dobu dvou let od data zakoupení. V 
průběhu záruční doby bude společnost ACCO Brands Europe
bezplatně provádět opravy stroje nebo podle vlastního uvážení
rozhodne o výměně vadného stroje. Tato záruka se nevztahuje na
závady způsobené nesprávným zacházením nebo používáním k
nevhodným účelům. Bude požadováno předložení doklad o datu
zakoupení. Opravy nebo úpravy provedené osobami, které k tomu
nebyly ACCO Brands Europe oprávněny, budou mít za následek
ztrátu platnosti záruky. Naším cílem je, aby byla zajištěna funkce
našich výrobků v souladu s uvedenými specifikacemi. Tato záruka
neovlivňuje zákonná práva, která pro spotřebitele vyplývají z
příslušné národní legislativy upravující podmínky prodeje zboží.

Zaregistrujte tento výrobek online na adrese 

www.gbceurope.com

Bezpečnostní pokyny

Zařízení umístěte na rovný podklad  
Před děrováním konečného dokumentu nejdříve otestujte
děrovací systém na odpadovém papíře
Dbejte, aby v dokumentu na svázání sešívací svorky či
podobné pomůcky
Kontejner na odpad je třeba pravidelně vysypávat
Používejte výhradně originální příslušenství GBC

Při správné manipulaci zařízení nevyžaduje údržbu.

Technické údaje

Max. šířka papíru

DIN A4 (297 mm)

Děrované množství, papír

max. 6 listů (80 gsm)

Děrované množství, plastové fólie

max. 1 list o tloušce 0,2 mm

Čistá hmotnost

1,3 kg

Rozměry (d x š x h)

94 mm x 457 mm x 76 mm

Technické údaje se mohou bez předchozího upozornění měnit.

1

2

3

4

5

6

Rendezze sorba a papírlapokat. (Javasoljuk, hogy a dokumentum
rendezésekor a hátsó borítót a színével lefelé helyezze az első
borító tetejére. ĺgy a teljesen bekötött dokumentumnál a hátsó
borító lefedi az Click gerincét.)

Illesszen be teljesen a 

clickman

stancoló bemenetébe 5-6 lapot. A

lapok jól illeszkedjenek, a stancoló bemenettel megfelelő szöget
bezárva. A stancolókart tolja rá a 

clickmanre

. Vegye ki a lapokat,

és ismételje a műveletet mindaddig, míg az egész dokumentummal
elkészült. (Tájékoztatjuk, hogy átlátszó fedőlapok stancolásakor a
stancolható lapok mennyisége csökken.)

Amikor az egész dokumentum stancolása készen van, helyezze az
Clicket a dokumentumra.

Csúsztassa rá az Click húzózárat az Clickre, hogy lezárja. 
Majd hajtsa a hátsó borítót a hátoldalra, és a dokumentum 
készen van.

Ha az Clicket újra ki akarja nyitni, egyszerűen fordítsa meg a
húzózárat, és csúsztassa az Click közepére. Újbóli bezáráshoz
ismételje meg a 4. pontot.

A hulladéktartályt rendszeresen ki kell üríteni.

Jótállás

Ezen berendezésre rendeltetésszerű használat két év jótállást
vállalunk. A jótállási időszak alatt a ACCO Brands Europe a 
saját mérlegelése után díjtalanul megjavítja vagy kicseréli a
meghibásodott berendezést. A jótállás nem terjed ki a nem
rendeltetésszerű használat során bekövetkezett hibákra. A jótállás
érvényesítéséhez szükség van a vásárlást igazoló számlára. 
A berendezésen végzett olyan javítások vagy változtatások,
amelyeket a ACCO Brands Europe által nem jóváhagyott személy
végzett, érvénytelenítik a jótállást. Célunk, hogy a termékeink 
a megadott körülmények között megfelelően működjenek. 
Ez a jótállás nem befolyásolja a vásárlók jogi lehetőségeit a
kereskedelmi forgalomba kerülő termékekre vonatkozó érvényes
törvények alapján.

Ezt a terméket a at 

www.gbceurope.com

honlapon keresztül

regisztráltathatja.

Biztonsági utasítások

A gépet stabil felületre állítsa 
A végleges dokumentumok stancolása előtt ellenőrizze a
stancolót egy hulladék papírlappal. 
Ügyeljen arra, hogy a dokumentumokban ne legyenek
kapcsok, vagy ehhez hasonló tárgyak. 
A hulladéktartályt rendszeresen üríteni kell 
Csak eredeti GBC tartozékokat használjon.

A gép megfelelő kezelés mellett karbantartást nem igényel.

Műszaki adatok

Max. Papírszélesség

DIN A4 (297mm)

Stancoló kapacitás, papír

max. 6 lap (80 g/m

2

)

Stancoló kapacitás, 

max. 1 db, 0,2 mm-es lap

műanyag fólia

Nettó súly

1,3 kg

Méretek 

94 mm x 457 mm x 76 mm

(magasság x szélesség x mélység)

Az előzetes értesítés nélküli műszaki változtatások joga fenntartva.

1

2

3

4

5

6

Сложите документы по порядку. (Мы рекомендуем, чтобы при
складывании документов, задняя обложка была положена сверху
передней обложки лицевой стороной вниз. При такой укладке задняя
обложка скроет пружину Click когда документ будет полностью
сброшюрован.)

Вставьте 5-6 листов в паз выполнения перфорации вашего устройства

clickman

. Убедитесь, что документы правильно совмещены и находятся

под прямым углом к пазу выполнения перфорации. Сдвиньте ручку
выполнения перфорации вдоль устройства 

clickman

. Вытащите листы 

и повторите данное действие до тех пор, пока не будет выполнена
перфорация всех листов документа. (Помнumе, чmо прu выполненuu
перфорацuu на лuсmах uз прозрачноu пленкu, колuчесmво лuсmов,
коmорые можно усmанавлuваmь в усmроuсmво, бубеm меньше).

Когда будет выполнена перфорация всех листов документа, установите
Click на листы документа.

Сдвиньте молнию Click вдоль Click для ее замыкания в закрытом
положении. Затем переверните заднюю обложку документа на место.
После этого брошюровка документа будет завершена.

Если вы захотите снова открыть Click, вам достаточно повернуть
вокруг молнию Click и сдвинуть ее вниз по центру Click. Для повторного
закрытия замка повторите действия пункта 4.

Контейнер отходов должен регулярно чиститься.

Гарантия

Pабота настоящей машины гарантируется в течение двоx годав c 
дaты покупки при условии нормального использования. B течение
гарантийного срока ACCO Brands Europe по своему собственному
усмотрению бесплатно отремонтирует или заменит неисправную
машину. Hеисправности, возникшие в результате неправильного
применения или использования для ненадлежащиx целей, не
покрываются гарантией. Потребуется представить доказательство
даты покупки. Pемонт или изменения, произведенные лицами, не
уполномоченными на это ACCO Brands Europe, сделают гарантию
недействительной. Mы стремимся обеспечить, чтобы наши изделия
работали в соответствии с указанными теxническими требованиями.
Настоящая гарантия не влияет на законные права, которые
потребители имеют согласно применимому национальному
законодательству, регулирующему продажу товаров.

Зapeгиcтpируйте дaннoe издeлиe нa caйте

www.gbceurope.com

Инсmрукцuu по мерам пребосmорожносmu

Устанавливайте устройство на устойчивой поверхности

Прежде чем выполнять перфорацию документов проверьте работу
устройства на образце бумаги

При перфорировании документов, предназначенных для
брошюровки, убедитесь в отсутствии в них скрепок и скобок

Контейнер для отходов должен периодически очищаться

Используйте только оригинальные принадлежности GBC

Прu аккураmном обращенuu с усmройсmвом оно не mребуем
нuкакозо обслужuванuя.

Технuческuе харакmерuсmuкu

Максимальная ширина бумаги

DIN A4 (297mm)

Максимальная емкость перфоратора,

макс. 6 листов (80 г/м

2

)

бумага

Максимальная емкость перфоратора,

макс. 1 лист, 0,2 мм каждый

прозрачная пленка

Вес нетто

1,3 кг

Разнеры (в x ш x г)

94 мм x 457 мм x 76 мм

Технические характеристики могут быть изменены без
предварительного уведомления.

1

2

3

4

5

6

CZ

RUS

ACCO Brands Europe
Oxford House, Oxford Road 
Aylesbury HP21 8SZ 
United Kingdom

www.accoeurope.com

clickman

GBC5168 clickMan Manual EU Amends  18/9/06  10:45  Page 1

Предыдущая страница

Оглавление инструкции

  • Страница 1 из 3

    GBC5168 clickMan Manual EU Amends 18/9/06 10:45 Page 1 ཚ 1 Ułóż arkusze papieru we właściwej kolejności. (Przy układaniu arkuszy dokumentu zalecane jest ułożenie tylnej strony okładki na wierzchu przedniej strony okładki, zewnętrzną powierzchnią ku dołowi. Dzięki temu, po pełnym oprawieniu

  • Страница 2 из 3

    GBC5168 clickMan Manual EU Amends 18/9/06 10:45 Page 6  clickman  Please read these instructions carefully and keep them in a safe place for later reference.  Lisez attentivement ce manuel d’utilisation et conservez-le en lieu sûr pour pouvoir en disposer ultérierement. 쮕 Bitte lesen Sie diese

  • Страница 3 из 3

Инструкции для разное GBC

Популярные инструкции GBC